سیدمهدی شاد

سیدمهدی شاد

کد ملی 038517xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

شرکت های سیدمهدی شاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدمهدی شاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14133279
آگهی تغییرات شرکت زر پخش توکل قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هاشم گیوه چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133281
آگهی تغییرات شرکت زر پخش توکل قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ آقایان محمدرضا آریا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهکارهای هوشمند آسان سپار درتاریخ ۰۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی)، طراحی و توسعه بازیهای رایانه‌ای وسرگرمی، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک، تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتور، دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان دانشور غربی خیابان شیخ بهائی پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۲/۷/۹۶ از بانک ملی شعبه آصف به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین امنع به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود وزیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صرفا با مهر و امضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. سایر اسناد مشتمل بر اوراق عادی و اداری با مهر شرکت و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه دشتی خویدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم میناسادات بنی هاشمی شاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فن آوران اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687122
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش کالای آسان سپار درتاریخ ۰۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتوری عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان دانشور غربی خیابان شیخ بهائی پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی فیش به شماره xxx مورخه ۲۲/۰۷/۹۶ بانک ملی شعبه آصف پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین امنع به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود وزیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صرفا با مهر و امضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. سایر اسناد مشتمل بر اوراق عادی و اداری با مهر شرکت و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه دشتی خویدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مینا سادات بنی هاشمی شاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فن آوران اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566462
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادقی منش با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین ابدی نقش با کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش الماس کویر درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سمنان شهرستان شاهرود خیابان شهید صدوقی خیابان شهید دستغیب جنب زورخانه خیبر کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و آقای مهدی اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین رضایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۰۸/xxx۵ تا ۳۰/۱۲/xxx۵ و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی از ۰۲/۰۸/xxx۵ تا ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246299
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار سلطان محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی شاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای عارف فرجی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246309
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان شهریار سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش سهراب ایلام درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مبادرت بر انجام امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید. فروش. بسته بندی، مشارکت و توزیع کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع در سراسرکشور وخارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج ازکشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیت‌های تولیدی. صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکت‌ها ازطریق ثبت شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، شرکت می‌تواند به عملیات تجاری. خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام شهرستان ایلام میدان امام خمینی خیابان فردوسی خیابان مطهری نبش حافظ پلاک ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آن طی گواهی شماره xxx۵۸/۹۵/xxx۶ مورخه ۱۵/۰۸/xxx۵ بانک ملی ایران شعبه خیابان ولی عصر ایلام پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: مهدی رفیعی اردستانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. سید مهدی شاد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی سهراب وندی کرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود سهراب وندی کرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران واعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: نادر محمدی فرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی. مجید حمزهء به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر نگار پخش پایتخت درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ساوجبلاغ شهر چهارباغ خیابان صنعت ۵ (مرغک) جنب کارخانجات گروه صنعتی زر کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم بانام xxxxxx۰ ریالی که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۷۰ مورخه ۱۱/۰۸/۹۵ بانک ملی شعبه زر ماکارون واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ارد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه آقای محمدحسین رضایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعت کیمیا زر درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، پودر قهوه، کاکائو، لبنیات، آرد، بهبود دهنده، آنزیم، اسانس طبیعی و افشره‌های طبیعی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطورکلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و غذایی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان شیخ بهایی - جنب بانک پارسیان - پلاک xxx - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۵ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و به سمت مدیرعامل آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128612
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر صادقی پخش ورامین درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید - فروش - بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی - صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری – خدماتی – تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان ورامین - بعد از میدان ولیعصر - جاده احمد آباد قاسم آباد - پانصد متر پایین‌تر از خط آهن - نبش کوچه باغ - پخش میلاد کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه مجتمع اداری ورامین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت و عباس صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش پویا مهر درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید، فروش، بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک میدان امام خمینی شهرک قطب صنعتی خیابان هواشناسی کوچه همت ۸ سمت چپ درب سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام ۱. xxx. xxx ریالی میباشد که مبلغ ۳۵. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۲/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه شهر صنعتی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: منصور جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب با نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش معین قزوین درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد مبادرت نماید در تمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین خیابان شهید انصاری جنب بانک کشاورزی فروشگاه رزازی کدپستی xxxxxxxxx۳. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx و شماره فیش xxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه بازار قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: ۵. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۵. آقای سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۵. آقای هادی رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ۸. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی فرزند مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۸. آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش فراگیر آذربایجان درتاریخ ۱۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی و توزیع کالاهای تولیدی و بازرگانی داخلی در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و صادرات و واردات در خصوص کالاهای مجاز، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی روبروی مسجد شهیدی کوچه میرزا سلمان جنب هتل گلشن ساختمان ساوالان ۱۳ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ آدرس شعبه ارومیه جاده دریا سیصد متر بالاتر از زندان مرکزی جنب کلینیک سربتون طبقه اول و کدپستی xxxxxxxxx۵ مدیر شعبه: محمد صادقی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ نزد بانک ملی شعبه مسجد کبود تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد صادقی منش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد هاشم پور دوریق به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش نو بخت درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به انجام امور تجاری خدماتی شامل تامین نیروی انسانی موقت وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نمایددر کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم چهارراه باسکول پ xxx. کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۲/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه شهرک صنعتی جی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رضا باقرزاده کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل و سیدمهدی شاد کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوبخت کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرپخش افشار کرمان درتاریخ ۱۷/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العملکاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و ترانزیت کالاهای مجاز، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی، تجاری، خدماتی، تولیدی و صنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان بلوار قائم نبش قائم ۶۰ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱۱ مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ نزد بانک ملی شعبه کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رفیعی اردستانی باکد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن پرنده افشار با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش ماکان خوزستان درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید - فروش - بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسرکشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی - صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، کلیه عملیات تجاری - خدماتی - تولیدی وصنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز - خ وهابی - نبش ۱۹ کیان آباد - مجتمع هادی - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سی و پنج میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱ مورخ ۱۸/۱/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن طلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادهای شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعتی غذایی زر درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، خوراک دام و طیور و آبزیان، کشت و صنعت محصولات کشاورزی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از: اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی جنب بانک پارسیان پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx/xxx/۱۱/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد xxx۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698381
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی ساجدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617476
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش توکل قم در تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات ومعاملات ـ تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نماید پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم ـ ابتدای جاده قدیم تهران ـ انتهای کوچه ۱۷ ـ سمت راست کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx سهم ۱.xxx.xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۷/۱۰,xxx نزد بانک ملی شعبه فلکه میثم قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا کمالی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره هاشم گیوه چی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613579
آگهی تغییرات شرکت زر پخش كران زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی شاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای لطفعلی غفاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607313
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش کرمانشاهان درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز وپیمانکاری شامل خرید-فروش-بسته بندی،مشارکت وتوزیع کلیه ی کالاها و خدمات مجاز با شرکت های تولیدی و بازرگانی و داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور اعطا و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور،ایجاد شعب شرکت در داخل ویا خارج از کشور به صورت انفرادی و یا شراکتی مبادرت به فعالیت های تولیدی-صنعتی و ترانزیت کالاهای مجاز صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس شرکت ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا به طور کلی شرکت می تواندبه کلیه عملیات و معاملات مالی_تجاری_خدماتی_تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید.مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمانشاه - ابتدای جاده سنندج - شهرک صنعتی کرمانشاه- خیابان خیام- بلوار ابوعلی سینا- شماره ۵ - کدپستی:xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/xxx۲/۱۷ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه شهرک صنعتی کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:)آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ) آقای محسن ایوانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۳)آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی.آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.(برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543419
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پدرام لرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: پدرام محمدی گراوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490700
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش مه سان گستر شمال درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی مجاز داخلی وخارجی وتوزیع درسراسرکشور وخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، شرکت می تواند به عملیات و معاملات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید.واردات و صادرات محصولات مجاز بازرگانی ووسایل ولوازم مرتبط با موضوع شرکت درچارچوب قوانین ومقررات رسمی کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از سیستم های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قائمشهر خیابان ساری شهرک یثرب خیابان روبروی کلانتری انبار نادریان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه میدان جانبازان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رفیعی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نادریان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندکان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش پدرام لرستان درتاریخ ۱۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی وترانزیت کالاهای مجاز، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی ـ تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نماید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ بلوار بهارستان ـ جنب پمپ بنزین ماسور. کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه سعدی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره پدرام محمدی گراوند بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید مهدی شاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیر به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همره یک نفر دیگر از اعضا هئیت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293702
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پرشین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۲۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد باقر ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293710
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پرشین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۲۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی شاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقر ملکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و اسناد غیر تعهدآور و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137120
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عباش پاداش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجید حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده در انتخاب گردیدند. ـ آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات