عبدالمجید مرشدی

آقای عبدالمجید مرشدی

کد ملی 045114xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های عبدالمجید مرشدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالمجید مرشدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13486445
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدصادق خیاطیان یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) آقایان علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقود با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854778
آگهی تغییرات شرکت سنجش فناوری خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حمزه مهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدعلی یگانه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدروح اله میرامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر الداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638111
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشي و فناوري غيردولتي توسعه فناوري ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768903
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614840
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت مهندسین مشاور هم افزایی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574160
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی خانه عمران ومعماری دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت اله تقی زاده قهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای حمیدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید پرچمی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348974
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری سیمرغ صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند:
حسن کبودی ش م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، مهدی خانی مقانکی ش م xxxxxxxxx۸ و محمدمهدی وحیدی قهرودی ش م xxxxxxxxx۷
عبدالمجید مرشدی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351395
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز مالی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمجید مرشیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید:
ابراهیم حاج ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی جباررشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ صابر میرزایی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی اکرمی فر با کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی بی تعب کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314355
آگهی تغییرات شرکت طراحان صنعت پایا چوب بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۶۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا تقی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود و آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳۴ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: علیرضا شریفی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ xxx/xxx/۲۴ و محمدعلی رستم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ و نعیم برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال و محمدسعید مروارید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال
هیئت مدیره شرکت مرکب از ۴ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
نشانی شرکت به آدرس تهران ـ قیطریه ـ روبروی درب شرقی پارک ـ پلاک ۸۱ ـ واحد ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305615
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172128
آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس عمران شرکت با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شریفی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۴ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی رستم نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای نعیم برزگر با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدسعید مروارید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی رستم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای نعیم برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخارست خیابان پژوهشگاه پلاک ۱۸ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
نام شرکت به 'طراحان صنعت پایا چوب' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه به شرح: آقای علیرضا شریفی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۲۴ ریال سهم الشرکه و آقای محمدعلی رستم نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای نعیم برزگر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای رضا تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای محمدسعید مروارید با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای عبدالمجید مرشدی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۴ ریال سهم الشرکه می باشند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103056
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد نصیر و شرکت مهندسین مشاور هم افزایی مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای آیت اله ممیز و شرکت کالای دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین و شرکت کوثر فرایند ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی بی تعب و شرکت رهروان سپهر اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدمهدی جعفری همدانی و موسسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با نمایندگی آقای محمد جعفری تا تاریخ ۲۸/۲/xxx۴.
در تاریخ ۲۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046086
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بجای آقای عبدالمجید مرشدی به ش. م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943033
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فناور پترو آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۸۲۵۶۱۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کبودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و محمدحسین صابرکهنه گورابی به ش ملی xxxxxxxxx۱ مسعود قاضی به ش ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ محمدحسین صابرکهنه گورابی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود قاضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204725
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فناور پترو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۲۵۶۱۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کبودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و محمدحسین صابرکهنه گورابی به ش ملی xxxxxxxxx۱ مسعود قاضی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ محمدحسین صابرکهنه گورابی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود قاضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858136
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نفتون آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی با ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و شهره کتابی شومیا با ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افشین بختیاری کرمانشاهی با ک م xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه توسعه فنون نخبگان با ش م xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی حسن کبودی با ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول تارویردیلو با ک م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نام شرکت به مهندسین مشاور طراحان نفتون آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815947
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نفتون آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۷۴۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی با ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و شهره کتابی‌شومیا با ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افشین بختیاری‌کرمانشاهی با ک‌م xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و موسسه توسعه فنون نخبگان با ش‌م xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی حسن کبودی با ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و رسول تارویردیلو با ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نام شرکت به مهندسین مشاور طراحان نفتون آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944953
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین دباغیان به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی موسسه توسعه و فناوری نخبگان به ش م xxxxxxxxx۶۹ سعید توتونچی به ک م xxxxxxxxx۴ ولی تنها به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ سعید توتونچی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک سعید توتونچی و ولی تنها همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886797
آگهی تغییرات شرکت نانو پالایش آب لیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱/۷/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۷/xxx۳
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه شهید ستاری ـ بلوار لاله شرقی ـ پ xxx ـ ساختمان پریا ـ ط ۴ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ ۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853504
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853505
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570177
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503357
آگهی تغییرات شرکت پالا گستر صنعت آب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جنت آباد خ ۳۵ متری لاله شرقی پ xxx ساختمان پریا ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736814
آگهی تغییرات شرکت پالا گستر صنعت آبسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۹۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ جنت آباد خ ۳۵ متری لاله شرقی پ xxx ساختمان پریا ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726192
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوران دنا نفیسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر رضازاده خانباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر و موسسه توسعه فن آوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن کبودی تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فن آوری نخبگان با نمایندگی آقای حسن کبودی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات جمعا با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704405
آگهی تغییرات شرکت تامین نانو ساختار آویژهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیما سلخی خسرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843814
آگهی تاسیس شرکت توسعه حرکت پاک چهار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی، مهندسی، مطالعه، کاربرد، ساخت و تولید، خرید و فروش گسترش سامانه‌ها، تجهیزات و قطعات انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، باد، پیل‌سوختی و هیدروژن، زمین گرمایی، زیست توده) و ارائه خدمات فنی وابسته ۲ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، کاربرد، خرید و فروش و گسترش وسایل نقلیه الکتریکی (برق) شامل هیبریدی (دونیرو، چندنیرو) پیل سوختی و هیدروژن انواع خودروها و وسایل نقلیه پاک و سازگار با محیط زیست و نیز سایر انواع خودرو و کلیه تجهیزات و قطعات و ارائه خدمات فنی وابسته ۳ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، خرید و فروش، کاربرد، خرید و فروش و گسترش سامانه‌های تجهیزات الکتریکی سازگار با محیط زیست ۵ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۶ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان فرخ کوچه سعادت ـ پلاک۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ۲۲/۶/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای احمد فیروزی‌خاتون‌آباد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم مریم پوررستگار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783651
آگهی تأسیس شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مطالعه، مدیریت، فنی، مهندسی، طراحی و اجرای کلیه پروژه‎ها در زمینه تامین فناوری از طریق منابع داخلی و خارجی و همکاری با نیروهای متخصص برای پروژه‎های مرتبط‎ـ اخذ هرگونه اعتبار و تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور طبق ظوابط و سیاستهای ابلاغی هیئت‎مدیره جهت اجرای پروژه‎های مرتبط‎ـ انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در قالب زمینه تخصصی و صنایع مرتبط‎ـ اقدام به هر گونه معامله اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات و انعقاد قرارداد که انجام آن با موضوع شرکت مرتبط باشدـ اخذ و اعطای نمایندگی، از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی‎ـ اجرای هرگونه پروژه صنعتی آدرس شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان صادقیه‎ـ بلوار فردوس روبروی فرهنگ‎سرای دختران‎ـ پلاک xxxـ واحد ۱۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۹/۵/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ موسسه توسعه فن‎آوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای سیدحسین دباغیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ ااقی حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای محمود خاکپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای نادر علیزاده‎جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت توسعه فن‎آوری صنایع شیمیایی مهرگان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین منافی‎ورکیانی به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۶ـ۵ـ آقای حسین منافی‎ورکیانی به نمایندگی از شرکت توسعه فن‎آوری صنایع شیمیایی مهرگان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: و امضاء کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک. حواله. سفته. برات و عقد هرگونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه و دستور پرداخت (به جز قراردادهای استخدامی) و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضاء عضو هیئت‎مدیره (آقای محمود خاکپور) و نائب رئیس هیئت‎مدیره (آقای حسن کبودی) متفقا همراه با مهر شرکت تعیین میگردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764585

آگهی تأسیس شرکت پالا گستر صنعت آب سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از مشارکت در ساخت انبوه سازی ابنیه فلزی و بتونی سبک و سنگین راه و باند سیویل آب و فاضلاب لوله کشی و لوله گذاری و تهیه و توزیع نصب و تجهیز تعمیر و راه اندازی انواع وسایل و لوازم مربوط به آب و فاضلاب و آب شیرین کن خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار لاله بعداز چهارراه مجاهد کبیر پلاک ۲۱ طبقه دوم - کد پستی xxxxxxxxx۴

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۲ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای محمدعلی یگانه دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک حواله سفته برات و عقد هر گونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه و دستور پرداخت به جز قراردادهای استخدامی و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت تعیین می گردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10541965
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فن آفرینان عصر حاضر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۵۲۸۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۶۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۹ واصل گردید: دفترمرکزی به شاهرود کیلومتر ۲۰ جاده تهران روبروی ورودی ده ملا کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. عبدالمجید مرشدی به کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صابونی عصر حاضر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقدس صابونی عصر حاضر به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565063
آگهی تأسیس شرکت توسعه فناوری های نوین اندیشان آریا نامور سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مطالعات بازار فناوری و محصول در داخل و خارج کشور خرید و فروش محصولات کالاها خدمات و تجهیزات علی‌الخصوص در حوزه کالاها محصولات و تجهیزات با فناوری بالا (های تیچ) و همچنین نانو فناوری کمک به توسعه بازار محصولات و خدمات دارای فناوری بالا در داخل و خارج از کشور مشاوره به صنایع مختلف داخلی و خارجی در به کارگیری محصولات و فناوری‌های نوین حضور و بازدید از نمایشگاههای معتبر خارجی و داخلی اخذ و اعطای نمایندگی‌های فروش در داخل و خارج کشور ایجاد شبکه توزیع و پخش و فروش محصولات کالاها و تجهیزات در داخل و خارج از کشور برگزاری نمایشگاه و عرضه و فروش محصولات و خدمات در سطح داخلی و بین‌المللی در داخل و خارج کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات در داخل و خارج کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ستارخان ابتدای خیابان حبیب‌اله شماره xxx طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۸ مورخ ۹/۹/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمدامین پهلوان‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای سید احمد خواسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۵ـ۵ ـ آقای سید احمد خواسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد و مالی و اوراق بهادار از قبیل چک حواله سفته برات و عقد هرگونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه و دستور پرداخت (به جز قراردادهای استخدامی) و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت تعیین می‌گردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925538
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نفتون آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سیما سلخی‌حزنی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کبودی به ش ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی از موسسه توسعه فن‌آوری نخبگان و افشین بختیاری‌کرمانشاهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و عبداله خزایی‌کوپر به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ افشین بختیاری‌کرمانشاهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کبودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و افشین بختیاری‌کرمانشاهی به مدیرعامل تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832701
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فناور پترو آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ محمدحسین صابرکهنه‌گورابی به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ مسعود قاضی به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ کلیه سهام بی‌نام شرکت به تعدادxxx۲ سهم به سهام بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx سهم بانامxxx/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ محمدحسین صابرکهنه‌گورابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کبودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود قاضی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء نایب رئیس هیات‌مدیره و رئیس هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847842
آگهی تأسیس شرکت پالا گستر صنعت آب سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از مشارکت در ساخت انبوه‌سازی ابنیه فلزی و بتونی سبک و سنگین راه باند سیویل آب و فاضلاب لوله‌کشی و لوله‌گذاری و تهیه و توزیع نصب و تجهیز تعمیر و راه‌اندازی انواع وسایل و لوازم مربوط به آب و فاضلاب و آب‌شیرین‌کن خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار لاله بعد از چهارراه مجاهد کبیر پلاک ۱۲ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۲ مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدعلی یگانه‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای مهراب قدمی‌کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای مهراب قدمی‌کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک حواله سفته برات و عقد هرگونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه و دستور پرداخت به جز قراردادهای استخدامی و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت تعیین می‌گردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900481
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر رضازاده‌خانباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه توسعه فن آوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن کبودی و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فن آوری نخبگان با نمایندگی آقای حسن کبودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944364
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189424
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فن آوری سیمرغ صنعت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۶۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۷۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱/۹۰ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به نمایندگی حسن کبودی و سید رضا حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی خانی‌مقانکی به ش ملی xxxxxxxxx۸ حسن کبودی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خانی‌مقانکی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229928
آگهی تغییرات شرکت تامین نانو ساختار آویژه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیما سلخی‌خسرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین صالحی‌وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین صالحی‌وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین صالحی‌وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11249697
آگهی تاسیس شرکت توسعه حرکت پاک چهار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی، مهندسی، مطالعه، کاربرد، ساخت و تولید، خرید و فروش گسترش سامانه‌ها، تجهیزات و قطعات انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، باد، پیل‌سوختی و هیدروژن، زمین گرمایی، زیست توده) و ارائه خدمات فنی وابسته ۲ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، کاربرد، خرید و فروش و گسترش وسایل نقلیه الکتریکی (برق) شامل هیبریدی (دونیرو، چندنیرو) پیل سوختی و هیدروژن انواع خودروها و وسایل نقلیه پاک و سازگار با محیط زیست و نیز سایر انواع خودرو و کلیه تجهیزات و قطعات و ارائه خدمات فنی وابسته ۳ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، خرید و فروش، کاربرد، خرید و فروش و گسترش سامانه‌های تجهیزات الکتریکی سازگار با محیط زیست ۵ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۶ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان فرخ کوچه سعادت ـ پلاک۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ۲۲/۶/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای احمد فیروزی‌خاتون‌آباد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم مریم پوررستگار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11331551
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فن‌آوری سیمرغ صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۷۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حس کبودی به ش ملیxxxxxxxxx۱ و مهدی خانی مقانکی به ش‌ملی xxxxxxxxx و محمود خانی مقانکی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ همچنین تعداد xxx/xxx سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx سهم با‌نام و ۱ سهم بی‌نام xxx/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۰ حسن کبودی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خانی‌مقانکی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11371024
آگهی تغییرات شرکت اکسیر نانو سینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تاریوردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمودرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محمودرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمودرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447461
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاورسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین دباغیان به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی موسسه توسعه و فناوری نخبگان به ش م xxxxxxxxx۶۹ سعید توتونچی به ک م xxxxxxxxx۴ ولی تنها به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ سعید توتونچی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک سعید توتونچی و ولی تنها همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537890
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاور سهامی‌خاص بشماره ثبت۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: عبدالحمید مرشدی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آوا وحیدی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید حسین دباغیان به کدملیxxxxxxxxx۷، ولی تنها به کدملیxxxxxxxxx۵، سعید توتونچی به کدملیxxxxxxxxx۴. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۷/۹۰ سعید توتونچی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و ولی تنها به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین دباغیان به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595005
آگهی تغییرات شرکت نانو پالایش آب لیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۹۳۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۹/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی یگانه‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبتxxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن کبودی تا تاریخ۲۲/۹/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی یگانه‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای حسن کبودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهراب قدمی‌کاردر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۲/۹/xxx۱.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای حسن کبودی و یکی از دو امضای رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.

در‌ تاریخ۱۳/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711879
آگهی تغییرات شرکت نانو پالایش آب لیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهراب قدمی‌کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱/۷/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهراب قدمی‌کاردر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۷/xxx۳

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه شهید ستاری ـ بلوار لاله شرقی ـ پ xxx ـ ساختمان پریا ـ ط ۴ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

در تاریخ ۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814839
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر رضازاده‌خانباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر و موسسه توسعه فن‌آوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن کبودی تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر رهنمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فن‌آوری نخبگان با نمایندگی آقای حسن کبودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیمان سیاه‌پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات جمعا با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826512
آگهی تأسیس شرکت آب پلاسما نیرو پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مطالعه، مدیریت در خصوص فن‌آوری‌های نوین در حوزه آب و انرژی و محیط‌زیست بهینه‌سازی مصرف انرژی بازیافت آب و پساب برای مصرف آشامیدنی صنعتی و پزشکی و طراحی و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات در حوزه تصفیه آب و فاضلاب و تولید انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن و تجهیزات محیط‌زیست، طراحی و تولید راهبری تجهیزات مرتبط با آب، انرژی و تجهیزات محیط‌زیست، مرتبط با موضوع شرکت انتقال دانش فنی در ارتباط با موضوع شرکت، شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌ها در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بازاریابی غیرالکترونیکی و غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و برگزاری همایش‌ها و سمینارها و نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط با موضوع اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاه‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارج اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی گشایش اعتبارL/C برای شرکت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارجی مشارکت و سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ آفریقا بعد از تقاطع دستگردی ک ناصری ک روشنک پ۴ ط۶ واحد۲۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸ مورخ۰۶/۰۷/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حسن کبودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت پالاگستر صنعت آب سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهراب قدمی‌کاردر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای گنادی مانین به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهراب قدمی‌کاردر به نمایندگی از شرکت پالاگستر صنعت آب سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: و امضاء کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک. حواله. سفته. برات و عقد هرگونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه‌ و دستور پرداخت (به جز قراردادهای استخدامی) و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت تعیین می‌گردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات