محمد رضا اربابیان

آقای محمد رضا اربابیان

کد ملی 049229xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا اربابیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا اربابیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13468676
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تولید برق غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اربابیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رییس هیئت مدیره جایگزین آقای سیدمهدی متولیان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محسن انوشه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت انتخاب نمودند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۵ و ۱۶ ماده ۴۰ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148533
آگهی تغییرات شرکت غدیر انرژی کاسپین گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای کریم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت توسعه برق غدیر اوکسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسین مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد فرقدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اواراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر برنامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و انعام، تنبیه و ترفیع، سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استراد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم ازحقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارآ تعیین مصدوق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994382
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای اصغرعامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۲) آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۳) آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۴) آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۵) آقای علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۴/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرار دادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838875
آگهی تاسیس شرکت غدیر انرژی ارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تحت شماره xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌گردد. ۱. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق از نیروگاههای فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاهها، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، برون سپاری عملیات اجرائی رقابت پذیر اعم از (بهره برداری، نگهداری و بهینه سازی تاسیسات)، پیش فروش انرژی برق، تهیه و تامین ابزار و ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی، شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی، صادرات و واردات هرگونه کالای مجاز و خدمات و تجهیزات و تاسیسات در راستای موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس ۲. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، خیابان اسلام، روبروی دبیرستان ارس، ساختمان فرحی، طبقه دوم، واحد ۲، پلاک ۱۰، کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴. میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx یکصد میلیون ریال تماما نقدی منقسم به یکصد هزار سهم هزار ریالی با نام که صد در صد آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه جلفا پرداخت گردیده است. ۵. اولین مدیران شرکت: علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه برق غدیر اوکسین به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمد مهدی احمدی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره محمدرضا ابراهیمی فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء به مدت دو سال انتخاب شدند ۶. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ۸. بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹. اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ۱۰. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463905
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554658
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری دها نصر قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۳۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۱۵/۰۴/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ خانم طیبه محزون به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقایان محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و حسین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضاء در کلیه موارد (اوراق بهادار، چک، سفته و ...) با مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ مرکز اصلی شرکت در قشم به نشانی: خیابان منتظری ـ مغازه کپی و صحافی خنجی زاده ـ کدپستی xxx۹۹ ـ xxx۱۸ ـ دفتر شرکت توسعه فناوری دها نصر قشم تغییر یافت.
شxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670403
آگهی تأسیس شرکت توسعه فناوری دها نصر قشم (سهامی خاص)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه فناوری دها نصر قشم (سهامی خاص) که در مورخ ۲۲/۳/۹۱ تحت شماره xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و فروش انواع کالاها، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی در امور عمرانی، کشاورزی، دامپروری، صنعتی، الکترونیک، قطعات مربوط به مهندسین مشاور و هر نوع فعالیت تجاری که منع قانونی نداشته باشد و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از آنها و واگذاری نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۲/xxx۱ سازمان منطقه آزاد قشم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ خیابان آزادگان ـ کوی نصر ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام ششصد هزار ریالی که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره xxx/۹۱ص/xxx مورخ ۲۶/۲/xxx۱ بانک پاسارگاد خیابان دکتر فاطمی کدxxx که به تایید بانک پاسارگاد شعبه قشم کد xxx۲ رسیده است پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ خانم طیبه محزون بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقایان حسین اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اربابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۸ـ آقایان بهزاد میرزائی و میر احمد سیدی کرده مهینی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰ـ اساسنامه شرکت در مورخ ۱۸/۳/xxx۱ مشتمل بر ۱۹ ماده و بدون تبصره به تصویب رسید.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات