ابوالفضل مرتضائی

ابوالفضل مرتضائی

کد ملی 049234xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل مرتضائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل مرتضائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14508508
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‎های‎مالی ( ترازنامه حساب سود و زیان ) منتهی‎به پایان‎سال xxx۶ شرکت مورد تصویب ‎مجمع قرارگرفت . آقای سهراب تقی پورآهنگر باکدملی xxxxxxxxx۳ به ‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس‎علی‎البدل برای سال‎مالی xxx۷ انتخاب‎ شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج ‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید . شرکت خانه سازی رزمندگان تهران xxxxxxxxx۹۰ سهامی‎خاص با نمایندگی‎آقای غلامرضا سلیمانی باکدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت جهادخانه سازی رزمندگان xxxxxxxxx۵۸ سهامی ‎خاص با نمایندگی‎آقای علی اصغر سراج باکدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان xxxxxxxxx۵۴ سهامی ‎خاص با نمایندگی‎ آقای سیدسیروس حسینی باکد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی xxxxxxxxx۱۲ سهامی‎خاص بانمایندگی‎ آقای محمدبراتی احمد آبادی باکدملی xxxxxxxxx۸ ۱ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده xxxxxxxxx۸۰ سهامی‎خاص با نمایندگی‎آقای بهرام غفارزاده نمازی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315585
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سالهای مالی ۹۴ و ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ آقای ناصر بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال دیگر به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. ۳ ـ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظراول تصفیه وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان ناظر دوم تصفیه برای سال مالیxxx۶ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307729
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، ابوالفضل مرتضایی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۵ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271137
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به‎عنوان بازرس‎علی‎البدل برای سال ‎مالیxxx۶ انتخاب‎شدند روزنامةکثیرالانتشار ابرار برای درج‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید. اعضاء هیئت‎ مدیره برای مدت۲ سال بقرار ذیل انتخاب‎گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان ش.م xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی‎ آقای امیرحسین راد معین با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان ش.م xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی‎ آقای ایمان موحد با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان ش.م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی‎ آقای منوچهر نوروز با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان ش.م xxxxxxxxx۵۴ بانمایندگی‎ آقای امیرکریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده ش.م xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی‎ آقای مجید پاکساز با کدملی xxxxxxxxx۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121862
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‎های ‎مالی(ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی‎به پایان‎سال xxx۵ شرکت مورد تصویب ‎مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش xxxxxxxxx۲۲ به ‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس‎ علی‎البدل برای سال ‎مالی xxx۶ انتخاب‎ شدند. روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات برای درج‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559339
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‎‌های مالی حساب سود و زیان منتهی ‎به پایان‎ سال xxx۴ به تصویب‎ رسید. آقای سهراب تقی پورآهنگر باکدملی xxxxxxxxx۳ به‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای حامد مهدوی باکدملی xxxxxxxxx۰ به‎عنوان بازرس‎علی‎البدل برای سال‎مالی xxx۵ انتخاب‎شدند. روزنامهکثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید. اشخاص ذیل به‎عنوان اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب‎گردیدند: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای حجت اله قادری نژاد باکد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت جهاد خانه سازی استان‎ آذربایجان شرقی شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی‎ آقای رضا پویاپور ‎با کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای مجید احراری با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت جهاد خانه‎ سازی استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای رضا بهروز با کد ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559355
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قادری نژاد باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه ‎سازی رزمندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پویاپور باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا بهروز باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت جهادخانه‎سازی استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مجید احراری باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهاءدار وتعهدآور ازقبیل؛ چک، سفته، بروات و قراردادها و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهدنماید و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی‎از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء نامه‎های اداری و سایر مکاتبات با مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347823
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حسینعلی عرب ساغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید رحمت اله حسینی چمنی با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی برزو نامداری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال‌های xxx۳ و xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202226
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر باکدملی xxxxxxxxx۳ ببه عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای غلامرضا اسماعیلی باکدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای مصطفی سلیمانی باکدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حیدر نجفی باکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103998
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وابوالفضل مرتضایی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سو. د و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082742
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسیدآقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای حسینعلی عرب ساغری با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای محسن کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای حسین خردمندراد با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محمد رضا قربانی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای حسن عزتی با کدملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045068
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر کدملی xxxxxxxxx۳ به ‎عنوان بازرس ‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی ‎آبیز کدملی xxxxxxxxx۹ به‎ عنوان بازرس ‎علی‎البدل برای سال‎ مالی xxx۵ انتخاب‎ شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج‎‎ آگهی‎های ‎شرکت تعیین‎ گردید. شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ‎آقای غلامرضا سلیمانی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی ‎آقای محمد براتی احمد آبادی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ‎ آقای سیدسیروس حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی‎ آقای علی اصغر سراج کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی‎ آقای بهرام غفار زاده نمازی کدملی xxxxxxxxx۱ به‎ عنوان اعضاء هیئت‎ مدیره برای مدت دوسال انتخاب‎گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001236
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ آقای سهراب تقی پورآهنگر باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورت‌های مالی ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995180
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای رضا بهروز با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای کریم مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خانه سازی رزمندگان تهران سهامی خاص بشماره ثبت xxx۱۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای نقی خداویردیلو با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797668
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به‎ عنوان بازرس‎اصلی وآقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به‎ عنوان بازرس ‎علی‎البدل برای یکسال انتخاب‎ شدند. روزنامهکثیرالانتشار ابرار برای درج ‎‎آگهی‎های ‎شرکت تعیین‎گردید. شرکت‎های زیر‎ به ‎عنوان اعضاء هیئت‎ مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب‎گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به ش. م xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی ‎آقای امیرحسین رادمعین با ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت جهادخانه سازی استان کرمان به ش. م xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی ‎آقای ایمان موحد با ک. م xxxxxxxxx۸ شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان به ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی ‎آقای منوچهر نوروز با ک. م xxxxxxxxx۳ شرکت جهادخانه سازی استان خراسان به ش. م xxxxxxxxx۵۴ بانمایندگی ‎آقای امیرکریمی با ک. م xxxxxxxxx۰ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به ش. م xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی ‎آقای مجید پاکساز با ک. م xxxxxxxxx۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773970
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خانه‎سازی رزمندگان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت خانه‎سازی رزمندگان استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت مجتمع خانه‎سازی سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644830
آگهی تغییرات شرکت خانه سازي رزمندگان استان مازندران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ۱ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615397
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي استان مركزي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶- شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان (سهامی‎خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸- شرکت جهاد خانه سازی استان ‎آذربایجان شرقی (سهامی‎خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ روزنامة کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج ‎‎آگهی‎های ‎شرکت تعیین ‎گردید. ۳ـ سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضایی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603805
آگهی تغییرات شرکت خانه سازي رزمندگان تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538093
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي استان آذربايجان شرقي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۳ شرکت تصویب شد. سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12496949
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي رزمندگان استان هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به شماره ثبتxxx۳۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی ‎ آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شماره ثبتxxx۱۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ‎ آقای سید سیروس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شماره ثبتxxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی ‎ آقای مهدی نوبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای سهراب تقی پورآهنگربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به‎ سمت بازرس‎اصلی ـ آقای حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به‎ سمت بازرس‎ علی‎البدل برای مدت یک سال ‎مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ‎به xxx۲ و xxx۳ مورد تصویب‎مجمع قرارگرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج‎‎ آگهی‎های ‎شرکت تعیین‎ گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12496952
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي رزمندگان استان هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به شماره ثبتxxx۳۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی ‎ آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شماره ثبتxxx۱۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ‎ آقای سید سیروس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شماره ثبتxxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی ‎ آقای مهدی نوبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و حق امضاء نامه های اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا نمایندگان وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461186
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443152
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازي سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کیهان جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428938
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازي آذربايجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت های زیر به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱. شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی قهرمان زارع با کدملی xxxxxxxxx۶ ۲. شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی غلام عسگر کریمیان با کدملی xxxxxxxxx۰ ۳. شرکت خانه سازی رزمندگان تهران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی حیدر نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ ۴. شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی رضا بهروز با کدملی xxxxxxxxx۵ ۵. شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی علی مختاری با کدملیxxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406228
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي استان اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای‎مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی‎به پایان‎ سال xxx۳ مورد تصویب‎ قرارگرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر کدملیxxxxxxxxx۳ به ‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی‎ آبیز کدملی xxxxxxxxx۹ به‎عنوان بازرس‎ علی‎البدل انتخاب‎شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج ‎‎اگهی های ‎شرکت تعیین‎گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382390
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ الف)صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۳ شرکت مورد تائید قرار گرفت. ب) آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxxبه عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. د)اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان با نمایندگی آقای محسن کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران با نمایندگی آقای شهباز حسن پور بیگلری با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان با نمایندگی آقای حجت اله زمزم با کد ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358520
آگهی تغییرات شرکت تعاونی انبوه سازی عمران ظفرکار به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۲۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۲ شرکت، طرح و تصویب گردید. سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضایی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی اصغر سراج کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای محسن کاشانی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252606
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی(سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۱۹۴۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقایان سهراب تقی پور آهنگر به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وابوالفضل مرتضائی آبیز به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲-ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳- روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037096
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان باشناسه ملّیxxxxxxxxx۵۴ و به شمارة ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای علی اکبر اعظمی کرج باکدملّی xxxxxxxxx۶ و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حسین خردمندراد باکدملّی xxxxxxxxx۸ و شرکت جهاد خانه سازی استان گیلان باشناسه ملّیxxxxxxxxx۶۶ و به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای رضا آزادی کناری باکدملّی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس‎اصلی وآقای ابوالفضل مرتضائی ‎آبیز با کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس‎علی‎البدل برای یک سال ‎مالی انتخاب‎ شدند. ۳ـ صورت‎های ‎مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی ‎به پایان‎سال xxx۲ شرکت مورد تصویب ‎مجمع قرارگرفت. ۴ ـ روزنامةکثیرالانتشارکیه ـ ان برای درج‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404926
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۵۱ وشناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورت های مالی منتهی به پایان سال xxx۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲. آقای سهراب تقی پور آهنگر باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار قدس برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. شرکت های زیر، به عنوان اعضاءهیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان بانمایندگی آقای سیدهادی عسگری طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۲ـ شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان بانمایندگی آقای منصورکیخای مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بانمایندگی آقای عباسعلی منزل آبادی باکدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال با نمایندگی آقای علیرضا صنعت خانی باکدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان بانمایندگی آقای علی خاکی باکدملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771047
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۴/۳/xxx۵به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸به نمایندگی آقای غلامرضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وشرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شماره ثبت xxx۶و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسد بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹وشرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان به شماره ثبت xxx۶و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹به نمایندگی آقای حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰وشرکت جهاد خانه سازی استان کرمان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به نمایندگی آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲وجهاد خانه سازی استان خراسان به شماره ثبت xxx۱و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به نمایندگی آقای سیف اله بابا نتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۴و شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شماره ثبت xxx۱۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای حسین یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۲ ـ روزنامه کثیرالا نتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740477
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه‌سازی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ۰ آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیر انتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۰ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به پایان xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.. شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ((سهامی خاص)) با نمایندگی آقای رضا اسد بیاتی با کد ملی xxxxxxxxx۹. شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ((سهامی خاص)) با نمایندگی آقای اکبر نوروزی با کد ملی xxxxxxxxx۱. شرکت خانه سازی رزمندگان تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰((سهامی خاص)) با نمایندگی آقای سعید نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715269
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691599
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ شرکت سهامی خاص جهاد خانه سازی رزمندگان بشماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای رضا بهروز با کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سهامی خاص خانه سازی رزمندگان تهران بشماره ثبت xxx۱۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد باقر عفتی داریانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سهامی خاص مجتمع خانه سازی آذربایجان بشماره ملی xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای حمید جلایر سرنقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ـ آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملیxxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۵ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ......... تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667107
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636639
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با توجه به تبصره ذیل ماده ۸۹ قانون تجارت، گزارش بازرس قرائی و صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۹ متولد xxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۶ متولد xxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678180
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ با توجه به تبصره ذیل ماده ۸۹ قانون تجارت، گزارش بازرس قرائی و صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به سال xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۹ متولد xxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۶ متولد xxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669951
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه‌سازی استان اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عموی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید ۲ـ آقایان سهراب تقی پور آهنگر کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657028
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
سهراب تقی پور آهنگر به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضایی آبیز به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال (سال xxx۳) انتخاب شدند.
روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت های زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی غلامرضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۵
شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی سید مجید سیدفاطمی به کدملی xxxxxxxxx۱
شرکت خانه سازی رزمندگان تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی علیرضا نوای باغبان به کدملی xxxxxxxxx۶
شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمدرضا عشرتی کارکان به کدملی xxxxxxxxx۰
شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی اکبر شاهد خطیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602080
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۲ به تصویب رسید آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت مجمتع خانه سازی سپاهان شنا سه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633140
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569592
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضایی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای رضا مولایی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای حسین ذراتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای ایمان موحد با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای منوچهر نوروز با کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای امیر کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید فیروزان سرنقی با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای مجید پاکساز با کد ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401805
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301910
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۲۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ صورت های مالی منتهی به پایان سال xxx۱ بتصویب رسید.
ب ـ آقایان سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236662
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازی عمران ظفر کار شرکت تعاونی به ‌شماره ثبت ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۳/۷/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
سهراب تقی پورآهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230734
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155082
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص، شماره ثبت ۹۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: غلامرضا سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفر پیشه کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا واعظ دلیلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت مدیرعامل و سید مرتضی حسام نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده و حسین ذراتی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای حمید برخوردار فرزند عبدالرسول کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146401
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۲ و مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۹۲ که در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۱ تصویب و سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ضمنا آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید تبریز کوی میرداماد جنب مسجد نبی اکرم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149844
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ دفتر در مورخ ۷/۵/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129709
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی ۹۱ تصویب و آقای سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126197
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقایان سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122006
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۸/۳/۹۲
۱ـ آقایان سهراب تقی پور با کد ملی xxxxxxxxx۳، ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به سال ۹۱
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ مجمع با تصدی همزمان آقای محسن کاشانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111101
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۵۰۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۰۶۴ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۴۸۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ آقای سهراب تقی پورآهنگر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ب ـ صورت های مالی منتهی به سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106703
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص جهاد خانه سازی استان آذربایجان غربی شماره ثبت ۲۹۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۲ شرکت سهامی خاص جهاد خانه سازی استان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پایان سال xxx۱ تصویب شد.
۲ـ آقای سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104888
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/xxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سهراب تقی پور آهنگر کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل مرتضیائی آبیز کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۰۴/۹۲ تکمیل گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000995
آگهی رسمی شرکت جهاد خانه سازی استان فارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۹۶۰۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ و ۱/۷/۹۱ و ۱۷/۸/۹۱ و ۲۰/۸/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ صورت‌های مالی xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ آقای غلامحسین غیب پرور به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد جعفری به نمایندگی از طرف شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر بهروز به نمایندگی از طرف شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و آقا سید علی خادم به نمایندگی از طرف شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضای نامه‌های اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا نمایندگان وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۵ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده سهام و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال تماما نقدی است که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893580
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی انبوه سازی عمران ظفرکار ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۲/۹۱ و تائیدیه شماره xxxxxx/xxx/xxx مورخه ۲۹/۸/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740382
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰و مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام ماده ۳۷ ـ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ میگردد و سپس برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۸۹ تصویب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴و آقای ابوالفضل مرتضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۰ و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۰ تصویب و سپس شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شماره ثبت xxx۱ مشهد و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شماره ثبت xxx۴ رشت و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شماره ثبت xxx۱۷ تهران و کدپستی xxxxxxxxx۸شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شماره ثبت xxx۶ اصفهان و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰شماره ثبت xxx۳۷ تهران و کدپستی xxxxxxxxx۱بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴و آقای ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید آقای علی اکبر پور جمشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عطاء اله پور بقایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حیدر نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای قهرمان زارع به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مختاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی رزمنده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ در شماره ۴ از بند الف الی ک میباشد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد و حق امضاء نامه های اداری و اوراق قضائی و سایر مکاتبات با مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734605
آگهی اصلاحی شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندرانسهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۲ ثبت ساری
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵۸/۰۱ـ ۲۲/۵/۹۱ بند الف آگهی مذکور بشرح ذیل اصلاح می گردد:
موسسه حسابرسی امین محاسب دقیق بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856001
آگهی اصلاحی شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۲ ثبت ساری
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵۸/۰۱ـ ۲۲/۵/۹۱ بند الف آگهی مذکور بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:

موسسه حسابرسی امین محاسب دقیق بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695830
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702878
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۴ مورخ ۵/۶/۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ تغییرات زیر بعمل آمده است:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به پایان xxx۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفته است.
۲ـ موسسه امین محاسب دقیق با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.
۳ـ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به نمایندگی آقای عطا ءاله پور بقائی بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به نمایندگی آقای سید نادر آذر تاش علمداری بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان به نمایندگی آقای ناصر بهرامی باستناد حکم شماره ۱۶/۱۴/۳/ج/ب مورخ ۱۳/۳/۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۲/۱۰/۹۱ انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضاء نامه های اداری و سایر مکاتبات با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح متن صورت جلسه مذکور در ۱۱ بند به مدیر عامل شرکت تفویض نموده است.
۵ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جدید رشت، خیابان شهداء روبروی پمپ سی ان جی، ساختمان صفه، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافته و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10252469
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۴ مورخ ۵/۶/۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ تغییرات زیر بعمل آمده_است: ۱ صورتهای مالی منتهی به پایان xxx۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفته_است. ۲ موسسه امین محاسب دقیق با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند. ۳ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به نمایندگی آقای عطا ءاله پور بقائی بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به نمایندگی آقای سید نادر آذر تاش علمداری بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان به نمایندگی آقای ناصر بهرامی باستناد حکم شماره ۱۶/۱۴/۳/ ج/ب مورخ ۱۳/۳/۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۲/۱۰/۹۱ انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء نامه‌های اداری و سایر مکاتبات با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح متن صورت جلسه مذکور در ۱۱ بند به مدیر عامل شرکت تفویض نموده_است. ۵ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جدید رشت، خیابان شهداء روبروی پمپ سی ان جی، ساختمان صفه، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافته و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده_است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686852
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه‌سازی استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687049
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697629
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۲/۹۱.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیده ترازنامه سال ۹۰.
۲ـ موسسه امین محاسب دقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396909
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۲/۹۱. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیده ترازنامه سال ۹۰. ۲ موسسه امین محاسب دقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651953
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ و ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی سید حسین آستانه به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی محمدعلی محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی منوچهر نوروز به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی امیر کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی رضا افرا به کدملیxxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ سید حسین آستانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی محتشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر کریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935045
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۱۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۳/۹۱ و ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی سید حسین آستانه به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت جهاد خانه‌سازی استان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی محمدعلی محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت خانه‌سازی رزمندگان منطقه شمال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی منوچهر نوروز به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت جهاد خانه‌سازی استان خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی امیر کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت خانه‌سازی رزمندگان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی رضا افرا به کدملیxxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ سید حسین آستانه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی محتشمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیر کریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666697
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647644
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به پایان سال ۹۰تصویب و موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146079
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به پایان سال ۹۰ تصویب و موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475974

آگهی تصمیمات شرکت تعاونی انبوه سازی عمران ظفر کار
به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۳/۹۰ و تائیدیه شماره xxx۲۹ مورخه ۶/۱۰/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۸۹ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722754
‏ آگهی تصمیمات شرکت تعاونی انبوه‌سازی عمران ظفر ‏‌به شماره ثبت۱۱۱۲۱۸‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹‏
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۳/۹۰ و ‏تائیدیه شماره xxx۲۹ مورخه ۶/۱۰/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران ‏‏(وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ‏موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ‏بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت ‏بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ‏‏۸۹ به تصویب رسید. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442038
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788746
آگهی تصمیمات : شرکت جهادخانه سازی استان آذربایجانشرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده : تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به پایان سال ۸۹ شرکت بتصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه امین محاسب بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329934
آگهی تغییرات در شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲ و ۲۷/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به نمایندگی آقای جمال الدین صمصام شریعت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان بنمایندگی آقای رضا واعظ دلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده بنمایندگی آقای سید مرتضی حسام نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت جهاد خانه استان خراسان بنمایندگی آقای مهدی جعفرپیشه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت ساختمانی xxx دستگاه بنمایندگی آقای مرتضی جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه امین محاسب دقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ابوالفضل مرتضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید جمال الدین صمصام شریعت را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی جعفرپیشه را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی جواهری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805450
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه‌سازی استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده است.

۱ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946827
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه‌ سازی رزمنده سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۴۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمانی xxx دستگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی علی‌اکبر دانشیار به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت جهاد خانه‌سازی استان خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی محمدمهدی توکلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی حسین ذراتی به کد ملیxxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ علی‌اکبر دانشیار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی توکلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین ذراتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984309
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲, که در تاریخ ۹/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه صورت‌های مالی سال مالی ۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی بنیاد تعاون بشماره ثبت xxx۷ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274036
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه امین محاسبه دقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307473
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385336
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی انبوه سازی عمران ظفر کار ‌به شماره ثبت ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۱/۷/۸۹ و تائیدیه شماره ۸۹/xxx۷۷/۱ مورخه ۶/۱۰/۸۹ اداره کل تعاون استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۸۸ شرکت به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بنیاد تعاون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11543185
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۵۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۴/۳ و ۲۹/۲/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۷/xxx۹ به این اداره واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال به نمایندگی آقای مهدی جعفر پیشه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ساختمانی xxx دستگاه بنمایندگی آقای حسین ذراتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان بنمایندگی آقای مجید کفایت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان بنمایندگی آقای رضا واعظ دلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بنمایندگی آقای مرتضی جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بنیاد تعاون بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ آقای ابوالفضل مرتضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای مرتضی جواهری را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی جعفر پیشه را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا واعظ دلیلی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره‌ و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۳ به قوت خود باقی است.

۳ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763793
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی انبوه سازی عمران ظفرکار ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۱/۲/۹۱ و تائیدیه شماره xxxxxx/xxx/xxx مورخه ۲۹/۸/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۰ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778376
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹, که در تاریخ ۸/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورت‌های مالی سال مالی xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی بنیاد تعاون بشماره ثبت xxx۷ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844852
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11846494
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان سهامی‌خاص، ثبت شده بشماره ۶۵۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی مورخ ۲/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه امین محاسب دقیق به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862658
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰و مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام ماده ۳۷‌ـ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ میگردد و سپس برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۸۹ تصویب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴و آقای ابوالفضل مرتضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۹۰ و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۰ تصویب و سپس شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شماره ثبت xxx۱ مشهد و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شماره ثبت xxx۴ رشت و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شماره ثبت xxx۱۷ تهران و کدپستی xxxxxxxxx۸شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شماره ثبت xxx۶ اصفهان و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰شماره ثبت xxx۳۷ تهران و کدپستی xxxxxxxxx۱بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴و آقای ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای علی اکبر پور جمشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عطاء اله پور بقایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حیدر نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای قهرمان زارع به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مختاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی رزمنده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ در شماره ۴ از بند الف الی ک میباشد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد و حق امضاء نامه‌های اداری و اوراق قضائی و سایر مکاتبات با مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800646
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11543096
آگهی تصمیمات شرکت خانه سازی رزمندگان تهران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات