احمد فیاض بخش

احمد فیاض بخش

کد ملی 003294xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

شرکت های احمد فیاض بخش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد فیاض بخش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14743073
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد فیاض بخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ آقای هاشم ربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان ( مسئولیت محدود ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ آقای سیدعباس نوربخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا ( سهامی خاص ) به و شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای فریبرز باذرجانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای محمدرضا صادقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از پیشگامان رشد و نوآوری ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند که آقای هاشم ربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان ( مسئولیت محدود ) به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا صادقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رشد و نوآوری ( سهامی خاص ) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای منصور احمدزاده ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضای مجاز دارندگان امضاء مجاز و نحوه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به شرح ذیل می‌باشد : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734531
آگهی تغییرات شرکت ایوان هفت اقلیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۸۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۱/xxxxxx مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : آقای محمد جلال مآب به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن جلال پور به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز سهامی خاص بشماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حافظ کمال هدایت به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین جلال پور به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضائ ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودندکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14621685
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و توسعه اوان سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۸۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نکو نگرش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای احسان فیاض بخش شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احمد فیاض بخش شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد داوری آشتیانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و قرارداد‌ها به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562136
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات هوشمند آدرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نصرت اله ثنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند . آقای دکتر احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم معصومه علیپور منزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562141
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات هوشمند آدرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم معصومه علیپور منزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احسان فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و کلیه نامه‌های اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220478
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ـ آقای آدریان جوهانز باکر به شماره فراگیر xxxxxx۲۹، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای پر بریلیوت به شماره فراگیر xxxxxx۶۰، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای مانوئل استوتز به شماره فراگیر xxxxxx۵۲، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (در غیاب هر یک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185565
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخه ۲۳/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرستین به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. مجید قاسمی ش مxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عباس شعری مقدم ش م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حیدر مستخدمین حسینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار ـ منوچهر منطقی ش مxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی ـ رضا صحرایی ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی و مجتبی خسروتاج ش مxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل و بهرام سبحانی ش م xxxxxxxxx۱ و احمدفیاض بخش ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های انجمن مدیریت ایران انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185570
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخه ۲۳/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی ش مxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عباس شعری مقدم ش م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حیدر مستخدمین حسینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار ـ منوچهر منطقی ش مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ رضا صحرایی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مجتبی خسروتاج ش مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ بهرام سبحانی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ احمدفیاض بخش ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای جناب آقای دکتر مجید قاسمی رییس هیئت مدیره یا جناب آقای مهندس شعری مقدم نایب رییس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای جناب آقای دکتر مجید قاسمی رییس هیئت مدیره یا جناب آقای مهندس شعری مقدم نایب رییس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187394
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت همکاران ارزش آفرین کیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای علی نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای پیام افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند، آقای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد، ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166695
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سمیع اله صادقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان xxxxxxxxx۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت xxxxxxxxx۴۷به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه در مورد بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107491
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیاض بخش به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۶ و رضا کلانتری نژاد به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ و سید روح اله میرامینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107509
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیاض بخش به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. و سید روح اله میرامینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. و رضا کلانتری نژاد به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات به امضاء دو عضو از سه عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نشانی سرزمین هیچستان در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مدیریتی و مشاوره و اجرایی در زمینه‌ای سی تی،، داده پردازی و تجارت الکترونیک. تولید و ارایه و پشتیبانی کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه کسب و کارهای پلتفرمی، هوش تجاری و سیستم‌های عصبی، کلیه نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری رایانه‌ای کاربردی اعم از موبایل و رایانه و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت. خرید و فروش اینترنتی انواع کالا و خدمات مجاز تجاری و تخصصی به صورت تحت شبکه یا تحت وب یا برنامه‌های کاربردی موبایل. انجام امور مربوط به بازاریابی مجاز غیرشبکه‌ای و غیرهرمی و غیرالکترونیکی. انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت. شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی. برگزاری سمینار‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. افتتاح انواع حساب بانکی و اخذ دسته چک و وام و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دکتر علی شریعتی کوچه میثاق پنجم خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx طبقه دوم واحد جنوب غربی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۹۷/xxx۵ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جلال مآب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد پاشائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان میرزانژاد جیرهنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087720
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای ذیل را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ تعیین شدند: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای علی نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت همکاران ارزش آفرین کیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، آقای پیام افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087727
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره، آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای علی نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از شرکت همکاران ارزش آفرین کیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره، آقای پیام افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره هیات مدیره و آقای مجید زمانی ک. م xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841056
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا پایان مدت تصدی اعضا هیات مدیره به عنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841070
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رییس هیئت مدیره، مرتضی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدعبدالحسین ثابت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، احمد فیاض بخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. د امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره درخصوص اداره شرکت، بشرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین کشور. عزل و نصب کارکنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ساختار شرکت. پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ‌ها به هیئت مدیره جهت تصویب. بررسی و تصویب انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر براساس پیشنهاد مدیرعامل هر یک از هلدینگ‌ها. تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به تامین مالی از بانکها و موسسات اعتباری و بازار سرمایه (داخل و خارج از کشور) پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هریک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا وتعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیئت مدیره و در قالب آئین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکتها و مایملک شرکت با تصویب هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه عملکرد و امور مالی شرکت و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) در مقاطع شش ماهه و سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها جهت امور شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504992
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443323
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان هفت اقلیم در تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایجاد و احداث هر نوع ساختمان و ایجاد شهرک و طرح‌های انبوه سازی مسکن و احداث مجتمع‌های بزرگ و چند منظوره در داخل و خارج از کشور فعالیت در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنعت گردشگری اعم از ساخت، بهره برداری و مشاوره مجتمع‌های توریستی، اقامتی، پذیرایی و مجموعه‌های زنجیره‌ای انجام خدمات فنی و مهندسی، ساخت و مدیریت ساخت، راه اندازی و بهره برداری و همچنین ایجاد مجتمع‌های صنعتی و معدنی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه خدمات بازرگانی اعم از واردات، صادرات و همچنین تولید صنعتی مواد و مصالح، ابزار و ماشین آلات در حوزه ساخت وبهره برداری از مجتمع‌های فوق اجاره، خرید و یا احداث هر نوع کارخانه و خطوط تولید ماشین آلات که برای انجام موارد فوق ضرورت داشته_باشد. تأمین منابع مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری (ایرانی و خارجی) خرید و مشارکت در سهام شرکت‌های داخلی و خارجی و تأسیس شرکت‌های جدید و اخذ و اعطاء هرگونه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور ایجاد سازمان مورد نیاز برای فروش و ارائه خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی یا تملیکی ایجاد هرگونه سازمان برای امور بهره برداری و نگهداری از ساختمان‌ها و خطوط تولیدی و سایر تجهیزات سایر فعالیت‌های مجاز ساختمانی، بازرگانی و صنعتی و معدنی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قلهک کوچه کیانژاد خیابان شهید مطهری پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد و تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۵ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز بشماره ثبت: xxx۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محسن جلال پور بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ حافظ کمال هدایت بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد فیاض بخش بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره امین جلال پور بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدجلال مآب بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره xxx۸۰ , xxx , xxx مورخه ۲۶/۱۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406581
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بجای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107501
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اعلامیه تبدیل مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشند. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه ۴، کدپستی: xxxxxxxxx۵ می‌باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به دو میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شخص حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت لیزینگ ایران و شرق به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای سیدمحسن فاضلیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای میثم بلگوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره و مدیرعامل. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. حضور اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد، از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت: گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت بصورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد ذیل تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره، تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه‌ی آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد ذیل تشکیل می‌شود: تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار دارای حق رای یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت. اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. موارد انحلال اختیاری شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیات مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به xxx۴/۱۱/۳۰ بمبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال بشرح ذیل می‌باشد: بدهی جاری xxx. xxx. xxx. xxx، بدهی غیر جاری xxx. xxx. xxx جمع xxx. xxx. xxx. xxx ریال است و شرکت فاقد هرگونه بدهی احتمالی میباشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۲ , xxx مورخه ۱۰/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. آقای سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم بلگوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی، اعم از حقوقی و کیفری، با داشتن تمام اختیارات لازم برای مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار چه در ماهیت دعوی و چه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807049
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر هادی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره. - آقای دکتر احمد فیاض بخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. - آقای دکتر پیرحسین کولیوند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره. - آقای دکتر شاهین محمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیأت مدیره. - آقای دکتر محمد نقی طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613999
آگهی تغییرات شرکت افرانت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرپاشا هوشنگ نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سیدعلی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای شهاب لطفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12079068
آگهی تغییرات موسسه انجمن مدیریت ایران به‌شماره‌ثبت۹۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ ومجوزشماره xxx۳۰/۳ مورخ ۲۱/۵/۹۳ وزارت علوم وتحقیقات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای مجید قاسمی ش م xxxxxxxxx۱ و آقای حیدر مستخدمین حسینی ش م xxxxxxxxx۴ و آقای بهرام سبحانی ش م xxxxxxxxx۱و آقای رضا صحرایی ش م xxxxxxxxx۸و آقای عباس شعری مقدم ش م xxxxxxxxx۷بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد فیاض بخش ش م xxxxxxxxx۱و آقای مجتبی خسروتاج ش مxxxxxxxxx۱ و آقای منوچهر منطقی ش مxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره آقای حسن مدرکیان ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود امیرآتشانی ش مxxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترتازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064825
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای احمد صباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ست نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن علی تقی زاده لنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای حمید تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای علی متدین روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409129
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سید علی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی شهاب لطفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734703
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالایش گاز خارگ درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف ـ موضوعات اصلی: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی همانند گوگرد، متان، بوتان، پروپان، پنتان و مواد سنگین تر، متانول، اتیلن، مونو اتیلن گلایکول و هر نوع مواد حلقوی یا خطی و یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه میباشد. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با سایر شرکتها. خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی.خرید سهام.خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی.خرید و فروش انجام عملیات خدماتی و بازرگانی در حدود موضوع شرکت. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،خیابان پاشا ظهری، خیابان دژم جو، شماره ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸۵/۶۰/۳۲ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک ملی شعبه ملی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پتروشیمی خارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: محمد مهدی نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. مهین شاهرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693517
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمد قلیها کد ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای روح ا... خدارحمی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد جعفری قزل حصار کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد فیاض بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید سعید حسینی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محسن قادری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل یا دونفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663365
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فریوران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ملی انفورماتیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴و آقای سید سعید حسینی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد فیاض بخش با کدملی xxxxxxxxx۱ وشرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲و شرکت بانک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418618
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/xxx۳ سید محمدرضا آیت اللهی به ک . م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای موسی رفان ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمد فیاض بخش ک . م xxxxxxxxx۱ و مجتبی غروی ک . م xxxxxxxxx۰ و اصغر آریانی پورسردرود ک . م xxxxxxxxx۷ سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای سیاوش قهوه چیان ک . م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) شرکت انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد فیاض بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360591
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
محمدمهدی نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت دبیر هیئت مدیره.
محسن شاهین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) ـ مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ـ در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252997
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی محمدعلی شکراللهی حسن باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097156
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: فریدون قاسم زاده به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد فیاض بخش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دریا ساحل به ش م xxxxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به ک م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت مجازی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علیرضا قاسم زاده به ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و ناهید خرم به ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040366
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی احمد فیاض بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای مجتبی کباری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ و ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا قاسم زاده به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد فیاض بخش بسمت رئیس هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975949
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد فیاض بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ملی انفورماتیک سهامی عام با نمایندگی آقای حبیب اله محمدقلیها به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود رضاقلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی مقدسیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید سامان قطبی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۳
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975988
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد فیاض بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید سعید حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت بانک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۷ و شرکت ملی انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت xxx و شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۷ تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۳
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758021
آگهی تصمیمات مؤسسه بنیاد شریفبه شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیئتامناء مورخ ۳۱/۴/۹۱ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ویسه به ک م xxxxxxxxx۳ و محمد میرمحمدصادقی به ک م xxxxxxxxx۳ و محمدمسعود آقامحمدحسینتجریشی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی عبداللهیان به ک م xxxxxxxxx۱ و احمد فیاضبخش به ک م xxxxxxxxx۱ و محمود شیری به ک م xxxxxxxxx۹ و اکبر ترکان به ک م xxxxxxxxx۶.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573450
آگهی تصمیمات مؤسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت امناء مورخ ۳۱/۴/۹۱ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ویسه به ک م xxxxxxxxx۳ و محمد میرمحمدصادقی به ک م xxxxxxxxx۳ و محمدمسعود آقامحمدحسین تجریشی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی عبداللهیان به ک م xxxxxxxxx۱ و احمد فیاض بخش به ک م xxxxxxxxx۱ و محمود شیری به ک م xxxxxxxxx۹ و اکبر ترکان به ک م xxxxxxxxx۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636430
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ احمد فیاض بخش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیات مدیره و خسرو صداقت به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیات مدیره و سید نظام الدین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بسمت عضو هیات مدیره و نسیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و علیرضا عیدی مراد به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری طبق ماده۵۳ اساسنامه و تبصره های ذیربط معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل در۱۲ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636438
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت سرمایه گذار غدیر سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ احمد فیاض بخش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و علیرضا عیدی مراد به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و نسیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات ایران و خسرو صداقت به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و سید نظام الدین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616676
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ و هیئتمدیره ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ و ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: حشمتاله نظری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد فیاضبخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد روشن به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت منشی هیئتمدیره و مدیرعامل و عضو هیئتمدیره از ۲۳/۲/۹۱ برای مدت ۲۳ سال تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453750

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید باقری خیرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۲
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836808
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید باقری‌خیرآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد فیاض‌بخش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت نظم‌آوران شایسته سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۲

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 419926

آگهی تأسیس شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ایجاد امکانات فنی لازم برای گردآوری، پردازش و تبادل پیام های الکترونیکی مربوط به تراکنش های کارت بانکی در انواع پایانه های کارتی.
۲ـ انجام محاسبات لازم و عملیات لازم به منظور تعیین مبالغ وجوه تراکنش های کارت های بانکی در انواع پایانه های پذیرش با پذیرندگان کارت.
۳ـ انجام عملیات تسویه با پذیرنده کارت از طریق سامانه های ملی پرداخت.
۴ـ انجام عملیات تسویه و پرداخت کارمزدهای ارایه دهندگان خدمات پرداخت.
۵ـ تدوین برنامه های عملیاتی و کسب و کار به منظور اجرای سیاستهای بانک مرکزی درخصوص پرداخت های کارتی.
۶ـ فراهم آوردن زمینه اتصال مستقیم ارائه دهندگان خدمات پرداخت به نظام ملی پرداخت به لحاظ فنی و اجرایی مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷ـ تحقیق، توسعه و نوآوری در مورد پرداخت های کارتی و پول الکترونیکی
۸ـ تامین تجهیزات مناسب برای پردازش تراکنش های کارتی.
۹ـ مدیریت واکنش های پایانه های پذیرش کارت و رفع مغایرت های احتمالی بین ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پذیرندگان و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ـ نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و نحوه مدیریت ارایه دهندگان خدمات پرداخت مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ اقدامات اصلاحی متناسب.
۱۱ـ انجام حسابرسی فناوری از زیرساخت ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ارایه دهندگان خدمات پرداخت به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و تطابق آن با رویه ها، استانداردها، مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۲ـ مدیریت ایجاد نظام جامع مدیریت امنیت اطلاعات در نهادها و سامانه های پرداخت کارتی کشور
۱۳ـ استانداردسازی رویه های اجرایی حاکم بر روابط بین ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پذیرندگان کارت.
۱۴ـ ساخت تجهیزات فنی مورد استفاده در شبکه بانکی و سامانه های پرداخت.
۱۵ـ قبول نمایندگی بانک مرکزی در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان کاظمی کوچه مازیار پ ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم با نام تعداد بیست و پنج میلیون سهم ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۳ مورخ ۱۶/۹/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت ملی انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای حبیب اله محمدقلیها بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید سعید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید سامان قطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048090
آگهی تأسیس شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ایجاد امکانات فنی لازم برای گردآوری، پردازش و تبادل پیام‌های الکترونیکی مربوط به تراکنش‌های کارت بانکی در انواع پایانه‌های کارتی. ۲ انجام محاسبات لازم و عملیات لازم به منظور تعیین مبالغ وجوه تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های پذیرش با پذیرندگان کارت. ۳ انجام عملیات تسویه با پذیرنده کارت از طریق سامانه‌های ملی پرداخت. ۴ انجام عملیات تسویه و پرداخت کارمزدهای ارایه دهندگان خدمات پرداخت. ۵ تدوین برنامه‌های عملیاتی و کسب و کار به منظور اجرای سیاستهای بانک مرکزی درخصوص پرداخت‌های کارتی. ۶ فراهم آوردن زمینه اتصال مستقیم ارائه دهندگان خدمات پرداخت به نظام ملی پرداخت به لحاظ فنی و اجرایی مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۷ تحقیق، توسعه و نوآوری در مورد پرداخت‌های کارتی و پول الکترونیکی ۸ تامین تجهیزات مناسب برای پردازش تراکنش‌های کارتی. ۹ مدیریت واکنش‌های پایانه‌های پذیرش کارت و رفع مغایرت‌های احتمالی بین ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پذیرندگان و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۰ نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و نحوه مدیریت ارایه دهندگان خدمات پرداخت مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ اقدامات اصلاحی متناسب. ۱۱ انجام حسابرسی فناوری از زیرساخت‌ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ارایه دهندگان خدمات پرداخت به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و تطابق آن با رویه‌ها، استانداردها، مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ مدیریت ایجاد نظام جامع مدیریت امنیت اطلاعات در نهادها و سامانه‌های پرداخت کارتی کشور ۱۳ استانداردسازی رویه‌های اجرایی حاکم بر روابط بین ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پذیرندگان کارت. ۱۴ ساخت تجهیزات فنی مورد استفاده در شبکه بانکی و سامانه‌های پرداخت. ۱۵ قبول نمایندگی بانک مرکزی در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان کاظمی کوچه مازیار پ ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم با نام تعداد بیست و پنج میلیون سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۳ مورخ ۱۶/۹/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت ملی انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای حبیب اله محمدقلیها بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سید سعید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سید سامان قطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741114
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و فریدون قاسم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و احمد فیاض‌بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580091
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون قاسم‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۴ و ناهید خرم به کد ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی امیرپاشا هوشنگ‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تجارت مجازی سارنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی احمد فیاض‌بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی نصرت‌اله ثنائی به کد ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ احمد فیاض‌بخش بسمت رئیس هیئت‌مدیره، فریدون قاسم‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435650
آگهی تغییرات مؤسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا ویسه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد قیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمسعود آقامحمدحسین تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای محمود شیری یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر است. افتتاح هرگونه حساب به نام بنیاد در بانک‌ها نیز با امضای مجاز فوق جایز است و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بنیاد معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131082
آگهی تغییرات موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی عبداللهیان باروق و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدمسعود آقامحمدحسین تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رضا ویسه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۷/۹۱. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148203
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مشاور انرژی با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۳۳۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶۷ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۱ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه ۵۵ تاریخ تولد ۱/۹/۴۱ فرزند رضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767285
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ احمد فیاض‌بخش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیات‌مدیره و خسرو صداقت به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیات‌مدیره و سید نظام‌الدین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بسمت عضو هیات‌مدیره و نسیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و علیرضا عیدی‌مراد به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری طبق ماده۵۳ اساسنامه و تبصره‌های ذیربط معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل در۱۲ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690449
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک‌ ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت سرمایه‌گذار غدیر سهامی‌عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ احمد فیاض‌بخش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و علیرضا عیدی‌مراد به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و نسیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات ایران و خسرو صداقت به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و سید نظام‌الدین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881357
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و فریدون قاسم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و احمد فیاض‌بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10948227
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ و هیئت مدیره ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ و ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: حشمت اله نظری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد فیاض بخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد روشن به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از ۲۳/۲/۹۱ برای مدت ۲۳ سال تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594540
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری های نوین نیکان شریف بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۴۴۱۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶۷ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۱ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه ۵۵ تاریخ تولد ۱/۹/۴۱ فرزند رضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک قدس (غرب) خ هرمزان ک ۱ پ ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11723752
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن‌آوریهای نوین نیکان شریف (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۴۴۱۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۰۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت ازبا مسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxxریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

اقای محمد سعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره، اقای سید محمد لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.

۵ـ۱ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در‌ تاریخ۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322776
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات هوشمند آدرینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۸۷شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم معصومه عیلپورمنزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احسان فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احسان فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و کلیه نامه‌های اداری با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب ایشان با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11517717
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات هوشمند آدرینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۸۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم معصومه علیپور‌منزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان فیاض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱/۶/xxx۲

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11295788
آگهی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید قشم (سهامی‌خاص)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید قشم (سهامی‌خاص) که در مورخ۱۵/۵/xxx۰ تحت شمارهxxx۳ و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل واردات، صادرات انواع کالاهای مجاز و خدمات فنی ومهندسی و خدمات مدیریت اداری صنعتی، مصرفی، کشاورزی، عمرانی، پیمان مدیریت مرتبط و انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی و بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.۲ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت و اجرای کلیه طرحهای عمرانی، گردشگری، معدنی، راه و ساختمان، کشاورزی، تولید و فروش کالا و خدمات مجاز و انجام معاملات سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی.۳ـ انجام مطالعات و بررسی‌های فنی، اقتصادی و مالی و طرحهای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار مدیریتی، تولیدی و نیروی انسانی.۴ـ خرید و فروش، اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و انجام کلیه امور فعالیتهایی که به طورمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم، مفید، مناسب و یا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.۵ـ ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بخش دولتی و انجام هرگونه اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.۶ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر و شعب و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج ازکشور و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوزهای صادره بشماره‌هایxxx/۹۰، xxx/۹۰، xxx/۹۰، xxx/۹۰ مورخ۱۳/۵/۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: قشم، شهرک سام و زال، دور میدان شهدای‌گمنام، نبش خیابان اصلی، پلاک۴۰/۸..

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به ده میلیون سهم با نام یکهزار ریالی میباشد که کلیه آن طی گواهی شمارهxxx مورخ۱۵/۵/۹۰ بانک سپه شعبه جزیره قشم کدxxx پرداخت گردیده است.

۵ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی‌عام) با نمایندگی آقای حجت‌اله ملاصالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای یونس الستی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی معدن‌چی‌زاج بشماره‌ملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت لیزینگ امید (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای کیانوش آقائی بشماره‌ملیxxxxxxxxx۵، شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای احمد فیاض‌بخش بشماره‌ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای سعید فلاح بشماره‌ملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره میباشد.

۸ـ موسسه آئین محاسبات امین و آقای کامران خدایی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۱۰ـ اساسنامه شرکت در مورخ۱۵/۵/۹۰ مشتمل بر۶۲ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات