امیر تقی خان تجریشی

امیر تقی خان تجریشی

کد ملی 045263xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14978692
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6574 و شناسه ملی 10260276866
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ربیعی کدملی0064432981 نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت شناسه ملی10100273586 به سمت عضو هیئت مدیره وامیر تقی خان تجریشی کدملی 0452639182 شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی 10100655434 به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علی عربی کدملی 1283531860 نماینده شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد شناسه ملی 10102618161 به سمت عضو هیئت مدیره و میراسد اله نصیری کدملی0072507268 نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی شناسه ملی 10420205695 به سمت نایب رئیس و امیر حسین باقری بایگی کدملی0920584561نماینده شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین شناسه ملی10800021304 به سمت عضو هیئت مدیره و و مجید علی فر (خارج از اعضاء) کدملی4060011789 را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودندو کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و مهمور به مهر شرکت گردد و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با امضای یکی از ایشان بهمراه یکی از اعضاء هیات مدیره و مهمور به مهر شرکت به طوری که یکی از امضاء ها مدیرعامل یا رییس هیات مدیره باشد معتبر خواهد بود. 5 ـ اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرارگرفت. ش980927223697952  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14865631
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6574 و شناسه ملی 10260276866
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 27/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میراسداله نصیری به کد ملی 0072507268 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به جای سید محمد حسینی لواسانی به سمت عضو هیأت مدیره در نتیجه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر برای مابقی مدت تصدی تا تاریخ 21/8/1398تعیین شدند: رضا مرادی علی عربی با کد ملی 1283531860 به نمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به سمت رییس هیأت مدیره و امیر تقی خان تجریشی به کد ملی 0452639182 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) سمت نایب رییس هیأت مدیره ومیراسداله نصیری به کد ملی 0072507268 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ورامین ربیعی به شماره ملی 0064432981 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) و امیرحسین باقری بایگی به شماره ملی 0920584561 به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص) و مجید علی فر به شماره ملی 4060011789 به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) حدود اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل همان اختیارات مصوبه شماره 8 هیأت مدیره مورخ 2/5/1398می باشد. نحوه امضا اوراق و اسناد تعهدآور کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته، برات با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980801530190266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801473
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سعید باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781603
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محسن جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730340
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین ( سهامی خاص ) به جای سیدمهدی حسین زاده حجازی به سمت عضو هیأت مدیره در نتیجه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مابقی مدت تصدی تا تاریخ ۲۱/۸/xxx۸ می‌باشند : رضا مرادی علی عربی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد ( سهامی خاص ) به سمت رییس هیأت مدیره وامیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیأت مدیره وسیدمحمد حسینی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام ) به سمت نایب رییس هیأت مدیره و رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ( سهامی عام ) به سمت عضو هیأت مدیره و امیرحسین باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیأت مدیره و مجید علی فر با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) . کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته ، برات با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها طبق آیین نامه مصوب ، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیأت مدیره شرکت در اولین جلسه هیأت مدیره . ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آن‌ها . ۴ تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت . ۵ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه و صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت . ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۸ صدور ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۹ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۱۰ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها . ۱۲ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . ۱۳ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا . ۱۴ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین خواسته ، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۵ تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور . ۱۶ تنظیم صورت‌های مالی شرکت ، هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . ۱۷ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تأیید . ۱۸ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی . ۱۹ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیأت مدیره جهت بررسی و تأیید . ۲۰ خرید و فروش سهام غیرکنترلی و غیرمدیریتی در بورس اوراق بهادار . ۲۱ پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره . ۲۲ نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیر مجموعه با حق توکیل به غیرو ارایه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه در مقاطع شش ماه و یک ساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیأت مدیره . ۲۳ تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱۵,xxx مورخ۷/۵/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه پیروز با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رییس هیات مدیره آقای رضا مرادی علی عربی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رییس هیات مدیره آقای رامین ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرتقی خان تجریشی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: الف. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب. تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ج. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. د. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ه. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه. و. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ز. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات در داخل و خارج از کشور. ح. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ط. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ی. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. ک. به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ل. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. م. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق. تجدیدنظرخواهی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناثیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس ـ اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت ـ استرداد دعوی ـ جلب ثالث ـ اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدعی به ـ تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ضمناً مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132784
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد حسینی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام، آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص و آقای سید مهدی حسین زاده حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۱/۰۸/xxx۸) انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته، برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ایشان به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت به طوری که یکی از امضاها مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مذکور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780728
آگهی تغییرات خیریه حمایت از کودکان سرزمین من موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۵۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵ , xxx , xxx مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ سازمان بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند: زهرا بناء ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیات مدیره نازنین عین الیقین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیات مدیره زهرا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیات مدیره مژگان دوست الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو علی البدل هیات مدیره مسعود مهبد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل هیات مدیره آقای محمد حسن محلوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272462
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۴/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری کدم xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدعلیزاده اصل کدم xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر صندوق بانک ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی رامین ترابی کدم xxxxxxxxx۲ بسمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدم xxxxxxxxx۲ بسمت متولی صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245685
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
پیرو آگهی تاسیس به شماره مکانیزه آگهی xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۴/۱۰/۹۵ اسامی دارندگان امضاء مجاز و نحوه آن بشرح زیر است مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد‌ها چک سفته بروات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132275
آگهی تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۸. ۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱. جناب آقای علی کرمانشاه (کدملی: xxxxxxxxx۱) به نمایندگی بانک مرکزی ج. ا. ا به سمت رئیس هیات مدیره جناب آقای عباس شفیعی (کدملی: xxxxxxxxx۳) به نمایندگی بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای مهرداد آرمان (کدملی: xxxxxxxxx۳) به نمایندگی بانک صادرات ایران به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای محمدرضا عسگری (کدملی: xxxxxxxxx۰) به نمایندگی پژوهشکده پولی و بانکی به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای امیرتقی خان تجریشی (کدملی: xxxxxxxxx۲) به نمایندگی بانک صنعت ومعدن به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. جناب آقای مسعود همایونفر (خارج از اعضای) به سمت مدیرعامل انتخاب کردید. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای مسعود همایونفر (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. امضاء کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳. به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، اختیارات هیات مدیره مذکور در ماده ۴۹ اساسنامه شامل موضوع بندهای ۱، ۳ (درچارچوب آیین نامه مربوطه)، ۵ (براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره)، ۶ (فقط تنظیم بودجه سالانه شرکت)، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (فقط اموال منقول بدون ذکر ماده ۳ اساسنامه)، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، تعیین و معرفی نماینده برای حضور در مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته، تعیین حق حضور و پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115681
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۹/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸، آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲، آقای سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالارالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115798
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۴/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره - سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره - امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره - فیروزه سالارالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا در غیاب مدیر عامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107263
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۶۳ , xxx مورخ ۱۳/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ارکان صندوق تا تاریخ ۲۰/۰۶/xxx۶ به شرح ذیل می‌باشد: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق و شرکت سبد گردان الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی جواد عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی عبدالرحمن ورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت حسابرس صندوق تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر تقی خان تجریشی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و جایگزین آقای احمد بارول گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تنظیم و ارائه پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954866
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخه ۱۲/۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری با نک رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مهدی دلبری شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر بانک توسعه تعاون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی حسن تاجیک شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی مؤسسه حسابرسی دایارهیاف شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی امانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688132
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت محدود ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳ پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق xxx۰۰ میلیون ریال شامل xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ ریالی ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی محمد عابد با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیر صندوق بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی مهدی دهقان نیستانکی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر ثبت صندوق بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی مهدی دهقان نیستانکی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی فریبرز امین با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی امیر تقی خان تجریشی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی صندوق دارندگان حق امضا مجاز صندوق عبارتند از احمد پویان فررضا xxxxxxxxx۱ هادی جمالیان هدایت xxxxxxxxx۱ محمد عابد پرویز xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از سه نفر فوق و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده_است. روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684333
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش xxx میلیارد ریال می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی محمد علیزاده اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضای دو نفر از ۳ نفر آقایان علی قاسمی ارمکی، محمد علیزاده اصل و سیدعلی حسینی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردها بانکی است، خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد. وجه سرمایه باستناد نامه شماره xxx/xxx۳/۳/۷۲ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد xxx۳ به نام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (در شرف تاسیس) تماما پرداخت شده_است. موسسین: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ نمایندگان ارکان موسسه: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا شماره xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۹ صاحبان امضا مجاز: بهروز زارع xxxxxxxxx۱ و روح اله رجبی xxxxxxxxx۸ و اسماعیل رازقی دهبنه xxxxxxxxx۷ می‌باشند. حدود اختیارات صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر آقایان روح اله رجبی، اسماعیل رازقی دهبنه، بهروز زارع همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی صندوق با امضای آقای بهروز زارع و مهر صندق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670054
آگهی تغییرات شرکت تجارت شاخصی کاردان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ و نماه شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه کاردان xxxxxx به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر ک. م xxxxxxxxx۸ به جای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت بازار گردان صندوق انتخاب گردیدند ارکان صندوق بعد از تغییرات به شرح زیر می‌باشد شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر xxxxxxxxx۸ مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی ک. م xxxxxxxxx۲ متولی صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر ک. م xxxxxxxxx۸ بازارگردان صندوق حسابرس مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی زهیر شیرین ک. م xxxxxxxxx۰ حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659965
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع اصلی صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش xxxxxxxxx۰۰ میلیارد ریال شامل xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و xxx۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام xxxxxx۰ ریالی می‌باشد وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۹۴ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ تماما پرداخت شده_است. موسسین: شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی کدملی xxxxxxxxx۲ و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ می‌باشند. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر xxxxxxxxx۳۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس صندوق نمایندگان ارکان صندوق بمدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی محسن عباسی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سعید صدرائی نوری xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران خیایان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد ۱ xxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ دارندگان حق امضا صندوق: آقای امیر تقی خان تجریشی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی اسلامی بیدگلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سارا همتی کدملی xxxxxxxxx۷ می‌باشند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان امیر تقی خان تجریشی و آقای مهدی اسلامی بیدگلی و خانم سارا همتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۵ , xxx مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610631
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صندوق از نوع "در اوراق با درامد ثابت "به "تنها در اوراق با درآمد ثابت با قابلیت صدور به ارزش روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست" تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر۷۱ ماده و ۸۰ تبصره و یک امید نامه تصویب شد ۲- ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: الف) ضامن نقد شوندگی صندوق از بانک ایران زمین به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ب) مدیرثبت صندوق از بانک ایران زمین به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت؛ ج) حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و مدیریت خدمات رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت تغییر یافت. ۳- با توجه به تصویب اساسنامه جدید صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند: مدیر و مدیرثبت: صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۳۸ ضامن نقدشوندگی: بانک حکمت ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۸۸ متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۵۲ حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ ش م xxxxxxxxx۶۰ نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می باشند: مدیر صندوق: شهریار شهمیری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرک کارگزاری سهم اشنا xxxxxxxxx۱ ضامن نقدشوندگی: بهنام شهرزاد عصر ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بانک حکمت ایرانیان متولی: امیر تقی خان تجریشی ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی حسابرس: خسرو واشقانی فراهانی ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609755
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر درتاریخ ۲۷/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امید نامه ذکرشده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی برج سپهر ساعی طبقه ۱۷ واحد xxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: متغیراست.سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxx۰۰ ریالی میباشد. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق و موسسه اعتباری کوثر مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت بازارگردان وشرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی اسلامی بیدکلی، امیر تقی خان تجریشی و مهدی اسلامی بیدگلی به همراه مهر صندوق معتبر میباشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به استناد مجوز شماره xxx۵, xxx مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارآگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543068
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی درتاریخ ۲۲/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی پلاک ۵۸ کد پستیxxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال می باشد. ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ متولی شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس موسسه حسابرسی شهود امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی محمدصفا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیر ثبت شرکت کارگزاری سهام گستران شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: علی رحمانی فرزند محمدحسین به شماره xxxxxxxxx۷ و عباسعلی طوسیان شاندیز فرزند قنبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶و مسعود قبولی خوشرو فرزند محمود به شماره ملی xxxxxxxxx۹صاحبان امضای مجاز صندوق هستند و حدود اختیارات بدین شرح است که کلیه اوراق و اسناد تعهداور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضای منفرد علی رحمانی و در غیاب ایشان با امضای مشترک ۲ نفر دیگر با مهر صندوق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از سه نفر به همراه مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. طی نامه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۸,xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12495782
آگهی تاسیس شرکت بین المللی مدیریت گردشگری پارس پارک کیش (با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره ۱۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۰۴۲۲
خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که درتاریخ ۲۰/۷/xxx۴ تحت شماره xxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود .
۱.موضوع شرکت: مدیریت و مشاوره در کلیه امور گردشگری و هتلداری، تجهیز، راه اندازی هتلها و مراکز گردشگری ، طراحی ، ساخت و بهره برداری از هتلها و مراکز گردشگری، پیمان مدیریت ، حق العمل کاری در زمینه ساخت ، طراحی و اجرا، ممیزی و مشاوره سیستم های مدیریتی و ارائه آموزش های تخصصی مربوط و اعطا گواهینامه داخلی و بین المللی ، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی ، مشاوره امور تامین مالی و اخذ وام و اعتبارات بانکی، جذب ، آموزش و استخدام منابع انسانی، اخذ و ارائه استانداردهای داخلی و بین المللی و انجام امور درجه بندی و رتبه بندی هتلها و مراکز اقامتی، گردشگری، رستورانها و سایر خدمات مرتبط، انجام امور بازاریابی ، برند سازی و تبلیغات داخلی و بین المللی ، انجام امور مدیریت فرانشیز(شعباتی) داخلی و بین المللی در خدمت گردشگری، انجام عملیات تور گردانی داخلی و خارجی و سیستم های فروش آنلاین و رزرواسیون داخلی و خارجی ، واردات و تولید نرم افزارهای مرتبط با صنعت گردشگری، ارائه خدمات گردشگری الکترونیک، برپایی و برگزاری نمایشگاه ها ، همایش ها، سمینارها و گردهمایی های داخلی و بین المللی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته ، تولید و واردات کلیه صنایع دستی و هدایای تبلیغاتی مرتبط با صنعت گردشگری ، صادرات و واردات کلیه محصولات و خدمات مجاز، گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ ضمانتنامه و بیمه نامه های داخلی و خارجی، مدیریت و مشاوره در سیستم های حمل و نقل جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی، راه اندازی مراکز آموزشی از قبیل هتل اسکول و آموزشگاه های مرتبط ، تاسیس آکادمی بین المللی آشپزی کیش، ارائه خدمات کترینگ و تولید و توزیع غذا ، راه اندازی و بهره برداری از مراکز تفریحی ،کلوپ ها ، رستوران ، کافی شاپ و سایر خدمات مرتبط ، انجام تحقیقات بازار و تهیه آمار و اطلاعات گردشگری داخلی و بین المللی ، ارائه خدمات زنجیره های هتلداری، ارائه خدمات قیمت گذاری، اجاره و خرید و فروش هتلها و مراکز گردشگری ، راه اندازی و مدیریت سالن های ورزشی و استخر ، اسپا ، تفریحات دریایی ، تاسیس انجمن های تخصصی گردشگری ، اخذ کارت بازرگانی ، مدیریت و راه اندازی سیستم ها و نظام های وفاداری مشتریان و کارت های اعتباری واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز.
۲. مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ــ برج صدف ــ طبقه سوم ـ واحد xxx ـ صندوق پستی ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۳
۳. میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال .
۴. مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۵. مدیران شرکت: آقای محمد رضا جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ،آقای علی رضا رمضانی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صادقی قهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
۶. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد . و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426293
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم درتاریخ ۱۸/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق با شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی بعد از کوچه نادر پلاک xxx۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش xxxxxxxxxxxx ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری آبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به بنمایندگی بابک حقیقی مهمانداری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق ـ موسسه اعتباری کوثر مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عیسی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی ـ شرکت بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی احمد شفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی قاسم شیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات... با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان مصطفی حقیقی مهمانداری، داریوش برنجی، بابک حقیقی مهمانداری، مازیار حقیقی مهمانداری و خانم بهاره علیرضا میرحسینی به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بابک حقیقی مهمانداری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357821
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص درتاریخ ۰۹/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ ساختمان ای بی کوکدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۱۰میلیارد ریال تماما پرداخت شده میباشد ارکان صندوق: پارک فناوری پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰به عنوان مدیر اجرا صندوق به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی صندوق به نمایندگی از امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس صندوق به نمایندگی مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بانک قرض الحسنه رسالت به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به عنوان مدیر ثبت صندوق به نمایندگی ابوذر سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دونفر ازچهارنفر شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقائی و هستی کاخی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی باامضای هریک از چهار نفر یادشده و مهر صندوق معتبر است. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره xxxxxx۸/xxxمورخ ۱۷/۳/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340941
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸، آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۹۳ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340948
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx رئیس هیئت مدیره، امیرتقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303437
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی واحد xxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق درزمان تاسیس به ارزش مبنا xxx۹۸ میلیون ریال شامل xxx۰ واحد سرمایه گذاری مدیریتی بانام و xxx۹۸ واحد سرمایه گذاری عادی xxxxxx۰ ریالی بانام میباشد ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرصندوق و مدیرثبت - صندوق اعتباری هنر شماره ثبت xxx۲۴شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر اجرا - شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی رضا زنگنه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی - موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا صندوق: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از آقایان علی اسلامی بید کلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر تقی خان تجریشی باکدملی xxxxxxxxx۲و خانم سارا همتی با کدملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297229
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و. . . . با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297241
آگهی تغییرات صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌اندیش به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ وتاییدیه به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر تقی خان تجریشی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی اسلامی بیدگلی با کدملی xxxxxxxxx۳) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138980
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران- خیابان گاندی - کوچه۲۱-پلاک۷ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: الف- شرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد حسینی بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق؛ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۹۵ به نمایندگی علی رضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق؛ شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان صندوق؛ بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها و چک وسفته و برات به امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سید محمد حسینی بهشتیان، سیروان امینی و اکرم یار محمدی حسین آبادی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید محمد حسینی بهشتیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130749
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا درتاریخ ۰۲/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک ۲۷، ساختمان ابکو، کد پxxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: دارایی صندوق در تاریخ تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت کار گزاری سهم آشنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی یشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت متولی صندوق برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، شهریار شهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، مهیار دشتی بقایی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم هستی کاخی بشماره ملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نماینگی سیروس شمس بشماره ملی xxxxxx۸۸,xxx برای مدت سه سال تعیین گردید روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی های صندوق انتخاب شد؛ بموجب نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118238
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق:بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک غرب فلامک شمالی برج آریو طبقه ۵ واحد ۳ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰۰ریال ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق؛به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علی رضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و... با امضا دو نفر از پنج نفر آقایان علی تیموری شندی و ابوالفضل شهر آبادی و مجید عشقی وعلیرضا مافی بالانی ومهدی محمودی که یکی از آنها آقای مجید عشقی یا آقای علی تیموری شندی خواهدبود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406343
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمد ثابت سپرده هاو گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحدنصاب سرمایه گذاری درهریک ازآنها درامید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا کوچه رحیمی پلاک۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx ناسه ملی xxxxxxxxx۱۵با نمایندگی موناحاجی علی اصغر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرصندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰با نمایندگی مهدی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت xxx۹۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹با نمایندگی زهیرشیرین به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت حسابرس بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآورصندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، و برات باامضای دونفر ازسه نفر (مجید زمانی، علی نوریان و موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی باامضای موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx،xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759361
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۶/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی اسلامی بیدکلی مدیر صندوق (کدملی)xxxxxxxxx۸ امیرتقی خان تجریشی کدملی xxxxxxxxx۲ حسین فرزانگان بیدگلی شماره ملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد واوراق تعهدآور صندوق ازجمله قراردادها چک سفته بروات وباامضا دونفر ازسه نفر فوق به همراه مهر صندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضای امیرتقی خان تجریشی ومهرصندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680488
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید. ـ "ضامن نقد شوندگی" از ارکان صندوق حذف گردید. در نتیجه ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: . شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی علی گشاده فکر به کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان مدیر صندوق . شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر جمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره ویک امید نامه جدید به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580264
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت صندوق سرمایه گذاری: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران شهرک غرب خ فلامک شمالی نبش کوچه درخشان برج آریو ط۵ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال میباشد ـ اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابوالفضل شهرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر و ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر خان تقی تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مشترک ۲ نفر از آقایان علی تیموری شندی ابوالفضل شهرآبادی و سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری با امضا سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ـ اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه ـ طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423055
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان شماره ثبت ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
باستناد صورت جلسه مطابق اساسنامه مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۵ اساسنامه مدت فعالیت صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید.
شرکت کارگزاری سهم آشنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای مهیار دشتی بقایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر صندوق.
بانک ایران زمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی.
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت متولی.
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت حسابرس.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381347
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع موسسه: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امیدنامه صندوق ذکر شده است.
ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت سه سال.
ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۵
ـ سرمایه موسسه: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ xxx/۵ میلیون ریال میباشد.
ـ اولین مدیران موسسه:
شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ بسمت ضامن نقدشوندگی. شرکت سبدگران کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ به سمت متولی صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ بسمت مدیر صندوق. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ به سمت حسابرس به مدت سه سال تعیین گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی امیر تقی خان تجریشی و حسین فرزانگان بیدگلی همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای علی اسلامی بیدکلی همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه.
ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419832
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر،پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحدهای xxx۱ و xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147949
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات