ابوالفضل روغنی گلپایگانی

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

کد ملی 053061xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14534786
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و سیدعبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ، و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهوربه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529171
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدعبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع :
به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.
تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار)
کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها
- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی
-کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی
- کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها
-کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا
- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها
- شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی
- ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها
- مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار
- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن
- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج
- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی
- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
- صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط
- تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری
- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا
- معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه
- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛
- اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی
- برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن
- برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا
- انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا
- سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
بموجب مجوز شماره xxx۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/xxx۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید .
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۳
انجمن فاقد سرمایه می باشد .
اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک مxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م xxxxxxxxx۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند
.علی نقیب به ک م xxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
محمدمهدی راسخ به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند
دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221455
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx /۶۱ مورخ ۱۲/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۴ /م /۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۷ /م /۱ مورخ ۲۱/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: جعفر اشرف کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۷ علی اکبر طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷ حمید رضا گرشاسبی کد ملی xxxxxxxxx۱ ابوالفضل روغنی گلپایگانی کد ملی xxxxxxxxx۳ محمدرضا حاجی بیگی کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198631
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۷۲ مورخ ۱۷/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ حسین کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهسازان انرژی ندبیر زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا زاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدبر تجارت آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محسن محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرتو کالا پردیس سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذریایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکت) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۳۱/۲/۹۹ انتخاب شدند. -۲ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آیین نامه ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت ها، سرپرست موقت معاونت ها و مدیران صرفاً با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید براساس آیین نامه های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه های شرکت پس از تصویب هیأت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفاً بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهارچوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک ها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مأمورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره. -۳ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین شرکت خواهد بود که قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696514
آگهی تغییرات شرکت گوهر طلایی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صبامیهن ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای عباس علی شیری ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انرژی امین کسری ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عباس زاده ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت نگین سبز آببر ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686518
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی احمد قلعه بانی به کدملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نانو تثبیت خاک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مسعود بریمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عبدالعزیز هدایت به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی شیخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حیدر بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیش متال سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته چک برات قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای ۳ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قسمت اخیر بند ۵ (تصویب بودجه سالانه)، قسمت اول بند ۴ (تصویب ساختار سازمانی تاپ چارت شرکت)، قسمت اخیر ماده ۱۵ (گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارئه ان به بازرس و حسابرس) را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682179
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران درتاریخ ۰۶/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساماندهی، حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوع کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن … به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد خیابان شصتم خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی پلاک xxx ساختمان نگین بلوک A طبقه اول واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سید ابوطالب مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نیما بصیری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین ابراهیم زاده عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای پیمان سالاری شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرهاد مویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اصغر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت خزانه دارو عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهشید پورداد به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان دبیر سندیکا به مدت ۲ سال انتخاب گردید. رضا عبایی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حمید عطارزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با دو امضا از چهار امضا رییس هیأت مدیره نواب رییس و خزانه دار همراه با مهر معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس یا دبیر با مهر معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. بموجب مجوز شماره xxx۲/۴۳/ ص مورخه ۲۴/۰۷/xxx۶ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653423
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدجواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید عبداله موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان هیئت مدیره و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذ اری آتیه مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان هیئت مدیره و احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و واراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، و در غیاب ایشان با اماضء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهمور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592325
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آسیا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. احسان صابری کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد جواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید عبداله موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285125
آگهی تغییرات شرکت نیکان پایش البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۳۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان نیما بصیری طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ جمشید بصیری طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ فریدون وزیری فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ خانم فاطمه فرزانه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی وخانم اکرم نصیر نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285137
آگهی تغییرات شرکت نیکان پایش البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۳۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما بصیری طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای جمشید بصیری طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای فریدون وزیری فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره حق امضای کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک وسفته وبرات وعقود اسلامی وقراردادها با امضای دو نفر از چهار نفر اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633482
آگهی تغییرات شرکت صنايع چوب و كاغذ مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یونسی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نادری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیت مدیره و آقای غلامرضا گرزین با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای تصدی در هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه چک ها، اسناد تعهد آور، قراردادها و ... با امضاء مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی، اقتصادی آقای تورج سپاهی با کدملی xxxxxxxxx۳ باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی، اقتصادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود . همچنین امضاء چک های صادره از شماره حساب جاری xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب وکاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۴ باتفاق قائم مقام آقای مهدی یوسفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ و یا معاون جنگل آقای حسنعلی کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568233
آگهی تغییرات شرکت داروسازي جابرابن حيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای محمد مسعود علی مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به جایگزین آقای محمدتقی دارابی به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای محسن مهرآرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه جایگزین آقای سید حسن اعتمادزاده به عنوان عضوهیئت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی باکدملیxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مهرآرا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدمسعود علی مراد به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شدند - اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد . اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی ،حقوقی، کلیه ادارات دولتی، موسسات،شرکتهای خصوص، دادگاهها و سایر مراجع تجاری،قضایی و غیره - تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارئه آنها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره - استخدام، عزل، نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه توضیح: عزل و نصب مدیران با معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می گیرد - تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره - انجام هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه ای با رعایت آیین نامه های ذیربط شرکت - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبدی پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی اران توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می باشد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل،کارمزد،سود و هزینهای متعلقه - پیش نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق - اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیئت مدیره - تنظیم آئیین نامه خرید و فروش محصولات،مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هیئت مدیره - انعقاد هرنوع قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره یا در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره مربوطه - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیئت مدیره - تعیین و انتصاب هر نوع نماینده،وکیل،مشاوره و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر - اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی - تهیه وتنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411946
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سالاردره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۷۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) انتخاب مدیران: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به شماره ثبتxxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت فرا کود آلی مازندران به شماره ثبتxxx۳۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای مهدی یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت بازرگانی ارژن کاغذ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای تورج سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقان بهین آرا به شماره ثبتxxx۹۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ و آقای حسن زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۱. به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212278
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۸۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و عباس پورنصاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رییس هیئت مدیره و نعمت الله شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199869
آگهی تغییرات شرکت کارتن‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی تاتار میرجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی افشین فتح الهی کهنه شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی رضا عبائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ـ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره. ـ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ـ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ـ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت و سرقفلی. ـ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ـ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ـ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی های شرکت. ـ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746550
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابربن حیان شرکت سهامی عام به شماره‌ثبت ۷۶۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن اعتمادزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدتقی دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ عنوان عضوهیئت مدیره آقای اکبر ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان عضوهیئت مدیره.آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پخش رازی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند انتخاب گردیدند.وآقای سید حسن اعتمادزاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدتقی دارابی به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند ـ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693911
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران معرفی گردیدند. آقای علیرضا شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نادری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه چک ها، اسناد تعهدآور، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی، اقتصادی آقای تورج سپاهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی، اقتصادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء چک و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کد ملی xxxxxxxxx۴ باتفاق قائم مقام آقای مهدی یوسفیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و یا معاون جنگل آقای حسنعلی کاظم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485479
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۶۷۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به ش.م xxxxxxxxx۶۶ بجای آقای ابوطالب شالچیان به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای تاتار میرجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حجت حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای افشین فتح الهی کهنه شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378224
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابوطالب شالچیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ سمت رئیس هیئت مدیره آقای تاتار میرجلالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای افشین فتح الهی کهنه شهری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حجت حمیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله سفته و چک و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267154
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نریمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی حسین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه چکها، اسناد تعهدآور، قراردادها و با امضای مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی اداری آقای تورج سپاهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
همچنین امضای چکهای صادره از حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل آقایان مهدی یوسفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ و حسنعلی کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184246
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابر ابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ جایگزین صالح محقق حضرتی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124477
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوطالب شالچیان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای احمد طاهریان با کدملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حجت اله حمیدیان با کدملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کدملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای افشین فتح الهی کهنه شهری با کدملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات و دادخواست های حقوقی و لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109969
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات مدیره هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل شد:
حسین وطن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه بشماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت جابرابن حیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشماره ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرید باران پوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت داروسازی رامو فارمین بشماره ملی xxxxxxxxx۵۴ و مجتبی تقی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030776
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارژن کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کامران محسنی یکتا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج سیاهی و شرکت گردشگری سالار دره سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای علیرضا شهبازی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ملی xxx۹۰ با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۳۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907418
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارژن کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهرورش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای سید احمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گردشگری سالاردره سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای علیرضا شهبازی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبتxxx۹۰ با نمایندگی آقای کامران محسنی یکتا و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج سیاهی تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659987
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: حسین وطن پور به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شیری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد هاشمی خواه به ک م xxxxxxxxx۲ و علی مدرسی نیایزدی به ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان نمایندگان شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ و گروه سرمایه گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760766
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۹/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج رضائی‌فرح‌‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نظریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و یداله طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و حمیدرضا شریعت‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی و پتروشیمیائی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضا هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و همچنین امضا چکهای صادره از حساب جاری به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضا ثابت مدیر امور مالی و رضا حقیقت‌ باتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان و یا حسنعلی کاظم‌زاده همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506226

آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۹/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج رضائی فرح آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و یداله طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی و پتروشیمیائی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضا هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و همچنین امضا چکهای صادره از حساب جاری به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضا ثابت مدیر امور مالی و رضا حقیقت باتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان و یا حسنعلی کاظم زاده همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717334
آگهی تغییرات شرکت بارزگانی ارژن کاغذ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۰۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین‌‌آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن‌رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای تورج سیاهی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایندگی آقای کامران محسنی‌یکتا و شرکت گردشگری‌سالاردره سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای مهدی یوسفیان تا تاریخ ۸/۱۰/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای تورج سیاهی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام با نمایندگی آقای کامران محسنی‌یکتا بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گردشگری‌سالاردره سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی یوسفیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامران محسنی‌یکتا به نمایندگی از شرکت صنایع چوب کاغذ مازندران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۹۰ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980239
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵، شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸، شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶، بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۸/۸۹ ابوطالب شالچیان کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و تاتار میرجلالی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد طاهریان کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و رضا رضوانی‌مفرد کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صنایع کاغذسازی کاوه تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت و مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست‌های حقوقی شکایات کیفری لوایح و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11452222
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارژن کاغذ سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۰۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل روغنی‎گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید احمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گردشگری سالار دره سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا شهبازی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای کامران محسنی یکتا به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج سپاهی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای کامران محسنی‎یکتا به نمایندگی از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام بشماره ثبت xxx۹۰ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140104
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارژن کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهرورش به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای سید احمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گردشگری سالاردره سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای علیرضا شهبازی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۹۰ با نمایندگی آقای کامران محسنی‌یکتا و شرکت فراکود آلی مازندران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای تورج سیاهی تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11435717
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: حسین وطن‌پور به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمد شیری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن‌حیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمد هاشمی‌خواه به ک م xxxxxxxxx۲ و علی مدرسی‌نیایزدی به ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات