غلام‌رضا میرابی

آقای غلام‌رضا میرابی

کد ملی 630984xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا میرابی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا میرابی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14877384
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 252912 و شناسه ملی 10102933486
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داریوش میانجی به کدملی 0030121604 با دریافت مبلغ 100000000ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیاردویکصد میلیون ریال به مبلغ سیصدمیلیارد ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. شرکاء شرکت پس از کاهش سرمایه: ـ آقای غلام رضا میرابی به کدملی 6309843648 دارنده299000000000 ریال ریال سهم الشرکه ـ ـ آقای محمدرضا عارف پوربه کدملی 0041043502 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه پ980811413513529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14877391
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 252912 و شناسه ملی 10102933486
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای غلام رضا میرابی به کدملی 6309843648 به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل ـ آقای علی اصغرعلی محمدی به کدملی 4609372819(خارج ازشرکا) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد پ980811510413267 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495671
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی بنفشه کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات یازرگانی پیمان امیر بسمت رییس هیات مدیره آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای حمید علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت صنعتی الکترو نیکتا تنگ بسمت عضو هیات مدیره آقای غلامرضا میرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بسمت عضو هیات مدیره آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت میباشد و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با متفق امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخه ۱۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۳۶ مورخه ۱۷/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت معادن بافق ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب ( با مسئولیت محدود ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ عضو هیئت مدیره آقای سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود . اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470650
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : • آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره . • آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . • آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضوهیات مدیره . آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره . • آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . و آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردیدند . کلیه اختیارات هیات مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. ـ کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154772
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از:۱- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی یوسف محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴- شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای اکبر تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به نمایندگی مسعود شمیمی نوری با کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی با کدملی xxxxxxxxx۸ -آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ۷برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.۲-موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد۴- صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۵ , xxx مورخه ۱۹/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662983
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش میانجی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. با توجه به تغییرات انجام شده سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (سیصد میلیارد ویکصد میلیون ریال) افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. شرکاء شرکت پس از افزایش سرمایه: غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدرضا عارف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه داریوش میانجی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665387
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره داریوش میانجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وکلیه اسناد ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913855
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxxxxx ریال (دویست ونود ونه میلیاردریال) افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (سیصد میلیاردریال) افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدرضا عارف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143807
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل: - آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضاعارف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هریک ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143910
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ بادریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خوداز صندوق شرکت ازردیف شرکا شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغxxxxxxxxxxxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - محمدرضا عارف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117186
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx به مبلغ xxxxxxxxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و محمد رضا عارف پور به کدملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال و غلامرضا میرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581496
آگهی‌ تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای یوسف محمدی، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با توجه به مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات