سیامک اعتمادی نژاد

آقای سیامک اعتمادی نژاد

کد ملی 003116xxxx
گراف ارتباطات
46
شرکت‌ها
107
آگهی‌ها

شرکت های سیامک اعتمادی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیامک اعتمادی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
شتاب کار
شتاب کار
بازرس علی‌البدل
فن آوران پترو تجهیز رهام
فن آوران پترو تجهیز رهام
بازرس علی‌البدل
تولیدی و پخش گرم آوران
تولیدی و پخش گرم آوران
بازرس علی‌البدل
شتاب آذر شرق
شتاب آذر شرق
بازرس علی‌البدل
مانیان خودرو
مانیان خودرو
بازرس علی‌البدل
باورس
باورس
بازرس علی‌البدل
مهندسی توسعه هدیش
مهندسی توسعه هدیش
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان
مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان
مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان
مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان
معادن سنگ آهن احیاءسپاهان
معادن سنگ آهن احیاءسپاهان
صنایع عایق سپاهان
صنایع عایق سپاهان
معدن کاوان احیاء سپاهان
معدن کاوان احیاء سپاهان
تولیدی رنگ شترنگ
تولیدی رنگ شترنگ
کوه بر کاریز
کوه بر کاریز
بازرس علی‌البدل
مهندسی قائم سپاهان
مهندسی قائم سپاهان
نایل ایران
نایل ایران
بازرس علی‌البدل
نصر میثاق اهواز
نصر میثاق اهواز
بازرس علی‌البدل
معدن ماکو اسپادانا
معدن ماکو اسپادانا
خمیرمایه و الکل رازی
خمیرمایه و الکل رازی
بازرس علی‌البدل
میلاد گستر دامغان پارسیان
میلاد گستر دامغان پارسیان
زغال سنگ طبس احیا سپاهان
زغال سنگ طبس احیا سپاهان
آتیه اندیش نمودگر
آتیه اندیش نمودگر
مدیر عامل
دانیال پترو
دانیال پترو
بازرگانی معین احیاء سپاهان
بازرگانی معین احیاء سپاهان
کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر
کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر
بازرس علی‌البدل
صنعتی دقت خودرو کوشا
صنعتی دقت خودرو کوشا
بازرس علی‌البدل
مریک بسپار
مریک بسپار
بازرس اصلی
مریک لیان
مریک لیان
بازرس اصلی
پارس بهین سیستم
پارس بهین سیستم
بازرس علی‌البدل
دقت خودرو ایرانیان
دقت خودرو ایرانیان
بازرس اصلی
اعتبار احیا سپاهان
اعتبار احیا سپاهان
بازرس علی‌البدل
صنایع رنگسازی پارس اشن
صنایع رنگسازی پارس اشن
بازرس علی‌البدل
آرمان اندیشان احیاء
آرمان اندیشان احیاء
بازرس علی‌البدل
ذغال سنگ مهر آذین
ذغال سنگ مهر آذین
کشت و صنعت دعبل خزاعی
کشت و صنعت دعبل خزاعی
فنی مهندسی پشتیبانی سداد فام نیشکر
فنی مهندسی پشتیبانی سداد فام نیشکر
بازرس علی‌البدل
ساختمانی سیمرغ آشیان آریا
ساختمانی سیمرغ آشیان آریا
بازرس علی‌البدل
کیمیا شیمی سبز سیمرغ
کیمیا شیمی سبز سیمرغ
بازرس علی‌البدل
صنایع روشنایی مازی نور
صنایع روشنایی مازی نور
بازرس علی‌البدل
جدی کوشان آرین
جدی کوشان آرین
بازرس اصلی
آروین سازه قرن
آروین سازه قرن
بازرس اصلی
فرهنگی هنری سفیر فرهنگ و هنر
فرهنگی هنری سفیر فرهنگ و هنر

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14895396
آگهی تغییرات شرکت آروین سازه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7864 و شناسه ملی 14007197155
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی 10103297965 به سمت بازرس اصلی (با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی 0031169902) به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ذوالفقارخانی به کدملی 5309902848 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. آقای علی عبدالحسینی به کدملی 0080245676 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد عبدالحسینی به کدملی 5309751866 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حیدر عبدالحسینی به کدملی 0010656960 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد و عقود اسلامی با امضای آقای علی عبدالحسینی (رییس هییت مدیره) و آقای حیدر عبدالحسینی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و سایر امور اداری و عادی با امضای منفرد آقای حیدر عبدالحسینی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. صورتهای مالی و ترازنامه سال 97 مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. ش980821792758986  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856076
آگهی تغییرات شرکت صنایع روشنایی مازی نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 884 و شناسه ملی 10760137016
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش نمودگر باشناسه ملی 10103297965 و شماره ثبت 20893 به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد باکدملی 0031169902 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش980724743198587  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14754705
آگهی تغییرات شرکت صنایع روشنایی مازی نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۳۷۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : الف ) اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۰ انتخاب گردیدند . آقای وحید آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پیمان آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ب ) موسسه حسابرسی آبان روش حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۵۲ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ( به نمایندگی آقای زیداله مشکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) بعنوان بازرس اصلی و موسسه غیرتجاری آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ( به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ) بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه کثیرالانتشار عصررسانه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و صورتهای مالی xxx۷ مورد تصویب مجمع واقع گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710100
آگهی تغییرات فرهنگی هنری سفیر فرهنگ و هنر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت مالی و ترازنامه سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس موسسه برای مدت یک سال ( سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ , xxx ) انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588470
آگهی تغییرات شرکت باورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . موسسه آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای ایرج خسروانی دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324486
آگهی تغییرات شرکت آروین سازه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی (با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲) به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ذوالفقارخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080620
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ ومجوز xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۳/۳/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می‌باشد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. موسی محسنی فرزند جلیل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. حسن رضا زارعی فرزند علیرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. عبدالوهاب بریمانی فرزند اسمعیل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از ۲ , xxx , xxx ریال به ۴ , xxx , xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیداسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان به قرار زیر است: موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx , xxx ریال - حسن رضا زارعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال - عبدالوهاب بریمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx , xxx ریال - خیراله گلناریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx , xxx ریال - فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx , xxx ریال - سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx - شاهین پورکائد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080628
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ ومجوز xxxxxx/۹۷ مورخه جامعه حسابدارن رسمی ایران ۱۳/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حسن رضا زارعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خیراله گلناریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791568
آگهی تغییرات شرکت جدی کوشان آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۴۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش ارقام به نمایندگی سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و کیوان بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12888871
آگهی تغییراتآتیه اندیش ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
آگهی تغییرات موسسه آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۳/xxx۵ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - اقای خیراله گلناریان کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره - آقای فرهاد نژاد فلاطوری مقدم کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره - آقای شاهین پورکائد کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876123
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447719
آگهی تغییرات شرکت صنایع روشنایی مازی نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۳۷۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲/۶/۹۶ انتخاب گردیدند. ۱ ـ آقای وحید آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ـ آقای حسین آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۳ ـ آقای پیمان آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ب)بازرسان به شرح ذیل میباشند: موسسه حسابرسی آبان روش بشماره ثبت xxx۵۲ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ (به نمایندگی آقای زیداله مشکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳) بعنوان بازرس اصلی و موسسه غیرتجاری آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲) بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. د) ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335849
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پشتیبانی سداد فام نیشکر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۵۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۷۶۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333832
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سیمرغ آشیان آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۸۷۲۵ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۸۵۲۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۳ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی آقای سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای بابک ثقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سیاوش شعبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333834
آگهی تغییرات شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۵۹۵۳۰ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۳۵۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبتxxx۵۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی آقای سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شماره ثبتxxx۹۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای مظفر نسیری امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای امید رضا هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۷۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی ادهمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای حسین رودشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرناز باقری شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داود مومن رکن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات وکلیه عقوداسلامی و مکاتبات اداری و قراردادهای تعهد آور و سایر امور اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270641
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پشتیبانی سداد فام نیشکر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۵۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۷۶۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب گردد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵بعنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژادبه شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257378
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209120
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274683
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134711
آگهی تغییرات شرکت گسترش طراحی و تولید قطعات آهنگری خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۶۲۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " همشهری" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134147
آگهی تغییرات شرکت زغال سنگ مهرآذین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۱۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۵۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۲ تصویب شد. مؤسسه آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. شرکتهای معادن منگنز ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12114073
آگهی تغییرات شرکت دانیال پترو شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای سیامک اعتمادنژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098783
آگهی تغییرات شرکت تولید و پخش گرم آوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093626
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان اندیشان احیاء درتاریخ ۰۸/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ ارائه کلیه امور خدماتی در زمینه های حسابداری، اداری، مهندسی، عمرانی، ساختمانی، تأسیساتی، ابنیه، راه سازی، پل سازی، اعم از خدمات مشاوره، طراحی، نقشه کشی، محاسبه، اجرا، نصب، تعمیر و نگهداری، نظارت، بازسازی، امور نظافتی. ۲ـ اخذ و بکارگیری تکنولوژی جهت ارتقاء کیفی در انجام پروژه های مختلف و عقد قرارداد و انتقال خدمات مذکور به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.۳ـ انجام کلیه امور بازرگانی خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز.۴ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها.۵ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات خصوصی و دولتی جهت پیشبرد اهداف شرکت و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.۶ـ خرید سهام سایر شرکتهای بورسی و غیربورسی و مشارکت در شرکتهای موجود و همچنین ایجاد شرکتهای جدید.۷ـ تاسیس دفتر نمایندگی در داخل و خارج کشور و در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولی عصر روبروی بیمارستان کودکان خیابان بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ نزد بانک سامان شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی حسینی منجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاءهیئت مدیره) و شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی سلمان خادم المله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی حسینی منجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی بهادر شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082819
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080596
آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت های مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، مجتمع نگین معادن احیاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵و آقای سیامک اعتمادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد.ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080600
آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵و آقای سیامک اعتمادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.ترازنامه و صورتهای مالی xxx۱ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046703
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش ارقام بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵بسمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042620
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار احیا سپاهان به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۲۰۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به سال مالی xxx۹، xxx۰، xxx۱، xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید گزارش تغییرات سرمایه واعضاء به شرح زیر قرائت گردید: ابتدای سال xxx۲ تعداداعضاء ۵۰نفر ومیزان سرمایه xxxxxxxxx ریال منقسم به ۵۰سهم xxxxxx۰ ریالی بوده است که درپایان سال که تعداد اعضاء ومیزان سرمایه xxxxxxxxx ریال منقسم به ۵۰سهم xxxxxx۰ ریالی می باشد. آقای محمودشهشانی کدملی xxxxxxxxx۷، آقای علی عسگری کدملی xxxxxxxxx۶، آقای بهادرشمس کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای جعفرقاسم زاده کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718876
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵بعنوان بازرس قانونی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675083
آگهی تغییرات شرکت معادن سنگ آهن احیاءسپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638999
آگهی تغییرات شرکت شتاب کار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669997
آگهی تغییرات شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624865
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی‏نژاد به‏شمارة ملی xxxxxxxxx۲به‏سمت بازرس علی‏البدل، برای مدت یک‏سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664788
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بین‌المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازمالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638052
آگهی تغییرات شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625788
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۸۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس اصلی
آقای سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623970
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566049
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری آتیه اندیش ارقام به‌شماره‌ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx۶۴ مورخ ۵/۳/۹۳ جامعه حسابداران رسمی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد نژاد فلاطوری مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد.در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سیامک اعتمادی نژاد ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx آقای شاهین پورکائد ش م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx آقای خیراله گلناریان ش م xxxxxxxxx۳دارای xxxxxx فرهاد نژاد فلاطوری مقدم ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx اعضا هیأت مدیره به شرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خیراله گلناریان ش م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای فرهاد نژاد فلاطوری مقدم ش م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سیامک اعتمادی نژاد ش م xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای شاهین پورکائد ش م xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری(به استثنای گزارش هایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای توسط دو نفر از شرکاء که مسئولیت انجام کار را به عهده داشته اند امضاء و ممهور به مهر موسسه به صاحبکار ارائه می شود) با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568181
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیش ارقام موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx۶۸ مورخ ۵/۳/۹۳ جامعه حسابداران رسمی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحیم ماپار ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سیامک اعتمادی نژاد ش م xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx ریال آقای شاهین پورکائد ش م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال آقای خیراله گلناریان ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537129
آگهی تغییرات شرکت زغال سنگ طبس احیا سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. ـ مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516049
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559930
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508790
آگهی تغییرات شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت های مجتمع نگین معادن احیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حبیب اله امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶، معادن سنگ آهن احیا سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مجید معصومی گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و زغال سنگ طبس احیا سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی غلامرضا شاهرخی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ تعیین شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531708
آگهی تغییرات شرکت میلاد گستر دامغان پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۴۱۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۵۰۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۱۳/۳/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام ش م xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی ک م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقایان حسین نصراله زاده ک م xxxxxxxxx و حسن نصراله زاده ک م xxxxxxxxx۰ و محمدرضا کاشمری ک م xxxxxxxxx۲ (نماینده شرکت مجتمع کشت و صنعت میلاد خراسان ش ث xxx۴۳) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446161
آگهی تغییرات شرکت نصر میثاق اهواز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۴۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۶۰۸۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گرفت.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسنامه xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات و روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589711
آگهی تغییرات شرکت دانیال پترو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و آقای سیامک اعتمادنژاد کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال شرکت تعیین گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361738
آگهی تغییرات شرکت کوه بر کاریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303502
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقامxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۵
ـ شرکت مدیریت فناوران فرامد (سهامی خاص) xxxxxxxxx۳۶
ـ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۰
ـ آقای شهاب جوانمردیxxxxxxxxx۹ ـ آقای حسین اسکاره طهرانیxxxxxxxxx۸
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269319
آگهی تغییرات شرکت نایل ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۰۴۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404390
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۸۰۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213095
آگهی تغییرات شرکت شتاب کار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183066
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت معین احیاء سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174121
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174117
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129376
آگهی انتخاب بازرسان شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۹/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105795
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087431
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041478
آگهی تغییرات شرکت کوه بر کاریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم هانیه سروشی ارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا شیخ اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه سروشی ارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 955360
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۸۵۵۳
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند عبدالکریم به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ آقای احمد اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx فرزند علیجان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند علیجان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کوچک اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند علیجان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9678764
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۲و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۸۵۵۳
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند عبدالکریم به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ آقای احمد اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx فرزند علیجان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند علیجان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کوچک اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند علیجان بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438744
آگهی انتخاب بازرسان شرکت صنایع عایق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۹۷۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۱ موسسه آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939990
آگهی انتخاب بازرسان شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۰۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۸/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934820
آگهی انتخاب بازرسان شرکت صنایع عایق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۹۷۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۱ موسسه آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876008
آگهی انتخاب بازرسان شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880357
آگهی انتخاب بازرسان شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۴۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663078
آگهی انتخاب بازرسان شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۰۰شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857649
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص شماره ۱۲۴۱۴ و شناسه ملی ۱۲۶۰۳۳۴۴۲۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۹/xxx۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858957
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388879
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده_است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922825
آگهی تصمیمات شرکت شتابکار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732713
آگهی تصمیمات شرکت شتابکار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859374
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311880
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854306
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791937
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609274
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736948
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702248
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توسعه هدیش سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272842
آگهی تصمیمات شرکت باورس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677944
آگهی تصمیمات شرکت باورس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628225
آگهی تصمیمات شرکت شتاب آذر شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۲۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شتابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی عالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرزانگان فارس نیکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا امیرناصری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628254
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲۰۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592061
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پترو تجهیز رهام بامسئولیت محدودبه‌شماره ثبت ۴۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل،
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۱ـ موسسه حسابرسی و آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۷۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580510
آگهی تصمیمات شرکت شتابکار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552325
آگهی تغییرات موسسه آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۵/۰۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای شاهین پورکائد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای خیراله گلناریان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۵/۰۷/xxx۲

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای شاهین پورکائد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای خیراله گلناریان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه چهارم پلاک۱۲ طبقه پنجم واحد۱۹ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵‌ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی‌ـ بازرسی قانونی‌ـ مشاوره مدیریت مالی‌ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی‌ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی‌ـ نطارت بر امور تصفیه‌ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود‌ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‌شود . ارائه خدمات ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و همچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۷/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129333
آگهی تأسیس شرکت مریک بسپارسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع خرید و فروش واردات و صادرات انواع مواد پلیمری مواد و مصنوعات پلاستیکی قطعات خودرو شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی تاسیس و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز که به نحوی برای شرکت سودآور باشد. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شریعتی بالاتر از مطهری ک نوبخت پ ۵ واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۲۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۵/۶/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه فاز دو اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیدمحمد نصیری دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت صنایع لامپ مریک خودرو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی خانم ملیحه نوروزی چم یوسفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت صنایع لامپ آی نور شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی خانم زهرا روغنی قهفرخی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم زهرا روغنی قهفرخی به نمایندگی از شرکت صنایع لامپ آی نور شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء:: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای صفر پیرعلی خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180749
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب گردیدند. کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344828
آگهی تصمیمات شرکت باورس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمود تراب انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا صالح کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حمید حاج عباسقلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدرضا صالح کریمی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود تراب انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حاج عباسقلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066812
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دقت خودرو کوشا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی اصغر اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت بین المللی سراج شهرکرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی صفر پیرعلی خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ سید محمد نصیری دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ اصغر اکبرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و صفر پیرعلی خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد نصیری دهکردی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709815
آگهی تصمیمات شرکت پاورس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611742
آگهی انتخاب بازرسان شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۴۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743777
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858152
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پترو تجهیز رهام بامسئولیت محدودبه‌شماره ثبت ۴۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ موسسه حسابرسی و آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912799
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۱۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100249
آگهی تصمیمات شرکت شتابکار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11188355
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توسعه هدیش سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312317
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲۰۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488193
آگهی تأسیس شرکت مریک لیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

تولید ـ خرید و فروش ـ پخش توزیع واردات و صادرات کلیه قطعات و ملزومات الکتریکی خودرو انواع کلیدها ـ سیم رله و اتصالات ـ کلیه فعالیت‌های مربوط به امور الکتریکی خودرو ـ ساخت و نصب و سیم‌کشی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی و تاسیس و راه‌اندازی خطوط تولید و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز که به نحوی برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شریعتی بالاتر از مطهری کوچه نوبخت پ ۵ واحد ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۲۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۵/۶/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه فاز دو اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سیدمحمد نصیری‌دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت صنایع لامپ آی نور شهرکرد سهامی‌خاص با نمایندگی خانم زهرا روغنی‌قهفرخی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت صنایع لامپ مریک خودرو سهامی‌خاص با نمایندگی خانم ملیحه نوروزی‌چم‌یوسفی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم ملیحه نوروزی‌چم‌یوسفی به نمایندگی از شرکت صنایع لامپ مریک خودرو سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای صفر پیرعلی‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608595
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۷۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11612849
آگهی تصمیمات شرکت پارس بهین سیستم سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۹۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۳۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی اصغر اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت بین‌المللی سراج‌شهرکرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی صفر پیرعلی‌خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ سید محمد نصیری‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۸۹ اصغر اکبرزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و صفر پیرعلی‌خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد نصیری‌دهکردی بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695011
آگهی انتخاب بازرسان شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۰۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۸/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826841
آگهی تأسیس شرکت دقت خودرو ایرانیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع تولید واردات و صادرات کلیه قطعات فلزی بدنه خودرو قطعات پلاستیکی و لوازم یدکی و جانبی خودرو اعم از سپر ـ داشبورد و روکش درب خودرو و مداد اولیه و ساخت قالبهای صنعتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی تاسیس و راه‌اندازی خطوط تولید و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز که بنحوی برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شریعتی بالاتر از مطهری کوچه نوبخت پ ۵ واحد ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۲۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۵/۶/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه فاز دو اکباتان پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت صنایع لامپ آی نور شهرکرد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی خانم زهرا روغنی‌قهفرخی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت صنایع لامپ مریک خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی خانم ملیحه نوروزی‌چم‌یوسفی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سید محمد نصیری‌دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید محمد نصیری‌دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای سیامک اعتمادی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای صفر پیرعلی‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11934066
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص شماره ۱۲۴۱۴و شناسه ملی ۱۲۶۰۳۳۴۴۲۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۹/xxx۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11989363
آگهی تصمیمات شرکت شتاب آذر شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۲۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به ش‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شتابکار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی عالیانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرزانگان فارس نیکو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا امیرناصری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات