نعمت اله پوستین دوز

نعمت اله پوستین دوز

کد ملی 627963xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

شرکت های نعمت اله پوستین دوز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نعمت اله پوستین دوز دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی xxxxxxxxx۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، xxxxxxxxx۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس xxxxxxxxx۱۸ و آقای مهدی معین الدینی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با رعایت ماده xxx قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کوروش شایان کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896572
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۱ و محمد کبریتی به ک م xxxxxxxxx۷ به نماینگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و روحاله صمدیمله به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمتاله پوستیندوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و علیرضا مصدقی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و روحاله صمدیمله بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372919
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۱ و محمد کبریتی به ک م xxxxxxxxx۷ به نماینگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و روحاله صمدیمله به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمتاله پوستیندوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و علیرضا مصدقی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و روحاله صمدیمله بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745204
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246782
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749028
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزلسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۸۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413123
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281387
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744900
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عزت اله زارعی هنزکی به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد جزایری به ک مxxxxxxxxx۲۱ و بهزاد پناهی لرزجانی به ک مxxxxxxxxx۹ و سعید مدنی به ک مxxxxxxxxx۳ و محمد عزیزی به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره و محمدحسن گرمان به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و۹ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۵ و۱۹ از ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799315
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ نعمت‌اله پوستین‌دوز به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ‌ک‌مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد جزایری به ک‌مxxxxxxxxx۲۱ و بهزاد پناهی‌لرزجانی به ک‌مxxxxxxxxx۹ و سعید مدنی به ک‌مxxxxxxxxx۳ و محمد عزیزی به ک‌مxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمدحسن گرمان به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و۹ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۵ و۱۹ از ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734875
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734941
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354681
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722895
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی عیسی حسین پناه به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملیxxxxxxxxx۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی حسین پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726474
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی عیسی حسین پناه به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملیxxxxxxxxx۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی حسین پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546047
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی مسیبی‌بهروز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی‌کتک‌لاهیجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی عیسی حسین‌پناه به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حسن امیری‌هنزکی به کدملیxxxxxxxxx۰. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت‌اله پوستین‌‌دوز به سمت رئیس هیئت‌مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عیسی حسین‌پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483809
آگهی تصمیمات شرکت سایپا یدک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن گرمان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. الف) قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزش فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیر آموزش همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیهای مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون خدمات پس از فروش و مدیر امور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۹ از ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272540
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: حسن امیری هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضو هیات میدره و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقت و نوآوری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی روح‌اله صمدی‌مله به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ به جای مهرداد بذرپاش به نمایدگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688513
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۶۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۶/۸۹ علی حداد به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ و بهرام زبرجد به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۱ و پرویز آفتاب‌سوار به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و فرزاد نشان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. همچنین فرزاد نشان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهرشرکت در تمامی موارد معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251620
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سعید مدنی به کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و نعمت الله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علی ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد کبریتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و حسن امیری هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578958
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد صابری‌ظفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده‌اقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد شیخ‌الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی ناصر آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادهای بانکها چک ـ سفته ـ برات با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره و یا مرتضی الهویی به کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره و یا یک عضو هیئت‌مدیره و مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت و امضای سایر قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره و یا یک امضا از علیرضا فتوت به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهیار عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره و یا یک عضو هیئت‌مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا فتوت و یا مهیار عسگریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون ـ کامیونت ـ تریلر ـ مینی‌بوس ـ میدی‌باس با امضای متفق دو نفر از شش نفر آقایان محمد شیخ‌الاسلامی ـ مهیار عسگریان ـ احسان عسگری به کدملی xxxxxxxxx و رحمان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مجید قاسمیان‌بائی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مرتضی الهوئی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دادخواست و اظهارنامه و لوایح و وکالت معرفی نماینده یا نمایندگان و سایر مکاتبات به محاکم قضایی به انتظامی سراسر کشور با امضای مدیرعامل در غیاب ایشان با امضای متفق غفار علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد صمدی‌شمامی به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره‌گذاری سراسر کشور درخصوص فک پلاک ـ تعویض پلاک ـ تغییر وضعیت ـ اصلاح شناسنامه مالکیت خودرو ـ تغییر مستاجر در رابطه با خودروهای فروخته شده و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای فروش خودرو به اشخاص به صورت نقدی ـ اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک و همچنین نامه به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور درخصوص انتقال اسناد مالکیت خودرو به نام متقاضیان و خریداران اجاره به شرط تملیک ـ معرفی نماینده جهت امضا سند نقل و انتقال خودرو و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ـ رهن و فک رهن ـ وکالت و فسخ وکالت با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اعضا با امضا یک عضو هیئت‌مدیره و یک امضا از آقایان غفار علیزاده و یا مهرداد صمدی‌شمامی و یا مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783139
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی مسیبی‌بهروز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی‌کتک‌لاهیجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی عیسی حسین‌پناه به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حسن امیری‌هنزکی به کدملیxxxxxxxxx۰. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت‌اله پوستین‌‌دوز به سمت رئیس هیئت‌مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عیسی حسین‌پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835363
آگهی تغییرات در شرکت سایپا یدک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای مسیح مشهدی‌تفرشی به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. نعمت‌اله پوستین‌دوز به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عموزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزش فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیر آموزش به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگی‌های مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون خدمات پس از فروش و مدیر امور نمایندگی‌ها و مناطق به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871284
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای وحید دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و روح‌الله صمدی مله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای مهرداد بذرپاش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت‌الله پوستین‌دوز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۸۹ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تجاری تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773877
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:

اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10935813
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی علیرضا مصدقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حسن امیری‌هنزکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمد کبریتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سعید مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات