علی اکبر جابر انصاری

آقای علی اکبر جابر انصاری

کد ملی 003007xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

شرکت های علی اکبر جابر انصاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اکبر جابر انصاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14525455
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهرادمشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و مهراد جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515677
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود رقابی ( به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابرانصاری ( به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی رقابی ( به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک ( آقای محمود رقابی و آقای محمد علی رقابی ) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء مشترک ( آقای محمود رقابی یاآقای محمد علی رقابی ) و آقای علی اکبر جابرانصاری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917163
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابرانصاری (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ مصلحی حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت قائم مقام مدیر عامل و عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی وآقای محمد علی رقابی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی یاآقای محمد علی رقابی) و (آقای علی اکبر جابرانصاری یا آقای هوشنگ مصلحی حبیبی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301179
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابرانصاری (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ مصلحی حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت قائم مقام مدیر عامل و عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی و آقای محمد علی رقابی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی یاآقای محمد علی رقابی) و (آقای علی اکبر جابرانصاری یا آقای هوشنگ مصلحی حبیبی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053855
آگهی تغییرات خیریه انصار الغدیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴/۲۲ / د مورخ ۱۷/۰۵/۹۵ وزارت کشور (استانداری تهران) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبرجابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ مصلحی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت خزانه دار و عباس جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مسعود جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا قوامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از رئیس یا نائب رئیس و مدیرعامل با مهر مؤسسه خیریه انصار الغدیر معتبر خواهد_بود و همچنین اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019274
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اکبر جابر انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شاپور حقیقت خوانساری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت فراگیر فرزان گلنار بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و هوشنگ قلی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیات مدیره و علی رضائی هزاوه با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990113
آگهی تغییرات خیریه انصار الغدیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴/۲۲/ د مورخ ۱۷/۵/xxx۵ وزارت کشور استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عباس جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسن جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۵ و هوشنگ مصلحی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی و مسعود جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا قوامیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۱) وحید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691776
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود رقابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد علی رقابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هوشنگ مصلحی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. – با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فضل الله مومیوند با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. – روزنامه کثیرالنتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. – پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691793
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای محمود رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر جابرانصاری (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ مصلحی حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. – امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی وآقای محمد علی رقابی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی یاآقای محمد علی رقابی) و (آقای علی اکبر جابرانصاری یا آقای هوشنگ مصلحی حبیبی) همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169783
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس جابر انصاری (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر جابر انصاری (به شماره ملیxxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل ـ آقای محمد علی رقابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی و آقای محمد علی رقابی)با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء مشترک (آقای محمود رقابی یا محمد علی رقابی) و (علی اکبر جابر انصاری یا عباس جابر انصاری)با مهر شرکت برای بقیه دوران تصدی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727000
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ از آقای علی اکبر جابر انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸آقای محمود رقابی با کد ملی xxxxxxxxx۹آقای محمد علی رقابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای عباس جابر انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضائ هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ با رعایت ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب شدند. ـ روز نامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727005
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس جابر انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمود رقابی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و آقای محمد علی رقابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل و آقای علی اکبر جابر انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک(آقای محمود رقابی یاآقای محمد علی رقابی) و (آقای علی اکبر جابر انصاری یا آقای عباس جابر انصاری) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702038
آگهی تغییرات موسسه خیریه انصار الغدیر به شماره ثبت ۲۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰ مورخه ۷/۴/۹۳ استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ عباس جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۹ ۲ ـ حسن جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۸ ۳ ـ علیرضا جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۵ ۴ ـ دکتر علیرضا قوامیان ش ملی xxxxxxxxx۷ ۵ ـ علی اکبر جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی و آقای هوشنگ مصلحی حبیبی ش ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702040
آگهی تغییرات موسسه خیریه انصار الغدیر به شماره ثبت ۲۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰ مورخه ۷/۴/۹۳ استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای دکتر علیرضا قوامیان ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره. آقای حسن جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر جابرانصاری ش ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و خزانه دار _ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از رئیس یا نائب رئیس و مدیرعامل با مهر مؤسسه خیریه انصار الغدیر معتبر خواهد بود و همچنین اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617687
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته های فلزی اصفهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ وآقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸و آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء اصلی وآقای حمید نوید با کدملی xxxxxxxxxو شرکت سرمایه گذاری حقیقت با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617689
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی ورییس هیأت مدیره آقای حمید نوید با کدملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رییس هیأت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای حمید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای امیرحسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حقیقت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ می باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575316
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت گروه صنعتی سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت فراگیر فرزان گلنار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، شرکت ساخته های فلزی اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای هوشنگ قلی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی رضائی هزاوه با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باتفاق مدیرعامل و یا دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223562
آگهی تصمیمات شرکت خاور پرس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درجه آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقایان علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد رقابی با کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدعلی رقابی با کدملی xxxxxxxxx۵ و عباس جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۹
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ آقای علی اکبر جابر انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جابر انصاری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود رقابی به سمت مدیرعامل و آقای محمد علی رقابی به سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفت و برات و غیره به امضاء مشترک آقای محمود رقابی یا محمدعلی رقابی و علی اکبر جابرانصاری یا عباس جابرانصاری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373235
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا (نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730913
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ساخته های فلزی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا(نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938137
آگهی تغییرات موسسه خیریه انصار الغدیر به شماره ثبت ۲۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدجواد زری باف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا هر یک از رئیس یا نائب رئیس و مدیرعامل با مهر موسسه خیریه الغدیر معتبر خواهدبود و همچنین اوراق عادی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9582568
آگهی تغییرات موسسه خیریه انصار الغدیر به شماره ثبت ۲۳۵۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدجواد زری‌باف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی‌اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای علی‌اکبر جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا هر یک از رئیس یا نائب رئیس و مدیرعامل با مهر موسسه خیریه الغدیر معتبر خواهدبود و همچنین اوراق عادی با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717100
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۳۳۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx۴ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ساخته های فلزی اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت اعضاء اصلی و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت اعضاء علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524215

آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت خاور پرس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا بسمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی‎اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ محمود رقابی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۹
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ آقایان علی‎اکبر جابرانصاری بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محمود رقابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مشترک آقای محمود رقابی و (آقای علی‎اکبر جابرانصاری یا آقای عباس جابرانصاری) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576890
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت خاور پرس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا بسمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردیدند.

۴ـ اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی‎اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ محمود رقابی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۹

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ آقایان علی‎اکبر جابرانصاری بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محمود رقابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مشترک آقای محمود رقابی و (آقای علی‎اکبر جابرانصاری یا آقای عباس جابرانصاری) همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397676
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله و پروفیل سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیروس گوهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و حمید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و رحیم صبوری علمداری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گروه صنعتی سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی هوشنگ قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و رحیم صبوری علمداری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337104
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx۴ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی‌اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت اعضاء اصلی و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات