نادر قاسمی تودشکی

نادر قاسمی تودشکی

کد ملی 045213xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14798425
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی امیر باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14798427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی امیر باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331760
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۵.۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای احمد قلعه بانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید اعظمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کرمانی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مازیار اخوان ذاکری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای سید محسن جزائری مقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293787
آگهی تغییرات شرکت حد فن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۲۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ حمید محمدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و بهزاد اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۰/۰۹/xxx۸) انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هیات مدیره همراه با امضای متغیر یکی از سایر اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109811
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران بروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتندازآقای محسن ضرابیها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای نادرقاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمودروحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمدرضا شفائی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا ابراهیم پورمالمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای روح اله خیراندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید باقرکرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109822
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران بروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن ضرابیها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود روحانی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا شفائی داریانی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا ابراهیم پورمالمیر به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت محسن ضرابیها همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827439
آگهی تغییرات شرکت حد فن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۲۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای نادر قاسمی تودشکی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای بهزاد اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۲ آقای حمید محمدصالحی کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای حسین طلاچیان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدسعید کاظمی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827440
آگهی تغییرات شرکت حد فن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۲۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره آقای بهزاد اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای حمید محمدصالحی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هیات مدیره همراه با امضای متغیریکی از سایر اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782054
آگهی تغییرات شرکت پرشیا کالا گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای مهدی اوسطی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099401
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تلاشگران فلق شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت چهارده ساحل نور و نسیم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمد نوید قاسمی تودشکی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای فرید اسدیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد اشتود شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099402
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضوهیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید قاسمی تودشکی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831892
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران بروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شفائی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن ضرابیها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمید رضا ابراهیم پور مالمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای حسین منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله خیراندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831897
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران بروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن ضرابیها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رییس هیات مدیره ومدیرعامل، آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رییس هیات مدیره ‎، آقای حمید رضا ابراهیم پور مالمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره، آقای محمود روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا شفایی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد واوراق بها دار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها وعقود اسلامی وهمچنین مکاتبات عادی اداری با امضای ثا بت مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422385
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی وورزشی کوثر ورزش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی، فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع) شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس اندازغیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، حسین صلواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی ازمؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه (ع) xxxxxxxxx۲۰، سیدحسین سعادت اگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱و سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴(خارج از موسسین)، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422387
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی، فرهنگی وهنری ثامن الحجج xxxxxxxxx۴۵) به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازمؤسسه قرض الحسنه وپس انداز غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین صلواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدحسین سعادت اگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک، سفته، برات، قراردادها با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یا آقای حسین صلواتی عضو هیئت مدیره (احمد اثنی عشران ـ سیدحسن روضاتی ـ حسین صلواتی) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422395
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی وورزشی کوثر ورزش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی، فرهنگی وهنری ثامن الحجج(ع) شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵به سمت رئیس هیئت مدیره، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان(عج) شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازمؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع) شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسن روضاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از موسسین)به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک، سفته، برات، قراردادهاوغیره باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه آقای حسین صلواتی عضو هیئت مدیره و یا آقای سیدحسن روضاتی عضو هیئت مدیره (احمد اثنی عشران ـ حسین صلواتی ـ سیدحسن روضاتی) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354005
آگهی تغییرات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد ص به‌شماره‌ثبت۱۳۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد مرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از موسسین) وآقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازمؤسسه خدمات علمی،فرهنگی و هنری ثامن الحجج(ع) ش ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه وپس اندازغیر انتفاعی المهدی(عج ) ش ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سید حسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازمؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع)ش ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354015
آگهی تغییرات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد ص به‌شماره‌ثبت۱۳۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازمؤسسه خدمات علمی،فرهنگی و هنری ثامن الحجج(ع) ش ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هئیت مدیره وآقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازمؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع) ش ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره وآقای حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو و مدیرعامل وآقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه وپس اندازغیر انتفاعی المهدی ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای محمدمرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. _ امضاءکلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات،قراردادها وعقوداسلامی با دوامضای ثابت مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره ودرغیاب یکی از ایشان،نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبرمی باشدوسایر نامه های اداری واوراق عادی ومکاتبات باامضای مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194395
آگهی تغییرات شرکت رزمندگان اسلام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سلیمیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ به از نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صلواتی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به از نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به از نمایندگی از شرکت رزمجو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا معلم با کد ملی xxxxxxxxx۶ به از نمایندگی موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء آقای حسین صلواتی یا جعفر بزازان با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176991
آگهی تغییرات شرکت رنوس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی فرزند مرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی فرزند حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن رسولی فرزند جمشید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12177004
آگهی تغییرات شرکت رنوس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120920
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به‌شماره‌ثبت ۶۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی، فرهنگی وهنری ثامن الحجج(ع)با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس اندازغیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان(عج) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وآقای سیدعبدالرسول شمندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای سیدحسین سعادت اگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120922
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و ورزشی کوثر ورزش به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی،فرهنگی و هنری ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز غیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالرسول شمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و مدیرعامل و سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با دو امضاء ازسه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل (احمد اثنی عشران ـ نادر قاسمی تودشکی ـ سیدعبدالرسول شمندی) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120936
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی وورزشی کوثر ورزش به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی،فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵و نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس اندازغیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و سیدعبدالرسول شمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی ازمؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و سیدحسین سعادت اگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱و سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125414
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به‌شماره‌ثبت ۶۹۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۲/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی، فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع) xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز غیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالرسول شمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه (ع) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک، سفته، برات، قراردادهاوغیره بادوامضاء ازسه امضاءرئیس هیئت مدیره ونائب رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل (احمد اثنی عشران-نادر قاسمی تودشکی-سیدعبدالرسول شمندی) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035928
آگهی تغییرات شرکت پرشیا کالا گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۵۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد صفدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ (سهامی خاص) بعنوان عضو و رئیس هئیت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ (سهامی خاص) بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ (سهامی خاص) بعنوان عضو ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768019
آگهی تغییرات موسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به‌شماره‌ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ و مجوز ناجا بشماره xxx/xxx۵/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۹/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ نادر خرسند موقر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ حسینعلی نقده دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ حسین صلواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره ـ سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و احمد نظری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره آقای سیدحسن روضاتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عزیزخانی کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768031
آگهی تغییرات موسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به‌شماره‌ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ و مجوز ناجا بشماره xxx/xxx۵/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۹/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره.آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای نادر خرسند موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره.آقای حسینعلی نقده دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747924
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره‌ثبت ۶۹۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات علمی،فرهنگی وهنری ثامن الحجج(ع) با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از مؤسسه قرض الحسنه و پس اندازغیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان(عج) با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالرسول شمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه(ع) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو و مدیرعامل وآقای سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک،سفته،برات،قراردادهاوغیره بادوامضاء ازسه امضاءرئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ویاآقای سیدعبدالرسول شمندی عضو هیئت مدیره(احمد اثنی عشران ـ نادر قاسمی تودشکی ـ سیدعبدالرسول شمندی) همراه با مهر مؤسسه و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا آقای سیدعبدالرسول شمندی ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747931
آگهی تغییرات شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو و مدیرعامل و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه علمی،فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) xxxxxxxxx۴۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید حسن روضاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نائب رئیس هئیت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با دوامضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747933
آگهی تغییرات شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی مؤسسه علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ انتخاب گردیدند. آقای سید علیرضا میرفصیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین سعادت آگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628037
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ و محمد نوید قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ برای مدت دو سال و محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659218
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، نادر قاسمی تودشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و محمد نوید قاسمی تودشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ برای مدت دو سال و محسن رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فرید اسدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فتوت شیر یزدان در تاریخ ۱۳/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات ـ انجام امور کشاورزی،دامپروری در داخل و خارج کشور ـ ثبت شرکت در داخل و خارج ـ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج ـ آموزش کشاورزی و دامپروری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک۲۶ طبقه ۸ واحد۸۱ کد پxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۹/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ شرکت پروار سمنان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ به نمایندگی آقای نادرقاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای سید حسن روضاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وسیدحسین سعادت آگاه به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ویا عضو هیئت مدیره (احمد اثنی عشران ـ نادرقاسمی تودشکی ـ سیدحسن روضاتی) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاءرئیس هئیت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلیرضا میرفصیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و حسین عزیزخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554314
آگهی تغییرات موسسه رهروان ستارگان هدایت به شماره ثبت ۲۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۷ مورخ ۲۴/۴/۹۳ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدحسین سعادت آگاه کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدحسن روضاتی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان خزانه دار آقای احمداثنی عشران کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554316
آگهی تغییرات موسسه رهروان ستارگان هدایت به شماره ثبت ۲۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۷ مورخ ۲۴/۴/۹۳ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱، آقای احمد اثنی عشران کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای سیدحسین سعادت آگاه کد ملی xxxxxxxxx۱، آقای احمد نظری کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسن روضاتی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضواصلی هیات مدیره آقای سیدعلیرضا میرفصیحی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احسان قنادزاده کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.آقای حسین عزیزخانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی فضل اله پور آقا ملکی کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577067
آگهی تغییرات شرکت پردیس سبز ملل سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ اله داد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
موسسه بنیاد تعاون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید احمد علی قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیات مدیره، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، عبداله خیراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمدرضا نعمتی مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی، اداری و قضایی صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510542
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص مسیر سرخ سلیم در تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
صادرات و واردات ـ انجام امور کشاورزی، دامپروری در داخل و خارج کشور ـ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج ـ آموزش کشاورزی و دامپروری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۲۶ طبقه ۸ واحد ۸۱ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/xxx۲/۷۲ مورخ ۳/۲/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه شیراز ونک تهران کد xxx۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فیروز دام سهامی خاص به شماره ثبت xxx مهدی شهر و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی آقای سید حسن روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سعادت آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره (احمد اثنی عشران ـ نادر قاسمی تودشکی ـ سید حسن روضاتی) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سیدعلیرضا میرفصیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین عزیزخانی به شماره ملی نxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412909
آگهی تغییرات شرکت حد فن آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نادر قاسمی تودشکی به کد ملی xxxxxxxxx۱، فریدون مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و داریوش میرزا باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حمید محمد صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
محمد سعید کاظمی نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمد آرزومند سیاهکلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401902
آگهی تغییرات شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی کوثر ورزش شماره ثبت ۱۰۱۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای احمد اثنی عشران بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید حسن روضاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدحسین سعادت آگاه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (همگی خارج از موسسین) و آقای جعفر بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه (ع) و آقای نادر قاسمی تودشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401905
آگهی تغییرات شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی کوثر ورزش شماره ثبت ۱۰۱۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای احمد اثنی عشران بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین سعادت آگاه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل و آقای سید حسن روضاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه (ع) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از چهار امضاء (احمد اثنی عشران، نادر قاسمی تودشکی، جعفر بزازان و سیدحسین سعادت آگاه) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397521
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت رنوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق بسمت عضو هیئت مدیره و محسن رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397524
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به کد ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام به کد ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت رنوس به کد ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق به کد ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق به کد ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه مولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356406
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری بازرگانی و خدمات دلفین دریای سرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل : آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر و آقای محسن کشاورزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای سید حسن روضاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین سعادت آگاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356407
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری بازرگانی و خدمات دلفین دریای سرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر سهامی خاص به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری سهامی خاص به عنوان عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230860
آگهی تغییرات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق ال محمد (ص) به ‌شماره ثبت ۱۳۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد اثنی عشران کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسینعلی نقده دوزان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای محمدجعفر مرتضی شماره گذرنامه xxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فاضلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یک از ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230863
آگهی تغییرات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق ال محمد (ص) به ‌شماره ثبت ۱۳۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدجعفر مرتضی به شماره گذرنامه xxxxxx۹ (خارج از موسسین) و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به ش. م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070049
آگهی تغییرات شرکت پردیس سبز ملل سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مالی پردیسان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ اله دادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیداحمد علی قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد تعاون با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیداحمد علی قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد تعاون با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمدرضا نعمتی مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061805
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت رنوس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهزاد اشتود بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقایان مصطفی رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن خانمحمدی هزاوه با کد ملی xxxxxxxxx۷
۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ آقای مصطفی رضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن خانمحمدی هزاوه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067121
آگهی تصمیمات موسسه خدمات فرهنگی و علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت امنا مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران کد ملی xxxxxxxxx۶، نادر خرسندموقر کد ملی xxxxxxxxx۲، نادر قاسمی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱، حسینعلی نقده دوزان کد ملی xxxxxxxxx۱، حسین صلواتی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی و سید حسین سعادت آگاه کد ملی xxxxxxxxx۱ و احمد نظری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند. جلیل جمشیدی سیلاب کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و سید حسن روضاتی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره احمد اثنی عشران کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، نادر قاسمی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین صلواتی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، نادر خرسندموقر کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت خزانه دار هیئت مدیره و حسینعلی نقده دوزان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993939
آگهی تصمیمات شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: حسین صلواتی به ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محسن کشاورزی به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی احمد اثنی عشران به ش.م xxxxxxxxx۶ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به ش.م xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی نادر قاسمی تودشکی به ش.م xxxxxxxxx۱ موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به ش.م xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی سید حسن روضاتی به ک.م xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ نادر قاسمی تودشکی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسن روضاتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، احمد اثنی عشران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906500
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۷/۹۱ واصل گردید: بهزاد اشتود به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه مولایی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به ک مxxxxxxxxx۱ و نادر قاسمی تودشکی به ک مxxxxxxxxx۱ و ناصر جعفری مقدم به ک مxxxxxxxxx۶ و حسن چاوشی به ک مxxxxxxxxx۲ و کیومرث رشیدی به ک مxxxxxxxxx۴ و تعداد اعضاء هیئت مدیره از۳ نفر به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مصطفی رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن چاوشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569246
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۷/۹۱ واصل گردید: بهزاد اشتود به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه مولایی به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به ک ‌مxxxxxxxxx۱ و نادر قاسمی‌تودشکی به ک‌مxxxxxxxxx۱ و ناصر جعفری‌مقدم به ک‌مxxxxxxxxx۶ و حسن چاوشی به ک‌مxxxxxxxxx۲ و کیومرث رشیدی به ک‌مxxxxxxxxx۴ و تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از۳ نفر به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مصطفی رضایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر قاسمی‌تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن چاوشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861604
آگهی تصمیمات در شرکت هرمس مفتول سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۶۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹ و ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: نصراله یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نادر قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم یسلیانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و فریده یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت کران شیپینگ بنمایندگی داریوش میرزا باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس و یکی از سه امضای آقایان داریوش میرزا باقریان حسن حسین زاده و حسین طلاچیان و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و فریدون مظاهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739039
آگهی تصمیمات در شرکت حد فن آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای نصر اله یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید محمد صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فریدون مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و داریوش میرزا باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و حسین طلاچیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و لیلا فلاحیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد در ماده مربوطه در اساسنامه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672841
آگهی تغییرات موسسه نورالقرآن و عترت کوثر به شماره ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۰۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسینعلی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی نادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی عشران تا تاریخ۲۲/۰۳/xxx۳
۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626778
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه ‌به شماره ثبت۶۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران به کدملی xxxxxxxxx۶ و آیت اله ایزدیان اسفرجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل خادمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد شجاعیان زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ همگی خارج از شرکا ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۱ احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره، نادر قاسمی تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آیت اله ایزدیان اسفرجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه اعم از چک سفته برات و قرادادها با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482343

آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر جعفری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و کلیه عقود و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275975
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. وجیه اله قنبری به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و فاطمه مولایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و نادر قاسمی تودشکی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی آقاجانی کلخوران به ش ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ مصطفی رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ضرابیها به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618000
آگهی تصمیمات موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: محل موسسه به پل سیدخندان خیابان شهید کابلی خیابان شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه دوم غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و مجید رهبر به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید مقدم‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا معلم به کد ملی xxxxxxxxx۶ و مصطفی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و نادر قاسمی‌تودشکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و جعفر بزازان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک امضا از دو امضا مصطفی رضائی یا نادر قاسمی‌تودشکی متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643640
آگهی تغییرات موسسه نورالقرآن و عترت کوثر به شماره ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۰۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد اثنی‌عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسینعلی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای نادر قاسمی‌تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی نادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و موسسه قرض‌الحسنه المهدی صاحب‌الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی‌تودشکی و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی‌عشران تا تاریخ۲۲/۰۳/xxx۳

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد اثنی‌عشران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسینعلی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نادر قاسمی‌تودشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی نادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی‌عشران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه قرض‌الحسنه المهدی صاحب‌الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی‌تودشکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838351
آگهی تصمیمات در شرکت هرمس مفتول سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۶۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹ و ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: نصراله یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نادر قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم یسلیانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و فریده یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت کران شیپینگ بنمایندگی داریوش میرزا باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس و یکی از سه امضای آقایان داریوش میرزا باقریان حسن حسین زاده و حسین طلاچیان و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و فریدون مظاهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029207
آگهی تصمیمات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ص)ثبت شده بشماره ۱۳۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد اثنی‌عشران به کدملی xxxxxxxxx۶ و نادر قاسمی‌تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسینعلی نقده‌دوزان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجعفر مرتضی و علی فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ احمد اثنی‌عشران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر قاسمی‌تودشکی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی نقده‌دوزان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر (مدیرعامل ـ رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر موسسه معتبر است و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083045
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر قاسمی‌تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر جعفری‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و کلیه عقود و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضا نائب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11399116
آگهی تغییرات در شرکت هرمس مفتول سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۶۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان نصراله یوسلیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و فریدون مظاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و نادر قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx و شرکت کران شیپینگ بنمایندگی آقای داریوش میرزا‌باقریان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم اعظم یسلیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مدبران امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و آقای محسن جهرمی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای نصراله یوسلیانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای نادر قاسمی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه نفر اعضاء هیئت مدیره (آقایان فریدون مظاهری و نادر قاسمی و داریوش میرزاباقریان) و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521445
آگهی تصمیمات در شرکت حد فن آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای نصر اله یوسلیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید محمد صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فریدون مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و داریوش میرزا باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حسین طلاچیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و لیلا فلاحیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد در ماده مربوطه در اساسنامه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754639
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه ‌به شماره ثبت۶۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۳/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی‌عشران به کدملی xxxxxxxxx۶ و آیت‌اله ایزدیان‌اسفرجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر قاسمی‌تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل خادمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد شجاعیان‌زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ همگی خارج از شرکا ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۱ احمد اثنی‌عشران به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نادر قاسمی‌تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آیت‌اله ایزدیان‌اسفرجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه اعم از چک سفته برات و قرادادها با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات