محمد علی جابرانصاری

محمد علی جابرانصاری

کد ملی 045016xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های محمد علی جابرانصاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد علی جابرانصاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739707
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا جابرانصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به جای محمد علی جابرانصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525433
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمد علی جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضا ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد جریان ( مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ قلی زاده ( قائم مقام مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا « چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا » چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا سقف xxxxxxxxx ریال به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۱) وحید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561377
آگهی تأسیس شرکت فراگیر فرزان گلنار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات کالا و خدمات مجاز ایجاد و مشارکت در امور تولیدی و بازرگانی کالا و خدمات فنی ساختمان و بنا و امور فنی مربوطه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران آفریقای شمالی‌ـ خ گلنار‌ـ پ۵۶‌ـ واحد۴۵‌ـ اداری بی‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا جابر‌انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدعلی جابر‌انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم مهگل جابر‌انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم مهگل جابر‌انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات‌ قراردادها با امضای رئیس هیات‌مدیره به تنهایی یا دو عضو دیگر هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات