غلام‌رضا خلیل ارجمندی

آقای غلام‌رضا خلیل ارجمندی

کد ملی 659939xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا خلیل ارجمندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا خلیل ارجمندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه انرژی مبین فردا
توسعه انرژی مبین فردا
نایب رییس هییت مدیره
گسترش انفورماتیک ایرانیان
گسترش انفورماتیک ایرانیان
بیمه توسعه
بیمه توسعه
مدیریت دانش اقتصاد روز
مدیریت دانش اقتصاد روز
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری شهرآتیه
سرمایه گذاری شهرآتیه
عضو هییت مدیره
بانک کارآفرین
بانک کارآفرین
عضو هییت مدیره
صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
رییس هییت مدیره
هنر مندان پیشکسوت
هنر مندان پیشکسوت
نوسازان منطقه جنوب شرق تهران
نوسازان منطقه جنوب شرق تهران
رییس هییت مدیره
فروشگاههای زنجیره ای رفاه
فروشگاههای زنجیره ای رفاه
رییس هییت مدیره
فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه
فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه
سرمایه گذاری صباتأمین
سرمایه گذاری صباتأمین
انجمن حسابداری
انجمن حسابداری
عمران و توسعه امید زائر
عمران و توسعه امید زائر
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
نیک پندار آرایه الوند
نیک پندار آرایه الوند
توسعه اقتصاد هنر آتیه
توسعه اقتصاد هنر آتیه
رییس هییت مدیره
خدمات گستر فراز البرز هگمتانه
خدمات گستر فراز البرز هگمتانه
نایب رییس هییت مدیره
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
نایب رییس هییت مدیره
اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی علوم
اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی علوم
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
اقتصاد خلاق پویا
اقتصاد خلاق پویا
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری و توسعه کیش
سرمایه گذاری و توسعه کیش
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14740093
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۵۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۸. ۰۵. ۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱ ) آقای سعید نظری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ، آقای حجت اله روحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ، آقای محمود افتاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . ۲ ) کلیه چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . ۳ ) هیأت مدیره اختیارات بند ب و بند ط از ماده ۲۱ اساسنامه را بشرح ذیل : « اقامه و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین ، جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل ( xxx ) قانون اساسی ، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجارت بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی به عنوان متقابل و دفاع از آن ، استرداد دعوی و جلب شخص ثالث ، ورود در دعوی به عنوان ثالث ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از داده گاها ، اعطای مهلت برای محکومبه در دادگاه‌ها و ادارات و دایر ثبت اسناد » به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539522
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان آقای هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش . آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف بانک سامان به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۱۳ اساسنامه شامل بندهای ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۹ و ۱۳ را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398531
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۵۳۵۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷.۱۰.۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای ناصر آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شکر الله بنار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ مطابق مفاد ماده ۲۱ اساسنامه، اختیارات و وظایف هیئت مدیره تعیین و مورد پذیرش اعضا هیئت مدیره می باشد. ۳ ـ مطابق مفاد ماده ۲۳ اساسنامه شرکت، کلیه چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372380
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱/xxxمورخ ۱۹/۹/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره و جواد عشقی نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سید نیما فاضلی تبار به کد ملیxxxxxxxxx۱ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرهاد ذاکری به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره و نوید قدوسی به کد ملیxxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۶ ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۲،۲۱،۲۰ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. د- معاملات سهام و سایر اوراق بهادار طبق آئین نامه معاملات می باشد.
شرح بندهایی از اساسنامه، تفویضی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل براساس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۷/xxx۷
۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵- پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۶- تنظیم صورت های مالی میان دورهای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات. ۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۲۰ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده . ۲۱-استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چار چوب قوانین ،اساسنامه،مقررات وآیین نامه های داخلی شرکت . ۲۲- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۲۳- تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت وموسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت وبرای انجام وظایف وتحقق اهداف شرکت ( خرید وفروش سهام و اوراق بهادار با هدف اجرای ماده ۳ اساسنامه ورعایت آیین نامه های داخلی شرکت به استثناء تحصیل دارایی وتاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت وموسسات دیگر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323468
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۵۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۷ و با توجه به خروج آقای ابراهیم غلام زاده از عضویت هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سیدرضا سراج با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عباس نوربخش با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای محمود افتاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138148
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوء هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تتفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976997
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اقتصاد خلاق پویا درتاریخ ۲۲/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید محتوا در کلیه قالب‌ها (خبر، گزارش، گفتگو، مقاله، عکس، ترجمه، چند رسانه‌ای) انتشار رسانه‌های عمومی، تخصصی، اختصاصی و یا نشریات داخلی، اعم از مکتوب و الکترونیک برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت رسانه‌ای اخذ نمایندگی از موسسات و رسانه‌های خارجی برگزاری جلسات نقد و بررسی رسانه‌ها شماره مجوز xxxxxx / ۹۶ تاریخ مجوز ۳۰/۰۸/xxx۶ مرجع صادرکننده: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - خیابان ش قدرت الله قموشی رامندی (سوم) - کوچه شهرام - پلاک ۱ - طبقه سوم - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سیده هانیه هاشمی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۵۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۵۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم سیده هانیه هاشمی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای غلامرضا خلیل ارجمندی مدیر مسؤول (مدیرعامل) و ممهور به مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937882
آگهی تغییرات انجمن حسابداری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخ ۲۱/۶/۹۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای ایرج نوروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حسن همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای سید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره خانم گیتی اعظم شاهوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم آزیتا جهانشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های انجمن انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۲۱۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶، آقای عباس نوربخش با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ طی حکم شماره xxxxxxxxx/۹۶ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای ابراهیم غلام زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ طی حکم شماره xxxxxxxxx/۹۶ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738891
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۸/xxx/۹۶ مورخه ۳۰/۷/xxx۶ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی عمره سعادت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد زاهدی دادوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی میثاق نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمد جواد دانشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان حج و زیارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین ترابی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647524
آگهی تغییرات اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی علوم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۱۸/۳ مورخ ۳۰/۰۵/۹۶ وزارت علوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و عملکرد سال xxx۵ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه موسسه انتخاب گردید. موسسه مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی احمد آکوچکیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ (عضو علی البدل هیئت مدیره) جایگزین موسسه پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی سید امیر منصوری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو اصلی هیئت مدیره) و موسسه پژوهشی معماری شبستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی بابک داریوش به کد ملی xxxxxxxxx۲ (عضو علی البدل هیئت مدیره) جایگزین موسسه پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی محمود صفارزاده به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو اصلی هیئت مدیره) گردیدند. موسسه مرکز پژوهشی زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی ناصر عبادتی با اخذ به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره و موسسه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی سعید تقوایی گنجه علی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ناصر پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسنادی که برای اتحادیه ایجاد تعهد مالی نماید از جمله و بدون قید انحصار، چک‌ها بروات و سفته و حوالجات باید به امضای دبیرکل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بعلاوه مهر اتحادیه برسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542531
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ یوسف علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره قاسم سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تنفیذ گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317786
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx , xxx مورخه ۲۵/۱۰/xxx۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی عمره سعادت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد زاهدی دادوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی میثاق نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - حسین اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره - ناصر خدرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره - مهدی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان حج و زیارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره - محمدحسین ترابی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308416
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ سیدمحمد مجتبی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره و سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته وبروات قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران الهیه خیابان بیدار برج جم طبقه ۲ واحد ۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255901
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری ش ملی xxxxxxxxx۰ و صندوق حمایت از روزنامه نگاران نویسندگان و هنرمندان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدمحمد مجتبی حسینی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038295
آگهی تغییرات صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ میرسعید نیکزاد لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ابوالقاسم ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید محمد مجتبی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ روح الله خدارحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و بنیاد سینمایی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038298
آگهی تغییرات صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میرسعید نیک زاد لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ابوالقاسم ایرجی کجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره روح اله خدارحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره سیدمحمدمجتبی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971270
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۶/xxx/۹۵ مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی عمره سعادت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زاهدی دادوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی میثاق نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر خدرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان حج و زیارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین ترابی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791453
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ و نامه شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازموسسه فرهنگی عمره سعادت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصرخدرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازتعاونی مصرف کارکنان حج وزیارت بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضوهیات مدیره وآقای حسن محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت مرکزی دفاتر خدماتی زیارتی سراسرایران شمسابشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد زاهدی دادوکلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت خدمات زیارتی میثاق نور بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد حسین ترابی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479954
آگهی تغییرات شرکت خدمات گستر فراز البرز هگمتانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود حسن زاده قرائی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا خلیل ارجمندی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدرضا علوی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پست بانک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446053
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان بشماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای وحید باقری خیرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیدحسین سیدزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمحسن مصطفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) ونیز کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446057
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای وحید باقری خیرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدحسین سیدزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12322190
آگهی تغییرات شرکت نیک پندار آرایه الوند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۲۰۷۴۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ۲۰/۱/۹۶انتخاب گردیدند: آقای سهیل گلیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان ـ آقای محمد رضا باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲ـ آقای مهدی ملکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای دانش محمدی حسن کیاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12322208
آگهی تغییرات شرکت نیک پندار آرایه الوند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۲۰۷۴۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سهیل گلیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران وهنرمندان به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضواصلی ـ آقای محمد رضا باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضواصلی ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303437
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی واحد xxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق درزمان تاسیس به ارزش مبنا xxx۹۸ میلیون ریال شامل xxx۰ واحد سرمایه گذاری مدیریتی بانام و xxx۹۸ واحد سرمایه گذاری عادی xxxxxx۰ ریالی بانام میباشد ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرصندوق و مدیرثبت - صندوق اعتباری هنر شماره ثبت xxx۲۴شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر اجرا - شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی رضا زنگنه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی - موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا صندوق: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از آقایان علی اسلامی بید کلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر تقی خان تجریشی باکدملی xxxxxxxxx۲و خانم سارا همتی با کدملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286345
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ و مجوز سازمان حج و زیارت بشماره xxx۱/xxx/۹۴ مورخ xxx/۳/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی عمره سعادت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خدرنژاد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان حج و زیارت بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب وسایر اعضا نیزدر سمت های قبلی خود ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139439
آگهی تغییرات موسسه هنرمندان پیشکسوت به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن آقا علی اکبری باکدملی xxxxxxxxx۷ جایگزین آقای غلامرضا خلیل ارجمندی باکدملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084325
آگهی تغییرات موسسه انجمن حسابداری ایران به‌شماره‌ثبت ۹۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۳۰/۴/xxx۳ بموجب مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخ ۲۶/۶/۹۳ وزارت علوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ایرج نوروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسن همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ گیتی اعظم شاهوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره احمد احمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آزیتا جهانشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره همگی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. -عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی - حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410627
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۳۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صالح نقی پورویجویه ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن نیکخواه ک.مxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد ابراهیم توانپور ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772697
آگهی تغییرات موسسه هنرمندان پیشکسوت به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت امناء مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود عزیزی سلدوز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید عباس عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسن ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۵، غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، حسن مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت امناء تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554191
آگهی تغییرات موسسه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان شماره ثبت ۱۶۴۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
۲ـ آقای میر سعید نیکزاد لاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای مهدی شجاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای وحید باقری خیر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1649132
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان وروزنامه نگاران وهنرمندان در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. آگهی تغییرات موسسه صندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان وروزنامه نگاران وهنرمندان به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای سعید نیک زاد لاریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای مهدی شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و آقای بهروز فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیت مدیره ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418056
آگهی تاسیس
موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی کانون بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxx۹۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع موسسه:
ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی و همکاری بین اعضای کانون و تلاش در جهت بهبود کیفیت، ارائه خدمات و استقرار روش های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی، هماهنگی بین اعضاء در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضاء همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای گسترش خدمات بانکداری و مطالعات در زمینه پولی و بانکی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت کانون و ارائه نظرات مشورتی حقوقی در خصوص تهیه و لوایح طرح های مربوط به قوانین پولی و بانکی به کلیه مراجع ذیربط و پیوستن به انجمن ها و موسسات مشابه، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء در کلیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی راساً یا به نمایندگی از اعضاء یا از طریق انتخاب وکیل و پشتیبانی از آنان در مراجع و سازمانهای ذیربط و پیگیری حل مشکلات عمومی و مشکلات اعضای کانون در کلیه مراجع و دفاع از منافع مشترک آنها در مراجع و سازمانهای دولتی و ملتی و مراجع قضائی و حل اختلاف بطور مستقل یا با تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع اعم از قضائی و اداری و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، حکمیت و داوری بین اعضاء و نصب داور در خصوص رسیدگی به اختلافات یا دعاوی بین اعضاء و یا دعاوی اعضاء با سایر اشخاص در صورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، سایر معاملات، اقدامات و فعالیت هایی که در جهت نیل به اهداف و فعالیت های قانونی کانون مورد نیاز است.
مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی موسسه:
تهران، بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک xxx طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه موسسه: ندارد
اولین مدیران موسسه:
شرکت بانک کارآفرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مسعود عزمی شبستری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خیابان ظفر بین بلوار آفریقا و خیابان ولیعصر پلاک xxx
شرکت بانک اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی افشین کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران بلوار اسفندیار بین ولیعصر و آفریقا پلاک ۲۴
موسسه اعتباری توسعه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران آفریقا خیابان شهید صانعی پلاک ۳۲
شرکت بانک پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران، خیابان میر داماد پلاک xxx
شرکت بانک انصار بشماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد مراد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خ پاسداران نبش نارنجستان دهم پلاک xxx
سید محمود مرتضوی بسمت دبیر کل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ساکن تهران بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک xxx طبقه فوقانی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و عادی و اداری با امضا دبیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات دبیر کل: طبق اساسنامه
بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۲ مورخ ۹/۱۱/۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی آگهی گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ بانک شهر (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت صرافی شهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای مرتضی خامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای ناصر آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) شماره ملی xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271357
آگهی تغییرات شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه فن آوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای پژمان خلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلطانخواه بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای محمدتقی ملکی اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بیمه توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین معروفی فر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304756
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م xxxxxxxxx۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929313
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م xxxxxxxxx۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754953
آگهی تاسیس شرکت مدیریت دانش اقتصاد روزسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و واحدهای خدماتی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت های فوق در ارتباط با شد خصوصا راه اندازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت کارآفرینان و سایر سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی
۲ـ ارایه و انجام خدمات مشاوره ای مدیریت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بنگاههای اقتصادی در کلیه بخش های تولیدی و غیرتولیدی در داخل و خارج از کشور
۳ـ مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی
۴ـ مشارکت در سهام شرکتها و بنگاهای اقتصادی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت.
۵ـ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی و مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح های عمرانی و صنعتی در داخل و خار از کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.
۶ـ اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه.
۷ـ انجام کلیه معاملات بازرگانی و فعالیت های پیمانکاری و حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مجاز به طور کلی
۸ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و مبادرت به کلیه عملیات های مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق موضوع شرکت لازم و مفید باشد.
۹ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای جدید یا قدیم در داخل یا خارج از کشور برای شرکت و مشارکت در طرح های تولیدی اعم از جدید یا قدیم.
۱۰ـ شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج از کشور
۱۱ـ ایجاد شرکت و موسسات خدمات مدیریت و مشاوره مدیریت
۱۲ـ انجام معاملات و عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در داخل و خارج از کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
۱۳ـ اخذ و استفاده از تسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در داخل و خارج از کشور
۱۴ـ خرید و فروش تکنولوژی دانش های فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور
۱۵ـ طراحی، ساخت، احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه فرمانیه ـ نبش خیابان بوستان ـ ساختمان آسمان ـ طبقه ۱۴ ـ واحد D ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۴ مورخ ۱۶/۷/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علیرضا هادیان همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (موسی عبدالعلی زاده) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سردار بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732453
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت شادان شهر باختر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی قدرت اله اسدی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی پدرام خلیل زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی خلیل خلیل زاده به کدملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت زرین ساختمان خاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید داود سیدمهدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت بهکار ساختمان آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آزیتا دادفر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید بهمن سیدزارع به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۸/۹۰ خلیل خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا خلیل ارجمندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651851
آگهی تصمیمات شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی حیدر مستخدمین حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت بیمه توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ پژمان خلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ پدرام خلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx ـ محمدرضا سلطانخواه بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ پژمان خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سلطانخواه بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید سیما به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986310
آگهی تصمیمات شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اعتباری توسعه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی حیدر مستخدمین‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت بیمه توسعه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ پژمان خلیل‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ پدرام خلیل‌زاده به کدملی xxxxxxxxx ـ محمدرضا سلطانخواه‌بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ پژمان خلیل‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سلطانخواه‌بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید سیما به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601219
آگهی تأسیس شرکت توسعه انرژی مبین فرداسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه اموری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی و پایین دستی پتروشیمیایی و شیمیایی و فرآورده های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت مطالعه و پژوهش در رابطه با موضوع مدیریتی فنی و مهندسی آموزش پرسنل شرکت اجرائی تولیدی بهره برداری بازرگانی و خدماتی که شرکت برای انجام این گونه فعالیتها دارای همه گونه حقوق و اختیارات لازم از جمله حقوق و اختیارات زیر می باشد: تاسیس شرکتهای مختلف در داخل و خارج از کشور راسا و یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی طبق مقررات و موضوع شرکت مشارکت و انجام هرگونه معامله مجاز با شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال دانش فنی از و یا به منابع داخلی و یا خارجی واردات و صادرات مواد محصولات تجهیزات ماشین آلات ابزار و مصالح و هرچیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با فعالیت و عملیات شرکت باشد تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوط به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی پایین دستی پتروشیمیایی شیمیایی فرآورده های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت فنی و اداره انواع کارخانجات و دستگاه های و تاسیسات و وسایل موردنیاز کلیه امور مربوط به نیروگاه های برق نصب تجهیزات مهندسی بهره برداری کلیه امور مربوط به حفاری چاه های نفت و گاز در خشکی و دریا خرید و اجاره دکلهای حفاری خشکی و دریایی خرید و فروش قطعات یدکی این دستگاه ها در این امور امور مربوط به مهندسی و طراحی و پیمانکاری و خرید تجهیزات و نصب خطوط انتقال گاز و نفت امور مربوط به خطوط انتقال برق و پستهای فشار قوی خرید تجهیزات و نصب آنها دریافت انواع تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه داخلی و خارجی و شخص یا اشخاص حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولنجک خ ۱۳ خ ساسان پ ۳۳ ط ۲ واحد ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۲/xxx۱ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای خلیل خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای پژمان خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای پدرام خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748185
آگهی تأسیس شرکت توسعه انرژی مبین فردا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه اموری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های بالادستی میان دستی و پایین‌دستی پتروشیمیایی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت مطالعه و پژوهش در رابطه با موضوع مدیریتی فنی و مهندسی آموزش پرسنل شرکت اجرائی تولیدی بهره‌برداری بازرگانی و خدماتی که شرکت برای انجام این گونه فعالیتها دارای همه گونه حقوق و اختیارات لازم از جمله حقوق و اختیارات زیر می‌باشد: تاسیس شرکتهای مختلف در داخل و خارج از کشور راسا و یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی طبق مقررات و موضوع شرکت مشارکت و انجام هرگونه معامله مجاز با شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال دانش فنی از و یا به منابع داخلی و یا خارجی واردات و صادرات مواد محصولات تجهیزات ماشین‌آلات ابزار و مصالح و هرچیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با فعالیت و عملیات شرکت باشد تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوط به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده‌های بالادستی میان‌دستی پایین‌دستی پتروشیمیایی شیمیایی فرآورده‌های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت فنی و اداره انواع کارخانجات و دستگاه‌های و تاسیسات و وسایل موردنیاز کلیه امور مربوط به نیروگاه‌های برق نصب تجهیزات مهندسی بهره‌برداری کلیه امور مربوط به حفاری چاه‌های نفت و گاز در خشکی و دریا خرید و اجاره دکلهای حفاری خشکی و دریایی خرید و فروش قطعات یدکی این دستگاه‌ها در این امور امور مربوط به مهندسی و طراحی و پیمانکاری و خرید تجهیزات و نصب خطوط انتقال گاز و نفت امور مربوط به خطوط انتقال برق و پستهای فشار قوی خرید تجهیزات و نصب آنها دریافت انواع تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه داخلی و خارجی و شخص یا اشخاص حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولنجک خ ۱۳ خ ساسان پ ۳۳ ط ۲ واحد ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۲/xxx۱ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای خلیل خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل‌ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای پژمان خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای پدرام خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754321
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ ای رفاه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ علی اخوان‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک سپه به جای سید نصرت‌اله طاهری بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. درنتیجه غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اخوان‌فرد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373297
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه ثبت شده بشماره ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۰۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۹ داود هنجنی باقری به ش ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید اقدامیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شهرداری تهران بسمت عضو هیئت مدیره و سید نصرت اله طاهری به ش ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و غلامرضا خلیل ارجمندی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه هیئت ‌مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید وارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بجای شهامرز وحیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223064
آگهی تاسیس شرکت مدیریت دانش اقتصاد روز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و واحدهای خدماتی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت‌های فوق در ارتباط با شد خصوصا راه‌اندازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت کارآفرینان و سایر سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی

۲ـ ارایه و انجام خدمات مشاوره‌ای مدیریت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بنگاههای اقتصادی در کلیه بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی در داخل و خارج از کشور

۳ـ مشارکت در انواع پروژه‌ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی

۴ـ مشارکت در سهام شرکتها و بنگاهای اقتصادی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت.

۵ـ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، فنی و مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی در داخل و خار از کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.

۶ـ اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه‌های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه.

۷ـ انجام کلیه معاملات بازرگانی و فعالیت‌های پیمانکاری و حق‌العمل‌کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مجاز به طور کلی

۸ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و مبادرت به کلیه عملیات‌های مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق موضوع شرکت لازم و مفید باشد.

۹ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای جدید یا قدیم در داخل یا خارج از کشور برای شرکت و مشارکت در طرح‌های تولیدی اعم از جدید یا قدیم.

۱۰ـ شرکت در نمایشگاهها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها در داخل و خارج از کشور

۱۱ـ ایجاد شرکت و موسسات خدمات مدیریت و مشاوره مدیریت

۱۲ـ انجام معاملات و عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در داخل و خارج از کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

۱۳ـ اخذ و استفاده از تسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در داخل و خارج از کشور

۱۴ـ خرید و فروش تکنولوژی دانش‌های فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور

۱۵ـ طراحی، ساخت، احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه فرمانیه ـ نبش خیابان بوستان ـ ساختمان آسمان ـ طبقه ۱۴ ـ واحد D ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۴ مورخ ۱۶/۷/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علیرضا هادیان‌همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل‌ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی‌زاده‌صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی‌زاده‌صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (موسی عبدالعلی‌زاده) و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سردار بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662025
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت شادان شهر باختر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی قدرت‌اله اسدی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی پدرام خلیل‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت اعتباری توسعه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی خلیل خلیل‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت زرین ساختمان خاور به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید داود سیدمهدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت بهکار ساختمان آسیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آزیتا دادفر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید بهمن سیدزارع به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۸/۹۰ خلیل خلیل‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، غلامرضا خلیل‌ارجمندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، قدرت‌اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات