علی‌رضا بنویدی

علی‌رضا بنویدی

کد ملی 049229xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا بنویدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا بنویدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14637494
آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای موسی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نمایده شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای غلامرضا جودکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای غلامرضا قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . در نتیجه شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای موسی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای غلامرضا جودکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای غلامرضا پیچک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873303
آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای غلامرضا قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای غلامرضا پیچک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873398
آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای غلامرضا قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای غلامرضا پیچک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026789
آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای محمد ناصر ذهبیون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای غلامرضا پیچک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026796
آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای علیرضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد علی ملائی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای محمد ناصر ذهبیون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای رضا عابدی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ودجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651684
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی علیرضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت فن اوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی حسن حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی محمد علی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعید کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رسول کیوان ارا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی زهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و اصغر یلسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531086
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي سيمان شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر حکم نمایندگی شرکت معادن زغال سنگ شرق آقای احمد قندهاریون به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره جایگزین آقای حسن سزاوار ذاکران در ترکیب هیات مدیره گردید..برابر حکم نمایندگی شرکت آهک صنعتی سیمان شرق آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره جایگزین آقای سیدمحمد علی موسوی فرد در ترکیب هیات مدیره گردید..آقای احمد ملکی زاده (خارج از اعضا) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه ترکیب اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۵ به شرح ذیل می باشد: آقای علی توکلی به سمت رییس هیات مدیره آقای احمد قندهاریون به سمت نایب رییس هیات مدیره آقایان شهریار تولائی و محمدرضا اولی و علی رضا بنویدی به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد ملکی زاده (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام, کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی, موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه وتنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره برای تصویب.تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق ودستمزد وپاداش کارکنان و نصب وعزل و ترفیع و تنبیه آنها و ارائه آن به هیات مدیره برای تصویب.افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیات مدیره.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن به نام و به حساب شرکت.صدور, ظهر نویسی, قبولی, پرداخت و واخواست اوراق تجاری.انعقاد هر نوع قرارداد تغییر, تبدیل و فسخ در خصوص اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در خصوص ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت.تحصیل تسهیلات از بانکها, شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و ضوابط موضوعه.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها, دادسرا ها, مراجع قضایی یا غیر قضایی, اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از کیفری حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضور درجلسات اعتراض به رای, درخواست تجدیدنظر, فرجام, واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه وسازش, استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا, ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند, تعیین جاعل, حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور, درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها, تعیین مصدق و کارشناس, انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر, اقرار در ماهیت دعوای ورود ثالث, قبول یا رد سوگند, تامین خواسته, تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.تنظیم گزارشات مدیریتی ماهانه و ارائه آن به هیات مدیره.تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره پس از پایان سال مالی و ارائه آن در مهلت قانونی به هیات مدیره.تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279765
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی علیرضا بنویدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیت مدیره و شرکت فن اوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی حسن حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی محمد علی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با دو امضا مدیرعامل و آقای سعید کمال عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، امضا کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره شرکت مندرج در بندهای ۱ تا ۲۰ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279769
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب شد موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی علیرضا بنویدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت فن اوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی حسن حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی محمد علی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعید کمال به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و رسول کیوان ارا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی زهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و اصغر یلسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398828
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای طاهر رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای علیرضا بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم فارسی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
حق امضا کلیه اسناد و چکها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر تعیین گردید:
امضاء اول مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء دوم معاونت مالی آقای سیدحسن سیدسجادی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا آقای مهدی ربانی با کدملی xxxxxxxxx۴ با مهر شرکت و امضاء سایر نامه های اداری با مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302464
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
موسسه امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا بنویدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، آقای رسول کیوان آرا با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱، آقای محمدعلی جان نثاری با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و آقای سید محمدحسین موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید کمال با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علی زهرودی با کدملی xxxxxxxxx۵، اصغر یسلیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261504
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای طاهر رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، آقای محمد نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱، آقای علیرضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی صنعتی پارس بنای صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲، آقای محمد دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای ابوالقاسم فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای اکبر حرف شنو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اقای عبدالجلیل محیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504612
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعتی پارس بنای صدر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمرانی صنعتی پارس گرما به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی بهروز یادگاری xxxxxxxxx۹ و علیرضا بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ابوالقاسم فارسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمدحسین موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و اسداله اقدسی به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ بهروز یادگاری بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا بنویدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسداله اقدسی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حائری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11482572
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی صنعتی پارس بنای صدر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا بنویدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و علی‌اصغر حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و عباسعلی احسانی‌صدر به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مجید ناصر به ش ملی xxxxxxxxx۲ و اسداله اقدسی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۰ علیرضا بنویدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حیدری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسداله اقدسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد حائری‌ مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817809
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی صنعتی پارس بنای صدر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت عمرانی صنعتی پارس گرما به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و به نمایندگی بهروز یآدگاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و ابوالقاسم فارسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمدحسین موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالحمید حدیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ بهروز یادگاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا بنویدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحمید حدیدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد حائری مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات