سید مجتبی کاظمی

سید مجتبی کاظمی

کد ملی 045025xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های سید مجتبی کاظمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید مجتبی کاظمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14840166
آگهی تغییرات شرکت آراد فولاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 508798 و شناسه ملی 14006728288
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فرجادفر کدملی 1272479341 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانم زهرالسادات ابوالقاسمی اصفهانی کدملی 1270021788 به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مجتبی کاظمی کدملی 0450254879 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980715551420406  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819380
آگهی تغییرات شرکت مانا مهر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای مسعود فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محسن فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787357
آگهی تغییرات شرکت مانا مهر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مسعود فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعاملبرای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701117
آگهی تغییرات خیریه میکائیل رزاق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۲۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۸۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره ۲۳ = xxx۰۴/xxx۵/۵۳/۱۴ مورخ ۱۱/۲/۹۸ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح اله قدیانی ک . م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی کاظمی اونجی ک . م xxxxxxxxx۹ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : سید صابر شفیعی ک . م xxxxxxxxx۱ و سید محمد شفیعی ک . م xxxxxxxxx۶ و نرجس شوشتری ک . م xxxxxxxxx۵ و سید مجتبی ابوالقاسمی ک . م xxxxxxxxx۱ و محمد جعفری فشارکی ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وصدیق سوادی مفرد ک . م xxxxxxxxx۶ و زهرا السادات ابوالقاسمی اصفهانی ک . م xxxxxxxxx۸ اعضای علی البدل هیئت مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ( رئیس هیئت مدیره و خزانه دار ) و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616940
آگهی تغییرات شرکت باغ آسمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و احسان مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563644
آگهی تغییرات شرکت مانا مهر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره - آقای مسعود فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره - آقای محسن فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198565
آگهی تغییرات شرکت کسب و کار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا صادقیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و سالار صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهناز صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183707
آگهی تغییرات شرکت آراد فولاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد ترابی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمجتبی کاظمی با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136867
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران فولاد فلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. - محسن فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس اصلی و سید مجتبی کاظمی اونجی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایا کوشا ملل درتاریخ ۱۳/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز حق العمکاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات و کارگاه تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، تأمین و فروش قطعات و ماشین آلات موردنیاز کارخانجات، خرید فروش زمین و ملک جهت موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سایر شرکتها، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یاخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان پروین پلاک ۴۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه خیابان لاله با کد xxx۵۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم کبری شاهرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984734
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان رسانان غذای نوین ایرانیان در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: ۱ احداث سایت اینترنتی جهت بازاریابی محصولات کالاها و خدمات مجاز به صورت غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و انجام کلیه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی شرکت در مزایده‌ها و مناقصات اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از منابع اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام مزایده‌ها و مناقصات اینترنتی مشاوره و طراحی و نظارت فنی و اجرا در زمینه فعالیت‌ها و خدمات رایانه‌ای و طراحی وب و میزبانی اجرای شبکه‌های رایانه‌ای تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مجاز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان یکم پلاک ۱۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۷۶ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ نزد بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی با کد xxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سالار صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات؛ قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیکتا دانش پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدمجتبی کاظمی اونجیبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813516
آگهی تغییرات شرکت چرم سازه آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۱۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا السادات ابوالقاسمی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدمجتبی کاظمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713916
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازگار سلامت نوین ایرانیان درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث سایت اینترنتی جهت بازاریابی محصولات کالاها و خدمات مجاز به صورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام کلیه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. ۲ - اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی. ۳ - شرکت در مزایده و مناقصات. ۴ - اخذ تسهیلات ارزی وریالی از منابع اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح. ۵ - واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۶ - انجام مزایده‌ها و مناقصات اینترنتی. ۷ - مشاوره و طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه فعالیت‌ها و خدمات رایانه‌ای وطراحی وب ومیزبانی. ۸ - اجرای شبکه‌های رایانه‌ای. ۹ - تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مجاز. ۱۰ - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. ۱۱ - تجارت الکترونیک غیر هرمی وغیر شبکه‌ای و طراحی‌های گرافیکی مجاز جهت انجام تجارت الکترونیک و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات ونرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید خالد اسلامبولی - خیابان یکم - پلاک ۱۲ - طبقه پنجم - - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی بانام که مبلغ xxxxxx۰ ریال آن به موجب گواهی شماره xxxxxx۲/۹۶/۶۰ مورخه ۱۳/۰۸/xxx۶ بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای سالار صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی غلام سریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفراز اعضاء هیات مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نیکتا دانش پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697027
آگهی تغییرات شرکت کسب و کار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ بتصویب رسید. محمدرضا بشارت به کدملی xxxxxxxxx۶ و سیدمجتبی کاظمی اونجی به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613548
آگهی تغییرات شرکت پویا سازان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای سیدمجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اشتری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا نرگس خانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460227
آگهی تغییرات شرکت باغ آسمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و احسان مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436953
آگهی تغییرات شرکت پویا سازان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای سیدمجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد فولاد ایرانیان درتاریخ ۰۴/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه‌های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر، روغن، خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ناصر خسرو کوچه بازارمروی کوچه همایون پلاک ۴۸ ساختمان تهران طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx مورخ ۵/۱۲/۹۵ بانک سپه شعبه هفتم تیر تهران پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین مهاجری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173384
آگهی تغییرات شرکت غذا رسانان نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بشارت کدم xxxxxxxxx۶ و آقای سید مجتبی کاظمی اونجی کدم xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082061
آگهی تغییرات شرکت کسب و کار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سامان صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - علیرضا صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - بهناز صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - سحر صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا بشارت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779620
آگهی تغییرات شرکت باغ آسمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745654
آگهی تغییرات شرکت سرامیک البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره مرتضی سیدنساج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند: سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گریدد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745666
آگهی تغییرات شرکت پویا سازان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی آقای سیدمجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614068
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص غذا رسانان نوین ایرانیان در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث سایت اینترنتی جهت بازاریابی محصولات کالاها و خدمات مجاز به صورت غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای و انجام کلیه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصات ـ اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از منابع اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام مزایده ها و مناقصات اینترنتی ـ مشاوره و طراحی و نظارت فنی و اجرا در زمینه فعالیت ها و خدمات رایانه ای و طراحی وب و میزبانی ـ اجرای شبکه های رایانه ای ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مجاز ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا کوچه بیست و سوم (شایان) پلاک ۹ زنگ ۲کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx ـ xxx ـ ۹۴ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پدرام اسدی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) با کدملیxxxxxxxxx۳ بهناز صادقیان باکدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا صادقیان باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا بشارت باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم معصومه طرخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423673
آگهی تغییرات شرکت كسب و كار نوين ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بشارت به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347953
آگهی تغییرات شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۳/۰۶/xxx۴ تحت شماره xxx۷/ث۹۴ و xxx۸/ث۹۴ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. عباس مصدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ سید مجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. سید رضا میرنظامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمد نوری پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255627
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه میکائیل رزاق درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ـ تهیه پوشاک و لباس برای محرومین از طریق جمع آوری فطریه و صندوق های نصب ونذورات مردم مسلمان تهیه مواد غذائی برای محرومین ازطریق جمع آوری فطریه و صندوق های نصب و نذورات مردم مسلمان تهیه لوازم مدرسه و کمک برای ثبت نام در مراکز فرهنگی و آموزشی کمک جهت درمان و معرفی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی کمک جت مراسم ازدواج و تهیه جهیزیه برای زوج های جوان پرداخت وام بلاعوض برای جوانان و مردم مستضعف و کمک هزینه اجاره بها مسکن تهیه ما یحتاج برای کلیه مناطق محروم کشور حتی جزایر لاینکف و غیره... مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ملت کوچه پروین پلاک ۴۸ واحد ۱کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای سیدصابر شفیعی به سمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱. آقای مجید فریرزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴. آقای سیدمجتبی ابوالقاسمی اصفهانی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.محمد جعفری فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمد شفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶. آقای صدیق سوادی مفرد به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶. آقای اشرف دهقانی حبیب آبادی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مجتبی کاظمی اونجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مجوز شماره ۲۳/xxx۰۴/xxx۵/۵۳/۱۴ مورخه ۳۰/۰۲/۹۴پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12196335
آگهی تاسیس شرکت توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی البرز ارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تحت شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱.موضوع شرکت: مشاوره مدیریت و اجرای طرحهای نیروگاهی ویوتیلیتی صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی به صورت کلید در دست، انجام پروژه های تولید و انتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما تاسیس شرکتها و مجتمع های کارخانه ای زیرمجموعه برای انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی ساخت قطعات و تجهیزات بهره برداری تعمیر و نگهداری فنی و اجرای طرحها انجام کلیه امور بازرگانی مجاز مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج از کشور و همچنین کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر میشود مباشرت یا مبادرت در زمینه های طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی مجاز و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی خدمات پس از فروش بهره برداری تامین قطعات یدکی تعمیرات موردی و سرویس های ادواری ارتقا و نوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین سرمایه از منابع داخل و خارج کشور و مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی و صنعتی داخلی و خارجی سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه موضوع شرکت از جمله تاسیس و احداث کارخانه های ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی احداث نیروگاه و تولید برق و احداث خطوط انتقال برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهاد های ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. ۲.مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا خیابان ورزش کوچه شهید نورالهی پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴.میزان سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx.xxx یک میلیارد ریال تماماً نقدی منقسم به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام که سی و پنج درصد آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/xxx۰/۵۲ مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه جلفا پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. ۵. اولین مدیران شرکت: سید رضا میر نظامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ـ عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ۶. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۷. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۸. بازرسان شرکت: سید مجتبی کاظمی اونجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و عباس مصدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹.اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ۱۰. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119816
آگهی تغییرات شرکت پویا سازان دماوند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۰۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای سیدمجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696460
آگهی تغییرات شرکت کسب و کار نوین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. آقایان سامان صادقیان کد ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا صادقیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانمها بهناز صادقیان کد ملی xxxxxxxxx۹ و سحر صادقیان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا بشارت به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید مجتبی کاظمی اونجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691398
آگهی تغییرات شرکت باغ آسمون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و احسان مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659888
آگهی تاسیس شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱/۶/۹۳ شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی ویوتیلیتی صنعتی نفت گاز و پتروشیمی بصورت کلید در دست انجام پروژه های تولید و انتقال برق از محله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما تاسیس شرکتها و مجتمع های کارخانه ای زیر مجموعه برای انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی ساخت قطعات و تجهیزات بهره برداری تعمیر و نگهداری فنی و اجرای طرح ها، انجام کلیه امور بازرگانی مجاز مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج از کشور و همچنین کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می شود، مباشرت یا مبادرت در زمینه های طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی مجاز و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی خدمات پس از فروش بهره برداری تامین قطعات یدکی تعمیرات موردی و سرویس های ادواری ارتقا و نوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین سرمایه از منابع داخل و خارج کشور و مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی و صنعتی داخلی و خارجی سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه موضوع شرکت از جمله تاسیس و احداث کارخانه های ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی احداث نیروگاه و تولید برق و احداث خطوط انتقال برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات سازمان منطقه آزاد ارس.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، خیابان ورزش، کوچه شهید نورالهی، پلاک ۲۸، کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ یک میلیارد ریال تماماً نقدی منقسم به یک میلیون سهم با نام یک هزار ریالی که مبلغ xxx/xxx/xxx سیصد و پنجاه میلیون ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۵/۹۳ بانک ملی شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت: عباس مصدری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء، عباس سمیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، حبیب سلیمانی لورون بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یحیی مروی صباغ بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.

۸ـ بازرسان شرکت: سید مجتبی کاظمی اونجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و سید رضا میر نظامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.

۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره بتصویب رسید.

۱۰ـ روزنامه ارک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxx۳ رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477350
آگهی تغییرات شرکت سرامیک البرز سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
عباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
مرتضی سیدنساج به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
مریم جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
سیدمجتبی کاظمی اونجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474223
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تیبا تجهیز فردا در تاریخ ۲۹/۲/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش توزیع صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز حق العمل کاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران ولنجک خیابان ۲۰ بن بست ارکیده پلاک ۱ طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸ مورخ ۷/۲/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
پدرام ایرانی اصل بسمت مدیرعامل بشماره ملی xxxxxxxxx۶ کاوه اقصائی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سام مشاور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سید مجتبی کاظمی اونجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
خانم معصومه طرخورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173355
آگهی تاسیس موسسه حقوقی عدل و داد ایلیا
موسسه فوق درتاریخ ۶/۶/xxx۲ تحت شماره xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه:
موضوع: ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضائی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ـ دیوان عدالت اداری همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی حسب مورد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیل صلاح
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران زیر پل میرداماد بین مدرس و آفریقا ساختمان xxx طبقه سوم شرقی واحد۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم خدیجه طرخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم خدیجه طرخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110748
آگهی تأسیس شرکت کیمیا کاوش امید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز حق العملکاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت و خارج کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران خیابان گل نبی پلاک ۳۳ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۰ مورخ ۱۹/۳/xxx۲ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم نازیلا هنجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای امید بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای امید بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای فریبرز طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید مجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983694
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مهسا تجارت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: مجید کاشی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید مجتبی کاظمی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا علیزاده به ک م xxxxxxxxx۴ معصومه علیزاده به ک م xxxxxxxxx۲ نشانی شرکت به تهران خ جمالزاده شمالی کوچه حجت پ ۴۵ زیر همکف ک پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر خواهد بود و ماده مربوطه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمدرضا علیزاده بسمت رئیس هیئت مدیره، معصومه علیزاده بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654832
آگهی اصلاحی شرکت سرامیک البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶/ت۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نام مدیرعامل سید مجتبی کاظمی اونجی به کدملی xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661977
آگهی تصمیمات شرکت باغ آسمونسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۶۷۵۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: سیدمجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و احسان مهدوی ظفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مریم جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ عباس سمیعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588949
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از۳ الی۵ نفر میباشد و ماده۲۴ اساسنامه اصلاح شد. موسسه رایان بهروش پارس (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت بازرس اصلی و حسن حسین پورفرد به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶، اردشیر مردان پور پینوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، مریم جعفری به کدملیxxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۲/۹۱ عباس سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فضای بهشت برین به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی کاظمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و مرتضی سیدنساج به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و اردشیر مردان پور پینوندی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321460
آگهی تصمیمات شرکت شهر نور نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: سید مجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و شیما موحدیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550918
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پارک‌وی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدمجتبی کاظمی‌اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای آرگ هایراپطیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اسماعیل حبیبی‌زمان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کریم پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدصالح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۲

در تاریخ ۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831748
آگهی اصلاحی شرکت سرامیک البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶/ت۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نام مدیرعامل سید مجتبی کاظمی اونجی به کدملی xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859047
آگهی تغییرات شرکت مشاورین ساختمانی نسیم پارک وی سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۵۴۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سمیرا صرافان‎چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شیما موحدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین وطن‎خواهان‎اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی پردل‎نوقابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید مجتبی کاظمی‎اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۲

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028501
آگهی تأسیس شرکت کوشش گستر سیوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۰۴/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxxxxx در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۱/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تولیدی و بازرگانی اعم از تولید صادرات و واردات مونتاژ خرید و فروش و ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی وخصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شریعتی ضلع جنوب بزرگراه همت ک سروستان دهم پ۳۴ ط۳‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۰۱ مورخ۱۸/۰۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه سید خندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امید بهفر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای امیرهمایون عشقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای امیرهمایون عشقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا هریک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ خانم نازیلا هنجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای سید مجتبی‌ کاظمی‌اونجی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085781
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی چهل ستون آرسس سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش و بسته‌بندی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی و تهیه ماشین‌آلات مربوطه برگزاری و شرکت در نمایشگاه داخلی و بین‌المللی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ اطلسی پ۵ واحد۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۰/۸/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه هنگام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سعید موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم فهیمه موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای مرتضی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مرتضی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سیدمجتبی کاظمی‌اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای منوچهر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409887
آگهی تغییرات شرکت مشاورین ساختمانی نسیم پارک وی سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۵۴۷۵
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین وطن‎خواهان‎اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مهدی پردل‎نوقابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید مجتبی کاظمی‎اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید مجتبی کاظمی‎اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ و بروات‎ـ و قراردادها و عقود اسلامی بامضا رئیس هیئت‎مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11671016
آگهی تصمیمات شرکت باغ آسمون سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: سیدمجتبی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و احسان مهدوی‌ظفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مریم جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ عباس سمیعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، مریم جعفری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705829
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از۳ الی۵ نفر میباشد و ماده۲۴ اساسنامه اصلاح شد. موسسه رایان بهروش پارس (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت بازرس اصلی و حسن حسین‌پورفرد به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت فضای بهشت برین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۸، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶، اردشیر مردان‌پور‌پینوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، مریم جعفری به کدملیxxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۲/۹۱ عباس سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فضای بهشت برین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم جعفری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مجتبی کاظمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و مرتضی سیدنساج به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و اردشیر مردان‌پور‌پینوندی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11877588
آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری پارک وی جم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی اجرا نظارت فنی کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی از قبیل انبوه‌سازی شهرک‌سازی آپارتمان‌سازی راهسازی سدسازی پل‌سازی تونل‌سازی محوطه‌سازی مشارکت و سرمایه‌گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای‌سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات مربوط به موضوع شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن استیل به صورت شمش یا آلیاژی میلگرد موادغذایی شامل برنج و چای قند و شکر روغن خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد کوچه حصاری خیابان هفدهم پلاک ۱۲ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۱ـ۳ ـ شعبه به آدرس ایران ـ اصفهان ـ اصفهان فلکه فیض طبقه فوقانی مبل ونوس پلاک ۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای اسماعیل حبیبی‌زمان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای کریم پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای نوبرعلی رزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای نوبرعلی رزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید مجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای آرگ هایراپطیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات