مصطفی نوید طالمی

آقای مصطفی نوید طالمی

کد ملی 653994xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14914202
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی سیمرغ پر طلائی خرارود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 129 و شناسه ملی 10720024047
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی 6539219741 وآقای محمد نوید طالمی به شماره ملی 6539386257 وآقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی 6539946910 برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی 10100608360 وشماره ثبت 17283 به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی1463242476 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980903539504956  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14891799
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیل روغن نوید درتاریخ 19/08/1398 به شماره ثبت 22034 به شناسه ملی 14008751763 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:احداث و بهره برداری کارخانه تولید انواع روغن های خوراکی و کنجاله ، بسته بندی و فروش آن ، واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوطه و صادرات محصول نهایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت، محله گلسار ، کوچه (پور حسنی) ، خیابان 95 ، پلاک 39 ، طبقه همکف کدپستی 4164963555 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 30/5117/82 مورخ 03/07/1398 نزد بانک کشاورزی شعبه گلسار رشت با کد 5117 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم آسیه نویدطالمی به شماره ملی 2580209093و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالله نویدطالمی به شماره ملی 6539219741و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی 6539386257و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی صدیقی به شماره ملی 6539922541و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی 6539946910و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد هرکدام از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی 1463242476 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی 2691125191 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980819153124193  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14891824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسکر دانه نوید درتاریخ 19/08/1398 به شماره ثبت 22035 به شناسه ملی 14008751818 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:احداث کارخانه خوراک دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی به منظور تولید و بسته بندی و عرضه محصولات دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی ، واردات و صادرات دام طیور آبزیان و حیوانات خانگی ، واردات و صادرات ماشین آلات و خوراک دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی ، ایجاد تاسیسات پرورش و تکثیر دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی ، آزمایشگاه بیماری های دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی و انبار و واردات و صادرات مواد اولیه داروهای دامپزشکی داروهای آماده مصرف دامپزشکی مکملهای دارویی و غذایی افزودنی های مجاز خوراک دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی مواد بیولوژیک و واکسنهای دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت، محله گلسار ، کوچه (پور حسنی) ، خیابان 95 ، پلاک 39 ، طبقه همکف کدپستی 4164963555 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 38/5117/82 مورخ 06/08/1398 نزد بانک بانک شعبه گلسار رشت با کد 5117 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین مهدی زاده ماسوله به شماره ملی 2580030255 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی 2580209093و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالله نویدطالمی به شماره ملی 6539219741و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی 6539386257و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی 6539946910و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد رییس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدابوذر موسوی نشرودکلی به شماره ملی 2580251200 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدحیدر موسوی نشرودکلی به شماره ملی 6539951736 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980819807437118  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14847871
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 10720193215
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی باکدملی 6539219741 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نوید طالمی با کدملی 6539946910 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد نوید طالمی با کدملی 6539386257 بسمت مدیرعامل تعیین شدند ـ 2کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها و همچنین نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست ش980720532411992  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14832716
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9620 و شناسه ملی 10720227076
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی 6539219741ومحمد نوید طالمی به شماره ملی 6539386257ومصطفی نوید طالمی به شماره ملی 6539946910 انتخاب گردیدند. -موسسه امین حسابرسی افق به شناسه ملی 10100608360 وشماره ثبت 17283 به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی1463242476 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980710250221430  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797770
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردیدند.. -موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797787
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲-کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره وهمچنین اوراق عادی ونامه های اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبودن ایشان با امضاءمدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797792
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۲۳/۰۵/xxx۰به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند. ۲-موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳-روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797798
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومحمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ومصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701606
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقایان محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آسیه نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701643
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیأت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وخانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . ضمنا " آقای علیرضا آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید . کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیأت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبراست . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619802
آگهی تغییرات شرکت اهورا جوجه گیلان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۸۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ وبرابرتاییدیه شماره xxx مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم آسیه نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی تعیین گردیدند . ۲ آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین گیلان پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۱ صورتهای مالی سالهای xxx۴ xxx۵ xxx۶ قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14614592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx مورخه ۳/۲/۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان صمعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : عبداله نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومحمدنویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آسیه نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۳ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره - ۲ مریم نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سهراب خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - ۳ صورتهای مالی سالهای xxx۴ - xxx۵ - xxx۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473339
آگهی تغییرات شرکت مرغ سروشه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حق کردارگله پردسری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند . ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436321
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۰/۹۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - ۲ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شماره xxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077370
آگهی تغییرات شرکت گیلک دانه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۴۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از سهامداران) تعیین شدند. ۲ کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وعقد عقوداسلامی وقراردادها با امضای منفردرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. سایر نامه‌های عادی واداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077371
آگهی تغییرات شرکت گیلک دانه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۴۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدنوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063131
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063142
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حاجی احمدی فومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها ونامه‌های اداری وغیره با امضای منفردآقای عبداله نوید طالمی رئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای منفرد آقای محمد نوید طالمی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051769
آگهی تغییرات شرکت اهورا جوجه گیلان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۸۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ و برابر تاییدیه شماره xxx۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ اداره کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردید: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وخانم آسیه نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ۲ آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین گیلان پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ صورتهای مالی سالهای xxx۲ لغایت xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993040
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۸ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضواصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ - آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993051
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره شرکت تعیین شدند. ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره وهمچنین اوراق عادی ونامه‌های اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبودن ایشان با امضاءمدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906640
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۸ به شرح ذیل تعیین وانتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906649
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نوید طالمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وهمچنین نامه‌های اداری واوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906651
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهرتقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxx۴۱ ۰۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه نقش قلم جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870881
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870897
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین گیلان پورکد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702593
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ مادر گوشتی سلامت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ و برابر تاییدیه شماره xxx۴ مورخ ۲۶/۷/۹۶ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سراتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان: عبداله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند و همچنین آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته. برات با امضای آقای عبدالله نوید طالمی (رییس هیات مدیره) و آقای علیرضا گیلان پور (مدیرعامل) با مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب آقای عبدالله نوید طالمی. نایب رییس آقای محمد نوید طالمی حق امضا خواهند_داشت و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702600
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ مادر گوشتی سلامت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ و برابر تاییدیه شماره xxx۴ مورخ ۲۶/۷/۹۶ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره وخانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا گیلان پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد حسین گیلان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی وخانم زهرا گیلان پورگله پردسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699306
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا آریان فر به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضاء نائب رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699316
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۴/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم آسیه نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم صفار حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388232
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۴/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا تقی پورآلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی حاجی احمدی فومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370357
آگهی تغییرات شرکت درنای جلگه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۱۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و ظاهر تقوی ارجستان (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره و همچنین نامه‌های اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312156
آگهی تغییرات شرکت مرغ سروشه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای احمد حق کردارگله پردسری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان مدیرعامل از خارج برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272092
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) و امین پسندیده فر به شماره ملی (xxxxxxxxx۶) و محمد نوید طالمی به شماره ملی (xxxxxxxxx۷) و رضا تقی پور آلمانی به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی (xxxxxxxxx۰) و خانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی (xxxxxxxxx۳) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272326
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و وآقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272335
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289911
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و وآقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289913
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121593
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ و تائیدیه شماره xxx۶ مورخه ۱۰/۷/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدنویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آسیه نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ مریم نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سهراب خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی سالهای xxx۲ و xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیلک سازه نوید درتاریخ ۲۳/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگ راهها آزاد راهها راه‌های ریلی باند فرودگاه سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار تونل‌ها پل‌ها راههای زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن همچنین در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن و امور مربوط به تاسیسات و تجهیزات انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی از قبیل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز شامل مواد اولیه و ماشین آلات و ابزار آلات عمرانی و لوازم یدکی و توزیع و پخش آنها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رشت کیلومتر ۳ جاده شهر صنعتی پلاک ۴۰ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/۹۴/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه صیقلان رشت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امین پسندیده فر به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبداله نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حیدری پیشخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آسیه نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایرنامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826991
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ گوشتی سیمرغ طلایی سپید رود شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ وبرابر تائیدیه شماره xxx۳۷ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی نویدطالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدنویدطالمی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وخانم هاآسیه نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۳ وزهرا گیلان پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ صورتهای مالی سالهای ۸۸ لغایت xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ آقایان علیرضا گیلان پوربه کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ومحمد حسین گیلان پوربه کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781626
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۱۴/۹/۹۶ به قرار زیر انتخاب شدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ومحمد نوید طالمی دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ومصطفی نوید طالمی یه شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781630
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از (خارج از سهامداران) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری واوراق عادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان باامضای نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733492
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی سیمرغ پر طلائی خرارود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۲۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰؛ ۲ آقایان ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و وحید آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731410
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۹/۱۰/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای وحید آریان فربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731417
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687348
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره شرکت ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره وهمچنین اوراق عادی ونامه‌های اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبودن ایشان با امضاءمدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687374
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای مهدی تقوی ارجستان (خارج از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه‌های عادی واداری با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبود ایشان با امضاءنایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687390
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: آقای عبدالله نوید طالمی باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی نوید طالمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد نوید طالمی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وهمچنین نامه‌های اداری واوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687425
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیلک دانه نوید درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث کارخانه خوراک طیور و آبزیان به منظور تولید و بسته بندی و عرضه محصولات طیور وآبزیان، واردات و صادرات طیور و آبزیان، واردات و صادرات ماشین آلات و خوراک طیور و آبزیان، ایجاد تاسیسات پرورش و تکثیر طیور و آبزیان، آزمایشگاه بیماری طیور و آبزیان و انبار پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: کیلومتر ۱۰ جاده رشت قزوین کیلومتر ۳ جاده شهر صنعتی پلاک ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx۷ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک کشاورزی شعبه گلسارپرداخت گردیده است ۵ اولین مدیران شرکت: مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ عبداله نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ وحید آریان فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ۴ محمد نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایرنامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین مهدی زاده ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. رضا قدیری صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659788
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد نوید طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد حسین گیلان پورکد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبودن ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227298
آگهی تغییرات شرکت درناي جلگه شمال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۱۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ ۱۰/۱۲/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالله نویدطالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ـ آقای کریم صفارحمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757142
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرغ سروشه گیلان درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ایجادوبهره برداری از کشتارگاه وسردخانه به منظور تهیه، نگهداری، بسته بندی وفروش ـ واردات وصادرات ماشین آلات ونهاده های دامی وطیور ـ انجام کلیه امورمرتبط با فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ونگهداری طیور وآبزیان ـ ایجاد وبهره برداری از کارخانه جوجه کشی، مرغ مادر، مرغ گوشتی وانباردان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )لازم بذکر است ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : رشت، کیلومتر ده جاده تهران، چهارراه کانال، کیلومتر سه جاده شهر صنعتی، دفتر شرکت نوید مرغ گیلان پلاک ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت : مبلغxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰یال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۰/۰۵/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه سنگر پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت : . احمد حق کردار گله پردسری به کدملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت مدیرعامل ۲. عبداله نویدطالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.محمد نویدطالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. مصطفی نویدطالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب رئیس با مضای نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی آقای علیرضا تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757143
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسکر مرغ گیلان درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : موضوع شرکت عبارت است از: ایجاد وبهره برداری ازکشتارگاه وسردخانه به منظور تهیه، نگهداری، بسته بندی و فروش ـ واردات وصادرات ماشین آلات کشاورزی ونهاده های دامی وطیور ـ انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ونگهداری طیورو آبزیان ـ ایجاد و بهره برداری ازکارخانه جوجه کشی، مرغ مادر، مرغ گوشتی وانباردان پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : رشت کیلومتر ده جاده تهران، چهارراه کانال، کیلومتر سه جاده شهر صنعتی، دفتر شرکت نویدمرغ گیلان پلاک چهل کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴,xxx مورخ ۲۰/۵/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه سنگر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت : . عبداله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد نویدطالمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا قدیری صوفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا تقوی ارجستان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303029
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۵/۹۲ شرکت تعاونی تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ که برابر نامه شماره xxx۸ ـ ۲۰/۸/۹۲ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز مورد تایید قرار گرفته است تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده:
۱ـ صورتهای مالی سالهای ۹۰ و ۹۱ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ پیش بینی بودجه سال ۹۲ کلاً بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
۳ـ خانم زهرا گیلانپور گله پرد سری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم مریم نوید طالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای سهراب خوشحال سقالکساری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم آسیه نوید طالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نفرات اول تا سوم بعنوان اعضای اصلی و نفر چهارم بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.
۴ـ آقایان محمد نوید طالمی بشمار ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی نوید طالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۵/۹۲ خانم ها زهرا گیلانپور گله پردسری بسمت رئیس، مریم نوید طالمی بسمت نایب رئیس و آقای سهراب خوشحال سقالکساری بسمت منشی که خانم مریم نوید طالمی با حفظ سمت بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای خانم ها زهرا گیلانپور و مریم نوید طالمی ممهور به مهر شرکت معتبر و نامه ها و اسناد عادی نیز با امضای مریم نوید طالمی و مهر شرکت دارای اعتبار است. در تاریخ ۵/۹/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296608
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۹/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده تغییرات زیر انجام گرفته است:
۱ـ آقای ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا گیلان پور گله پردسری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از شرکا و آقای مصطفی نوید طالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۲/۹/۹۴ تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296609
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۹/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده تغییرات زیر انجام گرفته است:
۱ـ آقای ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مصطفی نوید طالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۲/۹/۹۴ تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و نامه های اداری و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296816
آگهی تغییرات شرکت دهکده سبز لولمان سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۵۴۶۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از شرکاء بسمت مدیر عامل و مصطفی نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۶/۹/۹۴ تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270791
آگهی تغییرات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت پرورش مرغ گوشتی سیمرغ پرطلائی خرارود شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ تغییرات زیر بعمل آمده است.
۱ـ آقایان ظاهر تقوی ارجستان فرزند خسرو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ صادره از اردبیل بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا تقوی ارجستان فرزند خسرو به کد ملی xxxxxxxxx۰ صادره از رشت بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی فرزند صفرعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد نوید طالمی فرزند عبداله بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم آسیه نوید طالمی فرزند عبداله بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و آقای مصطفی نوید طالمی فرزند عبداله بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی باامضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ رئیس ثبت اسناد و املاک سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264804
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/xxx۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/xxx۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده و تغییرات زیر در آن انجام گرفته است:
۱ـ آقای ظاهر تقوی ارجستان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی ارجستان کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۴ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341837
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ شرکت تعاونی تولیدی مرغ مادراهورا جوجه گیلان شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ برابر نامه شماره xxx۹ـ ۲۰/۸/۹۲ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز مورد تایید قرار گرفته است تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده:
۱ ـ صورت های مالی سال های ۹۰ و ۹۱ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ پیش بینی بودجه سال ۹۲ کلا بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۱ـ محمد نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۷ـ مصطفی نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم آسیه نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۳ نفرات اول تا سوم بعنوان اعضای اصلی و نفر چهارم بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.
۴ـ آقایان علیرضا گیلان پور گله پرد سری کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد حسین گیلان پور کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۲ آقای عبداله نوید طالمی بسمت رئیس ـ محمد نوید طالمی بسمت نایب رئیس و آقای مصطفی نوید طالمی بسمت منشی که آقای عبداله نوید طالمی با حفظ سمت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات با امضای آقای عبداله نوید طالمی و محمد نوید طالمی ممهور به مهر شرکت معتبر و نامه ها و اسناد عادی با امضای عبداله نوید طالمی و مهر شرکت دارای اعتبار است. در تاریخ ۵/۹/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207441
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل سهامی خاص
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است:
۱ ـ آقای کریم صفار حمیدی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا آریانفر کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای عبداله نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مصطفی نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم آسیه نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۴ انتخاب شدند. در نتیجه آقای عبداله نوید طالمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تقوی ارجستان از خارج از اعضای هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند، مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229136
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای طاهر تقوی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبداله نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲/۶/۹۴ تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977711
آگهی تغییرات شرکت درنای جلگه شمال سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۸۰ مورخ ۱۷/۱۱/۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۱۶۹۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۰/۱۰/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای کریم صفار حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا آریان فر به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان عبدالله نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیرو با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556467
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان (با مسئولیت محدود)به شماره ثبت ۱۳۸۵ـ۷/۹/۶۲ و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۵/۱۰/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای ظاهر تقوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ آقایان عبدالله نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا گیلانپور گله پردسری به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و آقایان مصطفی نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند.
۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات، و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556469
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان(سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۷۵ـ۲۶/۲/۷۴ و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای ظاهر تقوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ آقایان عبدالله نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند.
۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته و نامه های اداری و غیره با امضای مدیرعامل (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت دارای اعتبار است و درغیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855107
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان(سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۷۵ـ۲۶/۲/۷۴ و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ آقای ظاهر تقوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ ـ آقایان عبدالله نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای مصطفی نوید طالمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند.

۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته و نامه‌های اداری و غیره با امضای مدیرعامل (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت دارای اعتبار است و درغیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519748
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان (با مسئولیت محدود)به شماره ثبت ۱۳۸۵ـ۷/۹/۶۲ و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۱۵/۱۰/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ آقای ظاهر تقوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ ـ آقایان عبدالله نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا گیلانپور گله پردسری به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و آقایان مصطفی نوید طالمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند.

۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات، و نامه‌های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات