سید مهدی اسمعیلی عراقی

سید مهدی اسمعیلی عراقی

کد ملی 038584xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های سید مهدی اسمعیلی عراقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید مهدی اسمعیلی عراقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14525433
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمد علی جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضا ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد جریان ( مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ قلی زاده ( قائم مقام مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا « چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا » چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا سقف xxxxxxxxx ریال به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525455
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهرادمشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و مهراد جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۱) وحید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557596
آگهی تغییرات شرکت نفيس نخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن آهنگریان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هادی غنچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبد المجید نوید به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی اسمعیلی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546234
آگهی تغییرات شرکت ري دانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهدی اسمعیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم سپیده جلیلیان طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره بهمراه امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم ایزانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک سامان بنا درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های ساختمانی و عمرانی و خدمات مربوطه اعم از طراحی، تدارکات و ساخت شامل: تهیه طرح ها و انجام خدمات مهندسی، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، تدارکات و امور بازرگانی مربوطه اعم از خرید، صادرات و واردات و فروش مصالح، ماشین آلات و تجهیزات یا ساخت آنها و اخذ نمایندگی های فروش از شرکت های داخلی و خارجی، خرید و فروش و معاوضه ساختمان و زمین و هر گونه معامله مجاز و بهره برداری از آنها و واگذاری زمین و ساختمان برای مشارکت با بخش خصوصی و یا دولتی، برنامه ریزی، مدیریت و ساخت طرح ها به هر روش اعم از پیمانکاری و مشارکت برای ساخت و سرمایه گذاری مطابق قوانین و مقررات کشور، تامین منابع مالی لازم از داخل یا خارج از کشور جهت فعالیتهای موضوع شرکت و مشارکت با بخش های خصوصی و دولتی در صورت نیاز.( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان فرزان غربی، پلاک ۴۷، طبقه۶، واحد۴ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۲۰/۷/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت چهار سین سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی سپیده جلیلیان طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مهندسی مشاوران تعالی سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی سید مهدی اسمعیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ بابک غفوری صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: مهدی ابوالقاسم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12456371
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید نوید با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید نوید با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی غنچه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید مهدی اسمعیلی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محسن آهنگریان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681525
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند حمید نوید به کد ملی xxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به کد ملی xxxxxxxxx۲و هادی غنچه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و محمد امین نوید به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل هیأت مدیره و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهای شرکت و اسناد که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر میگردد با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436151
آگهی تغییرات شرکت ری دانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۱۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیات‎مدیره برای دو سال بقرار ذیل، انتخاب گردیدند.
آقای حمید نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات‎مدیره
آقای سیدمهدی اسمعیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره
آقای مهدی ابوالقاسم‎طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‎مدیره
خانم سپیده جلیلیان‎طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات‎مدیره
موسسه حسابرسی آگاه‎گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922857
آگهی تصمیمات شرکت ری رانه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ولی اله نیسریان به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی چهرقانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالمجید نوید به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی اسمعیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264963
آگهی تصمیمات شرکت ری رانه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ولی اله نیسریان به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی چهرقانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالمجید نوید به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی اسمعیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906528
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک مxxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به ک مxxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی عراقی به ک مxxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به ک مxxxxxxxxx۲ و هادی غنچه به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و محمدامین نوید به ک مxxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۷/۹۱ محمدامین نوید به سمت عضو علی البدل و حمید نوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره , عبدالمجید نوید به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره, هادی غنچه عضو اصلی مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و چک های که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049424
آگهی تأسیس شرکت منشور راهبران مدیریت پارسیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای در قالب عارضه‌یابی تشخیص و شناخت مسائل و مشکلات سازمانها جهت رفع چالشهای مدیریتی ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای در تدوین بروز رسانی اجرا و کنترل استراتژیهای کسب و کار سازمانها ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای در برنامه‌ریزی تدوین و بهینه‌سازی ساختارهای عملیاتی و فرایندهای درون سازمان ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای در طراحی و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت ارتقا سطح عملکرد و بهره‌وری ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای در طراحی و اجرای سیستمهای مدیریتی و سیستمهای مکانیزه برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای مرتبط با توانمندسازی کلیه سطوح مدیران سازمانی برگزاری یا مشارکت در برگزاری همایشها سمینار کنفرانس در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری گردهمایی‌های تخصصی در ارتباط با موضوع شرکت جهت بازدید از نمایشگاهها یا سازمانهای داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از شرکتهای مرتبط با موضوعات فوق از داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به شرکتهای مرتبط با موضوعات فوق در داخل و خارج از کشور تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای خصوصی مرتبط با موضوعات شرکت از طریق مشارکت مدیریتی یا خرید سهام برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک کوچه دامن افشار ساختمان آبشار ط سوم واحد ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای کامران بدیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای علیرضا آقاخانلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای سید مهدی اسمعیلی‌عراقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سعید خرقانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای علیرضا آقاخانلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737804
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک‌مxxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به ک‌مxxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی‌عراقی به ک‌مxxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به ک‌مxxxxxxxxx۲ و هادی غنچه به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و محمدامین نوید به ک‌مxxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۷/۹۱ محمدامین نوید به سمت عضو علی‌البدل و حمید نوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت‌مدیره , عبدالمجید نوید به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت‌مدیره, هادی غنچه عضو اصلی مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اسناد و چک‌های که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات