میرعابدین محمدی اصل

میرعابدین محمدی اصل

کد ملی 640964xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های میرعابدین محمدی اصل

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که میرعابدین محمدی اصل دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12412222
آگهی تغییرات شرکت جوانه بهاری تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ میرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ شهباز علی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ نجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx به عنوان ناظر تصفیه به مدت پنج ماه انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418080
آگهی تغییرات شرکت جوانه بهاری تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت تصفیه میرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه شهباز علی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت تصفیه نجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت تصفیه برای مدت پنج ماه انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء نجف پورقلی همراه با یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160254
آگهی تصمیمات شرکت جوانه بهاری تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آباد نوین شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید شرکت گروه صنعتی پمپ سازی ایران شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت کمپرسور سازی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx شرکت لیفتراک سازی سهند شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای عبداله قاری زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پمپیران بسمت رئیس هیئت مدیره آقای میر عابدین محمدی اصل کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیفتراک سازی سهند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهباز علی ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کمپرسور سازی بسمت عضو هیئت مدیره آقای نجف پور قلی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور شرکت مانند چک ـ برات و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952832
آگهی تصمیمات : شرکت جوانه بهاری تبریز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۶۱۰۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی وهیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ که درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ وعملکرد هیئت مدیره به تصویب رسیدوموسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وکدپستی xxxxxxxxx۷ وآقای مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ وکدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند وگروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ وکدپستی xxxxxxxxx۳ وشماره ثبت xxxxxx شرکت کمپرسورسازی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ وکدپستی xxxxxxxxx شماره ثبت xxxxxx شرکت لیفتراک سازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وکدپستی xxxxxxxxx۴ شماره ثبت xxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای دوسال انتخاب گردید وسپس آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ وکدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت کروه صنایع پمپ سازی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر یکتن به کدملی xxxxxxxxx۳ وکدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت کمپرسورسازی تبریز به سمت رئیس هیئت مدیره ومیرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ وکدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت لیفتراک‌سازی سهند به سمت عضوهیئت مدیره ونجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴وکدپستی xxxxxxxxx۸ خارج ازشرکاء به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب وکلیه اوراق تعهد آورشرکت اعم ازچک ـ برات وغیره باامضای ثابت مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567237
آگهی تصمیمات لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۳/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ارسلان کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اسدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میرعابدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت الحاق سهند تبریز (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۲ تبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر مجمتع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد ب

د

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات