عزت اله زارعی هنزکی

آقای عزت اله زارعی هنزکی

کد ملی 045302xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14880085
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 159692 و شناسه ملی 10102023845
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/07/1398 و نامه شماره 329332/98 مورخه 4/8/1398 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله جهانگرد به شماره ملی 0046293132 به نمایندگی شرکت آتیه سازان حافظ با شناسه ملی 10102173728 به سمت نایب رئیس هیات مدیره به جای عزت اله زارعی هنزکی به شماره ملی 0453021190 تعیین گردید. پ980812348361734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14574605
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی شرکت خدر رایانه به شناسه ملی : xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید عطایی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فارماشیمی به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و عزت اله زارعی هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت آتیه سازان حافظ به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و اسماعیل عباسی به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان بیمه سلامت ایران به شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید معروفخانی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی خدمات درمانی به شناسه ملی : xxxxxxxxx۶۹ ۹۷/xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ ) کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند : نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی . اجرای مصوبات هیئت مدیره . افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات داخل کشور . اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری ( تحت نظارت بانک مرکزی ) و هرگونه استقراض با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی پس از تصویب هیئت مدیره . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و موارد دیگر متفرعات . پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها ، موسسات و عضویت درهیئت مدیره شرکتها به هیئت مدیره شرکت . نصب و عزل کلیه مامورین وکارکنان و مشاوران شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط و استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکتهای تابعه . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل ، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده ، خرید خدمات مشاوره و کارشناسی و انجام هر گونه هزینه لازم که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع وعلامت تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه . ( سرقفلی ) . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت . طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ( ۳۵ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و اعطای مهلت برای بازپرداخت مطالبات شرکت و درتمامی موارد بالا با حق انتخاب وعزل نماینده حقوقی یاوکیل واعطای حق توکیل بغیر . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای ( پس از گذشت ۶ ماه از سال مالی شرکت ) و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت پس از تایید هیئت مدیره . تنظیم صورت‌های مالی شرکت ( شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی ) و گزارش عملکرد پس از انقضاء سال مالی طبق ماده ( xxx ) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه پس از تصویب هیئت مدیره . ارایه پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به هیئت مدیره در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . تهیه و تنظیم و ارایه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت . تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود . پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849740
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فریبرز زارعی بلقیس آباد کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره عزت الله زارعی هنزکی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره رضا الهیاری سوینی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پترو فرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره احمد به نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کیمیای پارس خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت واوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719664
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از چهار نفر اقایان علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ وعلیرضا سیری با کدملی xxxxxxxxx۸ و عزت اله صیادنیا طیبی با کدملی xxxxxxxxx۰ واحسان جنگجوی با کدملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465159
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عماد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای منصور قنبرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴۹ و آقای جعفر مدنی زادگان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای کریم سلحشور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عزت الله زارعی هنزکی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین منصوری نژادبشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسن تاجیک بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیات امنا و آقای محمدرضا وسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی البدل هیات امنا برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. آقای حسین آل اسحق بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550974
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بنمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای عزت اله زارعی هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای رضا راعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به بسمت عضو هیئت مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای سیدمحمدحسین عادلی به کدملیxxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به نمایندگی آقای محمود بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مرتضی محمدخان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ‏آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092910
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد ۱۶، ۱۳، ۱۹ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.
۲ـ آقای حسین آل اسحاق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس خنیفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا نیک زادرهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد علیپوردرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای حسین شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عزت اله زارعی هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ملی نفت ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد قلعه بانی تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۵.
۴ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر (ع) خ بزرگمهر پ ۲۰ ط ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744900
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عزت اله زارعی هنزکی به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد جزایری به ک مxxxxxxxxx۲۱ و بهزاد پناهی لرزجانی به ک مxxxxxxxxx۹ و سعید مدنی به ک مxxxxxxxxx۳ و محمد عزیزی به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره و محمدحسن گرمان به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و۹ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۵ و۱۹ از ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799315
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ نعمت‌اله پوستین‌دوز به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ‌ک‌مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد جزایری به ک‌مxxxxxxxxx۲۱ و بهزاد پناهی‌لرزجانی به ک‌مxxxxxxxxx۹ و سعید مدنی به ک‌مxxxxxxxxx۳ و محمد عزیزی به ک‌مxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمدحسن گرمان به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و۹ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۵ و۱۹ از ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483809
آگهی تصمیمات شرکت سایپا یدک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن گرمان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. الف) قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزش فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیر آموزش همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیهای مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون خدمات پس از فروش و مدیر امور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۹ از ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407201
آگهی تأسیس موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت تهران
موسسه فوق در تاریخ ۱۷/۱/xxx۹ تحت شماره xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: شناسایی تربیت و آموزش نیروهای مستعد در کلیه رشته‌های ورزشی در رده‌های سنی مختلف برگزاری و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی در رده‌های سنی مختلف برگزاری و تدارک اردوهای آمادگی در داخل و خارج از کشور اداره و بهره برداری از ورزشگاهها و مکانهای فرهنگی و ورزشی و خدمات دهی و تکمیل ورزشگاهها و تاسیسات موردنیاز استفاده از مربیان ورزشی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز و تائیدیه از سازمان تربیت بدنی تشکیل و تاسیس شرکت تجاری جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر مطابق قانون تجارت و اساسنامه انجام امور در زمینه ارائه خدمات ورزشی نقل و انتقال بازیکن هرگونه اقدام دیگری که مطابق قانون و مقررات بوده_باشد. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ جمهوری اسلامی کوچه یغما مرکزی هشتم تفت ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای غلامرضا شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت امنا. ۲ ۵ آقای مهدی علی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت امنا (بعنوان عضو علی البدل). ۳ ۵ آقای منصور قنبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت امنا. ۴ ۵ آقای رضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت امنا (بعنوان عضو علی البدل). ۵ ۵ اقای حسین شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت امنا. ۶ ۵ آقای عزت اله زارعی هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت امنا. ۷ ۵ آقای محمود بیل کار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت امنا. ۸ ۵ شرکت ملی نفت ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد قلعه بانی بسمت رئیس هیئت امنا. ۹ ۵ آقای منصور قنبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار قراردادها و اوراق تعهدآور با امضا متفق رئیس هیئت مدیره یا جانشین وی طبق اساسنامه و مدیر موسسه ممهور با مهر معتبر است سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر موسسه و مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای غلامحسین اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حسین آل اسحاق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573116
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سایپا یدک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی سعید مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی محمد عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی حسن عموزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی محمدحسن گرمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی عزت‌اله زارعی‌هنزکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی عباس حق‌نظر به کد ملی xxxxxxxxx۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11633317
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۷۷۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۸۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۹/۹۱ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین فاضلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عزت‌اله زارعی‌هنزکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محبت رئیسی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای میروالا اسمعیلی آتشگاه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حسام جزائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲/۹/۹۱.

در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642357
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۱۷۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عزت‌اله زارعی‌هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای اکبر بهنام‌جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین مصاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با نمایندگی آقای حمید بقائی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای میروالا اسمعیلی‌آتشگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل ۳/۲/۹۰.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت برسد و کلیه چکها به امضا مدیرعامل و به امضا ذیحساب و یا نماینده وی خواهد رسید همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835363
آگهی تغییرات در شرکت سایپا یدک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای مسیح مشهدی‌تفرشی به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. نعمت‌اله پوستین‌دوز به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عموزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزش فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیر آموزش به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگی‌های مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون خدمات پس از فروش و مدیر امور نمایندگی‌ها و مناطق به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات