سیدبها الدین حسینی هاشمی

آقای سیدبها الدین حسینی هاشمی

کد ملی 627957xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823677
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ ومجوز شماره xxx۸۶/xxxxxx مورخ ۲۸/۵/۹۸ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کالا تجارت تنیان(سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای احسان تابش با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش(سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای رضا کامران با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرگت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای مرتضی خامی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا(سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند دارند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14823843
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ ومجوز شماره xxx۸۶/xxxxxx مورخ ۲۸/۵/۹۸ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه کالا تجارت تنیان به نمایندگی آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت طلوع مروارید کیش با نمایندگی آقای احسان تابش با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا با نمایندگی آقای مرتضی خامی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان با نمایندگی آقای رضا کامران با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526850
آگهی تغییرات بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۷ , xxx مورخ ۰۱/۱۲/۹۷ سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدعلی اکبر میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات امناء ، جانشین آقای محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات امناء ، جانشین آقای مصطفی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409753
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مصمم پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سیدمحمد حکیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بنا گستر کرانه به سمت نایب رئیس و عضو هیات مدیره،و آقای علیرضا سیاح زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و قرارداددهای تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سید بهاالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره - سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت، از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸‌ بعنوان ‌بازرس ‌اصلی و مهرداد جزایری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ‌بازرس‌علی‌البدل‌ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378647
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سید بهاالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره - سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت، از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378653
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸‌ بعنوان ‌بازرس ‌اصلی و مهرداد جزایری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ‌بازرس‌علی‌البدل‌ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260971
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مصمم پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدبهاء الدین حسینی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت بنا گستر کرانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا سیاح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238602
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقیقی هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر ترکان با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ، به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای احمد قلعه بانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت عضو هیأت مدیره آقای جلیل ابراهیم پور با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریازیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ، به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید شمس الدین مومنی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ، به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223369
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۹/xxxxxx مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مرتضی خامی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای احسان تابش با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامران با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035628
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای احمد قلعه بانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جلیل ابراهیم پور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریازیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸، به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدشمس الدین مومنی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و سعید سپهری راد دارنده به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت سپهر گستر هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت، از قبیل چک، سفته و بروات، عقود و قراردادهای تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه و تجارت سپهر گستر هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و رضا زاهد به شماره ملی به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت سپهر گستر هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته و بروات، عقود و قراردادهای تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان (سعید سپهری راد، سید بهاء الدین حسینی هاشمی، محمود محمودی علمداری و رضا زاهد) همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و به استنادمجوز شماره xxx۶۶ , xxx موخ ۰۶/۰۶/xxx۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481556
آگهی تغییرات شرکت کارت گردشگری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مسعود قرائتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهاب الدین مقدسی اسفواشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *** آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره *** آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره *** آقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای محمدرضاادریسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای قدرت اله آسوده کردخیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ** حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296089
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت جامدسازان آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدشمس الدین مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296688
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای قدرت اله آسوده به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای سیدشمس الدین مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909403
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا علوب بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عباس صمیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدبهاءالدین حسینی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ احسان تابش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ محمدصادق طاهری ابرندآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ حامد واحدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق الذکر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء جناب آقای محمدرضا علوب بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875299
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخ ۱۱/۳/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875311
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخ ۱۱/۳/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شریف زاده به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش نصری اشرفی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی ممتاز بانام و xxx۰۰ واحد سهم عادی xxxxxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده_است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ عباس صمیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ احسان تابش با کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ حامد واحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۶/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613492
آگهی تغییرات شرکت كارت گردشگري پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۱۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای قدرت اله آسوده کردخیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای شهاب الدین مقدسی اسفواشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578965
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسي و فناوري صنعت نفت و گاز لاوان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع و معادن ماهان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و جواد پالیزدار با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش(سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره - سید شمس الدین مومنی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری(سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره - سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع های خدماتی پارس زیگورات(سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره - محسن قمصری اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (سهامی خاص )به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل. برای مدت باقی مانده مدت انتخاب گردیدند. - امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،عقوداسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل به اتفاق امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره ، همچنین نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383181
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر كرانه هرمز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۷۰۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ بنا گستر کرانه ثبت شده به شماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای فرید عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای محمود محمودی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران ثبت شده به شماره xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی ـ آقای فرهاد امیرابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284637
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری‌ایران سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۴,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارومجوز شماره xxx۸,xxx,xxx مورخ ۴/۳/۹۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای مهدی جهانگیر ی کوهشاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان ش م xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد واحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت خدمات گردشگری نارپ ایرانیان ش م xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدصادق طاهری ایرندآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت نماد افزون پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضوهیئت مدیره خانم سولماز وزیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرخواهدبود، سایرنامه های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153849
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۲۵۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۵/۱۲/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای حمیدرضا فدائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای احمد دودانگهء با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳با نمایندگی آقای محمدرضا محمودیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای علی اصغر هراتی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره واعضا هیئت مدیره و آقـای حیدر سلیتی با کد ملیxxxxxxxxx۶ را به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق آقای محمد زمانی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای محمد زمانی و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073524
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد پالیزدار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید بها الدین حسینی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمه های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شمس الدین مومنی با کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی به به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عبدالجلیل رضوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به آدرس تهران میدان شیخ بهائی ابتدای سئول خیابان ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385431
آگهی تغییرات شرکت فرآیند کمال ارزش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع معادن ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت میلاد نگین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی سید عبدالجلیل رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی سید بها الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی منصور حاجی عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی متولی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدحامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و علی زیرک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041701
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۲۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهاءالدین حسینی هاشمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و علی نجفی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و احمد دودانگه به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و ابراهیم صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و علی اصغر هراتی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لیزینگ (واسپاری) سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و سید بهاءالدین حسینی هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر هراتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حیدر سلیتی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق محمد زمانی (مدیر امور مالی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای محمد زمانی و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023262
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مصمم پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۵/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات عقود قراردادهای تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همواره با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707123
آگهی تأسیس شرکت بین المللی مصمم پایدارسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام فعالیتهای بازرگانی شامل واردات و صادرات کالاهای مجاز و مشارکت در کلیه موارد مجاز.
۲) عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب در رابطه با فعالیتهای شرکت در داخل کشور.
۳) اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی.
۴) انجام پروژه های فنی با انتقال دانش فنی از شرکتها و کشورهای دارای دانش فنی.
۵) مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید سهام برای شرکت
۶) بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شهید چمران روبروی شهرک آتی ساز خ سوری نبش کوچه باران پ ۲ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۱۹/۵/۹۱ نزد بانک ملی شعبه پردیس پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای تیرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل به امضاء متفق دو نفر از اعضاء همواره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای نادر همتلوئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا سیاح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799710
آگهی تأسیس شرکت بین المللی مصمم پایدار سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

انجام فعالیتهای بازرگانی شامل واردات و صادرات کالاهای مجاز و مشارکت در کلیه موارد مجاز.

۲) عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب در رابطه با فعالیتهای شرکت در داخل کشور.

۳) اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی.

۴) انجام پروژه‌های فنی با انتقال دانش فنی از شرکتها و کشورهای دارای دانش فنی.

۵) مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید سهام برای شرکت

۶) بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شهید چمران روبروی شهرک آتی‌ساز خ سوری نبش کوچه باران پ ۲ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۱۹/۵/۹۱ نزد بانک ملی شعبه پردیس پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سعید سپهری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید بهاالدین حسینی‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای حجت‌اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای تیرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل به امضاء متفق دو نفر از اعضاء همواره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای نادر همتلوئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا سیاح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سپهریراد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای سید بهاالدین حسینیهاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای حجتاله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای حجتاله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکـ سفتهـ برواتـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید سپهریراد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید بهاالدین حسینیهاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حجتاله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲
در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398680
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حجت اله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲ در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سپهری راد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553834
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۲/۹۰ سید بهاءالدین حسینی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محمدرضا پیشرو به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و علی اصغر هراتی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ و مسعود غنی زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک صادرات خراسان رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و ابراهیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات آذربایجان شرقی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حیدر سلیتی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. سید بهاءالدین حسینی هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و سایر اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11155283
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۱۲/۹۰ سید بهاءالدین‌ حسینی‌هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی‌xxxxxxxxx۳۴ و محمدرضا پیشرو به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و علی‌اصغر هراتی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ و مسعود غنی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک صادرات خراسان رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و ابراهیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات آذربایجان شرقی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حیدر سلیتی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و سایر اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659816
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید بهاالدین حسین‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک تات سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی آرامی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088335
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید بهاالدین حسینی‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بانک تات سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی آرامی‌نیا تا تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ بخارست خ شهید احمدیان پ۴ ساختمان مرکزی ش ۲ تات ط ۵ کد پستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403137
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جلال رسول‌اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید بهاالدین حسینی‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اکبر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱.

در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات