فریدون حسنی

فریدون حسنی

کد ملی 043969xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های فریدون حسنی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فریدون حسنی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1032268
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ فریدون حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ و نیز سید مرتضی شرافت به ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش م xxxxxxxxx۹۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و لذا نادر گودرزی به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین ایرانمنش به ک م xxxxxxxxx۱ سید مرتضی شرافت به ک م xxxxxxxxx۰ و رحمت اله روستاپور دارای ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868652
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ پییر اف هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی جعفر مطیعی تواندشتی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به جای محمد روشن به ک م xxxxxxxxx۶ و فریبرز مقیمی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال به ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی فریدون حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای علیرضا وزیری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی نجفی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و امین شجاعی به ک م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق مالی تعهدآور و اسناد از قبیل چک سفته برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی با امضاء هریک از مدیران و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702265
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886209
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی‌پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت‌مدیره، روزعلی نیک‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667200
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت مدیره، روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577658
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973130
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548447
آگهي تصميمات شركت سيمان شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546426
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482310

آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828182
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۵/۹۰ نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و محمدرشید افشار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و اسماعیل جوانبخت به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و غلامحسین وحیدنیا به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵‌ـ ضمنا نادر غفاری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین وحیدنیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضا) به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680602
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس‌خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و روزعلی نیک‌آبادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10769221
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ پییر اف هسلر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی جعفر مطیعی‌تواندشتی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره به جای محمد روشن به ک م xxxxxxxxx۶ و فریبرز مقیمی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سیمان شمال به ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی فریدون حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای علیرضا وزیری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی نجفی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و امین شجاعی به ک م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق مالی تعهدآور و اسناد از قبیل چک سفته برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی با امضاء هریک از مدیران و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845140
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902246
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات