سید مرتضی مشهدی

سید مرتضی مشهدی

کد ملی 659966xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های سید مرتضی مشهدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید مرتضی مشهدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون
سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون
بازرس اصلی
آسیا پرداز غرب
آسیا پرداز غرب
بازرس اصلی
رنگ ورزین کارا گلچین
رنگ ورزین کارا گلچین
بازرس علی‌البدل
مهندسی تجارت صنعت فرات
مهندسی تجارت صنعت فرات
بازرس علی‌البدل
سازه پایدار نیوساد
سازه پایدار نیوساد
مهندسی حراره ارومیه
مهندسی حراره ارومیه
بازرس علی‌البدل
مهندسی پژواک سبز البرز
مهندسی پژواک سبز البرز
رییس هییت مدیره
پویاالومینیوم پارسیان
پویاالومینیوم پارسیان
بازرس علی‌البدل
حقوقی آبان بهپویش
حقوقی آبان بهپویش
مخمل سبز چمنزار
مخمل سبز چمنزار
بازرس علی‌البدل
طلوع اقتصاد مانی
طلوع اقتصاد مانی
بازرس علی‌البدل
پایدار سازه آرامیس
پایدار سازه آرامیس
بازرس اصلی
هدیش سبز پارسه
هدیش سبز پارسه
بازرس علی‌البدل
مارین صنعت پارس آراد
مارین صنعت پارس آراد
بازرس علی‌البدل
دنیای تجارت استون پل
دنیای تجارت استون پل
بازرس علی‌البدل
خدمات مشاوره ای اتوماسیون آبان نو آور ایرانیان
خدمات مشاوره ای اتوماسیون آبان نو آور ایرانیان
رییس هییت مدیره
مهندسی تماس نیروی جهان
مهندسی تماس نیروی جهان
پردیس تجارت پرشیا
پردیس تجارت پرشیا
بازرس علی‌البدل
نوآوران پلاستیک صداقت
نوآوران پلاستیک صداقت
بازرس اصلی
پرتو توسعه تجارت ایساتیس
پرتو توسعه تجارت ایساتیس
بازرس علی‌البدل
مهندسی شاران ابنیه
مهندسی شاران ابنیه
بازرس علی‌البدل
اریسا الکتریک ایرانیان
اریسا الکتریک ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دیوار گستران دیبا
دیوار گستران دیبا
بازرس علی‌البدل
لبنیات بستنی آرگی
لبنیات بستنی آرگی
بازرس اصلی
ارشیا تدوین بنا
ارشیا تدوین بنا
بازرس علی‌البدل
خاک آشیانه سبز
خاک آشیانه سبز
بازرس علی‌البدل
گروه مهندسین پل آب سازه
گروه مهندسین پل آب سازه
بازرس علی‌البدل
راشین رود افشان
راشین رود افشان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14858184
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 161849 و شناسه ملی 10102044790
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ هادی کاشانی به شماره ملی 1829128493 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احمد رمضانی به شماره ملی 0064139549 به سمت رئیس هیئت مدیره و رمضان فتح الهی به شماره ملی 2939218374 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملی 0058243615 بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی به شماره ملی 6599662341 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند ـ پ980728814569665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805294
آگهی تغییرات شرکت راشین رود افشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۴۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517411
آگهی تغییرات شرکت راشین رود افشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۴۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321516
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسین پل آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۴۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین رعدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید اشکان موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدهاشم میرحسینی چاهوکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نرگس خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229757
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757938
آگهی تغییرات شرکت ارشیا تدوین بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۸۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662696
آگهی تغییرات شرکت خاک آشیانه سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیری ورنامخواستی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414224
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رمضان فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و هادی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و احمد رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349100
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پلاستیک صداقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - داود ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صغری آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پریسا کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشیا تدوین بنا درتاریخ ۱۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مهندسین مشاور شامل مطالعه، طراحی، نظارت طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی برق و مکانیک و تاسیسات شهری و طرحهای صنعتی و شهر سازی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار قیطریه خیابان شب تاب بلوک ۴ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx۳/xxx۹ / ب د مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ بانک دی شعبه چیذر پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای سیامک کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریبرز قبادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای شیرزاد جزائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شد ند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد‌ها، عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لبنیات بستنی آرگی در تاریخ ۱۶/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. تولیدی، لبنیات و انواع بستنی و کیک بستنی و نان بستنی و کلیه مواد لبنی، شیر وماست وخامه و سایر محصولات لبنی و پروتئینی و محصولات شیرینی و شکلات بسته بندی انواع خشکبار انواع حبوبات و غلات نان تولید انواع مربا و ترشی کنستانتره میوه تولید غذاهای آماده خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه محصولات غذایی ولبنیات و خشکبار اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. پس از کسب مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل شهرستان ابو زید آباد روستای محمد آباد بعد از ایستگاه هواشناسی پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیون ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸۰/۵۳ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه ابوزید آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محمد قندی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود قندی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسین قندی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مسعود قندی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043230
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرجان منشی زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735197
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیوار گستران دیبا درتاریخ ۲۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه کارهای ساختمانی از ابتدا تا انتهای عملیات اجرایی، سد سازی، پل سازی، راه سازی و باند سازی و آسفالت اجرای کلیه عملیات آبی و فاضلاب از قبیل لوله گذاری و لوله کشی صنعتی و خانگی و کلیه عملیات فاضلاب و تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران – فلکه دوم صادقیه –خیابان مرودشت – پلاک ۱ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ نزد بانک شهر شعبه گلشهر کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بابک قرجه داغی سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مسعود تارویردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد‌ها، عقود اسلامی، با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سودابه بحر کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریسا الکتریک ایرانیان در تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی لوازم خانگی و قطعات و مواد اولیه کالاهای خانگی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران خیابان شریعتی خیابان یخچال بن بست سیما پلاک ۱ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ نزد بانک سینا شعبه فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه فهیمی پور شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره واحمد نظامی پور دزفولی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن طنابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563528
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:احمد علمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و رمضان فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و هادی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و احمد رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357389
آگهی تغییرات شرکت طلوع اقتصاد ماني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۵۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323510
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شاران ابنیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۱۷۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۳۸۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۳/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم نقی زادهء ملایوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255955
آگهی تغییرات شرکت پرتو توسعه تجارت ایساتیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۷۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۸۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی غنچه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252616
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پلاستیک صداقت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم صغری آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتح اله نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038882
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت پرشیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۷۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاهین پیری به کدملی xxxxxxxxx۴۹و رامین پیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم آذر قهرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخــاب گردیدند.مرجان منشی زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617478
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت هدیش سبز پارسه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد نظامی پور دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ فرزانه فهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسن طنابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603275
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار سازه آرامیس در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی ـ تاسیسات ـ راه و باند ـ ابنیه ـ جدول و محوطه سازی ـ آسفالت ـ توسعه و نگهداری فضای سبز ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتمع سبحان طبقه ۵ واحد۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/xxx/۹۳ مورخ ۷/۳/۹۳ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهرک راه آهن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " جمهوری اسلامی " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۷۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۵۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم حبیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و صادق حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420889
آگهی تغییرات شرکت اقلیم گستر تیوا سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۳۵۰۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدعلی غنچه ـ کد ملی xxxxxxxxx۳ و مرتضی غنچه ـ کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244705
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229665
آگهی تغییرات شرکت رنگ و رزین کارا گلچین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۸۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
خانم سمیرا حسین زاده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اصغر حسین زاده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مرتضی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161333
آگهی تاسیس موسسه حقوقی آبان بهپویش
موسسه فوق درتاریخ ۶/۶/xxx۲ تحت شماره xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه:
ارائه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ثبتی دادگاه دادگاه خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده ۵ دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخل مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور داوری اعم از داخل و بین الملل در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع سبحان طبقه ۵ واحد۲۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151521
آگهی تغییرات شرکت پویا الومینیوم پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد نظری پارسا کدملیxxxxxxxxx۴ و محمود نظری پارسا کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند. آقایان بیژن فمی تفرشی کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984682
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژواک سبز البرز (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۳۲۹۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱/۱۲/xxx۹ فرزند سید رجب با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید امیر مظلوم حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱/۶/xxx۶ فرزند سید ابوالقاسم با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۴ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:
اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم پریسا جلیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و اقای رضا کیوانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پریسا جلیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای رضا کیوانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا جلیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، بلوارآفریقا بالاتر از میرداماد خ سرو پ۴ واحد۲۸ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید:
کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوارکشی و اجرای پیاده روها راهسازی و سدسازی و جدول بندی و نظایرآن کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات ساختمان تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی و سیستمهای سردکننده ساختمان و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و سدها و شبکه گازرسانی شهری شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی.
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958343
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حراره ارومیه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۷۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید حسام الدین همزه عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان طهماسبی به ک م xxxxxxxxx۴ پریچهر باطنی به ک م xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ پریچهر باطنی بسمت رئیس هیئت مدیره، پیمان طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924811
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت عرفان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱/۱۲/xxx۹ فرزند سیدرجب با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxxxxx تاریخ تولد ۱۲/۶/xxx۷ فرزند داود با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ بین برق آلستوم و پل ستارخان ـ پ xxx ـ ط ۱ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوارکشی اجرای پیاده روها و نظایر آن راه سازی سدسازی پل سازی محوطه سازی تاسیسات و تجهیزات ساختمان شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۷ـ نام شرکت به 'سازه پایدار نیوساد' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۸ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۲/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607771
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت عرفان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱/۱۲/xxx۹ فرزند سیدرجب با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxxxxx تاریخ تولد ۱۲/۶/xxx۷ فرزند داود با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهنام چائی‌چی‌ملت‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام چائی‌چی‌ملت‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام چائی‌چی‌ملت‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ بین برق آلستوم و پل ستارخان ـ پ xxx ـ ط ۱ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه‌های ساختمانی محوطه‌های کوچک دیوارکشی اجرای پیاده‌روها و نظایر آن راه‌سازی سدسازی پل‌سازی محوطه‌سازی تاسیسات و تجهیزات ساختمان شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۷ـ نام شرکت به 'سازه پایدار نیوساد' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۸ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و با امضای منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۲/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743641
آگهی تصمیمات شرکت رنگ و رزین کارا گلچین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۶۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: مرتضی گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سمیرا حسین زاده باقری به کدملی xxxxxxxxx۸ و اصغر حسین زاده باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سمیرا حسین زاده باقری به سمت رئیس هیئت مدیره، اصغر حسین زاده باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193428
آگهی تصمیمات شرکت رنگ و رزین کارا گلچین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: مرتضی گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سمیرا حسین زاده باقری به کدملی xxxxxxxxx۸ و اصغر حسین زاده باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ سمیرا حسین زاده باقری به سمت رئیس هیئت مدیره، اصغر حسین زاده باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755046
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تجارت صنعت فراتسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد:
آقای محمدرضا حیدری کاویانی و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا حیدری کاویانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862886
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تجارت صنعت فرات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل می‌باشد:

آقای محمدرضا حیدری‌کاویانی و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا حیدری‌کاویانی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697309
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پلاستیک صداقت(سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۳۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ که در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.
۱ـ آقای داود ناصری به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صغری آقاجانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و الهه قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384093

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای فرزین شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۷۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای فرزین شریعت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی‌رضا باقی‌پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای علی‌رضا باقی‌پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌رضا باقی‌پورماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034765
آگهی تأسیس شرکت مارین صنعت پارسا راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی مجاز صنعتی ساختمانی و پیمانکاری شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور و فروش کالا به سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی امور صنعتی و معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح عمران و ساخت ابنیه و ساخت و ساز و راهسازی و توسعه فن آوری‌های نوین ساختمانی و خانه‌های پیش ساخته سازه‌های بتنی و فلزی سبک و سنگین ساخت راه و باند و پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب و فاضلاب و لوله کشی گاز تاسیسات برقی و مکانیکی طراحی و نصب و ساخت و سرویس و نگهداری فنی انواع آسانسور طراحی خدمات فنی و مشاوره مهندسی و اجرای بین المللی در زمینه ابزار دقیق برق اتوماسیون و نصب تجهیزات در طراحی خدمات مشاوره مهندسی و اجرا در زمینه خطوط انتقال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی امور کشاورزی و تولیدی و واردات و فروش ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و صنعتی طراحی و ساخت کلیه امور نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی و خارجی خدمات شهری شامل فضای سبز و مهندسی شهری احداث کارخانجات صنعتی و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و مدیریت منابع شرکت شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با موضوعات شرکت اخذ و ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که در راستای اهداف شرکت مثمرثمر باشد گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی در بانکهای داخل و خارج از کشور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت شناسائی اکتشاف و استخراج و بهره داری معدن و دانه بندی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی تولید پودرهای معدنی میکرونیزه خرید و فروش محصولات معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم و تولید و خدمات مرتبط طراحی و مشاوره و تولید ابزارآلات معدنی واردات و صادرات کلیه ماشین آلات و موادمعدنی بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی و غیرهرمی و غیرشبکه‌ای طراحی و مشاوره در امور مناقصات و مزایدات سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد کارخانجات پتروشیمی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم انجام کلیه امور اجرایی و مهندسی مربوط به پروژه‌های صنعتی ساحلی و فراساحلی ساخت سکوهای نفتی و گازی در حوزه‌های لوله کشی کابل کشی نصب تجهیزات ابزارآلات دقیق تصتیح عملیات ژئوتکنیک ابنیه و ساختمانهای صنعتی اسکله و بندرگاهها و لوله گذاری زیرآب راه اندازی صنایع سکوهای نفتی و گازی کارخانجات و پالایشگاهی و پتروشیمی و کلیه فعالیتهای بازرگانی در امور فوق طراحی و ساخت و نصب در سایت تجهیزات صنعتی شامل پمپهای اندازه گیری انواع شیرآلات شیرآلات صنعتی و بهداشتی تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق شامل فشار سنجها دماسنجها جریان سنجها پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پکیجهای لخته گیر پکیجهای تصفیه گاز رطوبت گیر پکیجهای تهیه کلر مخازن اتمسفریک و تحت فشار از هر جنس مبدلهاس حرارتی آب شیرین کن برجهای خنک کن دستگاههای تصفیه آب و فاضلاب نورد و قطعات پروفیل فلزی تهیه مواد شیمیایی در کارخانجات تولید مواد شیمیایی برجهای تقطیر تولید انواع ملزومات صنعتی شامل پیچ و مهر واشر. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران ونک خیابان آرارات پلاک ۸ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۸۲ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه فیاض بخش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیامک محمدی وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم نگین دوانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم سیما محمدی وند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم نگین دوانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم ندا حسین زاده واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052377
آگهی تصمیمات شرکت پویا آلومینیم پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۲۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: بیژن فمی تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737164
آگهی تأسیس شرکت دنیای تجارت استون پل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه‌ای شامل سخت‌افزار و اسمبل اتوماسیون صنعتی طراحی و راه‌اندازی و پشتیبانی فنی انواع شبکه‌های رایانه‌ای داخلی کابلی و ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز رایانه‌ای و انجام کلیه خدمات در زمینه تجهیزات فنی سیستم‌های مخابرات و سخت‌افزار رایانه پشتیبانی فنی قطعات و تهیه و تامین ملزومات و لوازم جانبی رایانه و سیستم‌های مخابرات شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی و بین‌المللی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و نیمه‌خصوصی اخذ و ایجاد نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبات در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز ارائه مشاوره مطالعه فنی در خصوص برگزاری همایشها و سمینارها و کنفرانسها عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی ارائه مشاوره و مطالعه فنی در خصوص بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی و فروش کلیه محصولات مجاز داخلی و خارجی ایجاد بستر مناسب جهت تعامل تجاری شرکت‌های داخلی و خارجی ارائه مشاوره و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از پل رومی ک نبوی پ ۱ ط ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی و شش سهم بانام، تعداد شصت و چهار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۸/۱/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پل رومی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران نگین استون سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرزین شریعت‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ موسسه تبلیغاتی اوج نگین استون با نمایندگی آقای سید باهر موسوی‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علی‌رضا باقی‌پورماسوله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای ابراهیم حبیبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850228
آگهی تأسیس موسسه خدمات مشاوره‎ای اتوماسیون آبان نو آور ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: طراحی و اجرای سیستمهای مدیریتی مکانیزه اتوماسیون اداری تنظیم و تدوین طرحهای توجیهی تنظیم قرارداد مطالعه و برنامه‎ریزی و ارائه امکانات جهت ارتقاء سطح کیفی سیستم‎های مدیریتی در شرکت‎ها و سازمان‎ها استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع سبحان ط ۵ واحد ۲۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای سیدامیر مظلوم‎حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای سیدامیر مظلوم‎حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857776
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حراره ارومیه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۷۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید حسام‌الدین همزه‌عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان طهماسبی به ک م xxxxxxxxx۴ پریچهر باطنی به ک م xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ پریچهر باطنی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، پیمان طهماسبی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136315
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پلاستیک صداقت(سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۳۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ که در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل تصمیم‌گیری شد.

۱ـ آقای داود ناصری به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و صغری آقاجانی به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت سید مرتضی مشهدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و الهه قهرمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11764101
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تماس نیروی جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۲۷۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۲۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: مریم حارسی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدعلی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حیدر مرسلوئی‌حسنکلو به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حامد مرسلوئی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره ۳ نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز قانونی شرکت به تهران ـ خ آیت‌اله کاشانی ـ جنت‌آباد ـ بعد از مجتمع سمرقند ـ نبش ک گلستان ـ پ xxx ـ ط ۳ ـ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حیدر مرسلوئی‌حسنکلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حامد مرسلوئی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات