حمیدرضا سمیعی پاقلعه

آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه

کد ملی 624931xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14917566
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 224418 و شناسه ملی 10102656324
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا طبخ پز سرابی به شماره ملی 0071211772 به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10720219420 به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم مریم اسدی به شماره ملی 0036631191 به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس(سهامی خاص) به شناسه ملی 10530272844 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی 6249313958 به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان(سهامی خاص) به شناسه ملی 10630094503 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی 6249313958 به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.هیات مدیره به اتفاق آراء بندهای 1-4-6-7-8-10-12-13-14-15 ماده 39 اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980905708619447  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101156
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۷۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سلطانعلی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمیدرضا سمیعی پا قلعه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضا مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوچان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838586
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۷۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۴ (رئیس هیئت مدیره) ۲ آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) ۳ آقای محمود ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) ۴ آقای حمید رضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره (۰۳/۰۴/xxx۷) تعیین گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و یا با امضا مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی و آقای محمود ابراهیمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوچان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461857
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: وظایف اساسی و عام انجمن صنفی: ماده ۳ وظایف اساسی و عام انجمن صنفی: کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید؛ انتقال نوآوری تکنولوژیک. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کار فرمایان به مراجع ذیربط. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه. همکاری در جهت تاسیس، تقویت وگسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و ملی نسبت به هدف‌های انجمن. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی. همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد_شد. قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمن‌های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن‌های صنفی یا کانون‌های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور. شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان‌های کارگری. ماده ۴ وظایف اختصاصی انجمن صنفی: برقراری تعامل سازنده در جهت تنظیم و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی بطوریکه منافع اعضا تامین شود. تلاش در جهت حضور مداوم در بازارهای خارجی با قیمت‌های رقابتی ایفای نقش موثر در تنظیم شرایط، مقررات صادرات و واردات تعامل و پیگیری از دولت جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت در جهت توسعه فناوری و نوآوری در ابداع انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در جهت تدوین استانداردهای ملی و مقررات نظارتی گرفتن مجوز ایجاد تارنما، انتشار خبرنامه و مجله مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پلاک xxx۴ برج نگین ساعی طبقه ۱۲ واحد xxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار آقای حمیدرضا یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی آقای مهرداد وخشورحفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمود زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و د بیر انجمن برای مدت ۳ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده_باشند با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقایان: سیدرضا رشیدآبادی بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت: بازرس اصلی و حمیدرضا سمیعی پاقلعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت: بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال تعیین شدند. به استناد مجوز شماره xxx۳ مورخ ۱۵/۱/۹۶ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اقدام شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197258
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع شیر وفراورده‌های لبنی میانکاله شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۱۵۵۴
به موجب نامه شماره xxx۰ مورخ ۱۵/۹/۹۵ از سوی اداره تعاون شهرستان بهشهر وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: رضا علی طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۳ محبوبه ناظم نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ محسن سمیعی پا قلعه کدملی xxxxxxxxx۷ سعید طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۹ حمیدرضا سمیعی پا قلعه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ومرضیه طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۹ زینب طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197277
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع شیر وفراورده‌های لبنی میانکاله شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۱۵۵۴
به موجب نامه شماره xxx۲ مورخ ۱۵/۹/۹۵ از سوی اداره تعاون شهرستان بهشهر وبه استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال به شرح ذیل میباشد: آقای رضا علی طهماسبی رییس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ خانم محبوبه ناظم نژاد منشی هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محسن سمیعی پا قلعه نا یب رئیس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx آقای سعید طهماسبی به سمت عضو اصلی هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. حمیدرضاسمیعی پا قلعه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قرادادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی قبیل چک ‘سفته ‘برات واوراق بها دار با امضاء آقای رضا علی طهماسبی به عنوان رئیس هیات مدیره به همراه حمیدرضاسمیعی پا قلعه مدیرعامل ومهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه‌ها بامضاء حمیدرضاسمیعی پا قلعه به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624831
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نازنین شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۸۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدپورخلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم سیده زلیخا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمد محمدپورخلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، بهرام حیدری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عاتکه محمدپورخلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۶ انتخاب شدند. ـ حدودو اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه تفویض گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری با امضاء آقای حمید رضا سمیعی پاقلعه (مدیرعامل) به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب آقای حمید رضا سمیعی پا قلعه (مدیرعامل) با امضاء آقای احمد محمدپورخلیلی (عضو هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387098
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت آتیه پگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع شیرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملی xxxxxx۶۰به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی وآقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۳۱/۲/۹۵انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302412
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ـ آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، به موجب معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای جواد زرگرباشی طوسی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. جناب آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. گردیدند.وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ..ضمنا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، هفت، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و شانزده از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات