رضا فاتح

رضا فاتح

کد ملی 045285xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
105
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14935106
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکار خودروی متصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 512238 و شناسه ملی 14006902461
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی: 14006684840 با نمایندگی آقای مهران مهدوی به کد ملی 0053218248 و آقای عبداله فاتح به کد ملی 0452830176 و آقای رضا فاتح به کد ملی 0452850241 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ980916760983367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14935130
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکار خودروی متصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 512238 و شناسه ملی 14006902461
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی: 14006684840 با نمایندگی آقای مهران مهدوی به کد ملی 0053218248 و آقای عبداله فاتح به کد ملی 0452830176 و آقای رضا فاتح به کد ملی 0452850241 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای عبداله فاتح به کد ملی 0452830176 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا فاتح به کد ملی 0452850241 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی 14006684840 با نمایندگی آقای مهران مهدوی به کد ملی 0053218248 به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد انصاری به کد ملی 0070039038 به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980916768551391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14889768
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1296 و شناسه ملی 14006703990
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبداله فاتح با شماره ملی 0452830176 به سمت رئیس هیأت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی 0452850241 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و محمد مهدی ابرقوئی به شماره ملی 0381687562 به نمایندگی از شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی 10320206400 بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش980819793742773  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14887571
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1446 و شناسه ملی 14005954116
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی10320206400 به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی 0040445755 و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی 0452830176 و رضا فاتح به شماره ملی 0452850241 به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش980818445468559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14887586
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1446 و شناسه ملی 14005954116
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی10320206400 به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی 0040445755 به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی 0452830176 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای رضا فاتح به شماره ملی 0452850241 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد حاج رضا جعفر آبادی به شماره ملی 0051319251 (خارج از اعضای هیأت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980818148641473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781390
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید: آقای سعید فاتح به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدمهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781393
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آوای نور پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777657
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777666
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیأت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778954
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. ـ شرکت آوای نور پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و آقایان عبداله فاتح کد ملیxxxxxxxxx۶ و رضا فاتح کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علی جهانگیری کد ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778960
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت آوای نور پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای عبداله فاتح کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای رضا فاتح کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم معصوم گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778966
آگهی تغییرات شرکت نوآوران اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح کد ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح کد ملی xxxxxxxxx۶، رضا فاتح کد ملی xxxxxxxxx۱، شرکت آوای عرصه پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت آوای نور پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر خجسته کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778972
آگهی تغییرات شرکت نوآوران اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح کد ملی xxxxxxxxx۵: به سمت رئیس هیأت مدیره آقای عبداله فاتح کد ملی xxxxxxxxx۶: به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رضا فاتح کد ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آوای عرصه پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰: به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی ابرقویی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مجید رمضان کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773176
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ به تصویب مجمع رسید. ـ آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773201
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سهیل غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی، قراردادها و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771137
آگهی تغییرات شرکت اطلس سولار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند محمد گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771158
آگهی تغییرات شرکت اطلس سولار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769774
آگهی تغییرات شرکت نوآوران رایمند گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای سعید فاتح کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - آقای عبداله فاتح کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای رضا فاتح کدملی xxxxxxxxx۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ به تصویب رسید. - آقای علی اصغر خجسته کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769802
آگهی تغییرات شرکت نوآوران رایمند گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید فاتح کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت به سمت رئیس هیات مدیره - آقای عبداله فاتح کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای رضا فاتح کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای فریدون صرافیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از هیات مدیره ) - کلیه اوراق بهادار و اسناد بانکی و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648580
آگهی تغییرات شرکت آوای درخشنده یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و تینا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648586
آگهی تغییرات شرکت آوای درخشنده یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و تینا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر اقبال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) تعیین گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568656
آگهی تغییرات شرکت آوای نور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568664
آگهی تغییرات شرکت آوای نور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241982
آگهی تغییرات شرکت شهرک رویای سبز کوشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ مریم کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مجید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242089
آگهی تغییرات شرکت شهرک رویای سبز کوشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ بتصویب رسید. رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مریم کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و مجید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مسعود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و مینو اردبیلچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186687
آگهی تغییرات شرکت آوای عرصه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.- عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186722
آگهی تغییرات شرکت آوای عرصه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186743
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید - شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح کدملی xxxxxxxxx۵و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بازرس اصلی و علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186764
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیات مدیره و احمد حاج رضا جعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154918
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ک.م xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح ک.م xxxxxxxxx۶، رضا فاتح ک.م xxxxxxxxx۱، احمدحاج رضا جعفر آبادی ک.م xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی ک.م xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154961
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضای با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130734
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130745
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت میره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد ارباب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976085
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای بابک قاجار قیونلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976091
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای بابک قاجار قیونلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه‌های اینترنتی و پرتال‌های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده‌ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده خیابان هویزه پلاک xxx طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال و منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تماما با نام می‌باشد. که کل مبلغ xxxxxxxxx ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقدا طی گواهی شماره xxx/۶۹/xxx۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده_است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768905
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768908
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خدایار میخچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی، قراردادها و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران اشیاء پارس درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه فناوری اطلاعات، نوآوری در حوزه اینترنت اشیاء و ایجاد کسب و کارهای مبتنی با آن از طریق حمایت مادی و معنوی در گروه‌های خلاق و متخصص فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و کلیه افرادی که در این حوزه، خلق ایده نموده و یا مستعد آن می‌باشند. تهیه و در اختیارگذاری فضای کار نوآورانه و خلاقانه مجهز به امکانات زیرساختی، طراحی سخت افزار و نرم افزار به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها به منظور پیش برد اهداف خود در جهت ایجاد اشتغال، تهیه محصول و خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از بانکها، موسسات مالی و سرمایه گذاری از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف پروژه و طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله توسعه شبکه اینترنت اشیاء، امنیت داده‌ها، طراحی، ساخت و تولید سخت افزارها و ماجول‌های ارتباطی، طراحی ساخت و تولید نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی و پلت فورم اینترنت اشیاء برای گروه‌های مستعد، تامین مالی و تجهیزاتی و مدیریت و راهبری آنها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای رونق بخشیدن به پروژه‌ها و تاسیس شرکت هابی برای فعالیت اقتصادی با همکاری گروه‌های مستعد، صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منظور توسعه، تولید و تجارت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده - خیابان هویزه - پلاک xxx - طبقه چهارم - واحد ۸ - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۲ مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ از بانک خاور میانه شعبه نوبخت به مبلغ xxxxxxxxx پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید رمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و به نمایندگی محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه‌ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه‌های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید عبدالمجید صابونچی کوچه ششم پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685541
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661270
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک قاجار قیونلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661303
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و و بابک قاجار قیونلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628020
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس ش. م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح ش. م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عبداله فاتح ش. م xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا فاتح ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای فریدون صرافیان ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق بهادار و اسناد بانکی و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621216
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح کدم xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای عبداله فاتح کدم xxxxxxxxx۶ به سمت نایب هیئت مدیره آقای رضا فاتح کدم xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی کدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی ابرقویی کدم xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کدم xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621220
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617008
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس ش. م xxxxxxxxx۴۰، با نمایندگی آقای سعید فاتح ش. م xxxxxxxxx۵ و آقای عبداله فاتح ش. م xxxxxxxxx۶ و آقای رضا فاتح ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595787
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595792
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595798
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595806
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595817
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595824
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595867
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595877
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574355
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب گردید. آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین ش م xxxxxxxxx۰۰ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574359
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467740
آگهی تغییرات شرکت پارس صدای ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد مهدی ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره، سهیل غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خدایار میخچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و تعهدآور و قراردادها شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه‌ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه‌های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت‌های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس تهران مرکزی سیاهرود روستای مرادتپه شهر پردیس فاز ۶ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) کوچه نوآوری ۹ پلاک ۹۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx/۲۵ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام می‌باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۲ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سهیل غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه‌های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و داده‌ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت‌های شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده خیابان خرمشهر پلاک xxx ساختمان نگین سبز طبقه ششم واحد شمال شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طبق گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۲ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124389
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ک. م xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح ک. م xxxxxxxxx۶، رضا فاتح ک. م xxxxxxxxx۱، احمدحاج رضا جعفر آبادی ک. م xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124392
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ک. م xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره، عبداله فاتح ک. م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا فاتح ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، احمدحاج رضا جعفر آبادی ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید زمانی ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای علی آزادپور: به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) دارنده ک. م xxxxxxxxx۶ ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109278
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085878
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085890
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور، قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086013
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086080
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086136
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیأت مدیره وسهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086149
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. - سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ وعلی جهانگیری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086231
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086246
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله فاتح کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سعید فاتح کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا فاتح کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068626
آگهی تغییرات شرکت شهرک رویای سبز کوشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بیتا کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مجید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسعود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و مینو اردبیلچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069206
آگهی تغییرات شرکت شهرک رویای سبز کوشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره بیتا کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مجید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065311
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065342
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره عبداله فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره رضا فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره علی جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877355
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران پیشرو پارس نت درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار‌های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل‌های بر خط و برون و تأمین زیرساخت‌های فنی لازم برای شرکت‌ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم‌های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت‌های سیستم‌های مخابراتی و انتقال داده‌های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت‌های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه‌های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک xxx، طبقه ششم، واحد جنوب غربی کدپ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۹۵/xxx۲ مورخ ۳۱/۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به کدم xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و عبداله فاتح، کدم xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای رضا فاتح، کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و زهرا خسروی وانق سفلی کدم xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840199
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ورضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840229
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ورضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیرگران فناوری نوین آفاق در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و برون و تأمین زیرساخت های فنی لازم برای شرکت ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت های سیستم های مخابراتی و انتقال داده های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های مربوطه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری ۷، پلاک ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx.xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی ورحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عصر فناوران سپهر الکترونیک پردیس در تاریخ ۰۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تأسیس و ایجاد کارگاه های تولید و ساخت انواع محصولات فن آوری اطلاعات و سیستم های خنک کننده مرکز داده ها و فروش آنها در داخل یا خارج از کشور، تهیه مواد اولیه لازم، ماشین آلات و قطعات و لوازم یدکی و سایر مایحتاجی که مورد نیاز شرکت می باشد، مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی، مبادرت به هرگونه فعالیت صنعتی، بازرگانی، تولید، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، مبادرت به هر گونه عملیات و معاملات مجاز بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام فعالیت های موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک xxx، طبقه ۵، واحد جنوب غربی کدپxxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۱۱/۷/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شماره ثبت xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح ش ملی xxxxxxxxx۵، به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی ش ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل و عبداله فاتح ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194487
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۱/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155820
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155824
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ورضا فاتح به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید رئیس دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشئد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155826
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136333
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136335
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122109
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید فاتح با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای عبداله فاتح با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای رضا فاتح با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای علی جهانگیری با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099941
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان سعید فاتح ش ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح ش ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100281
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وسعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ورضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور وقراردادها ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100297
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وعبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116155
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ش ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح ش ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهرک رویای سبز کوشک در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: خرید، تسطیع اراضی واحداث شهرکهای صنعتی،مسکونی،اداری، تجاری و فروش و واگذاری آنها، تولید مصالح ساختمانی و اجرای امور پیمانکاری، نظارت و مشاوره مهندسی و فنی، صادرات و واردات انواع کالاها اعم از کالاهای ساختمانی، صنعتی، فنی، فعالیت در کلیه امور صنعتی اعم از احداث کارخانجات صنعتی تولیدی و خرید و فروش آنها و مبادرت به کلیه امور صنایع سبک.(در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان شانزدهم، پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx/۴۷ مورخ ۱۸/۵/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیأت مدیره خانم بیتا کازرانی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس آقای مجید فاتح بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از قبیل چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ـ خانم مینو اردبیلچی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042633
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رئیسی دهکردی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043810
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۷۶ و آقای سعید فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۴ در تاریخ ۱۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046004
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040365
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ک م xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به ک م xxxxxxxxx۶ رضا فاتح به ک م xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ سعید فاتح بسمت رئیس هیئت مدیره، عبداله فاتح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی جهانگیری به ک م xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946671
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سعید فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید امامی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978170
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سعید فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید امامی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711150
آگهی تغییرات در شرکت توانش با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ هر یک پرداخت مبالغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/۶۰ ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی و سعید زمانی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047900
آگهی تغییرات در شرکت توانش با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاج رضاجعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ هر یک پرداخت مبالغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/۶۰ xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و احمد حاج رضاجعفرآبادی و سعید زمانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حاج رضاجعفرآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931005
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086394
آگهی تصمیمات شرکت پارسان لین ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ عبداله فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657775
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی‌اصغر خجسته به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی جهانگیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838970
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین‌المللی پارسان لین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید زمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضای از ۴ امضای آقایان فوق همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962996
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی جهانگیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات