مهدی رضایی

مهدی رضایی

کد ملی 045257xxxx
گراف ارتباطات
16
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14864119
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423366 و شناسه ملی 10320745749
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و 24/06/1398و نامه شماره 201097/98 مورخ 26/06/1398 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای مهدی رضائی به شماره ملی 0452573165 به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا(سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره -آقای علی تعقلی به شماره ملی 0073923222 به نمایندگی از شرکت رسانه مهر وطن(سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره -آقای موسی خواجوئی گوکی به شماره ملی 0045922837 به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات نور صبح خورشید(با مسئولیت محدود) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 2)مقرر گردید تا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها،عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به آدرس استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله محمودیه ، خیابان محمودیه ، خیابان اردیبهشت ، پلاک 27 ، طبقه دوم ، واحد 3 به کدپستی 1986645414 تغییر یافت. پ980730613301452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755302
آگهی تغییرات شرکت امید سلامت شفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت ایوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رییس هیات مدیره ؛ سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، - تعیین میزان استهلاک‌ها ، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کاووسیه ، خیابان دیدار شمالی ، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) ، پلاک ۵۵ ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755309
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کاووسیه ، خیابان دیدار شمالی ، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) ، پلاک ۵۵ ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رییس هیات مدیره ؛ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، - تعیین میزان استهلاک‌ها ، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730852
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و امین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره ه و رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . براساس ماده ۴۲ اساسنامه ، آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید . براساس ماده ۴۴ اساسنامه : الف : امضاء کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره یا دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . ب : امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است . قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای علی محمدی ( عضو موظف هیأت مدیره و معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ) صورت می‌پذیرد . ج : امضاء کلیه چکهای حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) یا آقای علی جهان بین ( مدیر حسابداری عمومی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت صورت می‌پذیرد . د : تمدید ، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . هیأت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه ، اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14725548
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیأت تصفیه برای باقی مدت تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای میرزا حسن ذوالقدرنیا به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیأت تصفیه آقای سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت تصفیه و آقای مهدی رضائی به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و مدیر اجرایی هیأت تصفیه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای مهدی رضائی ویک نفر از اعضای هیأت تصفیه و ممهور به مهر شرکت و در غیاب آقای مهدی رضائی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت تصفیه و ممهور به مهر شرکت وهمچنین مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای آقای مهدی رضائی و در غیاب وی ، با امضای یک نفر از اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای رحمت عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ناظران دوره تصفیه انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686073
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل تصفیه به نشانی تهران اقدسیه کوچه دلارا ( پنجم شرقی ) پلاک ۱۳ طبقه ۶ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت . میرزا حسن ذوالقدر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت تصفیه مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت تصفیه مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت تصفیه و مدیر اجرایی هیئت تصفیه برای بقیه مدت تصدی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای مهدی رضایی ویک نفر از اعضای هیأت تصفیه و ممهور به مهر شرکت و در غیاب آقای مهدی رضایی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت تصفیه و ممهور به مهر شرکت وهمچنین مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای آقای مهدی رضایی و در غیاب وی ، با امضای یک نفر از اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و رحمت عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ناظران تصفیه انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686868
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام xxxxxxxxx۰۲ به سمت رییس هیأت مدیره - آقای غلامعلی صادقی اوچ تپه ( به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای مصطفی خواجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664333
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای ذیل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند : آقای مهدی رضایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ آقای محمد جواهری ضامن جانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ آقای رضا تقی زاده شیده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، تعیین میزان استهلاک‌ها ، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302121
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و تجارت آرین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی زرگر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تجارت پایا طاها(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فرا ساحل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر محمدی سپهر به کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل بهمراه امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ویا امضاء رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14296897
آگهی تاسیس مؤسسه مرکز خرید آرین نوبنیاد کیش ثبت شده به شماره ۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۱۷۲۸۰
نظر به ماده ۸ آئین نامه ثبت مؤسسات غیرتجاری مؤسسه در تاریخ xxx۷.۰۸.۰۵ تحت شماره xxx در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن به جهت اطلاع عموم آگهی می شود: ۱ ـ نام مؤسسه: مرکز خرید آرین نوبنیاد کیش. ۲ ـ موضوع مؤسسه: حمایت و حفاظت از حقوق اعضاء در حیطه مجتمع خدماتی مرکز خرید آرین و تعیین روش چگونگی اداره امور عمومی بازار، تعیین مقررات داخلی بازار مطابق قوانین جاری کشور و مقررات و آئین نامه های سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد زمینه های اطلاع رسانی در مواردی که نیاز به هماهنگی با بقیه واحدهای صنفی در کیش میباشد، ارائه آگهی های عمومی و تخصصی در زمینه قوانین جاری کشور، مقررات و ضوابط سازمان منطقه آزاد کیش، ارائه مصوبات جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، انجام کلیه امور مربوط به اداره بازار از قبیل خرید لوازم مورد نیاز، اداره بازار، استخدام، پیگیری و تامین نیازهای قانونی، صنفی، حقوقی و مالی اعضاء در مراجع اداری و قضایی، نظام بانکی و اخذ وام و تسهیلات بانکی، مراجع قانونی کشور، منطقه آزاد کیش، کمک و همیاری به اعضایی که فاقد توانایی های لازم در اداره بهتر امور غرفه خود هستند، جمع آوری وجوه مربوط به هزینه های بازار از غرفه داران طبق قانون تملک آپارتمان ها و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش، برگزاری و حضور مستمر در سمینارها، جشنواره ها و نمایشگاه هایی که برای معرفی بازار لازم باشد، انجام کلیه امور دیگری که به هر نحو با موضوع فعالیت مؤسسه در تامین اهداف مالکان و بهره برداران عضو مؤثر بوده و در چارچوب قوانین موضوعه کشور و منطقه قابل طرح و اجراء باشد. ۳ ـ تابعیت: جمهوری اسلامی ایران. ۴ ـ مرکز اصلی مؤسسه: جزیره کیش، نوبنیاد۳، مرکز خرید آرین، طبقه دوم، غرفه شماره۹۳، کد پستی شماره xxxxxxxxx۸. ۵ ـ اسامی مؤسسین: ۱)شرکت آرین سازه آتی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۲)آقای سعید صادقی قهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳)آقای اصغر باباپور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ۴)مهدی رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ۵)آقای محمد عمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶. ۶ ـ تاریخ تشکیل مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۷ ـ مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در مؤسسه حق امضاء دارند: آقای سیدرحیم سیدعلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج ازشرکاء)، آقای شهاب زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آرین سازه آتی کیش به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سعید صادقی قهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای اصغر باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد عمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره مؤسسه برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. ۸ ـ دارایی مؤسسه: مبلغ ۱.xxx.xxx ریال.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758509
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طرح تجارت ابنیه ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شبنم لطف اله اشتهاردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید منصور حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655839
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر دهقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088870
آگهی تغییرات شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسام شمس عالم به نمایندگی ازطرف بانک پارسیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی رضائی به نمایندگی ازطرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره خانم فاطمه حجاران به نمایندگی ازطرف شرکت تامین اندیش پارس به باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمدجعفری قزل حصار به نمایندگی ازطرف شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مظفرپور رنجبر به نمایندگی ازطرف شرکت لیزینگ پارسیان باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات خوددرخصوص بندهای یک، چهار، هفت، ده، یازده، سیزده وهفده ماده ۳۹ اساسنامه راعینا به مدیرعامل، آقای مظفرپور رنجبرتفویض نمودند. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یک نفرازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت و نیز اوراق عادی واداری باامضاء مدیرعامل یایک نفرازاعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585379
آگهی تغییرات شرکت صبا تامين پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا فقیری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلام عباس ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و عادل برجیسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و یداله زحمتکش علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039654
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵، محمد رضا فقیری با کدملی xxxxxxxxx۵، غلامعباس ترابی ش م xxxxxxxxx۰عادل برجیسیان با کدملی xxxxxxxxx۱ ویداله زحمتکش علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687120
آگهی تغییرات شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالمجید پور سعید به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای احمد جعفری قزل حصار به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مظفر پور رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد حدادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای مهدی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره و نیز اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ هیات مدیره اختیارات خود در خصوص بند های یک چهار هفت ده یازده سیزده و هفده ماده ۳۹ اساسنامه را عینا به مدیرعامل آقای عبدالمجید پور سعید تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535641
آگهی تغییرات شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان عبدالمجید پورسعید ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ احمد جعفری قزل حصار ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین ش م xxxxxxxxx۸۶به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدی رضایی ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود در خصوص بندهای یک ، چهار ، هفت ، ده ، یازده، سیزده و هفده ماده ۳۹ اساسنامه را عیناً به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378041
آگهی تغییرات صندوق قرض‌ الحسنه بانک پارسیان به ‌شماره ثبت ۳۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیات امناء مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای سید حسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای نادر خواجه حق وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای حسینقلی اصانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علی اصغر هراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی و آقای داریوش طاهرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378179
آگهی تغییرات شرکت متین پارس ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۸۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حسین قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356566
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا فقیری با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس و غلامعباس ترابی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت هیئت مدیره و یداله زحمتکش با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356596
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا فقیری با کدملیxxxxxxxxx۵، مهدی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵ غلامعباس ترابی با کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216953
آگهی تغییرات شرکت متین پارس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۸۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین قدیم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای مهدی رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علی اژدر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای سجاد محمدبیگی دهقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی فرهانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856536
آگهی تأسیس موسسه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ تحت شماره xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ـ افتتاح حسابهای قرض الحسنه پس انداز (ریالی ـ ارزی) مطابق ضوابط ذیربط.
ـ۲ افتتاح حسابهای قرض الحسنه ویژه (وجوه اداره شده) مطابق ضوابط ذیربط
ـ۳ اعطای وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری بر اساس ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار
ـ ۴ دریافن کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز ـ حدفاصل خیابان فلسطین و خیابان حجاب پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سیدحسام شمس عالم به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای نادر خواجه حق وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای علی اصغر هراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حسینقلی اصانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای حسین میرزاعبداله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ ـ آقای داریوش طاهرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۸ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهنام حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449145

آگهی تصمیمات شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی عبدالمجید پورسعید به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی غلامعلی عارف زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی مهدی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محمود رضاقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ عبدالمجید پورسعید بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عزیزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات هیئت مدیره و بندهای ۱و۴و۷و۱۴ از ماده ۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806992
آگهی تأسیس موسسه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ تحت شماره xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ـ افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی ـ ارزی) مطابق ضوابط ذیربط.

ـ۲ افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه ویژه (وجوه اداره شده) مطابق ضوابط ذیربط

ـ۳ اعطای وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری بر اساس ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار

ـ ۴ دریافن کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز ـ حدفاصل خیابان فلسطین و خیابان حجاب پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک پارسیان سهامی‌عام با نمایندگی آقای سیدحسام شمس‌عالم به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای نادر خواجه‌حق‌وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علی‌اصغر هراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسینقلی اصانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای حسین‌ میرزاعبداله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۷ـ۵ ـ آقای داریوش طاهرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۸ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهنام‌حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728641
آگهی تصمیمات شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۱۴۹۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی عبدالمجید پورسعید به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی غلامعلی عارف‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی مهدی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محمود رضاقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ عبدالمجید پورسعید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن عزیزی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات هیئت‌مدیره و بندهای ۱و۴و۷و۱۴ از ماده ۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات