محمد رضا مروجی

آقای محمد رضا مروجی

کد ملی 635941xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14927011
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 321752 و شناسه ملی 10103584900
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/08/1398 ومجوز شماره 56637,122 مورخ 27/8/98 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی به قرار ذیل می باشند: آقای علی سعیدی با کدملی 0939670321 به نمایندگی شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی 10102194601 بسمت رئیس هیات مدیره آقای داوود رزاقی با کدملی 0065301765 به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی 10320396732 عضوهیئت مدیره آقای منصور کنعانی امیری با کدملی 2063472610به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101306234 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای احمد بدری با کدملی0872249311به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101660410 عضوهیئت مدیره آقای سید افضل موسوی با کدملی 4283896349 به نمایندگی از شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10103024860 عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا مروجی با کدملی 6359415682به نمایندگی از موسسه اعتباری ملل(سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10380252343عضوهیئت مدیره آقای ولی نادی قمی با کدملی2061934617 به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء پ980911503154615  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14908232
آگهی تغییرات شرکت تامین مالی توس سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447471 و شناسه ملی 14003803120
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزیاب سرمایه توس به شماره ثبت 447472 به شناسه ملی 14003803134 به نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی 6359415682 به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت 385132 به شناسه ملی 10320352137 به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی 0828843805 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس به شماره ثبت 469921به شناسه ملی 14004804506 به نمایندگی آقای حسین اشکوه به شماره ملی 1380284457 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی 0702541214 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارخواهدبود. پ980829923415722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14849786
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447472 و شناسه ملی 14003803134
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضامروجی با شماره ملی6359415682 به نمایندگی شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت 385132 وشناسه ملی10320352137 به سمت رئیس هیأت مدیره 2 ـ آقای غفور خرامهر با شماره ملی 0828843805 به نمایندگی شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک به شماره ثبت 334281 وشناسه ملی 10103761233 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره 3 ـ آقای حسین اشکوه با شماره ملی 1380284457 به نمایندگی شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شماره ثبت 360858 وشناسه ملی 10320135784 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سامان فلاحی به شماره ملی 3821329580 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980721959636137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640596
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/۹۸ مورخه ۳۰/۲/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمرتضا بکاء کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید محمدرضا رسولی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند همچنین آقای محمد حیدرزاده کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان منشی هیات مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید آقای سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت و محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت قائم مقام انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانک یاز قبیل چک سفته برات اوراق بهادار با امضا ثابت آقای سیدامین جوادی مدیرعامل و یکی از آقایان سیدمرتضی بکاء رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مروجی عضو هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضا آقای سیدامین جوادی و یا آقای محمدرضا مروجی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640612
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/۹۸ مورخه ۳۰/۲/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی ( ترازنامه و حساب سود زیان ) سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۵ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملیبه سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملیبه سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج هرگونه دعوت ، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط انتخاب گردید . اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره : ۱ جناب آقای سید امین جوادی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ۲ جناب آقای محمد رضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ۳ جناب آقای سید مرتضی بکاء با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ جناب آقای محمد حیدر زاده با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ جناب آقای سید محمدرضا رسولی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ۶ جناب آقای جواد اکبری با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620460
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه اعتباری ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583870
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی آرمان امین ملل در تاریخ ۰۸/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : به استناد نامه شماره xxx۴ مورخ ۲۷/۱/xxx۸ اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تأمین و اداره یک واحد خدمات بهداشتی درمانی در زمینه‌ی ساخت وتجهیز بیمارستان ومرکز جامع سرطان تیپ ۳ درشرق کشور ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری ، تشخیصی و درمانی توانبخشی و ارتقاء سلامت به مراجعین و اعضاء براساس مجوز دریافتی و تعرفه و استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . تأمین امکانات بهداشتی ، درمانی مورد نیاز شرکت اعم از وسائل ، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول تجهیز واحدهای بهداشتی ، درمانی واگذار شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل تسهیلات دریافتی و سرمایه شرکت ارائه خدمات حمایت ، پشتیبانی و تدارکاتی به مراکز پزشکی ، بهداشتی و توانبخشی ارائه خدمات نظارتی ، کارشناسی و مدیریتی به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌های پزشکی بهداشتی و توانبخشی تهیه و تولید و توزیع وسائل ، تجهیزات ، ملزومات بهداشتی درمانی و داروئی فراهم نمودن زمینه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سایر کشورها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، سجادشهر ، خیابان گلشن ۲ [ آزادی ۲۷ ] ، بزرگراه آزادی ، پلاک xxx ، طبقه همکف ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی : xxxxxx۰ ریال می‌باشد . اولین مدیران : آقای محمود سرافراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدامین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل خانم مریم تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند . آقای فرید فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای حسین آریان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سیدامین جوادی ( سمت : مدیرعامل ) و غفور خرامهر ( سمت : نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای سیدامین جوادی ( سمت : مدیرعامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشارحمایت به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی‌های تعاونی تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516103
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل محبی بازارده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند ، کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362745
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ طی حکم شماره xxx۱۱/ ۱۵/ ۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
- آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ طی حکم شماره xxx/ص مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
- آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طی حکم شماره xxx/ص پ ن/۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
- آقای مجتبی نبی زاده شبکلایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل ( خارج از سهامداران واعضا ی هئیت مدیره ) بمدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315790
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱با نمایندگی محمد آریاشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت هتلهای بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی اسماعیل محبی بازارده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261272
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سید امین جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای محمد رضا مروجی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ آقای محمدرضا عابد با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت مدیرعامل ۴ ـ آقایان غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و کوروش ذاکری فرد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای اول مدیرعامل و در غیاب ایشان آقای کورش ذاکری عضو هیأت مدیره و امضای دوم یکی از اعضای دیگر هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236056
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدامین جوادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای محمد رضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای محمدرضا عابد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای کوروش ذاکری فرد با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117127
آگهی تغییرات خیریه عسکریه مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۳/۴/۹۷پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محمدرضا مروجی به کدملی:xxxxxxxxx۲ سید امین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ سید عیسی طالعی به کدملی xxxxxxxxx۰ غلامعلی طاهری کدملی xxxxxxxxx۱ مهدی ابهری کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان: سید رضا تقی زاده کدملی:xxxxxxxxx۶ حسن واقعی کدملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ احمد احمدی با کدملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین خالقی چشمه سبز با کدملی: xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093696
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علی اصغر فخرائی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسین عسگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها و عقود اسلامی و چک، سفته، بروات، با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093704
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ - شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - حسین عسگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869758
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای سید امین جوادی آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محسن اسعدی کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رضا آل شیخ کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ تصویب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869787
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غفور خرامهرکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس و آقای محسن اسعدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و آقای محمد رضاآل شیخ کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره وامضای متغیر یکی از اعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794004
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۹. ۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای بهروز امین زاده دیزج با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای محمدرضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کیهان کاوسی چاهک با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱، آقای سید حسین شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و آقای سید کاوه شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661834
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادگستران قرن بیست و یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سامان فلاحی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655261
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیر حسین توکلی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655296
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۰ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیر حسین توکلی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655376
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیات مدیره طبق موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557984
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادملل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای هرمزحدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، به سمت عضو هیئت مدیره خانم حمیده پور محسن بلگوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت و متفق مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472880
آگهی تغییرات شرکت توسعه توس بان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید امین جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای غلامعلی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای سید عبدالکریم جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای مهدی ابهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی، آقای حسن واقعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472881
آگهی تغییرات شرکت توسعه توس بان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای سید امین جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد اکبری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیئت مدیره آقای غلامعلی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عبدالکریم جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، و درغیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298373
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران تکلار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰/۴۱ شماره ۲۶/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد حق شناس با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای صالح نقی پور ویجویه با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن (مام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی فلاح با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده سازمان توسعه مسکن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور، اسناد، چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و آقایان جواد حق شناس و صالح نقی پور ویجویه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266907
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای افشین میرزابابایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238265
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای محمد حسین مهدوی عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از مؤسسه اعتباری ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238267
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد حسین مهدوی عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مؤسسه اعتباری ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189450
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدسعید ایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شناسه xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122043
آگهی تصمیمات شرکت شفا توس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۹۳۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۸. ۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرهاد بیاشاد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سلامت سیوان کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان صلاح الدین دلشاد با کدملی xxxxxxxxx۹ و بابک یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758314
آگهی تغییراتخیریه عسکریه مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ و نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۱/۶/۹۴ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای موسی الرضا شریف خرق به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین خالقی چشمه سبز به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید امین جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای غلامعلی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای جواد اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای مهدی ابهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای سید رضا تقی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای حسن واقعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758320
آگهی تغییراتخیریه عسکریه مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ و نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۱/۶/۹۴ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید امین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید عیسی طالعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل آقای محمد رضا مروجی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره آقای جواد اکبری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت قائم مقام مدیرعامل آقای مهدی ابهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه دار ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضا از سه امضا - رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مهر موسسه معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668689
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه تاجیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۱۵۰۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ دفترخانه ۴۸ تهران، آقای حمید تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تمامی سهم الشرکه خود به میزان xxx. xxx ریال را به شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ نسبت به xxx. xxx ریال و آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نسبت به xxx۰ ریال واگذار و از ردیف شرکا خارج گردید. خانم سمیه خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تمامی سهم الشرکه خود به میزان xxx. xxx ریال را به شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ واگذار و از ردیف شرکا خارج گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668694
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه تاجیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۱۵۰۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پویا مندی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا و خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668700
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه تاجیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۱۵۰۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقایان محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسین عسگر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653687
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین موادکادوس آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای غفورخرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امیدتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان کاووسی چاهک به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای سیدکاوه شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و بروات و سفته با امضاء ثابت و متفق دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630978
آگهی تغییرات شرکت زيبا سازه توس گام شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ "به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس" به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غفور خرامهرکد ملی:xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی کد ملی:xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان محمد رضا آل شیخ کد ملی:xxxxxxxxx۵ و محمد رضا مروجی کد ملی:xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خوا هد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630987
آگهی تغییرات شرکت زيبا سازه توس گام شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن اسعدی کد ملی:xxxxxxxxx۸ و آقای محمد رضا آل شیخ کد ملی:xxxxxxxxx۵ وآقای محمد رضا مروجی کد ملی:xxxxxxxxx۲ و شرکت " مدیریت سرمایه امید توس " به نمایندگی سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای غفور خرامهر کد ملی:xxxxxxxxx۵. - مؤسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی:xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه قدس جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12565080
آگهی تغییرات شرکت اعتباري عسكريه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۳/۹/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذشد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید امین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا مروجی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند و آقای سیدمرتضی بکاء به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان منشی هیات مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته، برات، و اوراق بهادار با امضاء ثابت آقای سیدامین جوادی مدیرعامل و یکی از امضای آقایان محمدرضا مروجی رئیس هیات مدیره و سیدمرتضی بکاء عضو هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضاء آقای سیدامین جوادی و یا آقای محمدرضا مروجی و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12565092
آگهی تغییرات شرکت اعتباري عسكريه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۶/۸/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذشد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند - سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ -محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ -سیدمرتضی بکاء کدملی xxxxxxxxx۴ -سیدمحمدرضا رسولی کدملی xxxxxxxxx۶ -محمدحیدر زاده کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542506
آگهی تغییرات شرکت نوين پخش توس جاودان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد رضا مروجی به کدملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای غفور خرامهر به کد ملیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کیهان کاوسی چاهک به کدملیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم حمیده پور محسن بلگوری به کدملیxxxxxxxxx۳ مدیر عامل(خارج از اعضای هیئت مدیره)امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک, سفته, برات با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و متغییر مدیر عامل یا نایب رئیس هیات مدیره , متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542510
آگهی تغییرات شرکت نوين پخش توس جاودان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:شرکت عمران نوین توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای محمد رضا مروجی با کدملیxxxxxxxxx۲ شرکت مدیریت سرمایه امید توس(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای غفور خرامهر با کدملیxxxxxxxxx۵ شرکت آرامش سازان پیشرو(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای کیهان کاووسی چاهک با کد ملیxxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444200
آگهی تغییرات شرکت پيچاب كاوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفورخرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حسینی ریوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین عسگر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ در سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد اوراق بهادار وتعهدآور از جمله قراردادها چک وسفته برات باامضاء ثابت مدیرعامل وامضاء متغییر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علیرضا حسینی ریوندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا علیرضا حسینی ریوندی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351095
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای سید کاوه شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مروجی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت زئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توس امید امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای کیهان کاوسی چاهک با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و خانم مریم السادات شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین مواد کادوس آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امین جوادی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مهدوی عادلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721407
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر فخریه کاشان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حسینی ریوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین عسگر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ در سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان یا محمد رضا مروجی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720382
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین ملارستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدعبدالکریم جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای حسین رهباریان با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. =موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا (آبا) با سناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی شرکت وآقای حسن رضازارعی عضو جامعه حسابرسان رسمی شماره عضویت xxxxxx به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار جام جم جهت نشر آگهیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxمرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640809
آگهی تغییرات شرکت آرتا تجارت آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرزاد طحان نظیف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وحسام نهضتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شعیب شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین ره باریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338823
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شرکت حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
سید امین جوادی به کدملی xxxxxxxxx و محمدرضا مروجی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید عبدالکریم جوادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سید مرتضی بکاء به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامعلی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جواد اکبری به کدملی xxxxxxxxx۹ و فرزاد طحان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190684
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید امین جوادی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر فخریه کاشان با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷
آقای محمدرضا مروجی با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
آقای محمد باقرزاده با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات