قاسم ابراهیمی مجد

قاسم ابراهیمی مجد

کد ملی 003283xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

شرکت های قاسم ابراهیمی مجد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که قاسم ابراهیمی مجد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14909220
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1041 و شناسه ملی 10100477787
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 ترازنامه وحساب سودوزیان عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. -2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی 10103559024 به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی راز دار به شناسه ملی 10100129086 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. -4 آقایان قاسم ابراهیمی مجد کدملی 0032836058 - محمد حسین تنها کدملی 0058352481 - محمد حسین ابراهیمی مجد کدملی 0453626645 - محمد مهدی ابراهیمی مجد کدملی 0453591264 و خانم نفیسه تنها کدملی 0064678407 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش980829775728655  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14687165
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قاسم ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نفیسه تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشدو مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524108
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . ۴ آقایان قاسم ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۸ محمد حسین تنها کدملی xxxxxxxxx۱ محمد حسین ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۵ محمد مهدی ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم نفیسه تنها کدملی xxxxxxxxx۷ ۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949710
آگهی تغییرات خیریه ابا صالح المهدی تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ ومجوز xxx/xxx۶/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخه ۸/۱۱/xxx۶ پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مسعود محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد تقی اختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و جبار طالبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید مجتبی محمدی دامنه با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید حسن موحدی تبریزی باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و رضا مبشری با کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی اختیاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان قاسم ابراهیمی مجدبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عبدالحسین سکاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه هدف اقتصاد جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437884
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل محمد حسین تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسین ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969955
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969961
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوء هیئت مدیره و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743331
آگهی تغییراتخیریه ابا صالح المهدی تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ و مجوز پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا بشماره xxx = xxx۶/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمسعود محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ومحمدتقی اختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و جبار طالبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سیدمجتبی محمدی دمنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدحسن موحدی تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی و رضا مبشری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی اختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس عبدالحسین سکاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اقتصاد جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381637
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به دشرح ذیل تعیین شدند: آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381640
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وآقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ـ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582819
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582821
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488059
آگهی تغییرات موسسه خیریه اباصالح المهدی(عج) به شماره ثبت ۱۲۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۰/۱۹ و مجوز شماره ۱۴/۵۳/xxx۲/xxx۶/xxx۵ مورخ ۹۲/۱۲/۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقایان: سید مسعود محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰، محمد تقی اختیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳، جبار طالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸، سید حسن موحدی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، سیدمجتبی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقایان قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس اصلی و سیدعبدالحسین سکاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048928
آگهی تاسیس شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ نصب و نگهداری و مشاوره و فروش قطعات مورد نیاز کلیه جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای و بندری و غیره از هر مارک و برند داخلی و خارجی ۲ نظارت فنی و مهندسی بر تولید و نصب و نگهداری انواع جرثقیل از هر مارک و برندی، مشارکت و سرمایه گذاری و تولید جرثقیل و قطعات آن و نیز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله قطعات جرثقیل از هر نوع شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اخذ نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب در کلیه شهرهای ایران و در صورت لزوم خارج از کشور اخذ اعطای مجوز ساخت اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه مواردی که به نوعی به فعالیت شرکت مربوط گردد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی پارس خودرو، نبش خیابان شهید پوری کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد سه هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه شهاب خودرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683890
آگهی تصمیمات موسسه خیریه ابا صالح المهدی (عج)‌به شماره ثبت۱۲۶۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۷۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ قاسم ابراهیمی مجد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدعبدالحسین سکاکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمسعود محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدتقی اختیاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و جبار طالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدمجتبی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدحسین موحدی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ سیدمسعود محمدی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمدتقی اختیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جبار طالبی بسمت خزانه دار تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550780
آگهی تصمیمات موسسه خیریه ابا صالح المهدی (عج)‌به شماره ثبت۱۲۶۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۷۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ قاسم ابراهیمی‌مجد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدعبدالحسین سکاکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمسعود محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدتقی اختیاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و جبار طالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدمجتبی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدحسین موحدی‌تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ سیدمسعود محمدی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی اختیاری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جبار طالبی بسمت خزانه‌دار تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668243
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیسسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشینآلات صنعتی و غیرصنعتی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنیـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محسن خواجهنوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای احسان صادقیزمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمیمجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئتمدیره.
۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئتمدیره.
۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززادهبوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی‌مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی‌زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841020
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی و غیرصنعتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنی ـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محسن خواجه نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای احسان صادقی زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززاده بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات