محمد جانی علی ابادی

آقای محمد جانی علی ابادی

کد ملی 045226xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14644090
آگهی تغییرات محتوا نگاران نوآور طرفداری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۸ مورخ ۰۳ / ۰۲ / xxx۸ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدعلی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ باپرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد . محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : محمد علی جنت خواه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدعلی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14432891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهر هوشمند بدان برو درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مشاوره ، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها . روش‌ها و اطلاع رسانی کسب و کاردر جهت اهداف شرکت حق العمل کاری ، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای ، طراحی و نصب ، اجرا ، راه اندازی ، ارتقاء ، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های کامپیوتری ، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار و اپلیکیشن ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، ثبت سفارش ، محاسبه فنی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور ، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان دکتر علی شریعتی کوچه هدیه پلاک ۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهکارهای همراه گسترده شهر آینده درتاریخ ۱۴/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها . روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-میرداماد-خیابان رودبار شرقی-کوچه شمشک (ک هدیه)- پلاک ۶-طبقه دوم-واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کدxxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهباز یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی نخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333349
آگهی تغییرات شهرزاد قصه گوی کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333362
آگهی تغییرات شهرزاد قصه گوی کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. آقای مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. آقای مرتضی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ۱ ـ آقای مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۴ ـ آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۵ ـ آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۶ ـ آقای مرتضی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240044
آگهی تغییرات پیک نرم افزار گستر محله موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۸ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان کانیار مهکام درتاریخ ۲۲/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد، کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران به جزء نفت و گاز، فرآوری و تولید انواع سنگهای ساختمانی، خرید و فروش، واردات و صادرات، تهیه، تولید و توزیع انواع سنگهای ساختمانی و معدنی، خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خور و بیابانک ـ بخش مرکزی ـ دهستان جندق ـ روستا معادن سنگ جندق ۱ ـ یک کیلومتر مانده به دکل مخابرا ـ خیابان ورودی جندق ـ خیابان به طرف پلیس راه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۴ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ نزد بانک بانک شهر شعبه جابرانصاری اصفهان با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای المیرا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212789
آگهی تغییرات تصویر منزل پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیلت مدیره و آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیلت مدیره و آقای مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179373
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نقش برتر شهر هوشمند درتاریخ ۲۹/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم ، مشاوره ، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روشها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری ، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، طراحی و نصب ، اجرا ف راه اندازی ، ارتقاء ، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری ، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، ثبت سفارش ، محاسبه فنی ، عقد قراردا با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از شرکت ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور ، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک استقلال ـ بزرگراه آزادگان ـ بزرگراه ۶۵متری فتح ـ پلاک ۰ ـ ساختمان درب پادگان میثم ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061316
آگهی تغییرات پیک نرم افزار گستر محله موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و پارسا جان باز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043987
آگهی تغییرات شرکت هفت هنرسفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا صائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای افرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه سفیران مهر همگردی در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش‌ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان رودبار شرقی کوچه شمشک (ک هدیه) پلاک ۶ طبقه دوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای نیما محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی نخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام البرز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019445
آگهی تغییرات راه برترین‌های سبک زندگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند مراد متولد ۲۸/۶/xxx۷ شماره شناسنامه xxx با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند حجت اله متولد ۲۰/۵/xxx۳ شماره شناسنامه xxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند حجت اله متولد ۲۰/۶/xxx۵ شماره شناسنامه xxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود باقری کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمرتضی جوادی مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جانی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا محسنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648050
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی رجامند با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدرضا محسنی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ۰ لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقای محمد جانی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای پویا رجامند، کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی رشیدیان کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی رجامند کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633079
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نوین پردازش اطلاعات پروانه درتاریخ ۰۵/۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش‌ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران تهرانپارس خیابان شهید محمد رضائی (xxx) خیابان شهید هوشنگ قره زادنیا (xxx شرقی) پلاک xxx طبقه دوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518685
آگهی تغییرات شرکت هفت هنرسفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رضا صائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد افرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13422427
آگهی تغییرات محتوا نگاران نوآور طرفداری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت ۵. xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۱۵. xxx. xxx ریال افزایش داد. محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ ۱۴. xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به ۶۰. xxx. xxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۱۵. xxx. xxx ریال محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال منوچهر صدری خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۱۴. xxx. xxx ریال محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355325
آگهی تغییرات شرکت هفت هنرسفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای رضا صائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321230
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پخش پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۳۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی ابادی فرزند مراد ش ش xxx کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمد حسن محسنی فرزند حجت اله ش ش xxx۹ کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای مسعود باقری فرزند حسین ش ش xxx۵۱ کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: بهروز زارعی گرگ آباد کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx/۲۲ ریال محمد رضا محسنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx/۷۸ ریال محمد جانی علی ابادی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال آقای محمد حسن محسنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال آقای مسعود باقری کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291523
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نگاه تیزبین وقایع شهر درتاریخ ۱۶/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش‌ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه موسسه: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: محمد جانی علی آبادی دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدحسن محسنی دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مسعود ابراهیمی دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت ریس هیات مدیره محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264815
آگهی تغییرات شهرزاد قصه گوی کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و امضاء موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13171174
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پویا رجامند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی رشیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099784
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سیب سبز درخت سلامت درتاریخ ۰۸/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش‌ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه هدیه پلاک ۱۴ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: آقای محمد جانی علی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا صائمی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916710
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رشیدیان شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمد جانی علی آبادی ش ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی ش ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی ش ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پویا رجامند ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی رجامند ش ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی رشیدیان ش ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825957
آگهی تغییراتتصویر منزل پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود باقری فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx۵۱ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ باپرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا مؤسسه قرار گرفت. آقای سیدمرتضی جوادی مقدم فرزند سیدحسن به شماره شناسنامه xxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا مؤسسه قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777506
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از مؤسسه خارج گردید. محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. پویا رجامند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بادریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. محمدعلی رجامند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بادریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه: محمد حسن محسنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد جانی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پویا رجامند کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدعلی رجامند کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619398
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسيا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جانی علی آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. محمدرضا محسنی به کد ملی ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. پویا رجامند به کد ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. محمدعلی رجامند به کد ملی ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد محمد جانی علی آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی به کد ملی ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه پویا رجامند به کد ملیxxxxxxxxx۲ دارای مبلغ مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه محمدعلی رجامند به کد ملی ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه مسعود باقری به کد ملی xxxxxxxxx۳دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه محمد حسن محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۹دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571631
آگهی تغییراتشهرزاد قصه گوي كودك موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی کاشفی خونساری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغxxxxxx۰ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: محمد جانی علی آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه محمدحسن محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۹دارای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی به کد ملیxxxxxxxxx۷ درای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255480
آگهی تغییرات شرکت تصوير منزل پيام موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036770
آگهی تغییرات شرکت هفت هنرسفید بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۱۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال تعیین گردیدند: آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای رضا صائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان عضو هیئت مدیره .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407443
آگهی تغییرات شرکت هفت هنر سفید با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا حسینیان با شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافتxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید ـ آقای رضا صائمی با شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافتxxx/xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزانxxx/xxx/۵۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه ازxxx/xxx/xxx ریال بهxxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء به شرح ذیل می باشد: آقای محمد جانی علی آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ دارایxxx/xxx/۵۰ دریال سهم الشرکه و آقای محمدحسن محسنی به کدملیxxxxxxxxx۹ دارایxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمدرضا محسنی به کدملیxxxxxxxxx۷ دارایxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای رضا صائمی به کدملیxxxxxxxxx۴ دارایxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه.
تعداد اعضاء هیات مدیره به۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497602
آگهی تغییرات مؤسسه تصویر منزل پیام به شماره ثبت ۲۲۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۲۰/۶/xxx۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۸/۶/xxx۷ فرزند مراد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم الهام ملک محمدی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد. خانم محبوبه صدرزهرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۱/۴/xxx۹ فرزند عبداله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن محسنی و آقای محمدرضا محسنی و آقای محمد جانی علی آبادی و خانم الهام ملک محمدی و خانم محبوبه صدرزهرائی تا تاریخ ۲۰/۸/۸۹. ۴ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا محسنی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جانی علی آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن محسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه صدرزهرائی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی بسمت مدیرعامل. ۵ محل مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی ک حاج حسنی پ ۳۶ واحد ۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، بروات و اسناد عادی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۹/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811373
آگهی تغییرات موسسه تصویر منزل پیام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهدی حاجی‌اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۸/۶/۵۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جانی‌علی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم الهام ملک‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جانی‌علی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم الهام ملک‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۵ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی پلاک ۳۶ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و اسناد عادی و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610257
آگهی تغییرات موسسه تصویر منزل پیام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهدی حاجی‌اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۸/۶/۵۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جانی‌علی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم الهام ملک‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جانی‌علی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم الهام ملک‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌اسعمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۵ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی پلاک ۳۶ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و اسناد عادی و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781459
آگهی تغییرات موسسه شهرزاد قصه‎ گوی کودک بشماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای محمد جانی‎علی‎آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن‎بست هدیه پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات