موسی محسنی

آقای موسی محسنی

کد ملی 625985xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
77
آگهی‌ها

شرکت های موسی محسنی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که موسی محسنی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تاپ مینا آمل
تاپ مینا آمل
حمل ونقل جهاد نصر
حمل ونقل جهاد نصر
بازرس علی‌البدل
خوراک پرداز هزار دشت
خوراک پرداز هزار دشت
بازرس علی‌البدل
پیلو اراد
پیلو اراد
مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو
مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش
حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش
صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر
صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر
بازرس علی‌البدل
تولیدی درب و پنجره کیان پن
تولیدی درب و پنجره کیان پن
آریس بسپار
آریس بسپار
پیشرانه
پیشرانه
جهاد نصر مازندران
جهاد نصر مازندران
بازرس علی‌البدل
مشیران
مشیران
البرز فیلم ماندگار
البرز فیلم ماندگار
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی کامپوزیت پارت
گروه صنعتی کامپوزیت پارت
بازرس علی‌البدل
صنعتی خزر الکتریک
صنعتی خزر الکتریک
توسعه متوازن شمال ایرانیان
توسعه متوازن شمال ایرانیان
صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال
صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال
فولاد سازه خزر
فولاد سازه خزر
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی ارغوان پی
فنی مهندسی ارغوان پی
بازرس اصلی
سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب
سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس
بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس
بازرس علی‌البدل
گسترش صنایع تولیدی تندیس پلیمر ایرانیان
گسترش صنایع تولیدی تندیس پلیمر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولید و بسته بندی طیور فیله
تولید و بسته بندی طیور فیله
بازرس اصلی
بستنی و لبنیات بهاران گل
بستنی و لبنیات بهاران گل
بازرس اصلی
آریس آمل
آریس آمل
تدارکاتی کاله پل
تدارکاتی کاله پل
بازرس اصلی
تولیدی کوچین
تولیدی کوچین
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر
تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر
آلفا صنعت آسیا
آلفا صنعت آسیا
رنگین آلومینیوم نوا
رنگین آلومینیوم نوا
بازرس اصلی
صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو
صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو
گروه تولیدی ساوانا طیور پارس
گروه تولیدی ساوانا طیور پارس
بازرس اصلی
دانه پاک خزر
دانه پاک خزر
بازرس اصلی
آفاق طیور
آفاق طیور
بازرس اصلی
ایمن سازان خودرو اندیشه
ایمن سازان خودرو اندیشه
بازرس اصلی
آتیه اندیش نمودگر
آتیه اندیش نمودگر
مهندسی کپا چین شمال
مهندسی کپا چین شمال
بازرس اصلی
صنایع بازیافت راتا شمال
صنایع بازیافت راتا شمال
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14885832
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 730 و شناسه ملی 10760119494
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت20893 وشناسه ملی10103297965 به نمایندگی آقای موسی محسنی به کد ملی 6259853726 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل زاهدی تجریشی به شماره ملی 2060258707 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ 3 اعضاء هیأت مدیره تاتاریخ 06/06/1400به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ملائی به شماره ملی 4322606180 آقای احسان ملائی به شماره ملی 0080882137 آقای خانم یاسمین ملائی به شماره ملی 0082526974 ش980814902141821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885840
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1726 و شناسه ملی 10980058109
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیأت مدیره تاتاریخ 02/06/1400به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی ملائی کد ملی 4322606180 و احسان ملائی کد ملی 0080882137 و یاسمین ملائی کد ملی 0082526974 2 ـ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت20893 وشناسه ملی10103297965 به نمایندگی آقای موسی محسنی به کد ملی 6259853726 به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل زاهدی تجریشی به شماره ملی 2060258707 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980814253987672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14834306
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1387 و شناسه ملی 10760183978
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بشماره ملی 10103297965 (به نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی 6259853726) بعنوان بازرس اصلی و خانم فخری اصغری بیزکی بشماره ملی 5829970562 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ج) ترازنامه مالی منتهی به پایان سال 1397 مورد تصویب مجمع واقع گردید. چ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی شهیری طبرستانی با کدملی 2062690851 و موسسه رفاه و آتیه توسعه عصر با شناسه ملی 14003325872 با نمایندگی آقای محمدعلی امیری فرد با کدملی 2060544823 و شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر با شناسه ملی 14003698804 با نمایندگی آقای عین اله اسمعیل تبار فوکلائی با کدملی 4988861627 و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی با کدملی2062637284 و آقای حسن زمانی امیر با کدملی 2061164935 عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای فتح اله فانی با کدملی 2062664958 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش980711306181634  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683280
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵ ( به نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ) بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی امیری فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ب ) با قرائت گزارش بازرس و موافقت اعضای مجمع ترازنامه مالی منتهی به پایان سال xxx۶ مورد تصویب مجمع واقع گردید . ج ) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14670855
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند : موسسه آتیه اندیش نمودگر با ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و ابوالحسن شاکری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635552
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت راتا شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . ۲ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای رمضان صدیقی نیا با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487616
آگهی تغییرات شرکت آفاق طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۶۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد نصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285469
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کپا چین شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس اصلی و آقای سیروس میری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۳/۰۷/xxx۹به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای انوشیروان دهبندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علی بذرافشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابراهیم رضائیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243248
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۴۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت دستور جلسه گزارشات صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ _ موسسه حسابرسی و خدمات مالی (حسابرسان رسمی ) آتیه اندیش نمودگر شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ کد اقتصادی xxx۸۴_ xxx۴_ xxx به شماره عضویت xxxxxx با نمایندگی آقای موسی محسنی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxx۴۷/xxx۵۳ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حامد شاکری کشتلی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ _ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگیهای داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080620
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ ومجوز xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۳/۳/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می‌باشد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. موسی محسنی فرزند جلیل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. حسن رضا زارعی فرزند علیرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. عبدالوهاب بریمانی فرزند اسمعیل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از ۲ , xxx , xxx ریال به ۴ , xxx , xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیداسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان به قرار زیر است: موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx , xxx ریال - حسن رضا زارعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال - عبدالوهاب بریمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx , xxx ریال - خیراله گلناریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx , xxx ریال - فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx , xxx ریال - سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx - شاهین پورکائد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080628
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ ومجوز xxxxxx/۹۷ مورخه جامعه حسابدارن رسمی ایران ۱۳/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حسن رضا زارعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خیراله گلناریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992744
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ واحسان ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم یاسمن ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. چ) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992754
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردید ب) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869791
آگهی تغییرات شرکت دانه پاک خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۴۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد نصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869798
آگهی تغییرات شرکت آفاق طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۶۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد نصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840770
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی ساوانا طیور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۵۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعلی طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علی طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای پیام طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۸ ۲ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید اکبری الهاشم به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834923
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برابر نامه شماره ۰۴ ۰۱ xxx مورخ ۱/۰۷/۹۵ موسسه بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834928
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای علی ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای انوشیروان ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۷/۹۸ انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برابر نامه شماره ۲۴ xxx مورخ ۰۱/۰۷/۹۶ موسسه بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675261
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۴۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ کداقتصادی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی موسی محسنی کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حامد شاکری کشتلی کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400873
آگهی تغییرات شرکت رنگین آلومینیوم نوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۶۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی (حسابرس) و آقای همت اله ذبیحی شماره ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364748
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029531
آگهی تغییرات شرکت آریس بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۵۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به کدملی xxxxxxxxx۲۳ (به نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی امیری فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب) ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ج) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028026
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ (بنمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی امیری فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه مالی منتهی به پایان سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959785
آگهی تغییرات شرکت صنعتی خزرالکتریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: آقای فریدون فلاح با شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی نوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم فرخنده امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم فخری السادات رضائی نوائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی آقای علیرضا عباسی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959850
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای موسی محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و عفت ثقفیان لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846732
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه گزارشاتی که در مورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود توسط دو نفر از شرکاء، امضاء همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تجاری و سایر نامه‌های اداری با امضاء منفرد یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبرمیباشد. همچنین مصوبات هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبرمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12808139
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۰/۹۵ مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن رضا زارعی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۲/xxx۰ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx ریال می‌باشد. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می‌باشد: آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574488
آگهی تغییراترفاه و آتيه توسعه عصر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۵۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی موسسه برای سال مالی منتهی به xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدعلیرضا پیرزاده با کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی موسسه برای درج آگهی انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459752
آگهی تغییرات شرکت توليدي بازرگاني حاميان توسعه عصر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ب) ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ موسسه رفاه و آتیه توسعه عصر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ (به نمایندگی آقای محمد علی امیری فرد با کدملی xxxxxxxxx۳) ـ موسسه فرهنگی ورزشی ولی عصر بابل بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ (به نمایندگی آقای مرتضی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱) ـ آقای علی اکبر شهیری طبرستانی با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت نگین سازان گسترش چشم انداز شمال بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ (به نمایندگی آقای حسن زمانی امیر با کدملی xxxxxxxxx۵) ـ آقای محمد تقی شهیری طبرستانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ـ آقای علی اصغر علی اکبرزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای مهدی یار نصراله پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. ج) با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی (به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملیxxxxxxxxx۶) و آقای سیدعلیرضا پیرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند د) روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه شرکت برای درج آگهی ها به مدت یک سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448179
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد.آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد.آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422568
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي و خدمات مالي نمودگر روش موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۵به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ـ ۲ کلیه گزارشاتی که در مورد انجام خدمات حرفه ای به صاحبکار ارائه میشود توسط دو نفر از شرکاء، امضاء و با مهر مؤسسه معتبر است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تجاری و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.مصوبات هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422578
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي و خدمات مالي نمودگر روش موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۵. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12421982
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۴۴۳۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن(سهامی خاص)ثبت شده به شمارهxxx۳ وشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ثبت شرکتهای شهرستان ساری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید :
الف)نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:
-۱آقای احمد جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ .
-۲خانم آسیه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲.
-۳ آقای حسن جمشیدی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
ب)موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس رسمی و بازرس اصلی وآقای حامد شاکری کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ج)صورتهای مالی وحساب سود و زیا ن شرکت مربوطبه سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۳موردتصویب قرارگرفت.
د)روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx           مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310680
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) در خصوص انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای هاشم صرافی ملایری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ج) پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از تاریخ ۰۱/۰۷/۹۳ منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310889
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشماره ملی xxxxxxxxx۲۳ (بنمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶) به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد علی امیری فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ ترازنامه مالی منتهی به پایان سال xxx۳ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12308149
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی کاله پل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۸۸۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگرروش به شماره ثبتxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت دردوره مالی ازتاریخ xxx۳/۷/۱ منتهی به xxx۳/۱۰/۱۰ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286534
آگهی تغییرات شرکت آريس آمل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود گر روش به شماره ثبت xxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ وبا کدپستی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای هاشم صرافی ملایری فرزند صادق به شماره شناسنامه xxx با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی از تاریخ ۱/۷/xxx۳ منتهی به xxx۳/۱۰/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206840
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ارغوان پی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:آقای رامتین خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای پیمان خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وخانم سمیه قلی نژادمجاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای ابراهیم هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای حسین کارگشا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانم شیدا مودب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای علی نصر اله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین پورعمرانی زاده باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192619
آگهی تغییرات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۵۲۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۹۲۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای هاشم صرافی ملایری فرزند صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳/۱۰/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093526
آگهی تغییرات شرکت تولیدوبسته بندی طیورفیله سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگرروش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای هاشم صرافی ملایری باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760900
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ارغوان پی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۷۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۳۵۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم شیدا مودب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749165
آگهی تغییرات شرکت فولادسازه خزرسهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۲۵۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۲۷۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610867
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال شماره ثبت ۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۰۳۳۰
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۶۴/۹۲/۰۳ مورخ ۱۶/۶/۹۲ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۳ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۳ و نامه شماره xxx۲ مورخ ۱۷/۳/۹۳ اداره دارایی شهرستان بابل و نامه شماره ۵/۲۲/۰۵/xxx/۱۴/xxx۱ مورخ ۲۸/۵/۹۳ فرماندهی انتظامی شهرستان بابل تغییرات ذیل حاصل شده که جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می گردد.
۱ـ سرمایه صندوق از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۶ مورخ ۱/۶/۹۳ بانک تجارت شعبه مرکزی بابل افزایش و ماده ۶ اساسنامه بشرح اصلاح گردید.
۲ـ خروج آقایان شعبان پاینده و حسین میراثی از هیئت امناء موسسه مورد موافقت مجمع واقع گردید.
۳ـ تعداد اعضای هیئت امناء صندوق از ۲۴ نفر به حداقل ۱۷ نفر کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه بشرح اصلاح گردید.
۴ـ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۴۷ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب مجمع واقع گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۵ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه سال xxx۲ مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۶ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های تعیین گردید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597038
آگهی تغییرات موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان شماره ثبت ۴۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۰۷۵۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۱/۹۳/۰۳ مورخ ۱۲/۳/xxx۳ و باستند صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۴/xxx۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ موسسه حسابرسی نمود گر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
۳ـ تعداد اعضای هیئت مدیره موسسه از ۳ نفر به ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل تغییر و ماده ۱۶ اساسنامه بشرح اصلاح گردید.
۴ـ نشانی موسسه از بابل، میدان باغ فردوس به بابل، کمربندی غربی، چهار راه گله محله، کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر و ماده مربوطه بشرح اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577466
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/xxx۳ در شرکت خوراک پرداز هزار دشت (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ که در تاریخ ۱۲/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587482
آگهی تغییرات شرکت صنعتی خزرالکتریک سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۷۶۹۲ کدپستی ۴۶۱۶۱۸۳۸۹۱
پیرو آگهی شماره xxx۶۵/۹۲/۰۲ ـ ۹/۶/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجتبی نوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانمها فرخنده امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶۰ و خانم فخری السادات رضایی نوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/xxx۳ آقای فریدون فلاح بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فرخنده امینی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نوایی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553257
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۷ مورخ ۱۰/۱۰/۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۴۵/۹۲/۰۳ مورخ ۲۶/۶/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۴/۹۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ آقای عین الله اسماعیل تبار فوکلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال و علی اکبر شهیری طبرستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدتقی شهیری طبرستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و عابدین شکری شیروانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن زمانی امیر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد علی امیری فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و فتح الله فانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ ترازنامه مالی سال ۹۲ مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۵/۴/۹۳ آقای محمد تقی شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و عابدین شکری شیروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان عین الله اسماعیل تبار فوکلائی (نماینده صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال) و حسن زمانی امیر و علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر فامیلیان (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت (چک سفته بروات) عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485402
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی کامپوزیت پارت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۵۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397181
آگهی تغییرات شرکت البرز فیلم ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۲۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
هاشم عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حبیب حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342579
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر مازندران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۴۰۶ ثبت ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۵۴۴۶۹ و کدپستی ۴۸۱۴۸۱۸۴۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت آقای موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل سال مالی ۳۰/۹/۹۱ انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید.
۳ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342588
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر مازندران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۴۰۶ ثبت ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۵۴۴۶۹ و کدپستی ۴۸۱۴۸۱۸۴۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت آقای موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل سال مالی ۳۰/۹/۹۲ انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید.
۳ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312449
آگهی تغییرات شرکت پیشرانه (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۱۷۵۹ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۴۷۱۹۱۹۵۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف) ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ب) موسسه حسابرسی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و خانم اشرف السادات وحدت هولاری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
د) آقای باقر اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای همایون ودادی گرگری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل اله خدادادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ه) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه های اداری و عادی با امضای منفرد آقای باقر اصفهانی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197483
آگهی تغییرات شرکت آریس بسپار سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۵۲۱۹ کدپستی ۴۶۱۵۹۸۹۴۷۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۶/۹۱/۰۲ ـ ۲۳/۹/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای موسی محسنی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پایان سال xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181807
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۴۴۳۹ ثبت ساری کدپستی ۴۸۱۸۱۷۹۴۶۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی کد ملی xxxxxxxxx۶و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حامد شاکری کشتلی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
د) آقای احمد جمشیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه منصوری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جمشیدی شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ه) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه سندی که بنحوی برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مشترک آقای احمد جمشیدی (رئیس هیئت مدیره) باتفاق آقای حسن جمشیدی شهمیری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای آقای حسن جمشیدی شهمیری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171611
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۸۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۵ و به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره xxx۴/۹۲/۰۳ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۲ و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ ترازنامه مالی سال xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش (حسابدار رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379141
آگهی تغییرات شرکت مشیران (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۳۹۹۰ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۸۸۱۴۸۵۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) بیلان سال مالی ۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ب) موسسه حسابرسی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا مرزبان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
د) آقای محمود تائب بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای محمد شریف زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر خردمند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ه) کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای محمد شریف زاده (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) باتفاق هریک از دو عضو دیگر هیئت مدیره (۱ـ آقای محمود تائب ۲ـ آقای علی اصغر خردمند) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148380
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/xxx۲ در شرکت خوراک پرداز هزار دشت (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ که در تاریخ ۱۲/۵/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136933
آگهی تصمیمات شرکت برق آرای شمال (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۷۴۶ ساری به شناسه ی ملی ۱۰۷۶۰۲۶۲۳۳۲ و کدپستی ۴۸۱۷۷۷۶۳۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
۳ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060826
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۴ مورخه ۲۱/۷/۸۴ و شناسه ملی شماره۱۰۷۶۰۰۹۱۰۵۰
باستناد نامه شماره xxxـ۱۶/۲/۹۲ به نمایندگی حمل و نقل و پایانه شرق مازندران منضم به مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱/۹۲ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد.
الف) گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد مرتبط با سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبتxxx ساری و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726480
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپوسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535145
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شماره ثبت ۱۷۸ ثبت ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ و مجمع عمومی شرکاء و هیئت مدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ موسسه مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: الف آقای عباس توفیقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه به جرگه شرکاء موسسه پیوست. ب آقای موسی محسنی که دارای مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه در موسسه بوده با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش داد. ج سهم الشرکه اعضا بشرح ذیل تغییر یافت: ۱ آقای موسی محسنی دارای xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه ۲ آقای عبدالوهاب بریمانی دارای xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه ۳ آقای عباس توفیقی دارای xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه د آقایان عبدالوهاب بریمانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس توفیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسی محسنی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تجاری و سایر نامه‌های اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ز ترازنامه و صورت سود و زیان و حساب‌های سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. و موسسه حسابرسی آریا به روش (حسابرس رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی مستقل موسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ تعیین گردید. ز مرکز اصلی موسسه به آدرس تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، خ جهانمهر، نبش خ ۲/۱، طبقه ۵، واحد ۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749722
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش شماره ثبت ۱۷۸ ثبت ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ و مجمع عمومی شرکاء و هیئت مدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ موسسه مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ آقای عباس توفیقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه به جرگه شرکاء موسسه پیوست.
ب ـ آقای موسی محسنی که دارای مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه در موسسه بوده با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش داد.
ج ـ سهم الشرکه اعضا بشرح ذیل تغییر یافت:
۱ـ آقای موسی محسنی دارای xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه
۲ـ آقای عبدالوهاب بریمانی دارای xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه
۳ـ آقای عباس توفیقی دارای xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه
دـ آقایان عبدالوهاب بریمانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس توفیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسی محسنی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ه ـ اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تجاری و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
ز ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و حساب های سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
و ـ موسسه حسابرسی آریا به روش (حسابرس رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی مستقل موسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ تعیین گردید.
ز ـ مرکز اصلی موسسه به آدرس تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، خ جهانمهر، نبش خ ۲/۱، طبقه ۵، واحد ۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690494
آگهی تصمیمات شرکت پیلوارادسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسی محسنی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به ش م xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آیت اله ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی ایمانی پور به ک م xxxxxxxxx۹ و فرزین سلوکی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمودرضا اکبری به ک م xxxxxxxxx۲ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ مجتبی ایمانی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزین سلوکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا اکبری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 676670
آگهی تغییرات شرکت خوراک پرداز هزاردشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۵۸۲۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۱ طبق آگهی دعوت شماره xxx۸ مورخ ۱۷/۳/xxx۱ منتشر در روزنامه ابرار اقتصادی که در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586245
آگهی نوبت دوم تصمیمات شرکت حمل و نقل جهاد نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542640

آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تاپ مینا آمل سهامی خاص که در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از بسته بندی ـ فرآوری انواع محصولات خوراکی اعم از گوشتی ـ گیاهی ـ غذاهای دریایی خام و پخته بصورت تازه و منجمد و کنسروی ـ سوخاری شده و راه اندازی واحدهای تولید مواد اولیه مرتبط با آنها نظری مرغداری ـ جایگاه پرورش ماهی ـ دامداری ـ کشتارگاه ـ انجام عملیات کشاورزی از جمله کشت میوه و سبزیجات و توزیع محصولات در سطح کشور و صدور آن به خارج از کشور ـ تاسیس سردخانه و فروشگاه های عرضه و خرید مواد اولیه در تمامی ایران و خرید ماشین آلات وسایل نقلیه وسایل یدکی مرتبط از داخل و خارج و اخذ گشایش اعتبار ارزی و ریالی و دریافت وام از بانکها و مراکز داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و تاسیس واحدهای فروش و توزیع محل و منطقه ای و مراکز بازاریابی و صادرات و واردات و همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی و اقدامات دیگر مرتبط با فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: آمل جاده قدیم آمل به بابل جنب کارخانه آجر فشاری کدپستی xxx۳۱ـxxx۴۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد پانصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به xxxxxx سهم ده هزار ریالی بانام که کل مبلغ سرمایه طی گواهی شماره xxx۸/xxx۷ـ۲۰/۱۲/xxx۰ بانک ملت شعبه آمل پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۰ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا منصوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت و آقایان محمدهادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق الذکر با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از افراد فوق الذکر و مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه.
۸ـ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بنمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد مخبری بشماره ملی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850957
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618134
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جهاد نصر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۲۸۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۱۶/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگرروش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058139
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040044
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191241
آگهی تغییرات شرکت البرز فیلم ماندگار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۲۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا حاجی‌اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رضا فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید حبیب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۴/۶/۹۱.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا حاجی‌اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید حبیب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حبیب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۶ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11264214
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11379696
آگهی نوبت دوم تصمیمات شرکت حمل و نقل جهاد نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381451
آگهی تصمیمات شرکت پیلواراد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسی محسنی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به ش م xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آیت‌اله ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی ایمانی‌پور به ک م xxxxxxxxx۹ و فرزین سلوکی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمودرضا اکبری به ک م xxxxxxxxx۲ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ مجتبی ایمانی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرزین سلوکی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمودرضا اکبری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419775
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تاپ مینا آمل سهامی‌خاص که در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از بسته‌بندی ـ فرآوری انواع محصولات خوراکی اعم از گوشتی ـ گیاهی ـ غذاهای دریایی خام و پخته بصورت تازه و منجمد و کنسروی ـ سوخاری شده و راه‌اندازی واحدهای تولید مواد اولیه مرتبط با آنها نظری مرغداری ـ جایگاه پرورش ماهی ـ دامداری ـ کشتارگاه ـ انجام عملیات کشاورزی از جمله کشت میوه و سبزیجات و توزیع محصولات در سطح کشور و صدور آن به خارج از کشور ـ تاسیس سردخانه و فروشگاه‌های عرضه و خرید مواد اولیه در تمامی ایران و خرید ماشین آلات وسایل نقلیه وسایل یدکی مرتبط از داخل و خارج و اخذ گشایش اعتبار ارزی و ریالی و دریافت وام از بانکها و مراکز داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و تاسیس واحدهای فروش و توزیع محل و منطقه‌ای و مراکز بازاریابی و صادرات و واردات و همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی و اقدامات دیگر مرتبط با فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: آمل جاده قدیم آمل به بابل جنب کارخانه آجر فشاری کدپستی xxx۳۱ـxxx۴۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد پانصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به xxxxxx سهم ده هزار ریالی بانام که کل مبلغ سرمایه طی گواهی شماره xxx۸/xxx۷ـ۲۰/۱۲/xxx۰ بانک ملت شعبه آمل پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۰ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا منصوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت و آقایان محمدهادی شریعت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق‌الذکر با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از افراد فوق‌الذکر و مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه.

۸ـ بازرسان اصلی و علی‌البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بنمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد مخبری بشماره ملی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626481
آگهی تغییرات شرکت خوراک پرداز هزاردشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۵۸۲۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۱ طبق آگهی دعوت شماره xxx۸ مورخ ۱۷/۳/xxx۱ منتشر در روزنامه ابرار اقتصادی که در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ‌ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی نمودگر روش شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895243
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع تولیدی تندیس پلیمر ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا فرقانی به ش ملیxxxxxxxxx۷ و هاشم عسگری به ش ملیxxxxxxxxx۸ و سعید خانبابایی به ش ملیxxxxxxxxx۷. ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. سعید خانبابایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا فرقانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هاشم عسگری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات