مجید چقائی

مجید چقائی

کد ملی 053089xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
95
آگهی‌ها

شرکت های مجید چقائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجید چقائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14324464
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ مجید چقائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه کثیر الانتشار کسب وکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالیxxx۶ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761022
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای حسین بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضواصلی - خانم اعظم طهموریان خانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضواصلی - خانم عشرت السادات ابطحی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضواصلی موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561422
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437288
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421909
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416079
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه نامی قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416088
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416093
آگهی تغییرات شرکت آلوارس آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413285
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413290
آگهی تغییرات شرکت آوید بتن تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413298
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413303
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413308
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413313
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413316
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413319
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413322
آگهی تغییرات شرکت ساباط داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413326
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی وآقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411456
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382774
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306735
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306740
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306749
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300870
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه ژیوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282844
آگهی تغییرات شرکت پایدار بنای لیماک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۰۷
آگهی تغییرات شرکت پایدار بنای لیماک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282854
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282861
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282867
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282875
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282883
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282890
آگهی تغییرات شرکت ساباط داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282899
آگهی تغییرات شرکت آوید بتن تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282909
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282917
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282927
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282933
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282940
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282949
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258214
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258225
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258231
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242439
آگهی تغییرات شرکت آلوارس آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242448
آگهی تغییرات شرکت آلوارس آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیراندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157271
آگهی تغییرات شرکت آوید بتن تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108596
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104048
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095601
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069653
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069654
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058885
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058896
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058897
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058899
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050893
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050899
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042352
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032360
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030364
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030496
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030520
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030528
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028107
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه نامی قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028131
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه نامی قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012346
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ۲ مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازر علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994032
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994051
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991953
آگهی تغییرات شرکت پایدار بنای لیماک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982183
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980259
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980292
آگهی تغییرات شرکت ساباط داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969651
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969661
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390575
آگهی تغییرات شرکت راد پويان جوانمرد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390606
آگهی تغییرات شرکت راد پويان جوانمرد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهدیه بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای حسین بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال خانم اعظم طهموریان خانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال خانم مهدیه بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390611
آگهی تغییرات شرکت راد پويان جوانمرد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ که دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه می باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکا خارج گردید خانم اعظم طهموریان خانی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ که دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه می باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxx۰ کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال خانم مهدیه بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مروارید سازان آسمان اروند درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور مرتبط با خدمات کشت و صنعت دامپروری دامداری سبک و سنگین و پرورش ـ بازرگانی و خدمات صنایع و معادن ـ تهیه و تولید توزیع خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، امیرآباد شمالی بالاتر از جلال آل احمد کوچه ۱۱ پلاک xxx ساختمان گروه اکسین کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۴۱ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مرتضی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فروغ شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آرین علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد )
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416713
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: ـ آقای حسین بوعلی کد ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413034
آگهی تغییرات شرکت آوید بتن تکسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای حسین بوعلی ملی:xxxxxxxxx۷ خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ سمت اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین بوعلی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه بوعلی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385160
آگهی تغییرات شرکت ساباط داتیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی مقدسی به کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای حسین بوعلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749497
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه نامی قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اعظم طهموریان خانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدیه بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. سید مرتضی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736484
آگهی تغییرات شرکت پایدار بنای لیماک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای حسین بوعلی ش م xxxxxxxxx۷ خانم اعظم طهموریان خانی زاده ش م xxxxxxxxx۴ خانم مهدیه بوعلی ش م xxxxxxxxx۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین بوعلی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه بوعلی به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710562
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای حسین بوعلی کد ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710563
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بوعلی کد ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای دو سال تعیین گردیدند. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710564
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ا سمت اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: ـ آقای حسین بوعلی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692632
آگهی تغییرات شرکت والاد سازه راشن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۴۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: آقای حسین بوعلی دارای ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه بوعلی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. آقای سیدمرتضی مقدسی به شماره ملی:xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691577
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین بوعلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم اعظم طهموریان خانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمرتضی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691584
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای حسین بوعلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686821
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسین بوعلی کد ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684265
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: ـ آقای حسین بوعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم اعظم طهموریان خانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهدیه بوعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684268
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین بوعلی ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684315
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخا ب شدند: آقای حسین بوعلی کد ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وخانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684316
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل: آقای حسین بوعلی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679183
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حسین بوعلی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی کدملی:xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669258
آگهی تغییرات شرکت آلوارس آداک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: آقای حسین بوعلی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه بوعلی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587591
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای حسین بوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx ـ خانم اعظم طهوریان خانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ خانم عشرت السادات ابطحی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۴ ـ آقای سید مرتضی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات