فاطمه شکاری ابراهیم اباد

خانم فاطمه شکاری ابراهیم اباد

کد ملی 048052xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14898162
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39667 و شناسه ملی 14006180957
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد بشماره ملی 0480528942 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. خانم معصومه نیک چهره بشماره ملی 0071631275با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ازمبلغ 1020000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس از کاهش سرمایه: آقای حمید پیر سوارانی شماره ملی 0067304621 دارنده مبلغ 990000 ریال سهم الشرکه خانم نسترن بهاردار به شماره ملی 2283322081 دارنده مبلغ 10000ریال سهم الشرکه پ980822979466388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14898193
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39667 و شناسه ملی 14006180957
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسترن بهاردار به کد ملی 2283322081 با پرداخت مبلغ 10000ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه ازمبلغ 1010000 ریال به مبلغ 1020000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس از افزایش سرمایه: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد شماره ملی 0480528942 دارنده مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه آقای حمید پیر سوارانی شماره ملی 0067304621 دارنده مبلغ 990000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه نیک چهره شماره ملی 0071631275 دارنده مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه خانم نسترن بهاردار به شماره ملی 2283322081 دارنده مبلغ 10000ریال سهم الشرکه پ980822137849899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14657820
آگهی تغییرات حقوقی دانش عدالت بینش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم معصومه نیک چهره به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می‌باشد : آقای حمید پیر سوارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم معصومه نیک چهره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631219
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم معصومه نیک چهره به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید . پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد : آقای حمید پیر سوارانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم معصومه نیک چهره شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453324
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۴ الی ۸ نفر تعیین و اعلام گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید . آقای زکریا اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . آقای یحیی اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . آقای مسعود اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . آقای صلاح الدین اسدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید . میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد : آقای زکریا اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یحیی اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صلاح الدین اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا برزگر پیرالقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و بروات و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453572
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا برزگر پیرالقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل تمامی سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل تمامی سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد : آقای زکریا اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یحیی اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صلاح الدین اسدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206779
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا برزگر پیرالقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206786
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الهام مالکی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغxxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج و دیگرهیچ گونه حق وحقوق و سمتی دراین شرکت ندارد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغxxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: زهرا برزگر پیرالقر کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فاطمه شکاری ابراهیم آباد کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206879
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: زهرا برزگر پیرالقر کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه الهام مالکی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فاطمه شکاری ابراهیم آباد کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲الی ۴ تعیین گردیدو بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205781
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کدملی xxxxxxxxx۲با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد ۱- آقای حمید پیر سوارانی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حامد پیر سوارانی دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۵ ۳- خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203662
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید پیر سوارانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203667
آگهی تغییرات حقوقی دانش عدالت بینش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کد ملی xxxxxxxxx۲با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بشرح زیرمی باشد آقای حمید پیر سوارانی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای حامد پیر سوارانی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کد ملی xxxxxxxxx۵ خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کد ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025110
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. ارغوان فردی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: سامان عبدالمالکی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۳ سالار عبدالمالکی دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737078
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۶ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. میزان سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای حمیدرضا ترامشلو کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای پدرام قناعی میاندوآب کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ارغوان فردی پور کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737082
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا ترامشلو با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای پدرام قناعی میاندوآب با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ارغوان فردی پور کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737088
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم ارغوان فردی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048694
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: محمد رسول بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه امیر عباس اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048710
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمد رسول بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. امیر عباس اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محمد رسول بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه امیر عباس اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031157
آگهی تغییرات شرکت صدرا مهر آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۴۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل گردید و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ به آدرس: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سرای ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۱ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سحر احمد زاده میمندی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویان اطلس بهاران در تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ ص/ xxx مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محبوبه آقا علی خان بزار به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا فراز آسمان درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۹۵ , xxx مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه سهروردی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: کبری رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ساناز امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز ماندگار درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ترخیص کالا از گمرکات کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سید خندان تماما " پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. زینب زمان پور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآنا احمدزاده میمندی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص / xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608257
آگهی تغییرات شرکت مهان پي صدرا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد ش م xxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زینب زمانپور ش م xxxxxxxxx۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای مصطفی جلالی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شماره ملی xxxxxxxxx۳خانم زهرا سادات لطفی ثانی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507430
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس نگین الماس درتاریخ ۰۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی وامور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان شهید فریدون ملکی xxx خیابان شهید حبیب اله شیرازی xxx غربی پلاک ۵۸ طبقه ۳ واحد۱۰ کدپxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۸/۸/۹۴ نزد بانک ملی شعبه خ سهروردی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: المیرا صمصام نیا ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آنا احمدزاده میمندی ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12491166
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تندیس الماس درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی وامور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس xxx شرقی پلاک ۵۲ واحد۷کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۶/۸/۹۴نزد بانک ملی ایران شعبه سهروردی تماما پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:. آنا احمدزاده میمندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره المیرا صمصام نیا با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237000
آگهی تغییرات موسسه نگین پایتخت کهبد به‌شماره ثبت ۳۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید پیر سوارانی با پرداخت مبلغ ی به صندوق موسسه سرمایه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. اسامی شرکا پس ازافزایش سرمایه بشرح زیر می باشد: آقای علی اکبر درمانلو شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید پیر سوارانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره به ۲الی۴ نفرتغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237018
آگهی تغییرات موسسه نگین پایتخت کهبد به‌شماره ثبت ۳۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایحمید پیر سوارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد ش م xxxxxxxxx۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید پیر سوارانی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237028
آگهی تغییرات موسسه نگین پایتخت کهبد به‌شماره ثبت ۳۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر درمانلو با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ازکاهش بشرح زیر می باشد: آقای حمید پیر سوارانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صدرا نگین البرز درتاریخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده رو ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و پلها سدها و مخازن آب و شبکه های توزیع آب تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب خطوط انتقال آب و فاضلاب توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب، گاز، برق و فاضلاب ) خطوط انتقال نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی جمالزاده شمالی کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد . اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سپهر فراز کهبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر فراز کهبد درتاریخ xxx۴/۰۳/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران چهارراه نظام اباد مدنی شمالی خیابان فتاحی کوچه نصیری پلاک ۱۲ واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/۹۴/۲۸/xxxxxxمورخ ۹۴/۳/۷نزد بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم علیزاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سمانه ضمیری پشندی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم عاطفه نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212344
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت فراز پرتو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص فراز پرتو تابان درتاریخ xxx۴/۰۳/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سبلان شمالی خیابان محسن آزادی کوچه ارباب فریدون پلاک ۶۴ واحد سوم جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/۹۴/xxxxxx مورخ ۹۴/۳/۷ نزد بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمانه ضمیری پشندی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مریم علیزاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه شکاری ابراهیم اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767632
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز سوشیانت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۳۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر کیا لاشکی به کد ملی xxxxxxxxx۹با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سپیده نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس ازافزایش بشرح زیرمی باشد: خانم فاطمه امانی کد ملی xxxxxxxxx۲دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه ـ آقای امیر کیا لاشکی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم سپیده نعمتی کدملیxxxxxxxxx۵دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲الی۴ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید.ماده ۱۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. (حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727825
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ دیبا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۳۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۸/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه امانی با کد ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxx,xxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد با کد ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxx,xxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۴,xxx,xxx,xxx ریال به ۴,xxx,xxx,xxx ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای خیر اله ترک چین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ ۳,xxx,xxx,xxx ریال آقای شهرام یوسفی با کدملی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx,xxx,xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724399
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ دیبا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۳۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران سعادت آباد ـ چهار راه سرو ـ آسمان ۳ شرقی ـ پلاک ۱۲ ـ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای خیر اله ترک چین به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای شهرام یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ش ش xxx۹ با پرداخت مبلغ xxx,xxx,xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم فاطمه امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارنده مبلغ xxx,xxx ریال خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx,xxx ریال آقای خیر اله ترک چین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آقای شهرام یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx/xxx/۱ ریال تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی۴ نفرتعیین گردید. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فراز آدنیس درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها ، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها ، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز، برق و فاضلاب ) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان شهید مهران سجده ای xxx خیابان شهید محمد خانی xxx شرقی پلاک ۵۲ طبقه ۴ واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۸/۹۳نزد بانک ملی شعبه شاد آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . فاطمه امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ . دنیا سنگسری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای دنیا سنگسری به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای دنیا سنگسری به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی . فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677761
آگهی تغییرات شرکت فیدار ساباط بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت عبارت است از: موضوعات امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب ) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ارائه کلیه خدمات پیمانکاری حفظ و نگهداری و تعمیرات جایگاه های انتقال سوخت اضافه گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت به:تهران ـ کیانشهر ـ بلوار امام رضا ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه ۲ ـ کد پستی xxxxxxxxx۳تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کمال محمدی فرزند اسماعیل صادره ازری ش ش xxx۷ ت ت ۰۱/۰۳/xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بابک محمدی فرزند اسمعیل صادره ازتهران ش ش ۰ ت ت۱۳/۱۰/xxx۰ کدملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم ساناز امینی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۲دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای کمال محمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه ـ آقای بابک محمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. حق امضا و کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، و بروات وقراردادهای اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569719
آگهی تغییرات شرکت فیدار ترنج بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۵۶۵۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا سنگسری باکدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxx,xxx ریال ازصندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد باکدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxx.xxx ریال ازصندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxx/xxx/۲ریال به xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: ـ آقای فرهاد میرزائی آلونی دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم آزیتا سهرابی بختیاری دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه شماره ملیxxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات