مهدی دیلم صالحی

آقای مهدی دیلم صالحی

کد ملی 627940xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

شرکت های مهدی دیلم صالحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی دیلم صالحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
نایب رییس هییت مدیره
توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ
توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ
عضو هییت مدیره
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
فن آوری بن یاخته
فن آوری بن یاخته
رییس هییت مدیره
توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند
توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند
زیستا آرنا فارمد
زیستا آرنا فارمد
رییس هییت مدیره
زیستا کیان آزما
زیستا کیان آزما
رییس هییت مدیره
زیستا برنا ژن
زیستا برنا ژن
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری فرانگر پرتو
سرمایه گذاری فرانگر پرتو
عضو هییت مدیره
مبین ارتباطات تجارت آسیا
مبین ارتباطات تجارت آسیا
رییس هییت مدیره
زیستا ژن آفرین
زیستا ژن آفرین
رییس هییت مدیره
زیستا سرمایه نفس
زیستا سرمایه نفس
رییس هییت مدیره
زیستا کاسپین ژن
زیستا کاسپین ژن
رییس هییت مدیره
زیستا صبا ژن
زیستا صبا ژن
رییس هییت مدیره
زیستا آریا راد
زیستا آریا راد
رییس هییت مدیره
توسعه فناوری گردوی البرز
توسعه فناوری گردوی البرز
نایب رییس هییت مدیره
فناوران بذر البرز
فناوران بذر البرز
نایب رییس هییت مدیره
شکوفه های گیلاس البرز
شکوفه های گیلاس البرز
نایب رییس هییت مدیره
اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد
اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد
نایب رییس هییت مدیره
هوم ایمن زیست فناور
هوم ایمن زیست فناور
رییس هییت مدیره
هنام فارمد
هنام فارمد
رییس هییت مدیره
مطالعات بین المللی پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
مطالعات بین المللی پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
رییس هییت مدیره
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
عضو هییت مدیره
توسعه صادرات و تبادل فناوری امین
توسعه صادرات و تبادل فناوری امین
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14895793
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صادرات و تبادل فناوری امین درتاریخ 21/08/1398 به شماره ثبت 549986 به شناسه ملی 14008757982 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات توانمندسازی در زمینه بازرگانی، توسعه صادرات و تبادل فناوری؛ ارائه خدمات مشاوره به شرکتها و موسسات و سازمانها و خدمات بازاریابی و تحلیل مدیریت و ریسک و مانند آن؛ ارائه خدمات توسعه فناوری و دانش فنی مورد نیاز فناوران و شرکتها و موسسات دانش بنیان و صنایع خلاق؛ حمایت مادی و معنوی از اشخاص حقیقی و حقوقی و کارگزاران ارائه خدمات فناوری؛ کمک به کارگزاران تجاری سازی و خدمات فناوری در راستای پرورش آنها به منظور کمک به فرآیند تجاری سازی؛ راه اندازی شرکتهای مدیریت صادرات و بازرگانی؛ ارائه خدمات تجاری سازی محصولات و کالاها و کمک و تسریع در این فرآیند؛ تعامل و عقد قرارداد و تفاهم نامه و موافقتنامه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و داخلی یا خارجی در راستای اهداف شرکت و مصوبات داخلی؛ ترویج و فرهنگ سازی و برگزاری همایش ها و نمایشگاهها و سمینارهای مرتبط؛ مشارکت با شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - منطقه 19، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان ده ونک، پلاک -3، طبقه اول، واحد 1 کدپستی 1995844811 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 403/254/98 مورخ 20/06/1398 نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی با کد254 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی 0063046601و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مجید آمحمد کردستانی به شماره ملی 0080044522و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی 6279409856و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد بختیاری به شماره ملی 0079995901 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ابوذر زرنوخی به شماره ملی 0919360726 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980821790365777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801973
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷، تصویب گردید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ستاد توسعه زیست فناوری به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به نمایندگی آقای حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ به نمایندگی آقای محمدعلی ملبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801983
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد توسعه زیست فناوری به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره؛ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره؛ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره؛ شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به نمایندگی آقای حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره؛ شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ به نمایندگی آقای محمدعلی ملبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677410
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری ش . م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی اکبر درکی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا ش . م xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی با کد ملی xxxxxxxxx۶. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677416
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری ش . م xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر درکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا ش . م xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید خداخانی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی صرفا با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی دیلم صالحی یا آقای ابوذر زرنوخی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت به همراه امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره ، معتبر می‌باشد . همچنین امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14604947
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی مهرداد امانی اقدم با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی روح اله استیری کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ؛ شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره ؛ شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی مجید نجفیان نجف آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ؛ موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی حامد افشاری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ؛ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353431
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۲۵۵۶
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
علی عمیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهرداد امانی اقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی احمدرضا مسرور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318177
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای حسن رمضانی ک.م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی اعتباری کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و واحدهای تابعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به این شرح اصلاح می گردد. اسامی و میزان سهم الشرکه هرشریک پس از افزایش سرمایه بشرح متن آگهی است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294645
آگهی تغییرات مطالعات بین المللی پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263243
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هنام فارمد درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تحقیق و توسعه، تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات, سرمایه گذاری و شتابدهندگی مرتبط با کالاها، طرح ها و پروژه های سلامت محور اعم از کالاهای دارویی، بهداشتی، گیاهی، طبیعی، حیوانی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، غذایی، میکروارگانیسمی و غیرآن مبتنی بر کنترل رهش مواد فعال زیستی و کلیه کالاهای مجاز، ارائه خدمات برگزاری نمایشگاه در حوزه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی در راستای فعالیت های موضوع شرکت ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله بیمه ـ خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه ۲) ـ بزرگراه شهیدامیر سرلشگر حسین لشگری ـ پلاک ۳۱ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی تعداد xxx۰ سهم آن ممتاز در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ ـ xxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ نزد بانک پارسیان شعبه شهرک اکباتان با کد xxx۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدحسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رامین دالوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153280
آگهی تغییرات شرکت هوم ایمن زیست فناور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای کیهان آزادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره؛ آقای بابک نگاهداری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره؛ شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کسب وکار علم و فناوری سیمرغ به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای مجید آمحمد کردستانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148935
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد درتاریخ ۱۰/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از: انجام تحقیقات کاربردی، توسعه ای و کلیه عملیات مطالعاتی، مشاوره ای، طراحی، نظارت در زمینه گردآوری، تحلیل، ساماندهی و پاسخگویی به استعلامات راجع به اطلاعات اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری با تاکید بر حوزه های صنعتی و تولیدی خدماتی بازرگانی و شرکت های نوپا و دانش بنیان، مدلسازی و طراحی و توسعه بسترهای گزارش اعتبارسنجی، سنجش و اندازه گیری ریسک های مالی و غیرمالی، ارائه مشاوره مدیریت ریسک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی اعم از صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نهادهای بورسی، طراحی و توسعه بانک های اطلاعاتی و طراحی مدل های ارزیابی اطلاعات و راه اندازی سیستم های مدیریت اطلاعات، برنامه ریزی مالی و مدیریت ریسک و پیاده سازی به واسطه راه اندازی نرم افزارهای آن لاین از جمله نزم افزارهای اعتبار سنجی و رتبه بندی شرکت ها، ارائه خدمات آموزشی مدیریتی و فنی و استقرار سیستم های مربوط به ساز و کارهای ارزیابی اعتبار، اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری در صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادهای بورسی و کمک به ارزش یابی، ارزشگذاری، ارزیابی سوابق و عملکرد، تعیین وضعیت اعتباری و اخذ تضمین مناسب، تحلیل صورت های مالی، راستی آزمایی و ارزیابی گزارش های مالی و جذب سرمایه، ارائه مشاوره تأمین مالی و حمایت مالی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت های نوپا و شرکت های کارآفرین و برقراری ارتباطات بین المللی در حدود موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت انجام موضوع فعالیت شرکت، تولید، توسعه و فروش سامانه ها و نرم افزارهای (غیرفرهنگی و غیرهنری) مرتبط با موضوعات فوق، داده پردازی و داده کاوی، تشکیل پایگاه های داده و کلان داده و تحلیل و پردازش این اطلاعات و فروش خدمات مرتبط کلیه حوزه های مرتبط با موضوعات فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرک قدس ـ درختی ـ خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ـ خیابان بهار ـ پلاک ـ ۳ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۵/۹۷ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک بانک قرض الحسنه رسالت شعبه اسکان با کد xxx۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی رسولی زاده ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پردازش اطلاعات مالی پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و به نمایندگی ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد مهدی رحیمی رضویه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران بذر البرز درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع اقلام گیاهی، کشاورزی و باغبانی و کلیه محصولات زراعی، تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و خدمات علمی و فنی مرتبط، مشاوره های علمی و فنی در موضوع شرکت، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه چهاردهم-کوچه شانزدهم-پلاک ۶-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد xxx سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۳ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی - مرکز قلب با کد xxx۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و به نمایندگی رحیم احمدوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به نمایندگی مهرداد امانی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد موسی پورگرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدامین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144044
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شکوفه های گیلاس البرز درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع اقلام گیاهی، کشاورزی و باغبانی و کلیه محصولات زراعی، تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و خدمات علمی و فنی مرتبط، مشاوره های علمی و فنی در موضوع شرکت، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه چهاردهم-کوچه شانزدهم-پلاک ۶-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد xxx سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۵ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی - مرکز قلب با کد xxx۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ناصر بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه تحقیقات علوم باغبانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی محمد جعفرآقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به نمایندگی مهرداد امانی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدامین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103882
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فناوری گردوی البرز درتاریخ ۱۲/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع اقلام گیاهی، کشاورزی و باغبانی و کلیه محصولات زراعی، تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و خدمات علمی و فنی مرتبط، مشاوره های علمی و فنی در موضوع شرکت، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه چهاردهم-کوچه شانزدهم-پلاک ۶-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد xxx سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۴ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی - مرکز قلب با کدxxx۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه تحقیقات علوم باغبانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی محمد جعفر آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به نمایندگی مهرداد امانی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داراب حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدامین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096352
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آریا راد در تاریخ ۰۶/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری‌ها، داروها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تحقیقاتی و آموزشی، علوم زیستی، زیست فناوری و داروهای مونوکونال و آنتی بادی، خدمات علمی و فنی مرتبط، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پونک جنوبی بلوار عدل خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک ۱۰ ساختمان گلستان طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد xxx سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می‌باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می‌باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد xxx۴ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین مهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا صبا ژن درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: زیستا صبا ژن شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: تولید، خرید و فروش انواع کیت‌های تشخیصی، اجزای تشکیل دهنده کیت‌ها و انواع آنزیم‌های داخلی و خارجی، تولید مارکرهای مولکولی و حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی و توسعه سازی و حوزه‌ی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تولید، خرید و فروش دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کیت‌ها، انواع دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی، ارائه خدمات پسماندهای زیستی، تولید و توسعه محتوای جهش‌های مرتبط با بیماریهای چند فاکتوره از قبیل دیابت، سرطان، ارائه خدمات جهش‌های مرتبط، مقاومت و حساسیت دارویی، ارائه خدمات تشخیص گونه‌های حیوانی، ارائه خدمات تشخیص توالی‌های تکراری مرتبط با بیماری‌های ژنتیکی و عفونی، ارائه خدمات استفاده از مارکرهای مولکولی چند شکلی ژنتیکی در آزمایشگاه تولید پروتئین‌ها و آنزیم‌های طبیعی و نوترکیب، مشاوره‌های پزشکی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، تولید پادتن در زرده تخم مرغ، تولید تخم مرغ‌های غنی شده پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد - دانشگاه فردوسی - بلوار وکیل آباد - بزرگراه شهید کلانتری - پلاک - ۱ - ساختمان دانشگاه فردوسی - مرکزرشدوفناوری ش ۴ - طبقه همکف - واحد xxx/xxx - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد xxx سهم آن ممتاز اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه منوط به موافقت تمامی دارندگان سهام ممتاز است و در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می‌باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده دارای ده برابر حق رای می‌باشد مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد xxx۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم اعظم المولی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کاسپین ژن درتاریخ ۰۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری‌ها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، پروتئین‌های نوترکیب دارویی و آنتی بادی‌ها و خدمات علمی و فنی مرتبط، کمکهای علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، تشخیص و درمان (پزشکی) و آموزشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری‌های مشترک با شرکت‌های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهر رشت - چمران - کوچه جام جم - خیابان جام جم - پلاک ۲۷ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که تعداد xxx سهم آن با نام ممتاز وتعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد. که مبلغ xxxxxx۰ ریال آن نقدا برابر گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۴/۹۶ مورخ ۷/۴۴/۹۶ نزد بانک آینده شعبه تهران پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxx۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است. اولین مدیران: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شاهرخ قوتی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای منوچهر قوتی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849161
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتباری کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و واحدهای تابعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی حسن رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره مجید آمحمدکردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع سلامت امید تجریش درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز آزمایشگاهها و مجتمع‌های درمانی و سایر مراکز دولتی و غیردولتی، مدیریت کلی و جزیی ساختمانها و آپارتمانها و آزمایشگاهها و مجتمع‌های درمانی و پزشکی و تشخیصی، ارائه انواع خدمات پزشکی تشخیصی و درمانی، ایجاد موسسات و مجتمع‌های بهداشتی و درمانی، ارائه انواع خدمات مشاوره و مدیریت، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز و انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات، هرگونه مشاوره، پیمانکاری، طراحی، محاسبه، نظارت، مدیریت، اجرا و ساخت وساز انواع پروژه‌های مربوط به رشته‌های ابنیه، راه، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی، برق، آب، صادرات همه گونه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی، تاسیس و راه اندازی انواع آزمایشگاههای حوزه درمان و سلامت و تشخیص، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و طرحهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، مشارکت با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در ایران و یا سایر کشورها، اخذ یا اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی و مالی بصورت ارزی یا ریالی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای مالی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی در صورت نیاز و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مجاز دولتی و خصوصی (انجام کلیه فعالیتهای فوق درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح خواهد_بود). درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تجریش کوچه شهید بهمن محمودی خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۷/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب به مبلغ xxxxxxxxx ریال تماما " پرداخت گردید. اولین مدیران: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و به نمایندگی مجید آمحمد کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن آفرین درتاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، میکروسکوپ‌ها و سیستم‌های نوری، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، و خدمات علمی و فنی مرتبط، سیستم‌های کنترل حرکت و رباتیک، لایه نشانی در ابعاد نانو و میکرو، مشاوره‌های علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات برگزاری نمایشگاه، آموزش، پزوهش و ترویج در حوزه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های داخلی و خارجی در راستای فعالیت‌های موضوع شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - تیموری - خیابان شهید داود حبیب زادگان - خیابان آزادی - پلاک xxx - ساختمان دانشگاه شریف - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد به گواهی شماره xxx/xxx۴/۹۶ مورخ ۲۵/۹/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای سید ابوالفضل مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آسیا ژن درتاریخ ۲۸/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، تشخیص و درمان (پزشکی) و آموزشی، آموزش و مشاوره در امور پژوهشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری‌های مشترک با شرکت‌های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - فاطمی - کوچه اشراقی - خیابان هیئت - پلاک - ۱۵ - ساختمان گرد آفرید - طبقه اول - واحد ۲ - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx/xxx۴/۹۶ مورخ ۲۸/۲/۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای سید جواد مولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625248
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نو تک آشنا درتاریخ ۰۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در طرح‌های زیست فناوری و سلامت، اطلاعات و ارتباطات، مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی به منظور به بهره برداری و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. شماره مجوز xxx۶۲ , xxx تاریخ مجوز ۱۱/۰۶/xxx۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۲۵/۰۲/xxx۳ مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای حسین صابری زفرقندی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای شهریار شهمیری میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال صندوق حمایت از زیست فناوری به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سید سروش قاضی نوری نائینی میزان دارایی: xxx۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ سمت مدیرصندوق به مدت ۷ سال موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت متولی صندوق به مدت ۷ سال مؤسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ سمت حسابرس صندوق به مدت ۷ سال اعضای هیئت مدیره صندوق: صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و به نمایندگی رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدسروش قاضی نوری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: شهریار شهمیری ک. م xxxxxxxxx۱، رضا زرنوخی ک. م xxxxxxxxx۶، مهدی دیلم صالحی ک. م xxxxxxxxx۶ حسین صابری زفرقندی ک. م xxxxxxxxx۰ سید سروش قاضی نوری نائینی ک. م xxxxxxxxx۱ حدود اختیار صاحبان امضائ مجاز به شرح زیر است کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء مشترک اقای شهریار شهمیری و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شهریار شهمیری به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596897
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا برنا ژن در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و تولید، تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی، بیوشیمیایی، بیولوژیک مجاز، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و بهداشتی و درمانی و پزشکی، کیت‌های تشخیص با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی، بهداشتی و پژوهشی، تأسیس و راه اندازی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت و مراکز خدماتی مجاز تولیدی و صنعتی و ارائه هر گونه خدمات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و انتقال فناوری و دانش فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تحقیقات، تولید، واردات و صادرات موجودات تراریخت، ناقلین، میزبان‌ها، داروها و واکسن‌های نوترکیب با رعایت قوانین ایمنی زیستی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراکز ذیصلاح. کشت، تولید، تکثیر، واردات و صادرات گیاهان زراعی، صنعتی، باغی و دارویی، قارچها و حیوانات آزمایشگاهی. ارائه کلیه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه زیست فن آوری، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی. کلیه فعالیت‌های مرتبط با زیست پالایی، کودهای زیستی، کنترل زیستی، سوخت‌های زیستی و کشت بافت. خرید و فروش دانش فنی از/ به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ارائه مشاوره جهت برگزاری همایش‌ها سمینارها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با کلیه شرکتها و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های شرکت‌های داخلی (دولتی و خصوصی) و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری جاده سوم بزرگراه شهید داود کریمی کوچه شهیدحسین موسوی پلاک ۳۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد، بموجب گواهی شماره xxx/xxx۴/۹۶ مورخ ۶/۶/۹۶ بانک آینده شعبه گارگر شمالی مبلغ xxxxxx۰ ریال، معادل ۳۵ درصد سرمایه شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت زیست فناوری نوین آرکا ژن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محبوبه ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کیان آزما درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید، صادرات، و واردات مواد و تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران خواجه نظام الملک خیابان شهید اجاره دار کوچه شهید عزیزآبادی فراهانی پلاک ۵۴ طبقه چهارم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام ممتاز تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: شرکت کیان ژن آزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی زهرا هنرمند ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558489
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد توسعه زیست فناوری به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به نمایندگی آقای حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره؛ آقای محمدعلی ملبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535131
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی آهنگر سریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سعید خداخانی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) منصوب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی صرفا با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت به همراه امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، معتبر می‌باشد. همچنین امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آرنا فارمد درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی طبیعی، مکمل‌های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده‌های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت‌های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - بلوارپژوهش - بزرگراه علامه جعفری (حکیم) - بلوار پژوهش - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن با نام ممتاز وتعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد ومبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508604
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمدمهدی آهنگر سریزدی با کد ملی xxxxxxxxx۵؛ شرکت مبین ارتباطات آسیا با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی با کد ملی xxxxxxxxx۶ که برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا بن یاخته در تاریخ ۰۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره، ساخت، ایجاد، تجهیز، نصب و راه اندازی و پشتیبانی آزمایشگاه، کشت سلول، تولید، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد و محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیولوژیکی، مهندسی بافت و فن آوری مربوطه، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان باغ خیابان دوم شرقی پلاک ۹ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام (که مشتمل بر xxx سهم عادی با نام و xxx سهم ممتاز بانام) می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۹۷/۹۶/xxx۴ مورخ ۱۰/۲/۹۶. نزد بانک آینده. شعبه کارگر شمالی پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می‌باشد اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فن آوری بن یاخته به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی احمد کریمی راهجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371345
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ستاد توسعه زیست فناوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ برای بقیه مدت تصدی به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن فارمد درتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی، مکمل‌های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده‌های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت‌های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبار و ال سی ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخد مجوز از مراجع قانونی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران، خیابان پاستور، خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۷۵، مرکز نوآوری انستیتو پاستور ایران، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام، که تعداد xxx سهم عادی و تعداد xxx سهم ممتاز می‌باشد، و مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۴ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب کد xxx۴ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرنا ژن فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی خانم لیلا نعمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341863
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی ملی و بین المللی به صورت دائمی یا موقت؛ برپایی و اجرای همایش‌ها و اجلاس‌ها و کنفرانس‌ها و کنگره‌های با حوزه علمی و فناوری کشور و شرکت‌های دانش بنیان و صنایع وابسته؛ انجام امور نمایشگاهی و ساخت انواع دکوراسیون، غرفه سازی و ایجاد سالن‌های نمایشگاهی دائم و موقت چندمنظوره داخلی یا خارجی؛ ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و تحقیقات بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) و بازرگانی نمایشگاهی؛ اجرا و ارائه خدمات و مشاوره مدیریتی و اسپانسرینگ؛ ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طراحی سایت و شبکه؛ مدیریت و پیمانکاری و مشارکت و نظارت بر طراحی و اجرا، تعمیرات و نگهداری و خدمات فنی و مهندسی کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی؛ خرید و فروش و عرضه مستقیم و غیرمستقیم کالاهای مرتبط با حوزه علمی و فناوری کشور و شرکت‌های دانش بنیان و صنایع وابسته در صورت نیاز از طریق مشارکت داخلی و خارجی با امکان عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی؛ انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز؛ اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی؛ شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ دریافت و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور؛ کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط انجام خواهد_شد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی کوچه چهاردهم کوچه شانزدهم پلاک ۶ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: تعاونی اعتباری کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و واحدهای تابعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمدمهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۴ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مجید آمحمدکردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و شرکا) آقای محمدمهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با دو امضا یکی امضای ثابت مدیرعامل و دیگری امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری در تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها. جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. سرمایه گذاری خطرپذیر (وی سی) در طرح‌های پژوهشی و فناوری. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملی ت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری. ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری. مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت‌های موجود در کشور. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۶ شماره ۶ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۴ , xxx مورخ ۲۳/۸/۹۵ بانک بانک تجارت شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با نمایندگی آقای روح اله استیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با نمایندگی آقای حامد افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مجید نجفیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید آمحمد کردستانی (خارج از اعضا) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور (به غیراز قراردادهای کارکنان) به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اسناد عادی و اداری و قراردادهای کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) بموجب نامه شماره xxx۲۵ , xxx مورخ ۲۰/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxxxxx/۵ مورخ ۳۰/۹/۹۵ بانک مرکزی ج. ا. ا آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اعطای وام و تسهیلات به: الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی و پژوهش های کاربردی و فناوری؛ ب ـ اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری پ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید؛ تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای حوزه فناوری زیستی و سایر فناوری های پیشرفته؛ تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها؛ صدور انواع ضمانت نامه ها مورد نیاز شرکتها و موسسات فناور بخش خصوصی و تعاونی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحها و پروژه های حوزه فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از متقاضی (بصورت مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری)؛ تلاش برای مدیریت بهینه منابع در اختیار به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق؛ همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق؛ ایجاد و راه اندازی کسب و کارها، شرکتها و موسسات تخصصی، اعطای کارگزاری؛ نظارت در کلیه مراحل تخصیص منابع به بنگاههای مورد حمایت و شبکه کارگزاران و تهیه گزارش های مربوط؛ کارگزاری منابع مالی سایر نهادهای تخصصی فعال در حوزه فناوری زیستی و سایر فناوری های پیشرفته؛ تهیه گزارشات توجیهی و امکانسنجی طرح ها و پروژه ها و تهیه طرح کسب و کار و ارزشگذاری طرح ها (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه ۱۶ شماره ۶ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ۱۹/۱۲/xxx۳نزد بانک سینا شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی حامد ساجدی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی رضا زرنوخی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وستاد توسعه زیست فناوری شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مصطفی قانعی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ملبوبی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدعلی بحرینی زارج کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی دیلم صالحی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر مشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد به موجب نامه شماره xxx۸۸/۹۴ مورخ ۱۶/۴/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات