کوروش صالحی

کوروش صالحی

کد ملی 049139xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
119
آگهی‌ها

شرکت های کوروش صالحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کوروش صالحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14864343
آگهی تغییرات شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 911 و شناسه ملی 10610044242
( در حال تصفیه)به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. -2 اعضاء هیئت تصفیه به شرح ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ 06/09/1398 انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی 0579897435 آقای کورش صالحی کدملی 0491393474 آقای وحید سپهر کدملی 1754547915 بعنوان اعضاء هیات تصفیه -3 موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی 10861836531 بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش980730489258281  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864350
آگهی تغییرات شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 911 و شناسه ملی 10610044242
( در حال تصفیه)به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیرتصفیه مورخ 06/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعیین سمت مدیر/ مدیران / هیئت تصفیه: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی 0579897435 بعنوان مدیراجرایی هیأت تصفیه آقای کوروش صالحی کدملی 0491393474 به سمت مدیرتصفیه آقای وحید سپهر کدملی1754547915 به سمت مدیرتصفیه -2 تعیین وضعیت حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک ها و بروات با امضاء مدیراجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مُهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیراجرائی به همراه مُهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980730807708718  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765698
آگهی تغییرات شرکت کردکار اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ به تصویب رسید. ـ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴، کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴، محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدعلی برومند به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765705
آگهی تغییرات شرکت کردکار اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه، کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴، محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۰ و محدعلی برومند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، کلیه چکها و بروات با امضای متفق مدیر اجرائی هیئت تصفیه و دو نفر از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای حمیدرضا سمائی مدیر اجرائی هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719347
آگهی تغییرات شرکت کردکار اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا سمائی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیات تصفیه و کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن شاهین کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدعلی برومند کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضا متفق مدیر اجرایی و دو نفر از اعضا هیات تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضا آقای حمیدرضا سمائی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665015
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خانه سازی قزوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۳۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538057
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . آقایان حمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568251
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید . حمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568255
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت هیئت مدیره تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردید : حمید رضا سمائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر هیأت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت تصفیه و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت تصفیه انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، کلیه چکها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا سمائی مدیر اجرائی به همراه مهر موسسه معتبر خواهدبود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508782
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ناهید بهرمند با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران هیئت تصفیه تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496878
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433224
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ، حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216934
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید فرض علیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه و مسعود صفاری آشتیانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید فرض علیان مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216944
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124221
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آسیا الکترود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۹۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ـ آقای کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063193
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹ مورخ ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951157
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881510
آگهی تغییرات شرکت کردکار اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیات تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدعلی برومند به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات تصفیه به مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828516
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید تا براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انجام وظایف محوله با همکاری آقایان حمید رضا سمائی با کدملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی با کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیأت تصفیه اقدام نمایند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر اجرائی تصفیه آقای کوروش صالحی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785956
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550685
آگهی تغییرات شرکت کردکار اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدعلی برومند به کدملی xxxxxxxxx۲ را به مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت تصفیه انتخاب نمود. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525104
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیراجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء کوروش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525105
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468886
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول به کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402680
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402691
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ وحمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402698
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر اجرائی تصفیه آقای کوروش صالحی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398251
آگهی تغییرات شرکت دوغ آبعلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک هاو بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398266
آگهی تغییرات شرکت دوغ آبعلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. عملکرد مدیران تصفیه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حامد فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353562
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقایان حمید فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ وکوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323849
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۸/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا خندان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا بر اساس ضوابط و مقررات جاری نبست به انجام وظایف محوله با همکاری آقایان کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت تصفیه اقدام نمایند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک‌ها و بروات با امضای اقای محمد رضا خندان مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر نافذ و سایر مکاتبات با امضای مدیر اجرایی تصفیه آقای محمدرضا خندان یه همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254672
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵، حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240958
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163758
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی قائن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861690
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آسیا الکترود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۹۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.) نشانی مدیر تصفیه تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797421
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730462
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵، حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709006
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
آگهی تغییرات شرکت درحال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ وغلامرضااسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ وکوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ رابه عنوان اعضائ هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب نمودوموسسه حسابرسی مفیدراهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709012
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
آگهی تغییرات شرکت درحال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه/مدیر تصفیه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیات تصفیه انتخاب گردیدتابراساس ضوابط ومقررات جاری نسبت به انجام وظایف محوله با همکاری آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ وغلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ مدیران تصفیه اقدام نمایندوحق امضاکلیه اوراق واسنادتعهد آورکلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیات تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشدوکلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای کوروش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700990
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688853
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع رسید. آقایان حمید فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ وکوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669374
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی بارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و امیر داوری دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587839
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567590
آگهی تغییرات شرکت شهد سلماس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۰۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقایان حمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد جواد ساده وندبه کدملیxxxxxxxxx۹بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510998
آگهی تغییرات شرکت مولد نيروي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای کوروش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482365
آگهی تغییرات شرکت مولد نيروي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد مالی هیئت تصفیه برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ ـ آقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامدفرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460880
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي و بافندگي ري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردیدو آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ مدیران تصفیه اقدام نمایند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مُهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مُهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460888
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي و بافندگي ري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیِأت تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. آقای یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹وآقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431455
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356027
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تیزرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12180136
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی بارش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقایان حمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و امیر داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه را برای مدت دو سال انتخاب نمود. * موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. * تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171502
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نصر غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا نسبت به انجام وظایف با همکاری آقایان آرش پرنوری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ مدیران تصفیه اقدام نمایند ومقررگردیدکلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132981
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ سهامی‌خاص در حال تصفیه به‌شماره‌ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵،حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120692
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نصر غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه و آقایان آرش پر نوری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091073
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.صورتهای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388499
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع رسید آقایان حمید فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749059
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی زنجان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردیدو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کوروش صالحی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749063
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی زنجان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردید. و محل تصفیه شرکت خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742779
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان سهامی‌عام در حال تصفیه"به‌شماره‌ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهره مند با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743049
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمیدرضا سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716897
آگهی تغییرات شرکت منحله مولد نیروی اهواز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر اجرایی هیات تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای اقای کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716899
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی اهواز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه:تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳طبقه اول صندوق پستی xxx۴/xxx۷۵می باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666521
آگهی تغییرات شرکت منحله مولد نیروی قائن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کوروش صالحی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666523
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی قائن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۲ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666527
آگهی تغییرات شرکت واصاتو در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهر مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625060
آگهی تغییرات منحله شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:xxx۲ عملکرد هیئت تصفیه در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و یدالله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522610
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس(در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. آقای حمید فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و اقای مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520339
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسید۲ـ آقایان علی رحیمی نیا کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمود۳ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520352
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیات تصفیه مورخ ۱۱/۸/xxx۲ آقای کوروش صالحی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و برات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بودو کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کوروش صالحی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518323
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآورکلیه چک ها و بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518327
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه شرکت تهران خیابان گاندی. کوچه چهارم. پلاک ۳. طبقه اول صندوق پستی xxxxxxxxx تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434594
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۲۷
باستناد صورت جلسه هیئت تصفیه/ مدیر تصفیه مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید.
کلیه اوراق تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434772
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان کوروش صالحی کد ملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی کد ملی xxxxxxxxx۵ حامد فرض علیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک ۳، طبقه اول صندوق پستی xxx۴/xxx۷۵ می باشد.
ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378144
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه بنیاد پارکت کشوری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهره مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356192
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ساختمانی شهرآسر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ناهید بهره مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان کوروش صـالحـی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کـد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302515
آگهی انحلال شرکت حوله لاله سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور منحل اعلام و آقای کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب شدند.
و نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی کوچه سیزدهم پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱میباشد.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295768
آگهی تغییرات شرکت منحله ایران کشمیر سهامی خاص (درحال تصفیه) به ‌شماره ثبت۲۵۷۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان یدالله معمارزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ ـ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۷۲ برای مدت دوسال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260842
آگهی تصمیمات در شرکت منحله سهامی زراعی کردکار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر اجرای هیئت تصفیه و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محسن شاهین با کد ملی xxxxxxxxx۰ و عزیز اله نجفیان جزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمد علی برومند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر اجرائی و دو نفر از اعضاء هیئت تصفیه و مکاتبات عادی با امضاء مدیر اجرائی و با مهر شرکت منحله معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲. حسابرسی مفید راهبر با کد ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108001
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با نامه شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ رفع نقص گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ یداله معمارزاده به ک م xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به ک م xxxxxxxxx۴ حمیدرضا سمائی به ک م xxxxxxxxx۴ و ناهید بهره مند به ک م xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله معمارزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفقا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود (در حال تصفیه) ‌به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۷/۹۱ ناهید بهرمند به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032270
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسر سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ناهید بهرمند به ک م xxxxxxxxx۲ کوروش صالحی به ک م xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۷/۹۱ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032261
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۱۷۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۳۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به ش ملی xxxxxxxxx و حامد فرض علیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۴/۵/۹۱ کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه و حمیدرضا سمائی و حامد فرض علیان به عنوان اعضای هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء کوروش صالحی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020735
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید ۲ آقایان علی رحیمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۶/۹/۹۱ آقای کورش صالحی بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کورش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003620
آگهی تغییرات در شرکت منحله سهامی خاص زراعی کرد کار اصفهان در حال تصفیه شماره ثبت ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و محسن شاهین با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ و عزیز اله نجفیان جزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد علی برومند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر اجرایی تصفیه و دو نفر از اعضا هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر است ضمنا کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیر اجرای و با مهر شرکت معتبر است و موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960400
آگهی تصمیمات در شرکت منحله در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی بارش سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۹۰ تصویب شد حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر داوری دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و کورش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت تصفیه برای دو سال انتخاب شدند و حمیدرضا سمائی بسمت مدیر اجرایی موسسه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی باامضاء آقای حمیدرضا سمائی مدیر اجرایی و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370418
آگهی تصمیمات در شرکت منحله در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی بارش سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۹۰ تصویب شد حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر داوری دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و کورش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت تصفیه برای دو سال انتخاب شدند و حمیدرضا سمائی بسمت مدیر اجرایی موسسه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی باامضاء آقای حمیدرضا سمائی مدیر اجرایی و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854839
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نفتی آذرسان شتاب سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۰۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ ناهید بهرهمند بعنوان مدیر اجرایی هیئتتصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099512
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نفتی آذرسان شتابسهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۰۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ ناهید بهره مند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581610
آگهی رسمی انحلال شرکت فار دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹۲۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۱۳۶۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و نامه وارده به شماره ۶۶/تا/xxx۱۱ مورخ ۱/۸/۹۰ صادره از سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ قانون اساسی شرکت منحل گردیده و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه به نشانی محل تصفیه تهران خ شهید خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ۲۰ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدندو موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۳/۹۰ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چکها با امضا متفق اعضا هیئت تصفیه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460579

آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۷۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ناهید بهرمند هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳/۷/۹۰ ناهید بهرمند هشجین به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684910
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۳۸۹۷۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ناهید بهرمند‌هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت‌تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. بموجب صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۳/۷/۹۰ ناهید بهرمند‌هشجین به سمت مدیر اجرایی هیئت‌تصفیه تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588205
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس در حال تصفیه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۳۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌ تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حامد فرض‌علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ کوروش صالحی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554824
آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیل‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453025

آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس
در حال تصفیه
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۰۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مجید اکرمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ کوروش صالحی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 454028

آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیل نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420069

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسا
سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره xxx۹۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۷/۹۰ ناهید بهرمند بسمت مدیر اجرائی تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مستقل کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264588
آگهی تصمیمات شرکت جوراب آسیا سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۱۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۵۶۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۹/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397340
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسا سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۷/۹۰ ناهید بهرمند بسمت مدیر اجرائی تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مستقل کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 408398

آگهی تصمیمات شرکت جوراب آسیا
سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شمارهxxx۹۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۹/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380695

آگهی انحلال شرکت کشت و صنعت رامیان دشت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۹۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه خ شهید خالد اسلامبولی ـ ک ۱۳ـ پ ۲۰ـ ط ۲ می باشد. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. به موجب صورتجلسه هیأت تصفیه مورخ ۲۵/۸/۹۰ ناهید بهرمند به عنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176415
آگهی انحلال شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه خ شهید خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ ۲۰ ط ۲ می‌باشد. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. به موجب صورتجلسه هیأت تصفیه مورخ ۲۵/۸/۹۰ ناهید بهرمند به عنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10097541
آگهی تصمیمات شرکت ایران کشمیر سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۵۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۱۱۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مدیران تصفیه به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمند هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء متفق اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646392
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران در حال تصفیه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کورش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508323
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد پارکت کشوری سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525973
آگهی تصمیمات در شرکت منحله در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی بارش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد. ۲ آقای حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر داوری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ اعضای اصلی هیئت تصفیه برای ۲ سال انتخاب شدند. آقای حمید رضا سمائی مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای حمید رضا سمائی (مدیر اجرایی) و بامهر شرکت معتبر است. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9629149
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری‌آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حمید فرض‌علیان به کد ملی xxxxxxxxx و محمد هادی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهرانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ مسعود صفاری‌آشتیانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد هادی‌نژاد به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، محمد مهرانیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583970
آگهی تغییرات شرکت سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره‌مند کدملی: xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی کدملی: xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی کدملی: xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه‌ملی: xxxxxxxxx۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره‌مند بعنوان مدیراجرایی هیئت‌تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضاء هیئت‌تصفیه به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهره‌مند مدیراجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594334
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره۱۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسماعیل‌نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهره‌مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال تعیین شدند. نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی (وزراء) خ ۱۳ پ۲۰ کد پستیxxxxxxxxx۱ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715395
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۳۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا خندان به کدملیxxxxxxxxx۲‌ـ کوروش صالحی به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ حامد فرض‌علیان به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۸۹ حامد فرض‌علیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا خندان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمدرضا خندان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء محمدرضا خندان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785637
آگهی تغییرات شرکت سهامی کارخانجات صنعتی تهران در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۴/۸۹ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک‌ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824123
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد پارکت کشوری در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۵۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌ تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ ناهید بهره‌مند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۷/۸۹ کورش صالحی به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء کلیه اعضای هیئت تصفیه متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء کورش صالحی مدیر اجرایی هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976454
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت تهیه و توزیع گوشت قرمزسهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۲۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۰۷۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید عملکرد هیئت‌ تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. اعضاء هیئت‌ تصفیه به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به کدملیxxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ۲۶/۴/۸۹ کوروش صالحی به سمت مدیراجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077408
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۸۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سالهای ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی نواندیش به کدملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۹/۸۹ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند به همراه مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115122
آگهی رسمی انحلال شرکت فار دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹۲۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۱۳۶۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و نامه وارده به شماره ۶۶/تا/xxx۱۱ مورخ ۱/۸/۹۰ صادره از سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ قانون اساسی شرکت منحل گردیده و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه به نشانی محل تصفیه تهران خ شهید خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ۲۰ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدندو موسسه‌حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۳/۹۰ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چکها با امضا متفق اعضا هیئت تصفیه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11520340
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی بازرگانی تیزرو در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۷۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۷۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ناهید بهره‌مندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید و طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ ناهید بهره‌مندهشجین بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و حدود اختیارات ایشان بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چکها بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضای ناهید بهره‌مندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549650
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نفتی آذرسان شتاب سهامی‎ خاص بشماره ثبت ۲۰۸۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت مذکور منحل و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد و نشانی محل تصفیه تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی کوچه سیزدهم پلاک ۲۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. ضمنا باستناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۲/۹۰ ناهید بهرمندهشجین بعنوان مدیراجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عای با امضای مدیراجرایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936451
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۵ ش.م ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۲۷/۱۱/۸۹ که در تاریخ۱۱/۰۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر ش.مxxxxxxxxx۳۱ کدپستیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس قانونی انتخاب و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی کدملیxxxxxxxxx۵ کدپستیxxxxxxxxx۱ یدالله معمارزاده کدملیxxxxxxxxx۹ کدپستیxxxxxxxxx۸ کوروش صالحی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۶ حمیدرضا سمائی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ ناهید بهره‌مند‌هشتچین کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیات‌مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. محل دفتر شرکت به آدرس تهران، خیابان شهید خالداسلامبولی (وزراء) خیابان۱۳‌ـ پلاک۲۰ طبقه دوم انتقال یافت سپس: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی، رئیس هیات‌مدیره، یدالله معمارزاده، نائب رئیس هیات‌مدیره، حمیدرضا سمائی و کوروش صالحی و ناهید بهره‌مندهشتچین به سمت اعضاء هیات‌مدیره، کوروش صالحی، مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاء کوروش صالحی مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012524
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد پارکت کشوری سهامی‎خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۱۵۱ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۸۹ واصل گردید:

عملکرد مالی هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. کوروش صالحی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و عبدالحمید اونباشی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی: xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027085
آگهی تغییرات در شرکت منحله سهامی زراعی کردکار اصفهان ثبت شده به شماره ۵۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت تصفیه مورخ ۵/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ ومحسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و عزیزاله نجفیان جزی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدعلی برومند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌تصفیه برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.

۲ـ هیئت‌ تصفیه از بین خود حمیدرضا سمائی را مدیر اجرایی هیات تصفیه شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیراجرایی تصفیه و با مهر شرکت معتبر میباشد.

۳ـ ضمنا مکاتبات عادی با امضاء مدیراجرایی تصفیه و با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۴ـ عملکرد هیات تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ تصویب شد ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات