محمد حاجوی

آقای محمد حاجوی

کد ملی 636937xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823046
آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14584825
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : توکل صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و همچنین بعنوان مدیر عامل شرکت ( خارج از اعضای هیات مدیره ) و محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیات مدیره و هدایت اله سیف الهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14584023
آگهی تغییرات شرکت معدنی مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی ره شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ و به استناد مصوبه شماره ۸۰/xxx۴ مورخ ۳۰/۵/xxx۷ هیأت مقررات زدایی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات تصفیه شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند : احمد صالحی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ امیر مومن‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14584030
آگهی تغییرات شرکت معدنی مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی ره شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ و به استناد مصوبه شماره ۸۰/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ هیأت مقررات زدایی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس اجرایی هیات تصفیه انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس اجرایی هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070935
آگهی تغییرات شرکت رادکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979339
آگهی تغییرات شرکت شبل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سالومه احمدی علیا با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای فرخ ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاءمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961950
آگهی تغییرات شرکت صادرات خشکبار آذربایجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827042
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران سوهانک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811329
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حسن زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هدایت اله سیف الهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای توکل صادقی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره در چار چوب اساسنامه شرکت می‌باشد. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780299
آگهی تغییرات شرکت عباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759036
آگهی تغییرات شرکت تهران راسک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید نشانی محل محل تصفیه: تهران خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759648
آگهی انحلال شرکت ایران دامیکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرتصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بعد از میر داماد نبش یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759019
آگهی تغییرات شرکت سی سی ال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرتصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بعد از میر داماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656424
آگهی تغییرات شرکت ایران سئول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۸۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد حاجوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و ساختمانی شیراز بتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۰۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای محمد حاجوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613347
آگهی تغییرات شرکت صنایع حرارتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582524
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566965
آگهی تغییرات شرکت لوازم بهداشتی تایل استون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487686
آگهی انحلال شرکت کنسرسیوم شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید ومحمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان نلسون ماندلا (افریقا) بعد از میر داماد نبش یزدان پناه پلاک ۱ کد پستی xxxxxxxxx۴ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466766
آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرتصفیه شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450573
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای رحیم ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای حسین قاسمی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴. به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره - آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای علی اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای اکبر عبادی هروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رییس هیات مدیره با امضاء علی اصغر جعفری معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه مهر شرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421503
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه برای مدت دوسال تمدید و آقای محمد حاجوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420270
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. علی اصغر جعفری باکد ملی xxxxxxxxx۶ و علی معافی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و حسین قاسمی پویا باکد ملی xxxxxxxxx۴ و احمدبوذری باکدملی xxxxxxxxx۴ رحیم ملک زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ اکبر عبادی هروی با کد ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد حاجوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمود محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سید مهدی یعقوبی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409545
آگهی تغییرات شرکت مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384089
آگهی تغییرات شرکت سینما مرمرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778244
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدارامداد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هدایت اله سیف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حامد سیف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند کلیه اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در بندهای (۱) و (۴) و (۶) و (۷) و (۱۳) و (۱۵) و (۱۶) ذیل ماده ۳۸ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117371
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران سوهانک بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی تقی پور منافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ش م xxxxxxxxx۶۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جواد حکاک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر ش م xxxxxxxxx۶۹ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084394
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران سوهانک بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتمع اقتصادی کمیته امداد خمینی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415756
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بوذری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رحیم ملک زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین قاسمی پویا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای علی معافی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حاجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اکبر عبادی هروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت واساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند وکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاءآقای علی اصغر جعفری معتبر خواهد بود وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415779
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر: آقای علی اصغر جعفری باکدملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای علی معافی باکدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حسین قاسمی پویا باکدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای احمد بوذری باکدملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای رحیم ملک زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای اکبر عبادی هرویباکد نلی xxxxxxxxx۱ ـ و آقای محمد حاجوی باکدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب شدند. آقای محمود محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سید ابوالحسن جعفر پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488202
آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیروگوشت اقچه کند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر افراسیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سینما مرمرینxxxxxxxxx۷۴ را بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع حرارتی xxxxxxxxx۵۷را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای فرشید شعله ور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) xxxxxxxxx۷۰ را بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب نمود. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxx۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518853
آگهی تغییرات شرکت نخ پیچ سهامی خاص (در حال تصفیه) شماره ثبت ۸۵۱۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۵۲۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حاجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها با امضای مدیر تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519519
آگهی تغییرات شرکت منحله جوراب در حال تصفیه سهامی خاص شماره ثبت ۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد حاجوی ش م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457642
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با نمایندگی آقای محمد حاجوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت صنایع حرارتی با نمایندگی آقای محمدتقی تقی پور منافی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت ایران برزگر با نمایندگی آقای وحید رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه می باشد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت بتنهایی معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902920
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین قاسمی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902931
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا اصغری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین موسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین قاسمی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیامک ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا مروت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳.
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642201
آگهی تصمیمات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانون برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران برزگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی مالک اسدی به کدملی xxxxxxxxxxxx ـ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به نمایندگی محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی داود رحیم زاده سرابی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محخمد حاجوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مالک اسدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و داود رحیم زاده سرابی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137123
آگهی تصمیمات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانون برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران برزگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی مالک اسدی به کدملی xxxxxxxxxxxx مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به نمایندگی محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی داود رحیم زاده سرابی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محخمد حاجوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مالک اسدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و داود رحیم زاده سرابی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240685
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع شیر و گوشت آقچه کند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۳۰۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی اصغر افراسیابی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سینما مرمرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد اقبالی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل شرکت مطابق بندهای ۵ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ و ۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت تعیین گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662339
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ـ فریدون شاهی‌قره‌شیران به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ هدایت‌اله سیف‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون شاهی‌قره‌شیران بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حامد سیف‌الهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ماده ۳۸ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760570
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۹۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۴/۱۲/۸۹ و تائیدیه شماره xxx۶ مورخه ۱۴/۴/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: شرکت مذکور منحل اعلام گردید. محمد اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد حاجوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد دلاوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مهرداد دلاوری به عنوان رئیس اجرایی هیئت تصفیه شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد واوراق بهادار و قراردادها با امضای هر سه نفر هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضای رئیس اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509771
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد حاجوی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ره به ش ملی xxxxxxxxx۰۱ و فریدون شاهی قره شیران به ش ملی xxxxxxxxx۰ و مرتضی سیف الهی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ محمد حاجوی به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون شاهی قره شیران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی سیف الهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537380
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع شیر و گوشت آقچه کند سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی بنمایندگی علی‌اصغر افراسیابی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت صنایع حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی فریدون شاهی‌قره‌شیران به کدملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سینما مرمرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ علی‌اصغر افراسیابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد حاجوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون شاهی‌قره‌شیران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت مطابق بندهای ۵ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ و ۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11884918
آگهی تغییرات در شرکت منحله جوراب در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد حاجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11959748
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا اصغری‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین موسی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین قاسمی‌پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیامک ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا مروت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی‌اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳.

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861476
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین قاسمی‌پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سیامک ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد حاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا مروت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات