محمدرضا سلیمیان

محمدرضا سلیمیان

کد ملی 049053xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا سلیمیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا سلیمیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770317
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۵,xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای هادی اسپندیاری محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷جایگزین آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و۴۷ اساسنامه به همراه سایر اختیارات مطابق با صورتجلسه شماره xxx مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742431
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان کردستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ، علی اصغر صادقی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، غلامرضا فرساد امان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره ، عباسعلی معینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان شرق ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، جعفر موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۱۲/۰۹/xxx۹ ) انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اوراق ، مراسلات ، اسناد عادی ، اداری ، شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی • ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت اعم از رده‌های میانی و مدیران بلافصل و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و پاداش و سایر شرایط استخدامی . • تهیه و ارائه بودجه سالیانه ( جاری و سرمایه‌ای ) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره • پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره • به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها • تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، صلح و سازش ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . • تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره • پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری یشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور . مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707862
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیتکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عطاء معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید احمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مسافرتی هوایی ، جهانگردی و زیارتی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند . - کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ باشد و کلیه مکاتبات و اسناد غیرتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود . - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . - دستور پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت مطابق ضوابط و مقررات تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌های فروش شرکت در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره . - نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل , ترفیع و تنبیه و تعیین میزان حقوق و مزایای و پاداش آنها و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی مستمری وراث آنها ( با استثناء اعضاء هیئت مدیره ) بکارگیری و انتصاب مدیران و تعیین شرایط استخدامی و حقوق و مزایا آنان . - تهیه و تنظیم بودجه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ( اعم از اصل و متفرعات ) . - عقد هر نوع قرداد وتغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال , با رعایت ضوابط مربوطه مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع و اعلام آن به هیئت مدیره . - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات , مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام , تعیین وکیل برای دادرسی , تعیین مصدق و کارشناس , خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد , دعوی استرداد خسارت , دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث , اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن , اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت براساس مقررات , درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد . - تعیین میزان استهلاکات بر اساس ضوابط و مقررات و استاندارهای مربوطه . - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت . - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . - اجاره صندوق امانات از بانک‌های معتبر ونگهداری اسناد , قراردادها , اوراق بهادار سهام و سایر اسناد و مدارک مهم شرکت در آن . - جهت استفاده بهینه منابع مازاد , مدیرعامل میتواند نسبت به خرید اوراق مشارکت و افتتاح سپرده مدت دار با حفظ صرفه و صلاح شرکت و اعلام مراتب به هیئت مدیره اقدام نماید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242514
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴برای باقیمانده مدت تصدی به عضویت جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعباس آزادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و ۴۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، جهت تصویب هیئت مدیره. ۶ ـ پیش بینی بودجه ی سالانه ی شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ۷ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۹ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات. ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۲ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه ی حاضر. ۱۴ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ ـ اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۶ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۷ ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۱۸ ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۹ ـ سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۰ ـ معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۲۲ ـ دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدیرعامل می باشد. ۲۳ ـ معرفی اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۴ ـ خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار و گزارش آن به هیئت مدیره. ۲۵ ـ بررسی بودجه سالانه شرکتهای سرمایه پذیر و ارائه به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب نهایی. ۲۶ ـ نصب و عزل کلیه ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آیین نامه های مصوب. ۲۷ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آن. ۲) کلیه اعضاء هیئت مدیره اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول مواد xxxو xxx قانون تجارت و اصل xxx قانون اساسی نمی باشند. ۳) مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتاً منع کرده باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729293
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر احمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره وعضوغیرموظف کدملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات تجارت آقای محمدرضا سلیمیان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضوغیرموظف کدملی: xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت پتکین آقای عطاء معروفخانی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت آقای عباسعلی معینیان به عنوان عضو موظف هیئت مدیره ومدیرعامل کدملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان مقرر گردید تا کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهداور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ باشد. کلیه مکاتبات و اسناد غیرتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تنفیذ گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. دستور پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت مطابق ضوابط و مقررات تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها ی فروش شرکت در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی مستمری وراث آنها (با استثناء اعضاء هیات مدیره) طبق آئین نامه‌های استخدامی که بعدا به تصویب هیات مدیره خواهد_رسید. تبصره: بکارگیری وانتصاب مدیران وتعیین شرایط استخدامی و حقوق ومزایا آنان. تهیه و تنظیم بودجه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون (اعم از اصل و متفرعات). عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد تا سقف مبلغ یک میلیاد ریال، بارعایت ضوابط مربوطه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع و اعلام آن به هیات مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام، تعیین وکیل برای دادرسی، تعیین مصدق و کارشناس، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی استرداد خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت بر اساس مقررات، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاکات براساس ضوابط ومقررات واستانداردهای مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به هیات مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت وارائه به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. اجاره صندوق امانات از بانکهای معتبر و نگهداری اسناد، قراردادها، اوراق بهادار سهام و سایر اسناد و مدارک مهم شرکت در آن. جهت استفاده بهینه منابع مازاد، مدیرعامل می‌تواند نسبت به خرید اوراق مشارکت و افتتاح سپرده مدت دار با حفظ صرفه و صلاح شرکت و اعلام مراتب به هیات مدیره اقدام نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222162
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان کیاسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاسلیمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت انتخاب گردید. حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: الف: اجرای مصوبات هیات مدیره ب: اختیارات مندرج دربندهای ۱۷، ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اسنادو اوراق بهادار وبانکی با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دونفراز اعضاء هیات مدیره با مهرشرکت معتبر خواهدبودوسایرنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیبت اله سمیع به عنوان رئیس هئیت مدیره کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - علی اصغراحمدی به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره وکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ - حمیدهراتی به عنوان عضوغیرموظف هئیت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت مهندسین مشاور تجارت xxxxxxxxx۹۲ - عباسعلی معینیان به عنوان عضو موظف هئیت مدیره و مدیرعامل کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - محمدرضا سلیمیان به عنوان عضو غیرموظف هئیت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتکین xxxxxxxxx۵۱ برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیات مدیره به همراه مهرشرکت نافذ ودرغیاب مدیرعامل وبا امضای دونفر ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرو نافذ باشدکلیه مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075228
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفررحمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای عباس رحمتی نیا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضوموظف هیئت مدیره آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضوغیر موظف هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل) آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830601
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو موظف هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وآقای جعفررحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181820
آگهی تغییرات شرکت سیمان یاسوج سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی موسوی بلدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، مقصود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره، حمیدرضا صوفی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره، اسماعیل امیرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، محمدرضا سلیمیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412868
آگهی تغییرات شرکت سیمان یاسوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی موسوی بلدهء (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر (بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx) به سمت رییس هیات مدیره، آقای رضا باقری نژاد (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری (به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲) به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای مقصود امیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx) به سمت عضو هیات مدیره، آقای حمیدرضا صوفی آبادی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx) به سمت عضو هیات مدیره، آقای اسماعیل امیرحسینی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از طرف شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز (بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx) به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا سلیمیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185534
آگهی تغییرات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید سبحان حسینی حیدرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای حسن محمدی دوست به کدملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی عبدالهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مقصود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید سبحان حسینی حیدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدس انتخاب شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026822
آگهی تصمیمات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت آزادراه امیرکبیر به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی عبدالهیان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مقصود امیری به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به ش م xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره حسن محمدی دوست به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره حسن محمدی دوست به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سلیمیان به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852501
آگهی تصمیمات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیرکبیر به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی عبدالهیان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا سلیمیان به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد ربانی به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی شرکت عمران و ساختمان ترازپی به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره حسن محمدی دوست به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247207
آگهی تصمیمات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیرکبیر به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی عبدالهیان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا سلیمیان به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد ربانی به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی شرکت عمران و ساختمان ترازپی به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره حسن محمدی دوست به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807412
آگهی تصمیمات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سیاوش عرب به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدرضا سلیمیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مهدی عبدالهیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی محمد ربانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حسن محمدی‌دوست به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993513
آگهی تصمیمات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۳/۹۰ علی‌اکبر قبادی‌حمزه‌خانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی عبدالهیان به کد ملیxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سلیمیان به کد ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و محمد ربانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز و حسن محمدی‌دوست به کد ملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین و خلیفه خلقی‌پور به کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت آزاده راه امیرکبیر بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات