سیدامیرعلی زاهدشکرابی

سیدامیرعلی زاهدشکرابی

کد ملی 045111xxxx
گراف ارتباطات
50
شرکت‌ها
421
آگهی‌ها

شرکت های سیدامیرعلی زاهدشکرابی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدامیرعلی زاهدشکرابی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسین مشاور اشل امیر پارسا
مهندسین مشاور اشل امیر پارسا
رییس هییت مدیره
خاک پی آبنوس
خاک پی آبنوس
رییس هییت مدیره
عمران آزما پایدار
عمران آزما پایدار
عضو هییت مدیره
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
رییس هییت مدیره
عمران آزما لواسان
عمران آزما لواسان
رییس هییت مدیره
مهندسی اجرا اشل پدیده سازان
مهندسی اجرا اشل پدیده سازان
رییس هییت مدیره
اشل خشت برتر
اشل خشت برتر
رییس هییت مدیره
خشت نو ایلیا
خشت نو ایلیا
رییس هییت مدیره
مهندسی لواسان سازه دژ ایستا
مهندسی لواسان سازه دژ ایستا
رییس هییت مدیره
مهندسین مشاور شهرسازان اشل
مهندسین مشاور شهرسازان اشل
رییس هییت مدیره
اشل طرح گیتی
اشل طرح گیتی
رییس هییت مدیره
اندیشه سازان و طراحان عصر آریا
اندیشه سازان و طراحان عصر آریا
رییس هییت مدیره
پیشگامان سازه ایلیا
پیشگامان سازه ایلیا
رییس هییت مدیره
ایمن بنیان اشل
ایمن بنیان اشل
رییس هییت مدیره
سازه پایدار قرن آینده نگار
سازه پایدار قرن آینده نگار
رییس هییت مدیره
خلاقان برتر امیر پارسا
خلاقان برتر امیر پارسا
رییس هییت مدیره
سازه بتن ایلیا دماوند
سازه بتن ایلیا دماوند
رییس هییت مدیره
ایستا سازان لواسان
ایستا سازان لواسان
رییس هییت مدیره
مهندسین مشاور اشل آبادگران نو
مهندسین مشاور اشل آبادگران نو
مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا
مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا
عضو هییت مدیره
اشل نقش آفرینان برتر
اشل نقش آفرینان برتر
ابر سازه های لواسان
ابر سازه های لواسان
رییس هییت مدیره
اشل ایده آفرینان
اشل ایده آفرینان
رییس هییت مدیره
عمران سازه آرتیمان کار شهر
عمران سازه آرتیمان کار شهر
رییس هییت مدیره
آرمان نگار قرن گستر
آرمان نگار قرن گستر
المان توسعه پایدار
المان توسعه پایدار
خاک و پی لواسان
خاک و پی لواسان
سازه پایدار فجر شهر
سازه پایدار فجر شهر
رییس هییت مدیره
ایمن بام آسیا
ایمن بام آسیا
طرح سیمای آرمان شهر
طرح سیمای آرمان شهر
رییس هییت مدیره
آرتا بلند ارکان
آرتا بلند ارکان
رییس هییت مدیره
ارکان فرآیند ساخت
ارکان فرآیند ساخت
مهبان مقاوم سازه آیندگان
مهبان مقاوم سازه آیندگان
نایب رییس هییت مدیره
پاریاب پیرانشهر ساخت
پاریاب پیرانشهر ساخت
نقش آفرینان ایلیا
نقش آفرینان ایلیا
رییس هییت مدیره
تسنیم سازان جوان
تسنیم سازان جوان
رییس هییت مدیره
مهندسین مشاور بتن سازه پایسته
مهندسین مشاور بتن سازه پایسته
رییس هییت مدیره
مهندسین مشاور ژاو کوشان
مهندسین مشاور ژاو کوشان
رییس هییت مدیره
ژاو سازان پایدار
ژاو سازان پایدار
رییس هییت مدیره
پیشگامان ایمنی حریق آمایش
پیشگامان ایمنی حریق آمایش
پایدار سازه زمرد
پایدار سازه زمرد
عمارت اقلیم لواسان
عمارت اقلیم لواسان
رییس هییت مدیره
مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن
مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن
رییس هییت مدیره
طوق سازان میناب
طوق سازان میناب
نایب رییس هییت مدیره
ژرف اندیشان الماس
ژرف اندیشان الماس
مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه
مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه
ایما سبز پی
ایما سبز پی
دژ ابنیه الماس
دژ ابنیه الماس
نوید سعادت و برکت
نوید سعادت و برکت
تدبیر کاشانه ایستا
تدبیر کاشانه ایستا
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14951976
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 563 و شناسه ملی 14003891775
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی 0451118138به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی 0491534876 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و فرهاد شکری به شماره ملی 0068746997 به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) و محمود موقرعصاره به شماره ملی 1750347652 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی5739725550 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980926203238677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14930333
آگهی تغییرات شرکت دژ ابنیه الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 504057 و شناسه ملی 14006487095
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود سیدوثوقی شماره ملی 0039326136 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و امیر حسین ذکریاپور رودباری شماره ملی 0078757126 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و سید امیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980913397986615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14921527
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کاشانه ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 439371 و شناسه ملی 10320877360
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقایان و خانم ها: رضا متقی به کدملی 0078909031 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، سیدامیر علی زاهد شکرابی به کدملی 0451118138 بسمت رئیس هیئت مدیره ، مجتبی متقی به کدملی 0070312524 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، فاطمه علیزاده به کدملی 0011929332 بسمت عضو هیئت مدیره ، جعفر ستوده نیا به کدملی 1376278261 بسمت عضو هیت مدیره ، فتح اله بهراد به کدملی 6319390980 بسمت عضو هیت مدیره ، مرتضی نیکخواه به کدملی 5309743693 بسمت عضو هیت مدیره ، حسن نقوی پور به کدملی 1262181933 بسمت عضو هیت مدیره ، بهروز ادیبی به کدملی 3358042723 بسمت عضو هیت مدیره ، سیدمحمدرضا طباطبائی به کدملی 3873540541 بسمت عضو هیت مدیره ، حسین لطفی به کدملی 0076079287 بسمت عضو هیت مدیره ، چیا لیلی پور به کدملی 2920148141 بسمت عضو هیت مدیره ، مهناز حسینی حمید به کدملی 0057299021 بسمت عضو هیت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ، چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه گزارشات فنی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980909906688490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14914035
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 494978 و شناسه ملی 14004075800
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: درسا سادات زاهد شکرابی به شماره ملی 0252507762 با پرداخت10000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 30000000000 ریال به 30000010000 افزایش و اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی 0451118138 دارای29999900000ریال سهم الشرکه سعید اسدیان به شماره ملی 0453764703 دارای 100000 ریال سهم الشرکه درسا سادات زاهد شکرابی به شماره ملی 0252507762 دارای 10000 سهم الشرکه پ980903562557365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14914042
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 494978 و شناسه ملی 14004075800
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیات مدیره ـ امیر مرتضی ئیان (شماره ملی 0033917647) به سمت عضو هیات مدیره و حسن یوسفیان (شماره ملی 1261702808) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980903983271547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14901211
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 506462 و شناسه ملی 14003885303
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید اسدیان با کدملی 0453764703 با دریافت 10000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1010000 ریال به 1000000 ریال کاهش و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی با کد ملی 0451118138دارای 990000 ریال خانم درسا سادات زاهدشکرابی با کد ملی0252507762 دارای 10000 ریال تعداد اعضای هیأت مدیره به 9 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ980825832629273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14901225
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 506462 و شناسه ملی 14003885303
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیأت مدیره پرویز حیدری باطنی (شماره ملی 2739088991) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره(خارج از شرکا) محسن کاموس (شماره ملی 2649380691) به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی 0058057315) به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) فرخ زاد بنی احمدی (شماره ملی0651648351) به سمت عضو هیأت مدیره(خارج از شرکا) عباس کهن راد (شماره ملی 0070613567) به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) حسین وزیری (شماره ملی 4579545001) به سمت عضو هیأت مدیره(خارج از شرکا) مهدی محمد حسنی (شماره ملی 0064385701) به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) علی اکبر ولادت (شماره ملی0062394010) به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980825384475926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14884547
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 373045 و شناسه ملی 10320232695
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی 0451118138 به سمت رئیس هیأت مدیره 2. حسین شالچیان طهران به کدملی 0044083769 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 3. مهشید زرگری به کدملی 2511883880 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 4. نوید علی اکبری به کدملی 0070860149 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 5. مهران اوقاتیان به کدملی 4723436316 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 6. مهدی سعیدی عزیزکندی به کدملی 0071235981 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 7. علی صدوقی به کدملی 2093475014 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 8. سیدمحمد سجاد به کدملی 0051329646 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) 9. سیدمسعود شمس الدین به کدملی 1750424347 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980814894841491  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14877509
آگهی تغییرات شرکت دژ ابنیه الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 504057 و شناسه ملی 14006487095
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جوادروشنی یساقی (شماره ملی 2249450811) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) امیرحسین ذکریاپوررودباری (شماره ملی 0078757126) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) سید امیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980811451666308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14877510
آگهی تغییرات شرکت ایما سبز پی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466783 و شناسه ملی 14004681127
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/7/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مقدس زاده کرمانی (شماره ملی 0054869676) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) محسن حاجی نسب راز لیقی (شماره ملی 0012111023) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) هادی غازیانی (شماره ملی4989517938) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) غلامرضا طالب زاده میلانی (شماره ملی 0041676785) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) منصور کاظمی نیا (شماره ملی 0050625063) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ساجده محمدی (شماره ملی0559819749) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) محسن چراغی (شماره ملی 6189845762) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) امیر مداحی (شماره ملی 0410058831) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) امیر بابالو (شماره ملی 0069749817) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و تعیین سمت گردیدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980811350245189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14872664
آگهی تغییرات شرکت نوید سعادت و برکت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 488605 و شناسه ملی 14005680837
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی0451118138) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ زهرا پاشازانوسی (شماره ملی0072162971) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ کیوان پورجعفر (شماره ملی 2161596349) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ حلیمه سلطانیان (شماره ملی 1754681840) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ سیدمحسن میرعمادی (شماره ملی 1287730957) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ حمیدرضا ئیل خانی (شماره ملی 0075410168) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ هادی چهره گشا (شماره ملی2709357062) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ محمد رضائی ها (شماره ملی 0081930658) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ دانیال مولانا (شماره ملی 2121369597) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980806140266246  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14865522
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 398562 و شناسه ملی 10320489207
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم درسا سادات زاهد شکرابی به شماره ملی 0252507762 با پرداخت 100000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی 0451118138 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 29999900000 ریال افزایش داده است. سرمایه شرکت از مبلغ 30000000000 ریال به 45000000000 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه: 1 ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی 0451118138 دارای 29999900000 ریال سهم الشرکه 2 ـ آقای مجتبی متقی به کدملی 0070312524 دارای 15000000000 ریال سهم الشرکه 3 ـ خانم درسا سادات زاهد شکرابی به کدملی 0252507762 دارای 100000 ریال سهم الشرکه پ980801991894212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14861187
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 470824 و شناسه ملی 14004842707
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریباگروسی کدملی 4324378460 با دریافت 10000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1010000ریال به 1000000 ریال کاهش و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی ش م 0451118138 دارنده مبلغ 990000ریال و آقای سید پارسا زاهد شکرابی ش م 0251033899 دارنده مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه شعبه شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: لواسان،جائیج، بلوار امام خمینی، جنب بانک ملت، پلاک 925، طبقه اول، واحد2 کدپستی: 3341644661 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور تغییر یافت. پ980729463230944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14861201
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 503127 و شناسه ملی 14006443697
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم درسا سادات زاهدشکرابی به شماره ملی 0252507762 با پرداخت مبلغ 10000ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرار گرفت لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه ازطریق ورود شریک جدید: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی 0451118138 دارای 990000 ریال آقای سعید اسدیان به شماره ملی 0453764703 دارای 10000 ریال درسا سادات زاهدشکرابی به شماره ملی 0252507762 دارای 10000 ریال در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به 1010000 افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به آدرس: تهران، مجیدیه شمالی (شمس آباد) ، خیابان شهید منوچهر شریفی غربی ، خیابان شهید استاد حسن بنا ، پلاک 966 ، ساختمان مینورام ، طبقه دوم ، واحد شمال غربی کدپستی: 1667734317تاسیس گردید. پ980729506118264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853809
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 462471 و شناسه ملی 14004495686
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی 0451118138 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدهادی میرنظامی به شماره ملی 4848955815 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و سیدایمان حسینی(شماره ملی0075214210) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مسعودبرومندسامی (شماره ملی 0060493518) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مجید صابونی (شماره ملی0046845666)به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و فرشته قلیجی (شماره ملی 0071741380) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و بهنام آویج (شماره ملی 0035362200) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و شفیقه خدابخش زاده (شماره ملی 1465980393) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و منصوره کرم الدین (شماره ملی 4569893708) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980723987400436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853827
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490335 و شناسه ملی 14004241541
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی 0451118138 به سمت رئیس هیئت مدیره مهرداد مشکری به کدملی 0040979865 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید محمدی نام به کدملی 0071616934 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سارا جلیلیان به کدملی 0074357700 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) داریوش اکبر نژاد به کدملی 1755170963 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) مجید عبدالهی به کدملی 0062848704 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) علیرضا اهرابلو به کدملی 0047592745 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید قاسم زاده مکاری به کدملی 0933174233 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آرش نیری به کدملی 0065950968 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980723402810161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853868
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 503125 و شناسه ملی 14006443663
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحرفتحی آذر فرزند خدابخش متولد 27/5/1365 شماره ملی 0079680828 با پرداخت مبلغ 990000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی کدملی 0451118138 دارای 990000 ریال آقای سعید اسدیان کدملی 0453764703 دارای 10000 ریال خانم سحر فتحی آذر کدملی 0079680828 دارای 990000 ریال سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1990000 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضای هیئت مدیره از 6 به 4 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ980723318748521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853884
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 503125 و شناسه ملی 14006443663
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی(شماره ملی 0451118138) به سمت رئیس هیات مدیره سعید اسدیان (شماره ملی 0453764703) به سمت عضو هیات مدیره سحر فتحی آذر (شماره ملی 0079680828) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره محبوبه فضل اله (شماره ملی 0041587154) به سمت عضو هیات مدیره)خارج از شرکا) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980723173578281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14849861
آگهی تغییرات شرکت نوید سعادت و برکت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 488605 و شناسه ملی 14005680837
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید کلباسی به کدملی 0055859879 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم هاله ترقی جاه به کدملی 0060034025 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه: آقای سیدپارسا زاهد شکرابی به شماره ملی 0251033899 دارای مبلغ 10000 ریال آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی0451118138دارای مبلغ 990000 ریال پ980721167195665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838465
آگهی تغییرات شرکت ایما سبز پی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۷۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۱۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: استان تهران ـ منطقه ۱۹ ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله الهیه ، خیابان بیدار ، بن بست گرد شرقی ، پلاک ۱۷ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. درساسادات زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxxریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ به xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه از طریق خروج شریک: سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838480
آگهی تغییرات شرکت دژ ابنیه الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 504057 و شناسه ملی 14006487095
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی شیرازی کدملی 0073499420 با دریافت 990000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم مریم لاری زاده کدملی 0033322007 با دریافت 10000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم عاطفه شیرازی کدملی 0011257199 با دریافت 990000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2990000 ریال به 1000000 ریال کاهش و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. آدرس مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دربند ، خیابان لاریجانی ، کوچه شیبانی ، پلاک 5 ، طبقه پنجم ، واحد 10 کدپستی: 1974634544تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه از طریق خروج شریک: خانم درساسادات زاهد شکرابی با کدملی0252507762 دارای 10000 ریال سهم الشرکه ـ آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی باکدملی 0451118138دارای 990000 ریال سهم الشرکه. پ980714785183336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819294
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ یداله علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و فریبرز معماریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819301
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی متقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ کاهش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. تعداد اعضای هیأت مدیره از ۴ به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه: سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغxxxxxxxxx۰۰ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805869
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم درساسادات زاهد شکرابی شماره شناسنامه xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ به xxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای مجتبی متقی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال خانم درسا سادات زاهد شکرابی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال ـ شعبه شرکت از آدرس قبلی به آدرس: تهران ، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید خلیل حسینی، کوچه مهرداد ، پلاک ۹ ، طبقه ۱ ، واحد۱ کدپستی:xxxxxxxxx۱تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805876
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی متقی با دریافت xxxxxxریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال آقای سیدپارسا زاهدشکرابی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxریال محل شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج شمالی ، خیابان ۲۰ متری سینا ، کوچه محمدعلی هادی مودب ، پلاک ۹۰ ، طبقه سوم ، واحد ۹کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805889
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای درسا سادات زاهد شکرابی با کدملی xxxxxxxxx۲با پرداخت xxx۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی با کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد است. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردیدلیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی با کدملیxxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریباگروسی با کدملیxxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم درسا سادات زاهد شکرابی باکدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801513
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم درسا سادات زاهد شکرابی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداختxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید آدرس شعبه شرکت به تهران ،مجیدیه شمالی (شمس آباد)، خیابان شهید منوچهر شریفی غربی، خیابان شهید استاد حسن بنا، پلاک xxx، ساختمان مینورام، طبقه اول، واحد جنوب غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: خانم درسا سادات زاهد شکرابی بشماره ملیxxxxxxxxx۲دارنده xxxxxx ریال سیدامیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸دارنده xxxxxx ریال نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵دارنده xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799329
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید امیرعلی زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و اردلان حامدی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و احمد طالبی به کدملی xxxxxxxxx۷ سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787137
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی آقا حسن کاشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) عین اله ظاهری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786159
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره نوید جرگه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد مشکری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید محمدی نام به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سارا جلیلیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سیدهادی میر نظامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) مجید عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) علیرضا اهرابلو به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید قاسم زاده مکاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آرش نیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782801
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره علیرضا بیدرام شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره (خارج از شرکا) ناهید وثوق شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) عباس کهن راد شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) سیدمحمد صادق باقری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14774880
آگهی تغییرات شرکت نوید سعادت و برکت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۰۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی تهران، بلوار ارتش، شهرک ابوذر، کوچه ابوذر سوم، پلاک ۸، طبقه اول، واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: نوید کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال هاله ترقی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14767278
آگهی تغییرات شرکت دژ ابنیه الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۷۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم درساسادات زاهد شکرابی ک.م xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ـ آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی ک.م xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: ۱ـ آقای علی شیرازی دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ـخانم مریم لاری زاده دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ ـ خانم عاطفه شیرازی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ۴ ـ خانم درساسادات زاهد شکرابی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ ـ آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. تعداد اعضای هیئت مدیره از تعداد ۵ به ۳ نفر تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14767284
آگهی تغییرات شرکت دژ ابنیه الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۷۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ حسن یوسفیان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ۲ ـ امیرحسین ذکریاپوررودباری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) ۳ ـ سیدامیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14762453
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - ابراهیم فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از شرکاء ) - حسین چهره گشا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) - هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از شرکاء ) - علیرضا تبدیلی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) - مهدی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) - رضا قاضی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) - مهدی قالی باف سرشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از شرکاء ) - حبیب اله مجلسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکاء ) - فرزانه امیر اختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از شرکاء ) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14762468
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۱۰ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سیدپارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740162
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره نوید جرگه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره حسین شالچیان طهران به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) عاطفه جعفری آهویی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) نوید علی اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) مهران اوقاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) مهدی سعیدی عزیزکندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) علی صدوقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) سیدمحمد سجاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) حسین محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) سیدمسعود شمس الدین به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718544
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وحسین شالچیان طهران به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و نوید جرگه به کدملی xxxxxxxxx۵ و عاطفه جعفری آهوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) و نوید علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از شرکا ) و حامد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکا ) و مهدی سعیدی عزیز کندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکا ) و علی صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از شرکا ) و سیدمحمد سجاد به کدملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از شرکا ) و حسین محسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکا ) و سید مسعود شمس الدین به کدملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718557
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره حسین چهره گشا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تبدیلی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره مهدی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره رضا قاضی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره مهدی قالی باف سرشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره حبیب اله مجلسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره فرزانه امیر اختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718567
آگهی تغییرات شرکت ایما سبز پی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۷۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۱۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید : خانم درسا سادات زاهد شکرابی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال آقای سید پارسا زاهد شکرابی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال آقای سیدامیرپارسا زاهدشکرابی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله جنت آباد مرکزی ، خیابان جنت آباد مرکزی ، کوچه شهید عباس پروهان ( ششم غربی ) ، پلاک xxx ، طبقه سوم ، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716389
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه : آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فرزانه گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716408
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : ۱ سیدامیرعلی زاهد شکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۲ محمود اولادی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) ۳ محمود موقرعصاره ( شماره ملی xxxxxxxxx۲ ) ۴ مسعود برومندسامی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۵ مجید صابونی ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) ۶ فرشته قلیجی ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) ۷ بهنام آویج ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) ۸ شفیقه خدابخش زاده ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) ۹ منصوره کرم الدین ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۱۰ سید محسن موسویان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716422
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محمود موقرعصاره ( شماره ملی xxxxxxxxx۲ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( ۲ سیدامیرعلی زاهد شکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره ۳ مجید صابونی ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) به سمت عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( ۴ محمود اولادی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۵ مسعودبرومندسامی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۶ فرشته قلیجی ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۷ بهنام آویج ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۸ شفیقه خدابخش زاده ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۹ منصوره کرم الدین ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ) به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ۱۰ سید محسن موسویان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704579
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و ابراهیم فدائی ( xxxxxxxxx۵۵ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) وحسین چهره گشا ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و هومن همتیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و مهدی قالی باف سرشوری ( xxxxxxxxx۴ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و مهدی براتی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و رضاقاضی مرادی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و حسین ملاکریمی ( xxxxxxxxx۴ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و حبیب اله مجلسی ( xxxxxxxxx۲ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704589
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ابراهیم فدائی ( xxxxxxxxx۵ ) حسین چهره گشا ( xxxxxxxxx۱ هومن همتیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) حسین ملاکریمی ( xxxxxxxxx۴ ) مهدی براتی ( xxxxxxxxx۱ ) رضاقاضی مرادی ( xxxxxxxxx۱ ) مهدی قالی باف سرشوری ( xxxxxxxxx۴ ) حبیب اله مجلسی ( xxxxxxxxx۲ ) ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704594
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدپارسا زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . سیدامیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : سیدامیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال نوید جرگه شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سیدپارسا زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704604
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) عاطفه جعفری آهوئی ( شماره ملی xxxxxxxxx۷ ) ( خارج از شرکا ) شهریار مهدوی ایزدی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ( خارج از شرکا ) نوید علی اکبری ( xxxxxxxxx۹ ) ( خارج از شرکا ) حامد حسینی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ( خارج از شرکا ) حسین شالچیان طهران ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) ( خارج از شرکا ) مهدی سعیدی عزیزکندی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ( خارج از شرکا ) علی صدوقی ( شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) ( خارج از شرکا ) سیدمحمدسجاد ( xxxxxxxxx۶ شماره ملی ) ( خارج از شرکا ) حسین محسنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ( خارج از شرکا ) نوید جرگه ( xxxxxxxxx۵ ) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14689195
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدپارسا زاهد شکرابی فرزند سیدامیر علی ش م با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد . لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه ازطریق ورود شریک جدید سیدامیرعلی زاهدشکرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه نوید جرگه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیدپارسا زاهدشکرابی xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673283
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : ۱ - سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۲ - پدرام سلیمانی فر ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) ۳ - فاطمه زارعی ( شماره ملی xxxxxxxxx۲ ) ۴ - شاهین صالحی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) ۵ - روح اله بدری مقدم ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) ۶ - عباس بحری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۷ - احمد حسینی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) ۸ - سید یحیی خالقی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۹ - علیرضا نجفی اناری ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) ۱۰ - دلارام امین زاده ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673297
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : ۱ - آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره ۲ - فاطمه زارعی ( شماره ملی xxxxxxxxx۲ ) به سمت عضو هیات مدیره ۳ - سید یحیی خالقی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ - روح اله بدری مقدم ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به سمت عضو هیات مدیره ۵ - شاهین صالحی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیات مدیره ۶ - احمد حسینی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیات مدیره ۷ - علیرضا نجفی اناری ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) به سمت عضو هیات مدیره ۸ - پدرام سلیمانی فر ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت عضو هیات مدیره ۹ - عباس بحری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ - دلارام امین زاده ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) به سمت عضو هیات مدیره . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671107
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) نوید جرگه ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) حسین چهره گشا ( xxxxxxxxx۱ ) ۴ هومن همتیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) حسین ملاکریمی ( xxxxxxxxx۴ ) مهدی براتی ( xxxxxxxxx۱ ) رضاقاضی مرادی ( xxxxxxxxx۱ ) مهدی قالی باف سرشوری ( xxxxxxxxx۴ ) حبیب اله مجلسی ( xxxxxxxxx۲ ) ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671111
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره ۲ نوید جرگه ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیات مدیره ۳ حسین چهره گشا ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۴ هومن همتیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۵ مهدی قالی باف سرشوری ( xxxxxxxxx۴ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۶ مهدی براتی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۷ رضاقاضی مرادی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۸ حسین ملاکریمی ( xxxxxxxxx۴ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) ۹ حبیب اله مجلسی ( xxxxxxxxx۲ ) به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671126
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۲ پرویز حیدری باطنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۳ محسن کاموس ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۴ سودابه راسخ قاضیانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) ۵ فرخ زاد بنی احمدی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۶ محسن شاملو ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۷ سعید اسدیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) ۸ حسین وزیری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۹ مهدی محمد حسنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۱۰ علی اکبر ولادت ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671138
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره ۲ پرویز حیدری باطنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۳ محسن کاموس ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ سودابه راسخ قاضیانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ فرخ زاد بنی احمدی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ محسن شاملو ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ سعید اسدیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ حسین وزیری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ مهدی محمد حسنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ علی اکبر ولادت ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664827
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پایا سازان متین ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید امیر علی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . آقای سید پارسا زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه : آقای سید محسن موسویان کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال خانم سمیه محمد علی نژاد کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای سید پارسا زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662312
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره وسعید صمدانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیر ( خارج از شرکا ) و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و امیر حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662321
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سعید صمدانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیرحق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652977
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و منصورعلی فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) و عین اله ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652992
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصورعلی فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ( خارج از شرکا ) و عین اله ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652997
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . سیدپارسا زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ به xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مجتبی متقی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدپارسا زاهدشکرابی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از تعداد ۱۵ به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640465
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیر ( خارج از شرکا ) و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و امیر حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636035
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و نویدجرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از شرکا ) و فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیات مدیره و فرزاد قدیر لی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیات مدیره و بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از شرکا ) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636043
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فرزاد قدیر لی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630448
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهد شکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) و منصور آقامحمدی ( شماره ملی xxxxxxxxx۷ ) و سیدعلی رضاترابی ( شماره xxxxxxxxx۱ ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630466
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیات مدیره ( خارج از شرکا ) و منصور آقا محمدی ( شماره ملی xxxxxxxxx۷ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و سیدعلی رضاترابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629556
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیرحق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459115
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره ۲ پرویز حیدری باطنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۳ محسن کاموس ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ سودابه راسخ قاضیانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ محمدحسین مقدس زاده کرمانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ محسن شاملو ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ سعید اسدیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ حسین وزیری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ مهدی محمد حسنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ علی اکبر ولادت ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه‌ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459130
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) ۲ پرویز حیدری باطنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۳ محسن کاموس ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۴ سودابه راسخ قاضیانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) ۵ محمدحسین مقدس زاده کرمانی ( شماره ملی xxxxxxxxx۶ ) ۶ محسن شاملو ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۷ سعید اسدیان ( شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) ۸ حسین وزیری ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۹ مهدی محمد حسنی ( شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) ۱۰ علی اکبر ولادت ( شماره ملی xxxxxxxxx۰ ) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402695
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی ( شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره
لیلا احدی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
حمید کشور دوست (شماره ملی xxxxxxxxx۱)به سمت عضو هیات مدیره
بهمن آیدن (شماره ملیxxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402707
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سیدامیرعلی زاهدشکرابی( شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) و بهمن آیدن(شماره ملیxxxxxxxxx۶) و لیلا احدی( شماره ملی xxxxxxxxx۸) و حمید کشور دوست (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398962
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و ادوین قازاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) و سید محمد دربندی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و اسماعیل لطف زرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و عزیزه حاجی فیضی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و حسین نوشاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و امیر شیخ الملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا)و رضا نیک نام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و امید انسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و محمد علی خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398974
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا نیک نام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سعید اسدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و ادوین قازاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد دربندی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و اسماعیل لطف زرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و عزیزه حاجی فیضی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و حسین نوشاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و امیر شیخ الملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و امید انسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و محمد علی خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵(خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368372
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
خانم صفیه طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
حمید هادی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۷
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368386
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره و خانم فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید هادی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وخانم صفیه طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368398
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
سیدامیرعلی زاهدشکرابی( شماره ملی xxxxxxxxx۸
مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
یداله علی محمدی(شماره ملی xxxxxxxxx۳
حمیدرضا فولادی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368422
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
یداله علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره و مجتبی متقی به شماره xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره وحمیدرضا فولادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای نائب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368453
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزانxxxxxxxxx۰۰ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید
تعداد اعضای هیات مدیره از تعداد ۵ به ۴ نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه :
آقای سید پارسا زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال
آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغxxxxxxxxx۰۰ریال
آقای مجتبی متقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342165
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهرداد مشکری (شماره ملیxxxxxxxxx۵) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ مجید عبدالهی (شماره ملیxxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ـ سارا جلیلیان(شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ـ آرش نیری(شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ـ داریوش اکبرنژاد (شماره ملیxxxxxxxxx۳)به سمت عضو هیئت مدیره ـ سعید قاسم زاده مکاری(شماره ملیxxxxxxxxx۳)به سمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا اهرابلو (شماره ملیxxxxxxxxx۵)به سمت عضو هیئت مدیره و عباس کهن راد (شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342178
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ـ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ـ علیرضا اهرابلو(شماره ملیxxxxxxxxx۵) ـ مهرداد مشکری (شماره ملیxxxxxxxxx۵) ـ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملیxxxxxxxxx۳) ـ داریوش اکبرنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ـ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ـ سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ـ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملیxxxxxxxxx۵) ـ مجید عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ـ عباس کهن راد (شماره ملیxxxxxxxxx۷)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313688
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و کامبیز دلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و حبیب اله محمد نسب عمران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و امیر مسعود زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307758
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) وسعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) و سحر فتحی آذر (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و محبوبه فضل اله (شماره ملی xxxxxxxxx۴) و سیدمرتضی قضائی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و امیر بابالو (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307761
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره و سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره و سحر فتحی آذر (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و محبوبه فضل اله (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره و سیدمرتضی قضائی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره وامیر بابالو (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیات مدیره تعیین سمت گرددیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261781
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان: سیدامیرعلی زاهدشکرابی(شماره ملی xxxxxxxxx۸)، سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳)، فضل اله نوروزیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) خانم لیلا احدی(شماره ملی xxxxxxxxx۸) و آقای حمید کشور دوست (شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261789
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ۲ ـ سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ـ لیلا احدی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ ـ حمید کشور دوست (شماره ملی xxxxxxxxx۱)به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ فضل اله نوروزیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225309
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعیداسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کامبیز دلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حبیب اله محمد نسب عمران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امیر مسعود زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187624
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملیxxxxxxxxx۸) ۲ ـ حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۳ ـمجتبی متقی(شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۴ ـ علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ ـ محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۶ ـ سمیه نجفی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۷ ـ شایان سروش (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۸ ـ ترگوم حق وردیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۹ ـ سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۱۰ ـ بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۱۱ ـ فیروز جناب (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۱۲ ـ مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۱۳ـ مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187627
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ حسن جرگه (شماره ملیxxxxxxxxx۹)به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ ـ مجتبی متقی(شماره ملی xxxxxxxxx۴)به سمت عضو هیئت مدیره۴ ـ علیرضا نخعی بغیجانی(شماره ملی xxxxxxxxx۵)به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ محمدرضا عبدالهی(شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ سمیه نجفی(شماره ملیxxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ ـ شایان سروش (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره۸ ـ ترگوم حق وردیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره۹ ـ سیده نسیم علوی(شماره ملیxxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره۱۰ ـ بابک توانا (شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ ـ فیروز جناب(شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۲ ـ مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره۱۳ ـ مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187638
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سیدامیرعلی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ ـ پرویز حیدری باطنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۳ ـ محسن کاموس (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ ـ سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ ـ مهری شیخ زین الدین (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۶ ـ محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۷ ـ سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ ـ حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۹ ـ مهدی محمد حسنی(شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۱۰ ـ علی اکبر ولادت(شماره ملیxxxxxxxxx۰) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187640
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی(شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ پرویز حیدری باطنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۳ ـ محسن کاموس (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵)به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ مهری شیخ زین الدین (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ محسن شاملو(شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ ـ سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ ـ حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ ـ مهدی محمد حسنی(شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ ـ علی اکبر ولادت(شماره ملیxxxxxxxxx۰)به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161167
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره وسعید توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و محمدرضا گلابچی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161172
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا گلابچی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152263
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی(شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ـ سمیرا صلح میرزائی(شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۳ـ سهیل اعتماد (شماره ملی xxxxxxxxx۳)۴ ـ سیدمهرداد نادری(شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۵ ـ محمدباقر شکیبا(شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۶ ـ احمد انتظاری ملکی(شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۷ ـ امیر هوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳)۸ ـ منصور بهفر (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۹ ـ سجاد همایونفر(شماره ملیxxxxxxxxx۲)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152276
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ـ آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ـ احمد انتظاری ملکی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۳ـ سهیل اعتماد (شماره ملی xxxxxxxxx۳)به سمت عضو هیات مدیره ۴ ـ سیدمهرداد نادری(شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره ۵ ـ محمدباقر شکیبا(شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۶ ـ سمیرا صلح میرزائی(شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره ۷ ـ امیر هوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۸ ـ منصور بهفر (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۹ ـ سجاد همایونفر(شماره ملیxxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089081
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: نادر محمدی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، نوید علی اکبری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، حمید رهبری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، سیدمحمدسجاد (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، حسین شالچیان طهران (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065095
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و ناهید وثوق (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و علیرضا بیدرام (شماره ملی xxxxxxxxx۷) وابراهیم طوفان تبریزی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) و سحر صالحی شهرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065102
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا بیدرام (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و ناهید وثوق (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره وابراهیم طوفان تبریزی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و سحر صالحی شهرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047793
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عاطفه جعفری آهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) شهریار مهدوی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) علی صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) سعید صمدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) حسین شالچیان طهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) حمید رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) نادر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) سیدمحمد سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037537
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۱۰ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای مهدی طهرانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا گروسی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037552
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) عباس بحری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) سیدیحیی خالقی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) دلارام امین زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037558
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره عباس بحری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره سیدیحیی خالقی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره دلارام امین زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985178
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره عباس بحری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره سید یحیی خالقی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970856
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. فریبا گروسی شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال مهدی طهرانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970860
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و پدرام سلیمانی فر شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فاطمه زارعی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شاهین صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و روح اله بدری مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عباس بحری شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احمد حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید یحیی خالقی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا نجفی اناری شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951833
آگهی تغییرات شرکت طوق سازان میناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۳۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدامیرعلی زاهد شکرآبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داود زارع زردینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918330
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ مجید عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره ۵ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۷ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ داریوش اکبرنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۹ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918342
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۳ علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۴ مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۶ داریوش اکبرنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۸ سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۱۰ مجید عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920332
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عاطفه جعفری آهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و شهریار مهدوی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و میترا باقرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و حسین شالچیان طهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و سعیدصمدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و سیدجواد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و علی صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و حسین محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و نادر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن درتاریخ ۱۵/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و کلیه امور مربوط به آزمایش‌های ژئوتکنیک، بتن و جوش در ساخت و ساز و کلیه امور عمرانی با تمرکز به آزمایشگاه مکانیک خاک تست جوش و بتن، انجام طزاحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سد سازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه‌های فلزی بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست اول پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود و بسمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893247
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره و احمد انتظاری ملکی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سهیل اعتماد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره سیدمهرداد نادری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیأت مدیره محمدباقر شکیبا (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیأت مدیره سمیرا صلح میرزائی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیأت مدیره امیر هوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره ۸ سعید توحیدی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیأت مدیره سجاد همایونفر (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893261
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ سمیرا صلح میرزائی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۳ سهیل اعتماد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۴ سیدمهرداد نادری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۵ محمدباقر شکیبا (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۶ احمد انتظاری ملکی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۷ امیر هوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ سعید توحیدی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۹ سجاد همایونفر (شماره ملی xxxxxxxxx۲) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893264
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره به ۹ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی فرزند سیدتقی متولد ۲/۹/۵۱ شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ صادره از شمیران با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم فریبا گروسی فرزند یداله متولد ۱۵/۸/۶۶ شماره شناسنامه xxx۷ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ صادره ازقزوین با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا گروسی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجید تاجگردان شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854421
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. مهدی جعفری با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید.) لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی کدم xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی جعفری کدم xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827304
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) حبیب اله محمد نسب عمران (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۳ غفار احمد نژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827310
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب االه محمد نسب عمران (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره غفار احمدنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827319
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۳ فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۴ روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۵ شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۶ عباس بحری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۷ علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۸ پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ احمدحسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821853
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ احمد حسینی (xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ حسین شالچیان طهران (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به عضو هیئت مدیره ۷ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ سیدجواد موسوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۲ نادر محمدی (xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821859
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۳ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ احمد حسینی (xxxxxxxxx۵) ۵ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۶ سیدجواد موسوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۷ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ حسین شالچیان طهران (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۹ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۱۰ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۱۱ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) ۱۲ نادر محمدی (xxxxxxxxx۷) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821863
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ عباس بحری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813310
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره سحر فتحی آذر (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محبوبه فضل اله (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813313
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) سحر فتحی آذر (شماره ملی xxxxxxxxx۸) محبوبه فضل اله (شماره ملی xxxxxxxxx۴) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813319
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) بهرنگ خداپرست (شماره ملی xxxxxxxxx۶) سعید غفوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت اطلاعیه‌ها وآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813325
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سعید غفوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ آقای بهرنگ خداپرست (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812791
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام شیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812796
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و محمد عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و امیر حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812797
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهرام شیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) و آقای نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812802
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808530
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و منصور فرامرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و عباس رحیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و محمد حسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و امیر عایفی سیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808540
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807052
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807057
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره و محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744935
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی متقی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا فولادی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744955
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: حمیدرضا فولادی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی متقی شماره xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره ونائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728454
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۳ فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۴ روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۵ شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۶ امیرهوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۸ پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ سیدمحسن میرعمادی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728461
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۳ مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ روح اله بدری مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۵ شاهین صالحی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ امیرهوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۷ علیرضا نجفی اناری (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره ۸ پدرام سلیمانی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۹ سیدمحسن میرعمادی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیات مدیره اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717621
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717628
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668620
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی ش. م xxxxxxxxx۸ و حاجیه گروسی ش. م xxxxxxxxx۵ و پژمان میرعدلی ش. م xxxxxxxxx۵ و جلال علی زاده ش. م xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - روزنامه‌ی ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668627
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و حاجیه گروسی ش. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره وجلال علی زاده ش. م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و پژمان میرعدلی ش. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673127
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء)، فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء)، بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء)، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673134
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره، فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره، بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662352
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نیلوفر نجفی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم صفیه طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662355
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نیلوفر نجفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صفیه طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653037
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ سید امیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد عطاری گرگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱. روزنامه کثیرالانتشار شرکت ابرار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653068
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره مهدی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره محمد عطاری گرگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647232
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸)، سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای محمد حسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و سعید غفوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647237
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید غفوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612447
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمد مهدی مصدرالامؤر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء)، مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612454
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی مصدرالامؤر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک بروات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612906
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره، نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره، علی اکبر سپهری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، خانم آزاده حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره، خانم حمیده بیوکیان نائینی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره، آقای هوشنگ تقی پور (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره، منان فرزانه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره، آقای رامین منصوری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیات مدیره، خانم اعظم سادات سجادیان (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره، خانم شیرین علمداری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن صرافی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیرهآقای حسن فتحعلی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند , کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612958
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی اکبر سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمیده بیوکیان نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و هوشنگ تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رامین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و اعظم سادات سجادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شیرین علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن فتحعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603890
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ هدی علم الهدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۶ معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603900
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۲ هدی علم الهدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۳ حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۴ معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۵ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۶ سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۹ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597159
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، یداله علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594361
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ومصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و داریوش رحمتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594395
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ومصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره وداریوش رحمتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و ومریم سجاد شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594410
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵، یداله علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) و نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588195
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی خرمی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره غفار احمدنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588216
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) مرتضی خرمی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) غفار احمد نژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588502
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا گلابچی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وحمید کشور دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از شرکاء به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588510
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدرضا گلابچی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکاء سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید کشور دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از شرکاء بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584819
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار فجر شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ سجاد مرادی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۳ محسن میرفتحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ حسین موجنی نژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۵ کامران اشرفی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۶ فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۷ فرشاد کیمیاقلم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ نبی اله شجاعی علی آبادی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۹ محمدقهرمانی خسرو شاهی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۱۰ مریم مسعودی فرید (شماره ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584837
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار فجر شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سجاد مرادی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ محسن میرفتحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به مدیرعامل ۴ حسین موجنی نژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ کامران اشرفی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ محمد قهرمانی خسرو شاهی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ فرشاد کیمیاقلم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۸ نبی اله شجاعی علی آبادی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ مریم مسعودی فرید (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574528
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار قرن آینده نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدحسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) ومحمدرضا نوروز پورشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574553
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار قرن آینده نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدحسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدرضا نوروز پورشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا ریئس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571399
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره سمیه نجفی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره شایان سروش (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ماندانا شریفی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت فیروز جناب (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571411
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۳ علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) سمیه نجفی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) شایان سروش (شماره ملی xxxxxxxxx۵) سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) فیروز جناب (شماره ملی xxxxxxxxx۷) مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ماندانا شریفی شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571418
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ جلال علی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ محمد طاهریان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ محمدحسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ مهدی محمد حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ علی اکبر ولادت (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571424
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال علی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۷) و علی اکبر ولادت (شماره ملی xxxxxxxxx۰) وسودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) و محمد طاهریان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و محمدحسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۷ و مهدی محمد حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و سیدامیرعلی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554241
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ادوین قازاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) و سیدمحمد دربندی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) واسماعیل لطف زرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) وعزیزه حاجی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) وحسین نوشادحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و امیر شیخ الملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) ورضا نیک نام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و امیدانسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554259
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و ادوین قازاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد دربندی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره واسماعیل لطف زرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره وعزیزه حاجی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره وحسین نوشادحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و امیر شیخ الملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره ورضا نیک نام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و امیدانسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531002
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶: - آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx. xxx ریال به xxx/xxx۰/xxx/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال سهم الشرکه وآقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517500
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511191
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و انوشیروان دادگرنهرخلجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511213
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و انوشیروان دادگرنهرخلجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511234
آگهی تغییرات شرکت اشل نقش آفرینان برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاءو میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه سید امیر علی زاهد شکرابی دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نوید جرگه دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454802
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و حسین پور اشرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدحسین محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454804
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی متقی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) و محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) و حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سمیه نجفی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) و بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) و فیروز جناب (شماره ملی xxxxxxxxx۷) و مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) و مهدی مراتی شیرازی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454815
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ مریم شانه جانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ سمیه نجفی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ مهدی مراتی شیرازی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت ۱۲ فیروز جناب (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۳ مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454818
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدحسین محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وحسین پور اشرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450402
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) سحر صالحی شهرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) سهیل عابدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450413
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره سهیل عابدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره سحر صالحی شهرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450416
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) زهره مزلقانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) یاشاقاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450424
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره - سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره - یاشا قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره - زهره مزلقانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443454
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره سیدمحمد سجاد (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیأت مدیره امیرحسین رحیمی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418342
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) سیدمحمد دربندی اسکوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) اسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) امیدانسانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418355
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیأت مدیره سیدمحمد دربندی اسکوئی (شماره xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره اسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیأت مدیره عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیأت مدیره حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیأت مدیره فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیأت مدیره امیدانسانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418365
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره فاطمه زارعی شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیأت مدیره ومهدی طهرانی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418371
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و فاطمه زارعی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407792
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397593
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) رامین رحیمی کوشگکی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) حاجیه گروسی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) یاشا قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397604
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی، شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره - حاجیه گروسی، شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره - یاشا قاضیانی، شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - رامین رحیمی کوشگکی، شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384753
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و اورنگ پنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384763
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره نوید و آقای محمد سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375847
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵، جواد صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) و حمیدرضا معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375857
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، حمیدرضا معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و جواد صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک بروات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352915
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان وخانم‌ها: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، جلال علی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهری شیخ زین الدین (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره، سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره، محمد طاهریان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره، محمدحسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره، حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، مهدی محمد حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر ولادت (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352940
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان وخانم‌ها: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، جلال علی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهری شیخ زین الدین (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره، سودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره، محمد طاهریان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره، محمدحسین علی نیا (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره، حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره، مهدی محمد حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر ولادت (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353271
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و حسین حاجی قاسم شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353284
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵: آقایان: شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین حاجی قاسم شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351921
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازه زمرد درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح‌های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیض کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد میدان سردار شهید حسن طهرانی مقدم خیابان سرو شرقی پلاک ۷۴ مجتمع پایدار طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای منوچهر طوفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سجاد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای منوچهر طوفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای آقایان سجاد مرادی و منوچهر طوفانی همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342242
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره وجلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وحسین ملاکریمی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محسن ترقی جاه به ش ملی xxxxxxxxx۵ و رضاقاضی مرادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی قالی باف سرشوری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و ابراهیم فدائی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و حسین چهره گشا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342265
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وجلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وحسین ملاکریمی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محسن ترقی جاه به ش ملی xxxxxxxxx۵ و رضاقاضی مرادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی قالی باف سرشوری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و ابراهیم فدائی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و حسین چهره گشا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316332
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود پیشگامان ایمنی حریق آمایش درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع شرکت: مشاوره، نصب، طراحی نظارت فنی و اجرا، تامین و نگه داری سیستم‌های اعلام و کنترل حریق، اطفاء و مهار حریق، تهویه دود و خرید و فروش اقلام، محصولات و تجهیزات مجاز مربوط به آتش نشانی، ارائه اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، هوشمند سازی و اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، مشاور، احداث خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات زیباسازی شهری اعم ازرنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، خدمات طراحی داخلی و خارجی معماری ساختمان و ماکت سازی، همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات تحقیق و توسعه مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران میرداماد خیابان نفت شمالی نبش کوچه نهم پلاک ۳۹ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مهدی جعفری دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای سید امیر علی زاهد شکرابی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مهدی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317625
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اورنگ پنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317634
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و اورنگ پنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302985
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سعید فخرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی قالی باف سرشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300140
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی با پرداخت. xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی. کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید اسدیان کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300149
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ فربود کاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد حسین علی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300157
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره فربود کاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد حسین علی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300161
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۹۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید اسدیان ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300165
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سعید اسدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300174
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید فخرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مهدی قالی باف سرشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291883
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ سیدعلیرضا بنی کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۲ سیدنصراله نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۳ بهرام مددوند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ حمیدرضا ترابی فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۵ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۶ سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۹ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291890
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۲ سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ حمیدرضاترابی فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره ۴ بهرام مددوند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ سیدنصراله نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۶ سیدعلیرضا بنی کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292355
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵: - سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ به xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاءو میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال سهم الشرکه و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285782
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ژاو سازان پایدار درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح‌های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیض کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بنی هاشم خیابان رحمانیان کوچه لاله کوچه دوستان پلاک ۲۸ طبقه ۳ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم حاجیه گروسی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم حاجیه گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283721
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدهاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره ومهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283745
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ومهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261961
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فربود کاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261970
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و فربود کاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و علی حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261996
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و احسان سیدغراب (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و سیدمحمد دربندی اسکوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262006
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بتن سازه پایسته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره و سیدمحمد دربندی اسکوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و احسان سیدغراب (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255564
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا نخعی بغیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مریم شانه جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمود اولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره فرامرز فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی مراتی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره سیده نسیم علوی بهشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره بابک توانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت فیروز جناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی ابراهیمی فخار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255570
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ علیرضا نخعی بغیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسن جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مریم شانه جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود اولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرامرز فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیده نسیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بابک توانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فیروز جناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتبی ابراهیمی فخار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهدی مراتی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251291
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) و حسین پور اشرفی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) واسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) و امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) و فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) و امیدانسانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251299
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره و ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره و حسین پوراشرفی (شماره xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و اسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره و عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره و حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره و امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره و فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره و امیدانسانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240538
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ووناصربهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) و نویدجرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) ومنان فرزانه به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) ورامین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) ومحسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) وآزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) وراضیه وجدانی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) وشیرین علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) وحسن فتحعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) وحمیده بیوکیان نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240547
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نویدجرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و ناصربهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) ومنان فرزانه به شماره xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) ورامین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ومحسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) وآزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) وراضیه وجدانی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) وشیرین علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) وحسن فتحعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) وحمیده بیوکیان نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234656
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار فجر شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به موجب سند صلح شماره xxx۲۸ مورخ ۲۲/۰۸/۹۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx۴ تهران کلیه سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx ریال به سجاد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ واگذار و از ردیف شرکاء خارج گردید. سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به موجب سند صلح شماره xxx۲۸ مورخ ۲۲/۰۸/۹۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx۴ تهران مبلغ xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به سجاد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ واگذار نمود. فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال به شرح ذیل است: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه سجاد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تسنیم سازان جوان درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح‌های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران مجیدیه شمالی شمس آباد خیابان شهید محمدی (ریحانی) کوچه شهید علمداریان پلاک ۳۸ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. آقای سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220037
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور بتن سازه پایسته درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح‌های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:. تهران مجیدیه شمالی خیابان ریحانی خیابان شهید معتقد پلاک ۱۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سیدامیرعلی زاهدشکرابی دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه سعید اسدیان دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220069
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور ژاو کوشان درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه‌های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه‌های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، راه‌های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاک برداری و خاک ریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح‌های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیض کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بنی هاشم، خیابان رحمانیان، کوچه لاله، کوچه دوستان، پلاک ۲۸، طبقه ۴، کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال و خانم فریبا گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153812
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ - سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۳ - ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۴ - حسین پور اشرفی (شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۵ - اسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۶ - عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۷ - حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ - امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۹ - فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۱۰ - حسینعلی فضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153820
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ - سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۳ - ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۴ - حسین پوراشرفی (شماره xxxxxxxxx۶) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۵ - اسماعیل لطف زرعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره ۶ - عزیزه حاجی فیضی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره ۷ - حسین نوشادحقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۸ - امیر شیخ الملوکی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۹ - فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ - حسینعلی فضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112152
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ - سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ - نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۳ - علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۴ - مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ - سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۶ - داریوش اکبرنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ - آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۸ - سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ - محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۱۰ - شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112156
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ - نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ - مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ - شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۵ - محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ - سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۷ - آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ - داریوش اکبرنژاد (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۹ - سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ - علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091516
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۳ علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۴ مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۶ مهردادسلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۷ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۸ سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۱۰ شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091524
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیات مدیره ۲ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۵ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۷ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ مهرداد سلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره ۹ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074215
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ - نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۳ - علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۴ - مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۵ - رامین منصوری (شماره ملی xxxxxxxxx) ۶ - مهردادسلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۷ - آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۸ - سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۹ - محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۱۰ - شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074222
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیات مدیره ۲ - نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ - مهرداد مشکری (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴ - شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۵ - محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ - سارا جلیلیان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره ۷ - آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ - مهرداد سلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره ۹ - رامین منصوری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ - علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074828
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و رامین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و راضیه وجدانی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها و اوراق و مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074847
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر بهرامیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رامین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آزاده حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و راضیه وجدانی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنون اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049244
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، کامبیز دلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، حبیب اله محمد نسب عمران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و محمد حسینی مکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، بروات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049245
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمد حسینی مکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، حبیب اله محمدنسب عمران به شماره ملی xxxxxxxxx۶، سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کامبیز دلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037985
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ - نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ - حمید هادی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ - شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره ۵ - محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ - راضیه وجدانی طباطبائی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره ۷ - آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ - مهرداد سلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره ۹ - رامین منصوری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ - علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037991
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ نوید جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۳ علیرضا اهرابلو (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۴ حمید هادی فر (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۵ رامین منصوری (شماره ملی xxxxxxxxx) ۶ مهردادسلیمیان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۷ آرش نیری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۸ راضیه وجدانی طباطبائی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۹ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی xxxxxxxxx۵) ۱۰ شقایق الوندی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015415
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، ترانه بزرگ مهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء)، علی اکبر ولادت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء)، سودابه راسخ قاضیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء)، محمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء)، پرویز حیدری باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء)، مهدی محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، محسن شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، حسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، مهری شیخ زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015457
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترانه بزرگ مهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علی اکبر ولادت به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سودابه راسخ قاضیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، پرویز حیدری باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴، مهدی محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محسن شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳، حسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مهری شیخ زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009156
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۹۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید امیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امیر مرتضی ئیان شماره ملی xxxxxxxxx۷ و نوروز محمد حسینی لالانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009174
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۹۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و امیر مرتضی ئیان شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و نوروز محمد حسینی لالانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995223
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ محمدباقرکلانتری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ حسین شالچیان طهران (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۷ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ سیدجواد موسوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995234
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۳ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۴ محمدباقر کلانتری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۵ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ۶ سیدجواد موسوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۷ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۸ حسین شالچیان طهران (شماره ملی xxxxxxxxx۹) ۹ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۱۰ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۱۱ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند xxx پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984022
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و شهرام شیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984027
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شهرام شیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و نادره ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974235
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵، جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء)، هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء)، فرزاد قدیرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، رضا قاضی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء)، محسن ترقی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء)، غزل رفالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء)، ابراهیم فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء)، حسین چهره گشا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974236
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قرار دادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972127
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵، بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹، منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شیرین علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، حسن فتحعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972134
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵، بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹، منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شیرین علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، حسن فتحعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، بروات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946519
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و عباس رحیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و افشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ومحمدحسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسین اسپرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946530
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ومریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و عباس رحیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و افشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وحسین اسپرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ همگی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946659
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه و ماده ۴ مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946805
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946837
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محسن اصلاح چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و جهانگیر حسن لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مجید بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912173
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدعلیرضا بنی کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) سیدنصراله نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) بهرام مددوند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حمیدرضاترابی فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حسن فتحعلی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۴۲) پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) سهراب ختائی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) شیرین علمداری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912190
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره حمیدرضاترابی فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره بهرام مددوند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره سیدنصراله نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدعلیرضا بنی کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره حسن فتحعلی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت عضو هیئت مدیره پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره سهراب ختائی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره شیرین علمداری (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، آوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906554
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906577
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) و فرزاد قدیر لی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و محمد مهدی دیزج خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و محمد مهدی قمری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و خانم‌ها شقایق الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) و غزل رفالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) و ساینا محمدی خبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865454
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ و سند صلح شماره xxx۸۵ مورخه ۰۵/۱۱/xxx۴ دفتر اسناد رسمی xxx۴ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ین موذن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx.xxx ریال به سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از ردیف شرکا خارج گردید. سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه و افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد. سید امیر علی زاهد شکرابی دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه - سعید اسدیان xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857036
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و محمود کمیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل نوروز محمدحسینی لالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره مدیره انتخاب شدند و حق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857045
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوروز محمدحسینی لالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و محمود کمیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857052
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان عصر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و سند صلح شماره xxx۸۴ مورخه ۰۵/۱۱/xxx۴ دفتر اسناد رسمی شماره xxx۴ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ین موذن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با واگذاری xxx. xxx ریال سهم الشرکه به سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از ردیف شرکا خارج گردید سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش و نقل و انتقال به شرح ذیل میباشد سید امیر علی زاهد شکرابی دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه سعید اسدیان دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845811
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ: ۹/۳/۹۵ آقای سیدامیرعلی زاهدشکر بی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817495
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817568
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و جلیل سیه بازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرزاد قدیرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن ترقی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رضا قاضی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد مهدی قمری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم غزل رفالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817581
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. میترا شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا حاضر در مجمع عمومی فوق العاده بعد از کاهش سرمایه: سید امیر علی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال مجتبی متقی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817591
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، پاسداران، خیابان شهید افشاری، کوچه شهید جعفری، پلاک ۴۱، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از تعداد قبلی به ۲ الی ۱۵ نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفته‌اند. مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفته‌اند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اسانامه اصلاح گردید. لیست شرکا حاضر در مجمع عمومی فوق العاده بعد از افزایش سرمایه از افزایش سرمایه: مهران شکیبا کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال میترا شکیبا کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سید امیر علی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال مجتبی متقی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817599
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره - سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - غفار احمد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) - مرتضی خرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) - محسن فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکابرای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817641
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی متقی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیات مدیره، سید امیر علی زاهد شکرابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت نائب رئیس هیات مدیره، محمد محمدی راوری (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)، عین اله ظاهری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) و منصور علی فقیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا). کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817668
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، پاسداران، خیابان شهید افشاری، کوچه شهید جعفری، پلاک ۴۱، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نحوه امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از تعداد قبلی به ۲ الی ۱۵ نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: مهران شکیبا (کدملی xxxxxxxxx۰) دارای xxxxxx ریال پروین اقتدارمنش (کدملی xxxxxxxxx۸) دارای xxxxxx ریال سید امیر علی زاهد شکرابی (کدملی xxxxxxxxx۸) دارای xxxxxx ریال مجتبی متقی (کدملی xxxxxxxxx۴) دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817681
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. پروین اقتدارمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اسانامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: سید امیر علی زاهد شکرابی (کدملی xxxxxxxxx۸) دارای xxxxxx ریال مجتبی متقی (کدملی xxxxxxxxx۴) دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817693
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی متقی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیات مدیره سید امیر علی زاهد شکرابی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت نائب رئیس هیات مدیره حمید رضا فولادی مقدم (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) سعید پارسائی (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) مهدی دولت آبادی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790308
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید عبدالوهاب بنی هاشمیان شماره ملی xxxxxxxxx۹ و منان فرزانه به شماره xxxxxxxxx و آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790346
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790369
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان xxx. xxx. xxx ریال افزایش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxx/xxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772017
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ ترانه بزرگ مهری راد شماره ملی xxxxxxxxx۷ - فرشاد پیمانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ سودابه راسخ قاضیانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد طاهریان شماره ملی xxxxxxxxx۸ پرویز حیدری باطنیشماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین جاویدشماره ملی xxxxxxxxx۴ مهدی محمد حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن شاملوشماره ملی xxxxxxxxx۱ سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین وزیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ سید امیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772028
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و ترانه بزرگ مهری راد (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فرشاد پیمانی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره وسودابه راسخ قاضیانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد طاهریان (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین جاوید (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و محسن شاملو (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین وزیری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی محمد حسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز حیدری باطنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769532
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مهرداد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) ۴ محمد مهدی قمری راد شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) ا براهیم طوفان تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) منصور امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) علیرضا اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) محمد مهدی دیزج خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا حسین شالچیان طهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) محمد باقر آبیار به شماره ملی xxxxxxxxxxxx (خارج از شرکا) مهدی حسینی شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) فروغ نصیحتی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) سروش ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) حجت اله کشاورز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) امیر پیوستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) علی محمودی صهبا به شماره ملی xxxxxxxxxxxx (خارج از شرکا) فرزانه شاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) حمید رضا وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) عباس فولاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) نیلوفرنیک سار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) احمد سلیمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767624
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و داود رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و افشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و محمد حسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و حسین اسپرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) و خانم مریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767635
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758150
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی ش ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید اسدیان ش ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657658
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعیداسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پرویز حیدری باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و حسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و مهری شیخ زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) و حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) و مهدی محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و حسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و محسن شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) وسودابه راسخ قاضیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657687
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعیداسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز حیدری باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و حسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و مهری شیخ زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محسن شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره وسودابه راسخ قاضیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و غیر اداری و فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638571
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx.xxx.xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx.xxx.xxx ریال افزایش و ماده۴اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل میباشد: ـ سیدامیرعلی زاهد شکرابی دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه. نوید جرگه دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633030
آگهی تغییرات شرکت مهندسي لواسان سازه دژ ايستا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۳۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان xxx.xxx.xxx ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624266
آگهی تغییرات شرکت سازه پايدار فجر شهر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره محسن میرفتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل علی باکوئی کتریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره کامران اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا نجفی اناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره فرشاد کیمیاقلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره نبی اله شجاعی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره سیدیحیی خالقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره مریم مسعودی فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624284
آگهی تغییرات شرکت سازه پايدار فجر شهر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن میرفتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی باکوئی کتریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ کامران اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ علیرضا نجفی اناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ فرشاد کیمیاقلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ نبی اله شجاعی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدیحیی خالقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ مریم مسعودی فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613308
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما پايدار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۱۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجتبی متقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رضا متقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مصطفی سحری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدامیر علی زاهد شکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ و تقی اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود رفعتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان ا عضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه گزارشات فنی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ مازیار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606617
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند اركان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲- سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۳- ادوین قازاریان (شماره ملیxxxxxxxxx۰) ۴-حسین پور اشرفی (شماره ملیxxxxxxxxx۶) به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575178
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند اركان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره و سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره و ادوین قازاریان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیأت مدیره و حسین پوراشرفی(شماره xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542685
آگهی تغییرات شرکت انديشه سازان و طراحان عصر آريا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمود کمیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542693
آگهی تغییرات شرکت انديشه سازان و طراحان عصر آريا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدین مؤذن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوروز محمد حسینی لالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمود کمیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529834
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور شهرسازان اشل شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا)به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره واحمد سلیمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره وآسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا)به سمت عضو هیات مدیره ـ ومحسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا)به سمت عضو هیات مدیره وآزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره واحمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا)به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526397
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان سازه ايليا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا دهقان پورفراشاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و جهانگیر حسن لی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محسن اصلاح چی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و میثم اقبال به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526425
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور شهرسازان اشل شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نویدجرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهناز انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) وناصربهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹(خارج از شرکا) واحمد سلیمی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) وآسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا)ومحسن صرافی به شماره ملیxxxxxxxxx۲۹ (خارج از شرکا) وآزاده حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) واحمد نورانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا).
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490158
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور اشل آبادگران نو شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دانیال مولانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و پیروز جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حجت اله کشاورز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سیدمحسن میر عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490166
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور اشل آبادگران نو شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476368
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جرگه شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجتبی متقی شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضاقلی (شماره ملی xxxxxxxxx۱)به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره و مریم شانه جانی (شماره ملیxxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و محمود اولادی (شماره ملیxxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره و فرامرز فلاحی (شماره ملیxxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی مراتی شیرازی (شماره ملیxxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و سیده نسیم علوی (شماره ملیxxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و بابک توانا (شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و یحیی حاج ابن علی (شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و فیروز جناب (شماره ملیxxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملیxxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476379
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۲ـ مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۳ ـ محمد رضاقلی (شماره ملی xxxxxxxxx۱)۴ ـ محمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲)۵ ـ حسن جرگه (شماره ملیxxxxxxxxx۹)۶ ـ مریم شانه جانی (شماره ملیxxxxxxxxx۴)۷ ـ محمود اولادی (شماره ملیxxxxxxxxx۵)۸ ـ فرامرز فلاحی (شماره ملیxxxxxxxxx۱)۹ ـ مهدی مراتی شیرازی (شماره ملیxxxxxxxxx۱)۱۰ ـ سیده نسیم علوی (شماره ملیxxxxxxxxx۴)۱۱ ـ بابک توانا (شماره ملیxxxxxxxxx۷)۱۲ ـ یحیی حاج ابن علی (شماره ملیxxxxxxxxx۷)۱۳ ـ فیروز جناب (شماره ملیxxxxxxxxx۷)۱۴ ـ مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملیxxxxxxxxx۶)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459331
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید هادی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین پوراشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره و نویدجرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ادوین قازاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و و ـ صدف جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره وارسلان محمودنهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437181
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی یه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسن جرگه به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدرضا عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ومریم شانه جانی شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود اولادی(شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فرامرز فلاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومحمد زینالی کلخوران به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وسیده نسیم علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وبابک توانا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و یحیی حاج ابن علی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و فیروز جناب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی ابراهیمی فخار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433763
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ مزرعه کشانی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433769
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امیرهوشنگ مزرعه کشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳و مریم سجادبه شماره ملیxxxxxxxxx۶) ومحمدهادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419428
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ومجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ومحمد رضاقلی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ومحمدرضا عبدالهی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) وحسن جرگه (شماره ملیxxxxxxxxx۹) ومریم شانه جانی (شماره ملیxxxxxxxxx۴) ومحمود اولادی (شماره ملیxxxxxxxxx۵) وفرامرز فلاحی (شماره ملیxxxxxxxxx۱) ومحمد زینالی کلخوران (شماره ملیxxxxxxxxx۰) وسیده نسیم علوی (شماره ملیxxxxxxxxx۴) وبابک توانا (شماره ملیxxxxxxxxx۷) ویحیی حاج ابن علی (شماره ملیxxxxxxxxx۷) وفیروز جناب (شماره ملیxxxxxxxxx۷) ومجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملیxxxxxxxxx۶)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397579
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نسرین سلطان مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی طهرانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397582
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدامیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مهدی طهرانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نسرین سلطان مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390146
آگهی تغییرات شرکت اشل ايده آفرينان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ارسلان محمودنهرانی به ش ملی xxxxxxxxx۵و نویدجرگه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ـ و خانم صدف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حمید هادی فربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمود قاسمی به ش ملیxxxxxxxxx۵ ـ ادوین قازاریان به ش ملی xxxxxxxxx۰وحسین پوراشرفی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390264
آگهی تغییرات شرکت گروه شرکتهای اشل سازه پایدار قرن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران کاشفی سوها شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نویدجرگه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا نوروزپورشیرازی شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره سیدحسام نکته دان اصفهانی شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءریس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا ریس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390275
آگهی تغییرات شرکت گروه شركتهاي اشل سازه پايدار قرن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت ریس هیت مدیره و مهران کاشفی سوها به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره وسیدحسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیت مدیره محمدنو روزپورشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374393
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید غفوری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدسعید محلوجی شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374410
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعیداسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدسعید محلوجی شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعید غفوری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374416
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی: xxxxxxxxx۸) و مجتبی متقی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴) و حجت سلطان محمدی (شماره ملی: xxxxxxxxx۵) و حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و فیروز جناب (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) و محمد زینالی کلخوران (شماره ملی: xxxxxxxxx۰) و سیده نسیم علوی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴) و فرامرز فلاحی (شماره ملی: xxxxxxxxx۱) و بابک توانا (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) و محمدرضاقلی (شماره ملی: xxxxxxxxx۱) و یحیی حاج ابن علی (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) و محمود اولادی (شماره ملی: xxxxxxxxx۵) و مریم شانه جانی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364105
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره وافشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و داود رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین اسپرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین مقدس زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364117
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ افشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا)و داود رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا)و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا)و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا)و محمدحسین مقدس زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا)و محمدحسین نائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا)و سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حسین اسپرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا)و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴(خارج از شرکا)و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349050
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۶۳۵ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، امیرهوشنگ مزرعه کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرید منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل ؛ چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349062
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۶۳۵ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمد هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، امیرهوشنگ مزرعه کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرید منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341433
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی متقی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و حجت سلطان محمدی (شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره و حسن جرگه (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فیروز جناب (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد زینالی کلخوران (شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره و سیده نسیم علوی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و فرامرز فلاحی (شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و بابک توانا (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضاقلی (شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و یحیی حاج ابن علی (شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و محمود اولادی (شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره و مریم شانه جانی (شماره ملی: xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314430
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و مهدی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314433
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: اقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و اقای مهدی جعفری شماره ملی xxxxxxxxx۱و اقای شهریار کریمی شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307742
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه پایدار فجر شهر در تاریخ ۱۴/۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیض کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم) (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: جنت آباد، خیابان ۱۶متری دوم جنوبی پل شهید غلامرضا مخبری پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: سعید اسدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303593
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا بامسئولیت‌محدود به‌شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ـ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملیxxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ محمدباقرکلانتری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ مسعود عراقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۷ـ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ ـ سامان زاده کوچک (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ـ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ـ مهدی عایق (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ ـ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۲ ـ محمد کاظم محمدی عراقی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۳ـ پوریا جهانشاد (xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۴ـ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره، بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303604
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا بامسئولیت‌محدود به‌شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ـ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ـ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملیxxxxxxxxx۱)ـ محمدباقرکلانتری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ـ میترا باقرلی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ـ مسعود عراقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) ـ سعیدصمدانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ـ سامان زاده کوچک (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ـ علی صدوقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ـ مهدی عایق (شماره ملیxxxxxxxxx۸) ـ حسین محسنی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ـ محمد کاظم محمدی عراقی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ـ پوریا جهانشاد (xxxxxxxxx۵) ـ نوید جرگه (xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274823
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۵۶۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، سید محسن میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ، علی باکوئی کتریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ، حجت اله کشاورز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، پیروز جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، دانیال مولانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، بروات ، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274831
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۵۶۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، سید محسن میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، علی باکوئی کتریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، حجت اله کشاورز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، پیروز جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و دانیال مولانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . حجت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250492
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۷۳۵۱۷ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان شماره ملیxxxxxxxxx۳و بهناد محب شماره ملی xxxxxxxxx۷ و قاسم جوادپورصیفار شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250497
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۷۲۸۸۵ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی(شماره ملی xxxxxxxxx۸) و سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) وفضل اله نوروزیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و لیلا احدی(شماره ملی xxxxxxxxx۸) و حامد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250506
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۷۳۵۱۷ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و بهناد محب شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و قاسم جوادپورصیفار شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250507
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۷۲۸۸۵ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان(شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره و لیلا احدی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و حامدحسینی(شماره ملی xxxxxxxxx۱)به سمت عضو هیات مدیره و فضل اله نوروزیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252586
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و نیلوفر نیک سار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و احمد سلیمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره و احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره عباس فولاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چکو قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252590
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ناصر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx ( خارج از شرکا ) و محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) و نیلوفر نیک سار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از شرکا ) و احمد سلیمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا ) و سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از شرکا ) و آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) و آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( خارج از شرکا ) و احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از شرکا )و عباس فولاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از شرکا ) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252591
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۶۲۶ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، محمود قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ، صدف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ، حسین پور اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ، ارسلان محمود نهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ، و حمید هادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252593
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۶۲۶ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، محمود قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، حمید هادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، صدف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، حسین پور اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ارسلان محمود نهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146718
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۴۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و یوسف سلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شهریار کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146730
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۴۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف سلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134197
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمد سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و پیمان میلادی لاری (شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیرحسین رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134203
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، سعید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره، سیدمحمد سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، پیمان میلادی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و امیرحسین رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123734
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره نوید کلباسی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره محمد سعید محلوجی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره و امیر پیوستگان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123746
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) نوید کلباسی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) محمد سعید محلوجی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) امیر پیوستگان (شماره ملی xxxxxxxxx۶)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050222
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۶۲۶ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم جواد پور صیفار به شماره xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و پیروز جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و عبداله اسدی طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042352
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان با‌مسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید امیرعلی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم سجاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین منصور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) بسمت عضو هیئت مدیره و مصطفی سجادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034512
آگهی تغییرات شرکت اشل نقش آفرینان برتر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حاج محمد قاضیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد مهدی زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034516
آگهی تغییرات شرکت اشل نقش آفرینان برتر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها و اوراق عادی و اداری و غیر اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387819
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان اشل بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدین مؤذن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای آقای سیدین مؤذن به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388226
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی قمری رادبه شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و ا براهیم طوفان تبریزی به شماره ملیxxxxxxxxx۴(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و منصور امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره وعلیرضا اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی دیزج خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شالچیان طهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محمد باقر آبیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی حسینی شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و فروغ نصیحتی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و سروش ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حجت اله کشاورز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸(خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و امیر پیوستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت عضوهیئت مدیره و علی محمودی صهبا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و فرزانه شاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره وآسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نیلوفرنیک سار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره و محسن صرافی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا)به سمت عضو هیئت مدیره و احمد سلیمی فربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) وعباس فولاد شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل انتخاب شدندو ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764760
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان اشل با‌مسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت ۶۰۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سیدین مؤذن به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سید کمال آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نوروز محمد حسینی لالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721394
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس با‌مسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ـ رضا بهادریان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ ـ سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آتنا شیراسب (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ یحیی حاج ابن علی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ ـ مریم شانه جانی(شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ ـ فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ ـ بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ ـ محمد رضاقلی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱ ـ محمد زینالی کلخوران(شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۲ ـ محمود اولادی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۳ ـ حجت سلطان محمدی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721199
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای گرشاسب خزائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) ـ آقای مهدی قرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) ـ حمید هادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) ـ فضل اله نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) ـ مهیار حسینی واجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا) ـ حامد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721210
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی قرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره ـ حمید هادی فربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ فضل اله نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهیارحسینی واجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حامدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ گرشاسب خزائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منصوب شدند. وحق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه و اوراق و مکاتبات اداری و غیر اداری و اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حجت اله قلی تبار
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715328
آگهی تغییرات شرکت اشل سازه بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان سید امیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وجلیل سیه بازی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وهومن همتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و فرزاد قدیرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومحسن ترقی جاه بشماره ملیxxxxxxxxx۵ و رضا قاضی مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ وابراهیم فدائی بشماره xxxxxxxxx۵ وبهروز کلانترپور بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وخانم غزل رفالیان بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها وعقود اسلامی باامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت وتمامی نامه ها، اوراق عادی ومکاتبات اداری وغیر اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713174
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه اشل با‌مسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت ۶۰۷ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدروستا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل ونوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و هادی نایبی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد مهدی زینلی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و جهانگیر حسن لی بشماره ملیxxxxxxxxx۶۶ ومحسن اصلاح چی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ومیثم اقبال بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. ۲ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآورازقبیل چک، سفته، سفته، بروات وقراردادهاوعقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک ومکاتبات اداری وغیر اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713349
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا با‌مسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت ۶۰۷ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۸/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان سید امیرعلی شکرابی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ ونوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ومحمد روستا بشماره ملیxxxxxxxxx۱ وهادی نایبی فرد بشماره ملیxxxxxxxxx۴ ومحمد مهدی زینلی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ وجهانگیر حسن لی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ ومحسن اصلاح چی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و میثم اقبال بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693694
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی متقی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره آتنا شیراسب (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیده نسیم علوی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره رضا بهادریان (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره یحیی حاج ابن علی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره مریم شانه جانی(شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره فرامرز فلاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره بابک توانا (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضا قلی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره محمد زینالی کلخوران(شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره محمود اولادی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره حجت سلطان محمدی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623283
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت نو مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۹/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سعید اسدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
۲ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/۹۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
۳ـ آقای نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت تمام سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ سمتی در شرکت ندارد.
۴ـ در نتیجه مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ فوق نموده است.
۵ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز حیدری باطنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سعید اسدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسن سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مهری شیخ زین الدین بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین جاوید بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی محمد حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن وزیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن شاملو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610183
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان مسئولین محدود شماره ثبت ۶۳۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هوشنگ مزرعه کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان هفتم شرقی پلاک ۱۰ طبقه سوم واحد ۶ تاسیس گردد و خانم لیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۴ـ حق امضا ء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605459
آگهی تأسیس
شرکت ابر سازه های لواسان مسئولیت محدود در تاریخ ۳۰/۰۵/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال راه های زیر زمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاک برداری و خاک ریزی تسطیح اراضی گودبرداری و عملیات پایدار سازی گود ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیباسازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت:
عبارت است از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۲ـ خانم مریم سجاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596600
آگهی تاسیس شرکت ایستا سازان لواسان مسئولیت محدود
در تاریخ ۳۰/۵/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال راه های زیر زمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهر سازی و ترافیک خاک برداری و خاک ریزی تسطیح اراضی گود برداری و عملیات پایدار سازی گود ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیباسازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: عبارت است از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: ۱ـ آقای سید امیر علی زاهدی شکرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ـ خانم مریم سجاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553312
آگهی تغییرات شرکت گروه شرکت‌های اشل سازه پایدار قرن مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی امیر صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید حسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نوروز پور شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536299
آگهی تاسیس
شرکت اشل نقش آفرینان برتر مسئولیت محدود در تاریخ ۲۳/۴/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتن تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاه پالایشگاه تصفیه خانه ها راه های زیر زمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهر سازی و ترافیک خاکبرداری و خاک ریزی تسطیح اراضی گود برداری و عملیات پایدار سازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
۱. آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ۲. نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۳. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533980
آگهی تغییرات شرکت گروه شرکتهای اشل سازه پایدار قرن مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۳۱/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسام نکته دان اصفهانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا نوروز پور شیرازی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و منصور امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533981
آگهی تغییرات شرکت اشل سازه بتن مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره از تعداد ۲ نفر به ۴ نفر بشرح ذیل تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقایان سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و جلیل سیه بازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هومن همتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۳ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران خیابان بوستان هفتم شرقی پلاک ۱۰ واحد ۲ تاسیس و آقای محمد روستا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۴ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533978
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ در نتیجه آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صارمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نفیسه آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس هدایتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۳ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526332
آگهی تغییرات شرکت گروه شرکتهای اشل سازه پایدار قرن با مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نیلوفر نجفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیمان نیایش نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان نهم پلاک۴۱ طبقه۶ واحد۱۱ تاسیس و آقای مهدی محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526526
آگهی تغییرات شرکت اشل خلاقان برتر مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۱۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۳ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران خیابان بوستان نهم پلاک ۴۱ طبقه سوم واحد ۶ تاسیس و آقای جلیل سیه بازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۲ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید توحیدی ش م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید کشور دوست ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۳ـ در نتیجه اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۴ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519840
آگهی تأسیس شرکت اشل خلاقان برتر با مسئولیت محدود
در تاریخ ۱۱/۴/۹۳ تحت شماره xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگاهی میشود:
۱ـ موضوع شرکت:
عبارتست از طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
آقای سید امیر علی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ۲ آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519919
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۴۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ـ آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املا ک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553311
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۴۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ ـ در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509531
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۱۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدین مؤذن شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس مدیره و آقای محمد حسینی مکری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خانکی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله محمد نسب عمران شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی خیابان شهید برادران شیردم پلاک ۸۳ طبقه سوم تاسیس و آقای ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505824
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه اشل مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای محمد روستا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای هادی نایبی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح گردید.
۲ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران، پاسداران، خیابان بوستان هفتم شرقی، پلاک ۱۰ واحد ۱ تاسیس و آقای ابوالفضل کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490842
آگهی تاسیس شرکت اشل سازه بتن مسئولیت محدود
در تاریخ ۵/۳/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود:
۱ـ موضوع شرکت: عبارتست از طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۲ـ آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507139
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان سازه اشل (با مسئولیت محدود)
در تاریخ ۵/۳/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگاهی میشود:
۱ـ موضوع شرکت: عبارتست از طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی . همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
آقای سید امیر علی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ۲ـ آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485628
آگهی تاسیس شرکت ایمن بنیان اشل بامسئولیت محدود
در تاریخ ۱۹/۳/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت:
عبارتست از طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راههای زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک باهرگونه کاربری و همچنین ارایه هرگونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضا:
آقای سید امیر علی زاهد شکرابی ش م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای سیدین موذن ش م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و تمامی نامه ها و مدارک و مکاتبات عادی و اداری اسناد فنی و مهندسی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469142
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان اشل مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۳/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدین موذن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید کمال آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456861
آگهی تاسیس شرکت اندیشه سازان و طراحان اشل (مسئولیت محدود)
در تاریخ ۲۹/۲/۹۳ تحت شماره xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگاهی میشود:
۱ـ موضوع شرکت:
عبارتست از طراحی, محاسبه, نظارت فنی, تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین, سازه های ساختمانی و صنعتی, فلزی و بتنی, تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی, ساخت راه, باند فرودگاه, برج مراقبت, سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه, بندهای آبی, خطوط لوله, شبکه های آبی, احداث کانال, ساخت نیروگاه ها, پالایشگاه ها, تصفیه خانه ها, راه های زیرزمینی و تونل, جدول سازی, نقشه برداری و نقشه کشی, انجام امور شهرسازی و ترافیک, خاکبرداری و خاکریزی, تسطیح اراضی, گود برداری و عملیات پایدار سازی گود, ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی, ایجاد و نگهداری فضای سبز, احداث آب نما, رنگ آمیزی و زیباسازی معابر, جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر, احداث اماکن عمومی و ورزشی, اداری, تجاری, بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی, همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی, اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی, شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هرگونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم )
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱.
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی ش م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدین موذن ش م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها و مدارک و مکاتبات عادی و اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432025
آگهی تاسیس شرکت گروه شرکتهای اشل سازه پایدار قرن (مسئولیت محدود)
در تاریخ ۶/۲/۹۳ شماره ثبت xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتن تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاه ها پالایشگاه ها تصفیه خانه ها راههای زیرزمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاکبرداری و خاک ریزی تسطیح اراضی گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود. ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کد پستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۲ـ نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها ـ عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
۵ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417322
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل دژ ایستا مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۳۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکربی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کاظمی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید ازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد امین عبدی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ مقرر گردید شعبه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان نهم، پلاک ۴۱، طبقه اول، واحد ۲ تاسیس و آقای فولاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیر عامل یا رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422663
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل مسئولیت محدود به شماره ۵۸۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ تعداد اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳۰ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و جهت اطلاع عموم آگهی می شود.

۲ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس فولاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم آزاده حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد سلیمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای احمد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم نیلوفر نیک سار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای یحیی حاج ابن علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم شانه جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم لیلا احدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی آقا حسن کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حجت سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مصطفی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای پرویز مرادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فرخیان فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای خسرو رضی پرچیکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رضا قنادزاده کرمانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حجت حاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد قدیرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای هومن همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۳ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان نهم پلاک ۴۱ طبقه ۴ واحد ۷ تاسیس و آقای جواد صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.

۴ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401176
آگهی تأسیس شرکت مهندسین مشاور اشل دژ ایستا بامسئولیت محدود
در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxx این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ نام و نوع شرکت:
مهندسین مشاور شهرسازان اشل (مسئولیت محدود)
۲ـ موضوع شرکت:
طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتن تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوط بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاه ها پالایشگاه ها تصفیه خانه ها راههای زیرزمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاکبرداری و خاکریزی تسطیح اراضی گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آبنما رنگ آمیزی و زیباسازی و معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ مدیران و دارندگان حق امضا:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ـ نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی بامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیر اداری اسناد فنی و مهندسی بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426035
آگهی تاسیس
شرکت مهندسین مشاور اشل دژ ایستا مسئولیت محدود در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxx این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ نام و نوع شرکت:
مهندسین مشاور اشل دژ ایستا (مسئولیت محدود)
۲ـ موضوع شرکت:
طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه و باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاه ها پالایشگاه ها تصفیه خانه ها راه های زیرزمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقش کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاکبرداری خاکریزی تسطیح اراضی گود برداری و عملیات پایدار سازی گود ارایه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات صادرات تولید تهیه توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/۰۰/۱ ریال می باشد.
۵ـ مدیران و دارندگان حق امضا:
۱. آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۳. حق امضا کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیر اداری اسناد فنی و مهندسی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401177
آگهی تأسیس شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل بامسئولیت محدود
شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل بامسئولیت محدود در تاریخ ۲۲/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ نام و نوع شرکت:
مهندسین مشاور شهرسازان اشل (مسئولیت محدود)
۲ـ موضوع شرکت:
طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازه های ساختمانی و صنعتی فلزی و بتن تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاه ها پالایشگاه ها تصفیه خانه ها راههای زیرزمینی و تونل جدول سازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاکبرداری و خاکریزی تسطیح اراضی گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آبنما رنگ آمیزی و زیباسازی و معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۵ـ مدیران و دارندگان حق امضا:
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ـ نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی بامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیر اداری اسناد فنی و مهندسی بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423747
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی با مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صارمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین تیموری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس هدایتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها و اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1390438
آگهی تأسیس شرکت اشل طرح گیتی (بامسئولیت محدود)
در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ تحت شماره xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهدای فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۳ـ سرمایه شرکت: xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
۱ـ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
۲ـ نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیراداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1350399
آگهی تاسیس شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو (با مسئولیت‌محدود)
در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ تحت شماره xxx این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود.
۱ـ نام و نوع شرکت:
مهندسین مشاور اشل آبادگران نو (مسئولیت محدود)
۲ـ موضوع شرکت:
طراحی محاسبه نظارت فنی تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژههای عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین سازههای ساختمانی و صنعتی فلزی و بتن تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی ساخت راه باند فرودگاه برج مراقبت سدهای خاکی و بتنی و تاسیسات مربوطه بندهای آبی خطوط لوله شبکه های آبی احداث کانال ساخت نیروگاهها پالایشگاهها تصفیه خانه ها راههای زیرزمینی و تونل جدولسازی نقشه برداری و نقشه کشی انجام امور شهرسازی و ترافیک خاکبرداری و خاکریزی تسطیح اراضی گودبرداری و عملیات پایدارسازی ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز احداث آب نما رنگ آمیزی و زیباسازی معابر جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری تجاری بهداشتی و طرحهای داخلی و خارجی ساختمانی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات تولید و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی گشایش اعتبارات L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (پس از اخذ مجوزهای لازم)
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
پردیس خیابان مجتمع تجاری گلستان واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است.
۵ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء:
۱. آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. نوید جرگه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۳. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری غیراداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357109
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر (مسئولیت‌محدود) به شماره ثبت ۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین مقدس زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حیدرنوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای داود رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای افشین عزیزی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سمیه حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۹ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان دوم گیلان شرقی پلاک ۴۳ طبقه اول واحد ۶ تاسیس گردید.
۴ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367079
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت نو (مسئولیت‌محدود) به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن ترقی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهری شیخ زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی محمدحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۹ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان دوم گیلان شرقی پلاک ۴۳ طبقه دوم واحد ۶ تاسیس گردید.
۴ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367080
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر (مسئولیت‌محدود) به شماره ثبت ۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین مقدس زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حیدر نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای داود رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای افشین عزیزی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سمیه حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۹ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ مقرر گردید شع