محمد رضازاده

محمد رضازاده

کد ملی 003231xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
80
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811459
آگهی تغییرات سخن گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۱۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۸ مورخ ۰۶ / ۰۶ / xxx۸ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت. فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و اکبر فرجاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح اقتصاد جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719753
آگهی تغییرات شرکت گروه خودرو سبز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم رفیعه نقاشیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه دارالفقه امام جعفر صادق (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضوهیأت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه جواهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای دوره دو ساله تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634609
آگهی تغییرات شرکت همکار سرویس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی ( عج ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره خانم شهره نقدی سده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت ناییب رئیس هیات مدیره آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هماک پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی ، قراردادها ، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620318
آگهی تغییرات شرکت همکار دیزل کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم رفیعه نقاشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازموسسه مطالعاتی صاحب الزمانی ( عج ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو و رییس هیات مدیره خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت همکار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو و مدیرعامل آقای محمدرضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی ، قراردادها ، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478407
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی ( عج ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو و مدیرعامل و خانم فاطمه جواهریان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رییس هیات مدیره و آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی ، قراردادها ، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450291
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب واقع شد - آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435998
آگهی تغییرات مطالعاتی صاحب الزمانی عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت . آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436006
آگهی تغییرات مطالعاتی صاحب الزمانی عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت . آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430783
آگهی تغییرات هنر و ادبیات پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند : خانم فاطمه جواهریان کدملی xxxxxxxxx۹ خانم رفیعه نقاشیان کدملی xxxxxxxxx۵ خانم نصیره نقاشیان کدملی xxxxxxxxx۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ بتصویب رسیدآقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار روزنامه صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377437
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای امیررضا قربانپورکرهرودی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309979
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و مؤسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991656
آگهی تغییرات شرکت خدمات فرآوری مبلیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از (موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲) به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای اکبر فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از (موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از (شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵) به سمت عضو و نائب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963416
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت پارس یاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسیدآقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963420
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آفتاب خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. مدت تصفیه به مدت دو سال دیگر تمدید و آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963408
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت لیزینگ سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت خدمات فرآوری مبلیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907588
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی احاطه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵ تصویب شد آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875785
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مدت تصفیه شرکت بمدت دو سال تمدید گردید. آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875797
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتر سیستم ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مدت تصفیه شرکت به مدت دو سال تمدید و آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875809
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مدت تصفیه شرکت بمدت دو سال تمدید گردید. آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834600
آگهی تغییرات شرکت خدمات فرآوری مبلیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای اکبر فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رئیس هیا ت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675486
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و حفاری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۵۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. ضمن تمدید مدت تصفیه به مدت دو سال، آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281589
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب واقع شد آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281608
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتر سیستم ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239842
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهره نقدی سده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168419
آگهی تغییرات توسعه سخن گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۱۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۱/ ۹۵ مورخ ۲/ ۹/ xxx۵ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین نقاشیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیأت مدیره آقای حمیدرضا نقاشیان کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی ش م xxxxxxxxx۵۲ وآقای محمد رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره وبه نمایندگی موسسه هنر و ادبیات پارسی ش م xxxxxxxxx۴۰ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها چک و سفته با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845641
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت پارس یاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845645
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آفتاب خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به سال xxx۳ بتصویب رسید. آقای آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرتصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754736
آگهی تغییرات شرکت کارت خدمات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال ۹۳ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751979
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیستمهای انفورماتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752003
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی احاطه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752015
آگهی تغییرات شرکت فراوری غذایی هماک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122438
آگهی تغییرات شرکت همکار موتور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ مبنی بر معرفی آقای محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وموسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ مبنی بر معرفی خانم فاطمه جواهریان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو ونایب رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098738
آگهی تغییرات موسسه منحله رسانا مشاور خاورمیانه به شماره ثبت ۲۰۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098739
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت لیزینگ سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و موسسه سخن گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد رضازاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و شهره نقدی سده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098747
آگهی تغییرات شرکت منحله مهندسی عمران و حفاری پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۰۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۵۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669303
آگهی تغییرات شرکت منحله توسعه منابع انرژی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ ومدت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال تمدید گردید و آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669304
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتر سیستم ایران سهامی‌خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۹۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612850
آگهی تغییرات شرکت همکار سرویس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای حمیدرضا نقاشیان به شماره ملی ۱ـxxxxxxـxxx بنمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو و رییس هیأت مدیره خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی ازموسسه سخن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به سمت عضو و نایب رییس هیأت مدیره آقای محمدرضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی ازموسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین نقاشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439334
آگهی تغییرات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا نقاشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای اکبر فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت نائب رییس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428267
آگهی تغییرات شرکت گروه خودرو سبز پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
رضا امینی کیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059234
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی قراردادها چک سفته با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و محل شرکت به تهران خیابان فاطمی غربی کوچه پروین انتهای کوچه نادر پلاک ۲۹ واحد۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053532
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا امینی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «صبح اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ سامان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه سخن گستر به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای رضا امینی کیا و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053540
آگهی تغییرات شرکت همکار دیزل کار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا امینی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «صبح اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکار سرمایه بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شماره ثبت xxx۲۵ با نمایندگی خانم فاطمه جواهریان و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ ۰۳/۰۴/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984910
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سیستم های انفورماتیک سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۸۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۸۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856778
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فضایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت همکار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و نصیره نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ نصیره نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت همکار سرمایه به نمایندگی فاطمه جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) بنمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع طالقانی پ ۹۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840812
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فضایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت همکار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و نصیره نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ نصیره نقاشیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت همکار سرمایه به نمایندگی فاطمه جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) بنمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع طالقانی پ ۹۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856775
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و فاطمه جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید تقی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856779
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: رضا امینی کیا به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا زاده به ک م xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه دارالفقه امام جعفرصادق (ع) به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به ک م xxxxxxxxx۱ و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فاطمه جواهریان به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت لیزینگ سامان به ش م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی زاد به ک م xxxxxxxxx۰ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید تقی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856781
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرویس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا زاده به ک م xxxxxx۵۸ و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به ک م xxxxxxxxx۵۲ مجید تقی زاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه سخن گستر به ک م xxxxxxxxx۰۸ فاطمه جواهریان به ک م xxxxxxxxx بنمانیدگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به ش م xxxxxxxxx۴۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مجید تقی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی قراردادها چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739481
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: رضا امینی‌کیا به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا‌زاده به ک م xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه دارالفقه امام جعفرصادق (ع) به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به ک م xxxxxxxxx۱ و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فاطمه جواهریان به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت لیزینگ سامان به ش م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی‌زاد به ک م xxxxxxxxx۰ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجید تقی‌زاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته‌ برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425253
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و فاطمه جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید تقی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734946
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی محمدامین خسروی نهوجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضازاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین خسروی نهوجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9678471
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رضا امینی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مجید تقی‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی محمدامین خسروی‌نهوجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد رضازاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدامین خسروی‌نهوجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619146
آگهی تغییرات شرکت همکار دیزل کار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۳۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد رضازاده به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اسدی مهر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت همکار سرمایه با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شماره ثبتxxx۲۵ با نمایندگی آقای رضا امینی کیا و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبتxxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531653

آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به ش.ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه دارالفقه امام جعفر صادق (ع) به ک.م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به ک.م xxxxxxxxx۱ موسسه مطالعاتی صالب الزمانی عج به ک.م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی رضا امینی کیا به ک.م xxxxxxxxx۹ لیزینگ سامان به ک.م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی زاد به ک.م xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ حمیدرضا نقاشیان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا امینی کیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با تفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع خ طالقانی پ ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514819

آگهی تغییرات شرکت منحله توسعه منابع انرژی
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبتxxx۸۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید محمدرضا رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت تصفیه شرکت برای ۲ سال تمدید شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531656

آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رضا امینی کیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به تهران ـ خ وصال شیرازی ـ تقاطع خ طالقانی ـ پ ۹۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258336
آگهی تغییرات در شرکت طراحی و ساخت پارس پادسهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۴۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید. محمد رضازاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405140
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ مرکز اصلی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع خ طالقانی پ ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474147

آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اسدی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'صبح اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت لیزینگ سامان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان و موسسه سخن گستر به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای رضا امینی کیا تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479982

آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. محمد رضازاده به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملیxxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488902
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441047
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فضایی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، شرکت همکارسرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، نصیره نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151638
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و رضا امینی کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و مجید تقی زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا امینی کیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین خسروی نهوجی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160079
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرمایه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. رضا امینی کیا کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فاطمه جواهریان کدملی xxxxxxxxx۹ موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ محمدحسین نقاشیان کدملی xxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ حمیدرضا نقاشیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه جواهریان کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606467
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی‌مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652965
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. حسن اسدی‌مهر به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699358
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۵۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به ش.ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی‌مهر به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه دارالفقه امام جعفر صادق (ع) به ک.م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به ک.م xxxxxxxxx۱ موسسه مطالعاتی صالب الزمانی عج به ک.م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی رضا امینی‌کیا به ک.م xxxxxxxxx۹ لیزینگ سامان به ک.م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی‌زاد به ک.م xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ حمیدرضا نقاشیان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و رضا امینی‌کیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره با تفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع خ طالقانی پ ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10769495
آگهی تغییرات شرکت منحله تهیه و توزیع مواد غذایی احاطه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۷۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید مدت تصفیه شرکت برای مدت دو سال تمدید گردید. محمد رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959294
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی‌مهر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی رضا امینی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت لیزینگ سامان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجید تقی‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رضا امینی‌کیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران ـ خ وصال شیرازی ـ تقاطع خ طالقانی ـ پ ۹۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973543
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرویس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی‌کیا به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا‌زاده به ک م xxxxxx۵۸ و به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به ک م xxxxxxxxx۵۲ مجید تقی‌زاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه سخن گستر به ک م xxxxxxxxx۰۸ فاطمه جواهریان به ک م xxxxxxxxx بنمانیدگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به ش م xxxxxxxxx۴۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، مجید تقی‌زاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی قراردادها چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11298624
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۷۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. حسن اسدی‌مهر به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11453139
آگهی تغییرات شرکت همکار دیزل کار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۳۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد رضازاده به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اسدی‌مهر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت همکار سرمایه با مسئولیت‌محدود به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی‌زاد و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شماره ثبتxxx۲۵ با نمایندگی آقای رضا امینی‌کیا و موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به شماره ثبتxxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538568
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرویس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمد رضازاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی‌مهر به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه سخن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ حمیدرضا نقاشیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رضا امینی‌کیا به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه هنر و ادبیات پارسی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید تقی‌زاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه سخن گستر به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع خ طالقانی پلاک ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577530
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۱۱۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مجید تقی‌زاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به جای شرکت لیزینگ سامان به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۹ حمیدرضا نقاشیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و حسن اسدی‌مهر خارج از هیئت‌مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رضا امینی‌کیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و مالی و قراردادها از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران ـ بلوار مرزداران ـ خ گلستان ـ گلستان دوم ـ خ پژوهش ـ پ ۱۳ ـ ط ۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۸ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865114
آگهی تصمیمات موسسه گروه رسانا مشاور در حال تصفیه به شماره ثبت۱۸۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۸۹۰۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۸۹ محمد رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال تعیین و مدت تصفیه نیز به مدت دو سال تمدید گردید و ترازنامه و عملکرد مدیر تصفیه جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908683
آگهی تغییرات شرکت منحله توسعه منابع انرژی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت۷۸۷۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید محمدرضا رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت تصفیه شرکت برای ۲ سال تمدید شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984464
آگهی تصمیمات شرکت منحله طراحی و ساخت پارس پاد در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۳/۸۹ محمد رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752132
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد رضازاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اسدی‌مهر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'صبح اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت لیزینگ سامان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید تقی‌زاد و موسسه مطالعاتی صاحب‌الزمانی (عج) به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان و موسسه سخن گستر به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای رضا امینی‌کیا تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165162
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مجید تقی‌زاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضازاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'صبح اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات