حسین کاشف حقیقی

حسین کاشف حقیقی

کد ملی 003008xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
206
آگهی‌ها

شرکت های حسین کاشف حقیقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین کاشف حقیقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14855616
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 56179 و شناسه ملی 10101012806
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی 0030083397 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی 5939584527 به عنوان بازرس علی البدل ، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید پ980724944434163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835134
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم قدیمی کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از راسن درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به عنوان مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و امیر عباس سالاری پور کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان قائم مقام مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و احمد آتش هوش کدملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی شهرام یاربه کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها وسفته ها وبروات وقراردادها وسایر اوراق واسنادمالی وتعهدآور باامضا متفق ۲نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر است هیئت مدیره درپایان به آقای امیرعباس سالاری پور با حق توکیل، وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785304
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785310
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ) و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. هیات مدیره شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی ۲ ـ امور اداری شرکت از هر قبیل ۳ ـ حفظ اموال و دارائی شرکت و تنظیم دفاتر قانونی و محاسباتی طبق اصول فنی و تهیه ترازنامه سالیانه ۴ ـ تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انعام و هزینه ها در حد بودجه مصوب ۵ ـ رسیدگی به محاسبات و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ۶ ـ تهیه آئین نامه های مورد نیاز شرکت ۷ ـ نمایندگی شرکت در کلیه ادارات، سازمان ها و دوائر دولتی و غیر دولتی اعم از اداری و قضائی و انجام تشریفات قانونی ۸ ـ حق دعوی و دفاع از دعاوی چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات اعم از رجوع بدادگاههای صالحه و دعوی جعل و جوابگوئی از دعاوی جعل و تعیین وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازم بنامبردگان و عزل آنها ۹ ـ ادای دیون و وصول مطالبات شرکت ۱۰ ـ پیشنهاد تعیین حکم و کارشناس و مصدق پس از تصویب هیئت مدیره ۱۱ ـ پیشنهاد قطع و فصل دعاوی با حق سازش پس از تصویب هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740605
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ شماره ثبت xxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712774
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفتح صانعی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سحر کیاشمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712780
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650968
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . مؤسسه آرمان آروین پارس ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و امیر عباس سالاری پور ( دارای کدملی xxxxxxxxx۰ ) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند حسین کاشف حقیقی ( کدملی xxxxxxxxx۷ ) و قاسم قدیمی ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) و احمد آتش هوش ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650975
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین کاشف حقیقی ( کدملی xxxxxxxxx۷ ) به سمت رئیس هیات مدیره و احمد آتش هوش ( کد ملی xxxxxxxxx۴ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و قاسم قدیمی ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهاء دار از قبیل چک ، سفته ، برات ، عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14592628
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دهقان پور باروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . شرکت راسن درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بانمایندگی آقای قاسم قدیمی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد آتش هوش کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر عباس سالاری پور کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای مجتبی شهرام یارکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات عقود و قرارداد و غیره با امضاء متفق ۲ نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایراوراق ومکاتبات عادی وروزمره واداری با امضای مدیرعامل ویا آقای حسین کاشف حقیقی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ۳ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان ( بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند ) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، انعام و پاداش و پورسانت ، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت . ۵ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای ( منضم به توجیه اقتصادی ) به هیئت مدیره ۶ پیشنهاد سرمایه گذاری ( ایجاد پروژه ، طرح توسعه در شرکتهای گروه ، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی ، خرید سهام شرکتها ، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه ، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت ، تاسیس شرکت و . . . ) به هیئت مدیره . ۷ پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره ۸ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات ۱۰ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات ، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت . ( در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت ) ۱۱ پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ۱۲ انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۱۳ پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۱۵ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۶ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۱۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۱۸ پیشنهاد ذخایر ( مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، مطالبات مشکوک الوصول و . . . ) به هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ۲۰ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره ، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۲۱ غیراز موارد فوق ، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499956
آگهی تغییرات شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۱۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس از افزایش سرمایه : ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310866
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سحر کیاشمشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226695
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۶به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگیهای قانونی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224866
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ و سید عبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضاءآقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217046
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198188
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکاء شرکت به عنوان مدیرعامل و آقایان: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185086
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185098
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171580
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157532
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی ک.م xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حمید حیدرپور ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای بهرام سلطانی حسینی ک.مxxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای فریدون سلطانی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای سیدافشین یادآور نیک روش ک.م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حسین کاشف حقیقی ک.م xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۹۷.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای ناصر ریاحی ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۹۷.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و سهم الشرکه ایان پس از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه و توسعه و رشد برتر ش.م xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال، آقایان: امیر حسین نورانی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریالو علی مقیمی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129341
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر تغییر کرد و ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. امیرحسین نورانی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ریال امیرحسین نورانی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال علی مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126479
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره، ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره، پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061023
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک از آقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی یا آقای عبد المطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024327
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ – امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سید شفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010244
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرعلی چاوش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ناصر ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. ۲ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات). ۳ مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. ۴ اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). ۵ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت ازمحکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. ۶ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. ۷ استخدام، نصب وعزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۸ اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه دررابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضاهای مجاز. ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء و یا امضاهای مجاز. ۱۰ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۱ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۲ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. ۱۴ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۵ پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۶ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۷ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006039
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سیدحسین سیدشفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب ۳ انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب ۴ وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره ۶ واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب ۷ پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره ۹ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. ۱۰ پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره ۱۱ پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره ۱۲ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره ۱۳ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب ۱۵ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) ۱۶ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۸ ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ۲۰ ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۲۱ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۲ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۳ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۲۴ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۵ پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره ۲۶ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. ۲۷ کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیرتجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. ۲۸ به غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999061
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999162
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873654
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتربه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای آبتین اباذری با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. خانم بهناز زیدی دوزنده با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آبتین اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حمیدحیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره، انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود، - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره - عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. - پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره - پیشنهاد سرمایه گذاری (ایجاد پروژه، طرح توسعه در شرکتهای گروه، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، خرید سهام شرکتها، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت، تاسیس شرکت و …) به هیئت مدیره. - پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات - اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) - پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع - انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت - پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره - پیشنهاد ذخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، مطالبات مشکوک الوصول و …) به هیئت مدیره - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. - غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844421
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836475
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سید حسین سید شفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیلبه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. به غیر از موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816884
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره یا با امضاء هر عضو هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741156
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718016
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره تا پایان دوره مدیریت هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضائ یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718043
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت ریاست هیات مدیره و آقای همایون فرزانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718061
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضاآقای سیدحسین سیدشفیعی و یا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709850
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرعلی چاوش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ناصر ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709868
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715579
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715586
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضوء هیئت مدیره و پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک از آقایان سیدحسین سیدشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی یا آقای عبد المطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676789
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. خانم لیلی نوربخش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فرح وکیلی اردبیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سحر عاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان هیئت نظار برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا بهاردوست بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر عاملی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای صمد محمدی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیرعباس سالاری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و خانم رویا نیکنام ابراهیمی امیر خیز بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیات مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود و قراردادها شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه بایکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای مدیرعامل همراه و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636246
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرعلی چاوش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل و پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623581
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد ملی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589719
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583607
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین کاشف حقیقی (کدملی xxxxxxxxx۷) و احمد آتش هوش (کدملی xxxxxxxxx۴) و قاسم قدیمی (کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583614
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای احمد آتش هوش (کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای قاسم قدیمی (کدملی xxxxxxxxx۸) بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاء دار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569275
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به نمایندگی آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای آبتین اباذری با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال خانم بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546695
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546701
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره کامران صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536175
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمددهقان پورباروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند شرکت راسن درمان xxxxxxxxx۱۳ بانمایندگی آقای قاسم قدیمی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمد آتش هوش کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وقائم مقام مدیرعامل وآقای امیر عباس سالاری پور کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای مجتبی شهرام یارکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق واسنادتعهدآور وبهاداراز قبیل چک سفته برات عقود وقرارداد باامضا متفق دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وسایراوراق ومکاتبات عادی وروزمره واداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524795
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم رهنما کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از ردیف شرکا خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال آبتین اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ابوالفتح صانعی کد ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال حمید حیدرپور کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال ناصر ریاحی کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430122
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430127
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369470
آگهی تغییرات شرکت پدید آورندگان بازار ایده آل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الیاس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و سمیه نژاد امراله کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی آوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت راسن درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و بابک ارواحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و سید علی قاضی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاو با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید علی آوایی بعنوان عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318448
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای به رام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای به رام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287322
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201309
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تا پایان دوره مدیریت انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201319
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201339
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین بلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127705
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065656
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیأت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدصادق مذهبیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061283
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061286
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027801
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018396
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به ریاست هیأت مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و پویا فرهت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018400
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت بهستان تولید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018406
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عبدالمطلب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965842
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952361
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامران صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950470
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879826
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. حمید حیدرپور با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. فریدون سلطانی حسینی با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. بهرام سلطانی حسینی با دریافت با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد.. سید افشین یادآور نیک روش با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۹۰ ریال کاهش داد. حسین کاشف حقیقی با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۵۰ ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۵۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۹۰ ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۵۰ ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۵۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839715
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر (سهام خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779982
آگهی تغییرات شرکت پدید آورندگان بازار ایده آل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی آوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت راسن درمان سهامی خاص ش ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک ارواحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای سید علی قاضی تبریزی به شماره ملی ۵ xxxxxx xxx به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاو با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید علی آوایی بعنوان عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را مورد تصویب قرار گرفت خانم سودابه ولی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه نژاد امراله کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780173
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. آقایان: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780184
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ریاست هیات مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا جدیدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان: حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت، انتخاب شدند وامضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753941
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آبتین اباذری فرزند محمد به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نعیم رهنما کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال، آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، نعیم رهنما کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، ابوالفتح صانعی کدملی کدملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx ریال. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ب ماده ۱۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل شصت درصد سرمایه معتبر و لازم الاجرا خواهد_بود. ج: متن زیر بعنوان تبصره به ذیل ماده ۱۳ اساسنامه الحاق گردید. تبصره: در صورت تساوی آرای هیأت مدیره مجموع رای اشخاصی که دارای سهم الشرکه بیشتری هستند لازم الاتباع خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ولیان دارو در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره، تهیه و تولید، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع داروهای مجاز و مکمل های داروئی و غذائی مورد نیاز انسان و دام و مواد اولیه آنها و تجهیزات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی، ارتوپدی و محصولات بهداشتی و داروئی و سایر کالاهای بازرگانی مجاز. در صورت لزوم پس از دریافت مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت:تهران - تقاطع خیابان ملاصدرا و کردستان، کردستان رو به شمال بعد از خیابان زاینده رود بن بست یکم پلاک ۱ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به یکهزار سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۲۸,xxx مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان توحید تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت :. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳. همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و ۴. امین بلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از هرنوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشلن با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:شهاب خورسند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500004
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳، ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ـ عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیماً کار می کنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفاً در چارچوب بودجه شرکت. ـ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای برای انجام پروژه های شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات ـ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهائی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) ـ پیشنهاد ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ خرید دارائی های ثابت و انجام هزینه ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ـ تحصیل اعتبار از بانکها در چارچوب بودجه نقدی مصوب شرکت ـ پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ـ غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500007
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳، ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463203
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: آقای رضا رزاز زاده به کدملیxxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433597
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای رضا رزاز زاده به کدملیxxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431080
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۰ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیماً کار می کنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفاً در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای برای انجام پروژه های شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهائی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) پیشنهاد ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع خرید دارائی های ثابت و انجام هزینه ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تحصیل اعتبار از بانکها در چارچوب بودجه نقدی مصوب شرکت پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431094
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان همایون فرزانه با کد ملی xxxxxxxxx۳، محمود نجفی عرب با کد ملی xxxxxxxxx۷، پیام دیندوست با کد ملی xxxxxxxxx۸، حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کد ملی xxxxxxxxx۵به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408727
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی۹۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387696
آگهی تغییرات شرکت فراورده هاي غذايي زرد اسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقایان غلامرضا بهاردوست بشماره ملی xxxxxxxxx۴ وناصرریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ومنوچهرعاملی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وامیرعباس سالاری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360522
آگهی تغییرات شرکت كامران طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360532
آگهی تغییرات شرکت كامران طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی(شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره و حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و کامران صانعی (شماره ملیxxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) بمدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331684
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۳۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی ( کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای احمد آتش هوش (کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای قاسم قدیمی( کدملی xxxxxxxxx۸) بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاء دار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331688
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۳۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقایان حسین کاشف حقیقی ( کدملی xxxxxxxxx۷)و احمد آتش هوش ( کدملی xxxxxxxxx۴) و قاسم قدیمی ( کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳)بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس سالاری پور ( با کدملی xxxxxxxxx۰) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291839
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای محمدرحیم حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نیز آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291862
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ریاست هیات مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283389
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶، همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269638
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۷۷۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً یا با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی مذکور همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261438
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۶۴۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. شرکت راسن درمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ و آقایان حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و امیر عباس سالاری پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مجتبی شهرام یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳)بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (دارای کد ملی xxxxxxxxx۴) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205799
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۶۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت، برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205819
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به رئیس هیات مدیره و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150571
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی قادر صمد نژاد ایوریقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104400
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای حمید حیدرپور با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای فریدون سلطانی حسینی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید افشین یادآور نیک روش فرزند سید هادی به کدملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین کاشف حقیقی فرزند غلامعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ناصر ریاحی فرزند موسی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغxxxxxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغxxxxxxxxx ریال آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی فرزند موسی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101601
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای کامران صانعی (شماره ملیxxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101608
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098501
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‏گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق مذهبیان کدملی شمارهxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت‏مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098509
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با کدملی xxxxxxxxx۱ـ آقای حسین کاشف حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمود نجفی عرب با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای همایون فرزانه با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076045
آگهی تغییرات شرکت به رز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲موردتصویب قرارگرفت ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و/ آقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ آقایان غلامرضا بهاردوست ک م xxxxxxxxxxxxوناصرریاحی ک م xxxxxxxxx و منوچهرعاملی ک م و امیرعباس سالاری پور ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044982
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044995
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ امضاء کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409540
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ناصرریاحی باشماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دین دوست باشماره ملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه باشماره ملی xxxxxxxxx۳ ومحمود نجفی عرب باشماره ملی xxxxxxxxx۷، به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715474
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حجت پناه با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و آقای حسین همائی با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ و آقای محمد شهرامی با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال تعیین شدند. آقای پرویز حقی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش تکلی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702821
آگهی تغییرات شرکت نوش تاک شیراز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۷۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳موردتصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت نتخاب شد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان غلامرضا بهاردوست xxxxxxxxx۴ و ناصرریاحی xxxxxxxxx۱ و منوچهرعاملی xxxxxxxxx۱ و امیرعباس سالاری پورxxxxxxxxx۰ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668253
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲موردتصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ وناصرریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ وصمدمحمدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ومنوچهرعاملی به کدملی xxxxxxxxx۱ وامیرعباس سالاری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656702
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت زرتاک انتخاب شد. ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617474
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگوحساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‏البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدرحیم حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین جعفریان جم با شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559282
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادرصمد نژاد ایوریقی باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بهنام کاویانی وحید دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۹ خارج ازاعضا هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهداور شرکت از هر نوع آن با امضا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473004
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد آتش هوش (کد ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای حسین کاشف حقیقی (کدملی xxxxxxxxx۷) بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای قاسم قدیمی (کد ملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی شرکت راسن درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاء دار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473006
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شرکت راسن درمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقایان حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش هوش با کد ملی xxxxxxxxx۴ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525082
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقایان: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360506
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تلاش ارقام به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای ناصر ریاحی شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای بابک گونیلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای حسین کاشف حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سعید غیاثیان شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292498
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292499
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین شدند.
ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261174
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان محمد حجت پناه، امیرحسن رنجبریان، حسین کاشف حقیقی، همایون فرزانه و ناصر ریاحی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261175
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236629
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ریاست هیئت مدیره، آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای قادر صمدنژادایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236640
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳
آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸
آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229442
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (نایب رئیس هیئت مدیره)
۲ـ آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (رئیس هیئت مدیره) و قائم مقام مدیرعامل
۳ـ آقای قاسم قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از شرکت راسن درمان xxxxxxxxx۴۲ ـ عضو هیئت مدیره)
۴ـ آقای مصطفی خدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیرعامل ـ خارج از اعضاء هیئت مدیره)
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203387
آگهی تغییرات شرکت پدید آورندگان بازار ایده آل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان سید علی آوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت راسن درمان ش.م xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
آقای محمدرضا عطارباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی قانونی و خانم سمیه نژادامراله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203388
آگهی تغییرات شرکت پدید آورندگان بازار ایده آل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدن:
آقایان حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید علی آوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت راسن درمان ش.م xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بابک ارواحی (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضاء متفقاً دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید علی آوایی بعنوان عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200723
آگهی تغییرات شرکت به رز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ /۱۲/۹۱ تصویب شد
حسین کاشف حقیقی ک م xxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و مهدی داوری ک م xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203194
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی زرداسه سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۸۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب و سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186567
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مهدی داوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و و حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177542
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
پیام دیندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حجت پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ امیرحسین رنجبریان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144327
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ حسین کاشف حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد آتش هوش کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو، قاسم قدیمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
امضا کلیه اوراق اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات عقود قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144328
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ حسین کاشف حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد آتش هوش کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو، قاسم قدیمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
امضا کلیه اوراق اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات عقود قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187927
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بازرس اصلی محمود رجائی کدملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ۴ حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش هوش کدملی xxxxxxxxx۴ و قاسم قدیمی کدملی xxxxxxxxx۸ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128351
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/xxx۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آدرس شرکت به تهران میدان ونک خ ملاصدرا خ پردیس شماره ۱۰ (ساختمان ثریا) طبقه دوم واحد ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پیام دیندوست کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ پوریا پناهی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امین بلاغی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی و تعهدآور از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106960
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست با کدملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078808
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۲ که در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ به این اداره واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷، غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۲/xxx۲ اکبر آدی گوزل به کدملی xxxxxxxxx (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068958
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قادر صمدنژادایوریقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرحیم حاتمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین جعفریان جم بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین جعفریان جم به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص به شماره ملی xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ م ونک ـ خ ملاصدراـ خ پردیس ـ پ ۱۰ـ (ساختمان ثریا)ـ ط ۴ـ واحد ۴۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069891
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرحیم حاتمی و شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حسین جعفریان جم تا تاریخ۱۵/۱۱/xxx۳.
در تاریخ۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060162
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049143
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۶ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005652
آگهی تصمیمات شرکت نوش تاک شیراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مهدی داوری به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993919
آگهی تصمیمات شرکت به رز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حسن کاشف حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978536
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی زرد اسه سهامی خاص شماره ثبت۹۸۸۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969635
آگهی تصمیمات شرکت زرتاک بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مهدی داوری به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892113
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۸/۹۳.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940397
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرش البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زینب مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان توحید ـ خ نصرت غربی ـ پ ۱۳ ـ ط ۵ ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940418
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881571
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرش البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرش البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زینب مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۳

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان توحید ـ خ نصرت غربی ـ پ ۱۳ ـ ط ۵ ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016858
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932988
آگهی تغییرات شرکت پدیدآورندگان بازار ایده‌آل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای حسیـن کاشـف حقـیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امـیرعباس سـالاری پـور به شمـاره مـلیxxxxxxxxx۰ به سـمت نائب رئیـس هیئـت مـدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمـت عـضو هیـئت مدیره و شـرکت راسـن درمان سهامی خاص با نمـاینـدگی آقای احـمد آتـش هوش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابـک ارواحی به شـماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضـاء هـیئت مدیره) به سـمت مـدیرعامل تا تاریخ۲۱/۷/xxx۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی به امضای متفقاً دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید علی آوایی بعنوان عضو هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست.
در تاریخ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539388
آگهی تغییرات شرکت پدیدآورندگان بازار ایده آل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت راسن درمان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک ارواحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی به امضای متفقا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید علی آوایی بعنوان عضو هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925244
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۸/۹۳.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۸/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره باتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746303
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/xxx۲
در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118973
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی وردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مهدی داوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حسین کاشف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708368
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی وردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مهدی داوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حسین کاشف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699807
آگهی تصمیمات شرکت کامران طبسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699814
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۷۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید غیاثیان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449194
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید غیاثیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615239
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست
به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر آدی گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575931
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505184
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007910
آگهی تغییرات شرکت دیالیز تجهیزبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۶۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بابک گونیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید غیاثیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مزاد نیک‌نفس به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470987

آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین کاشف‎حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای پیام دین‎دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی بلدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۶/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‎محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمدجواد جواهری‎محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد جواهری‎محمدی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701272
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین کاشف‎حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای پیام دین‎دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی بلدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۶/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‎محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمدجواد جواهری‎محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد جواهری‎محمدی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 401870

آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود
بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش هوش به کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا آبائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منی غفاریان معقول به کدملیxxxxxxxxx۱ هریک با دریافت مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554160
آگهی تغییرات شرکت پدیدآورندگان بازار ایده‌ آل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرعباس سالار‌ی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید علی آوایی به شـماره ملیxxxxxxxxx به سمت عـضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شـرکت راسن درمان سـهامی‌خاص با نمایندگی آقای احـمد آتش‌هوش به سـمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیـد علی آوایی به شـماره ملیxxxxxxxxx۳ به سـمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات‌ قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۲/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083596
آگهی تغییرات شرکت پدید آورندگان بازار ایده آل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی آوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیرعباس سالاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت راسن درمان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد آتش هوش تا تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۲ در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138264
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کدملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ ناصر ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره، همایون فرزانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پیام دیندوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823588
آگهی تصمیمات شرکت پویا پخش راسن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت راسن درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ احمد آتش‌هوش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و حسین کاشف به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و قاسم قدیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842258
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد‌ایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره شرکت متفقا هکراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455463
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146862
آگهی تصمیمات شرکت نوش تاک شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575824
آگهی تصمیمات شرکت به رز سهامی خاص به شماره ثبت۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: حسین کاشف‌حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753691
آگهی تصمیمات شرکت زرداسه سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: حسین کاشف‌حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080312
آگهی تصمیمات شرکت نوش تاک شیراز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: حسین کاشف حقیقی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113070
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به سمت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۰۵/xxx۱. در تاریخ ۰۷/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032586
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129275
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فلسطین جنوبی خ بزرگمهر نبش خ سرپرست پ ۳۳ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم پریزاد مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697972
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و محل شرکت به تهران م ونک خ ملاصدرا خ پردیس ش ۱۰ (ساختمان ثریا) ط ۵ واحد ۵۳ به کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ناصر ریاحی و حسین کاشف‌حقیقی و پیام دیندوست به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. که حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، پیام دیندوست به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مریم زرین‌مهر به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634493
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: حسین کاشف‌حقیقی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و عنایت‌اله فقیهی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10703748
آگهی تصمیمات شرکت بهستان تولید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۶/۹۰ حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام دیندوست به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد پوررضا خارج از اعضاء به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750923
آگهی تأسیس شرکت روژین تولید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: موضوع و تولیددارو و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بویژه دارو مواد اولیه دارو محصولات بهداشتی و آرایشی و مکمل‎های غذایی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پس از دریافت مجوز از وزارت بهداشت ارائه نمایندگی و قبول نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که با موضوع شرکت مرتبط و برای دسترسی به اهداف و مقاصد شرکت لازم و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‎آباد بلوار فرهنگ خ معارف شرقی نبش ک آبشار پ ۲ (ساختمان کیمیا) ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۲۳/۱/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای فراز فرجام به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب‎رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ شرکت روژین دارو سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نیما جهان‎‎شاهی‎قاجار به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای سیدحسن سیدین‎سدیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای حسین کاشف‎حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای عنایت‎اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781482
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهستان پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد حجت‌پناه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسینعلی بیگلرهمدانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782583
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ و قاسم قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ حسین کاشف‌حقیقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم قدیمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد آتش‌هوش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803866
آگهی تصمیمات شرکت بهستان توزیع سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ و ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: مواد ۳۱ و ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عنایت‌اله فقیهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف‌حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد بشری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پوریا پناهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817486
آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش‌هوش به کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۰ ریال کلیه سهم‌الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا آبائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منی غفاریان‌معقول به کدملیxxxxxxxxx۱ هریک با دریافت مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه‌ خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880023
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیام دین‌دوست به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر ریاحی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی شرکت بهستان پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد حجت‌پناه تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959825
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‌محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمد جواهری‌محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987512
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری داروئی بهفار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد‌ایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جواهری‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/xxx۲

در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117468
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ۱/۶/۹۲.

در تاریخ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182535
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی وردا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. مهدی داوری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357780
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ تا ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و سال مالی شرکت به شرح صورتجلسه اصلاح و ماده مربوطه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آدام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و عنایت‌اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد حجت‌پناه به کدملی xxxxxxxxx۶ و امیرحسین رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ پیام دیندوست بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد حجت‌پناه بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11372520
آگهی تصمیمات شرکت کامران طب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و حسین کاشف‌حقیقی به ک‌م xxxxxxxxx۷ و ناصر ریاحی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین کاشف‌حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کامران صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407327
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی زرداسه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527071
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۸/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره باتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840044
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده هایساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست

به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر آدی‌گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868690
آگهی تصمیمات شرکت بهستان تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: همایون فرزانه به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمود نجفی‌عرب به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و حسین کاشف‌حقیقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد‌ایوریقی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۶/۹۰ حسین کاشف‌حقیقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام دیندوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله رمضان‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11911660
آگهی تصمیمات شرکت به رز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات