علی‌رضا بابازاده

علی‌رضا بابازاده

کد ملی 038512xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
55
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13699917
آگهی تغییرات شرکت اتصال پترو اروند «با مسئولیت محدود» به شماره ثبت ۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۱۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ شرکت واصله به تاریخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۲ با توجه به استعفای آقای محمد قاسمی (خارج از شرکاء)، آقای علیرضا بابا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گروه پیشگامان نو آوران دانا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳ آقای علیرضا بابا زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد بوجار به نمایندگی از شرکت گروه پیشگامان نو آوران دانا به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549065
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان نوآوران دانا ش ث xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی رشتچی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد راوش کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده مدت متصدی انتخاب گردیدند و دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اوراق بهادار، با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر مکاتبات اداری و غیر تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393734
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی رشتچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382183
آگهی تغییرات شرکت اتصال پترو اروند «با مسئولیت محدود» به شماره ثبت ۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۱۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ شرکت واصله به تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا بابا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰، گروه پیشگامان نو آوران دانا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و آقای محمد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ آقای علیرضا بابا زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، گروه پیشگامان نو آوران دانا به نمایندگی آقای مسعود عابدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قاسمی (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373808
آگهی تغییرات شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان نوآوران دانا ش. م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علیرضا بابازاده کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای ارشیا انصاری سرابی کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت نوآوران انرژی و صنعت دانا ش. م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علیرضا برزین کدملی xxxxxxxxx۲ و سرکار خانم هاله بختیار کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای یوسف زرین قریچه کدملی xxxxxxxxx۸. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373824
آگهی تغییرات شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا ش. م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علیرضا بابازاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نواوران انرژی و صنعت دانا ش. م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علیرضا برزین شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای ارشیا انصاری سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هاله بختیار شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای یوسف زرین قریچه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای علیرضا برزین شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364504
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان دامپروری دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و جلال قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آرمین توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364507
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان دامپروری دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و آرمین توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیینگردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و متغییر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316050
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نفت دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۰۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا بابا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ارشیا انصاری سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا برزین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پیمان بهجتی پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نوآوران دانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علی رشتچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299714
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان دامپروری دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و محمدحسین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محسن مردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضوهیئت مدیره و جلال قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و آرمین توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260122
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان دامپروری دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره محمدحسین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محسن مردی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره جلال قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آرمین توحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره ومتغییر مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168299
آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی خانم نفیسه حسینی یکتا شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره اسماعیل ناظم شهرضا شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و علیرضا بابازاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168302
آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بابازاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل ناظم شهرضا شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوء هیئت مدیره شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی خانم نفیسه حسینی یکتا شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آیتی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و متغییر مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. وکلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش فرآور دانا تک درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: عرضه و انجام کلیه خدمات لازم برای اجرای طرح‌ها از قبیل حمایت از نوآوری و تولید دانش فنی، مطالعات اولیه طرح‌های صنعتی و تهیه گزارش‌های توجیهی علمی، فنی و اقتصادی، طراحی پایه و تفصیلی، عملیات تدارکاتی و بازرگانی، فعالیت‌های تولیدی، نظارت و بازرسی فنی، خدمات مدیریتی، خدمات جنبی، برنامه ریزی، کنترل طرح، فن آوری اطلاعات و اجرای پروژه‌های صنعتی و عمومی، تهیه و تأمین، فروش، پخش و توزیع، انجام امور صادرات و واردات، انتقال، توسعه و اجرای پروژه‌های صنعتی، طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی در زمینه صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی و تجهیزات جداسازی و صنایع مرتبط دیگر و در صورت ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی و انجام سایر اموری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تحقق اهداف شرکت که عبارتند از: ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی و تجهیزات و لوازم معدنی و فراوری مواد معدنی، انجام کالیبراسیون دستگاهها و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری و انجام امور پیمانکاری و خدمات معدنی سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود در ایران و سایر کشورها و خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها؛ انعقاد قراردادهای انجام خدمات مشاوره و ساخت، مشارکت مدنی، پیمان مدیریتی، کلید در دست، کارهای امانی، همکاری یا پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی واجد شرایط و سایر قراردادهای مرتبط با اهداف وموضوع شرکت تاسیس شرکت‌های وابسته، نمایندگی و شعبه به صورت مستقل و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی، خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن و تحصیل اموال منقول و غیر منقول، خرید، فروش، اجاره، احداث، تاسیس، تکمیل، توسعه، تهیه، تعمیر و اداره دفاتر، کارخانجات، کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها و سایر تاسیسات و وسائلی که در انجام عملیات شرکت لازم است، اخذ موافقت‌های اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری کارخانجات و واحدهای تولیدی از وزارتخانه‌های ذیربط عندالزوم، اخذ وام و یا اعتبار در حدود فعالیت‌های شرکت، اخذ نمایندگی از شرکتهای ایرانی و خارجی، انجام عملیات بازرگانی یا تولیدی، انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد تمامی موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی بالاتر ازتقاطع میرداماد کوچه بهشت یکم پلاک ۲۵ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۲۵/۵/۹۵ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکتبرای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علیرضا بابازاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی گنچ آفرینان ایرانیان شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای میثم سرمدی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هیات مدیره آقای ارشیا انصاری سرابی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا برزین شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیات مدیره آقای علی اکبر غفاری شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیات مدیره آقای میثم سرمدی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی اروین ارقام پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846768
آگهی تغییرات شرکت طلای سبز طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۴۶۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به رئیس هیئت مدیره و اسماعیل ناظم شهرضا شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایدگی محمدمهدی مجاهدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846772
آگهی تغییرات شرکت طلای سبز طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۴۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی محمدمهدی مجاهدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ اسماعیل ناظم شهرضا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ علیرضا بابازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804474
آگهی تغییرات شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و امین چاروسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضوهیئت مدیره و عباس مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضوهیئت مدیره و محمد جواد بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804478
آگهی تغییرات شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی غلامرضا مقیمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امین چاروسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد جواد بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عباس مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورازقبیل چک سفته برات عقود و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791143
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نفت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی پیمان بهجتی پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورازقبیل چک سفته برات عقود و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791163
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشگامان نفت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی پیمان بهجتی پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمید رضا هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مسعود عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635566
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان نوآوران كشاورزي دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علیرضابابازاده کدملیxxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و محسن مردی کدملیxxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و مجتبی خیام نکوئی کدملیxxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635573
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان نوآوران كشاورزي دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علیرضا بابازاده کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره محسن مردی کدملیxxxxxxxxx۸به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی خیام نکوئی کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492692
آگهی تغییرات شرکت نوآوران انرژي و صنعت دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۴۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا xxxxxxxxx۲۵با نمایندگی آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ناصر وثوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسعود عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک دو نفر ازسه نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492702
آگهی تغییرات شرکت نوآوران انرژي و صنعت دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۴۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره ـ آقای ناصر وثوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره ـ آقای مسعود عابدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492704
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان نو آوران دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید محمد شمس الدین به شماره ملیxxxxxxxxx۳ منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492705
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان نو آوران دانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سید محمد شمس الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منوچهرباباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487818
آگهی تغییرات شرکت پالايشگاهي پيمان رامشير پليمر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰، بهمن سیدزارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹، پیشگامان نوآوران دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487914
آگهی تغییرات شرکت پالايشگاهي پيمان رامشير پليمر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهمن سیدزارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، پیشگامان نوآوران دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446462
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سفیر تجارت دانا ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، صادرات مجدد انواع محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی، ایجاد زیرساخت های مرتبط با تجارت، خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی، صنعتی، معدنی خدماتی، بازرگانی و مالی، ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت، انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت، جذب سرمایه از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور و یا استفاده از تسهیلات بانکی، اجرای طرح های عمرانی مرتبط با فعالیت های شرکت، برگزاری گردهمایی، همایش، سمینار و هم اندیشی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت، پذیرش نمایندگی شرکت های خارجی جهت فروش و خدمات پس از فروش محصولات در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت، ایجاد شرکت های زیرمجموعه برای اجرای برنامه های تخصصی مرتبط با فعالیت های شرکت، عضویت در انجمن ها، تشکل ها، مجامع صنفی و حرفه ای و سازمان های بین المللی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت در داخل و خارج از کشور، انجام سایر اقدامات و فعالیت های اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، مجاز شناخته شده باشد. تمامی موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه بهشت یکم پلاک۲۵ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷مورخ ۲۴/۶/۹۴نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی غلامرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، امین چاروسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416432
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، بهمن سید زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416449
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز خدادادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهمن سید زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان نفت دانا درتاریخ ۱۲/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات مطالعاتی اولیه، مفهومی، امکان سنجی، نظارت، مشاوره، آزمایشگاهی، طراحی ومهندسی خرید، ساخت، نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات در حوزه های نفت، گازو پتروشیمی درداخل و خارج از کشور، مشارکت، سرمایه گذاری و تولید در حوزه های فوق، حمایت، هدایت ونظارت بر پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی از خلق ایده تا تولید صنعتی در راستای تولیدعلم، فن آوری و ثروت، انتقال و تولید فن آوری و مدیریت بهبود خطوط تولید فرآیندی به لحاظ راندمان عملکرد و کاهش آلودگی های زیست محیطی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به سایر شرکتها و مبادرت به خرید، فروش و بازرگانی(صادرات و واردات)هرگونه محصول تولیدی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، تجهیزات و ماشین آلات در حوزه های ذکر شده فوق، ایجاد و تاسیس شرکتهای تابعه تخصصی در جهت تحقق اهداف شرکت. تمامی مواد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان پاسداران شمالی پائین تر از سه راه اقدسیه روبه روی دبیرستان صابری پلاکxxx طبقه پنجم واحد۱۰ کد پ xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۸/۶/۹۴ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا بابازاده به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پیشگامان نواوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علی رشتچی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا برزین به ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و ارشیا انصاری سرابی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و پیمان بهجتی پورناکی به ش م xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167530
آگهی تغییرات شرکت نوآوران انرژی و صنعت دانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت پیشگامان نوآوران دانا به نمایندگی آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای فرامرز کیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای مسعود عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر ازسه نفر عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167538
آگهی تغییرات شرکت نوآوران انرژی و صنعت دانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۴۱۹۵ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا به نمایندگی آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره ـ آقای فرامرز کیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسعود عابدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098779
آگهی تغییرات شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارشیا انصاری سرابی به شماره xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوآوران انرژی و صنعت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی علیرضا برزین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مجید اشتری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره هاله بختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره یوسف زرین قریچه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره میثم سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد وکلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700076
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای منوچهر غروی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کمال الدین گلچین با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان لرستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی فقیه خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بابازاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی آذربادگان با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل مطابق مدیرعامل قبل تعیین گردید. ۲)کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و همچنین اوراق اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628250
آگهی تغییرات شرکت بیناس انرژی سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۱۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و خانم مهرناز شیخ محمدی فرزند احمد دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقای علی فرهمند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا بابازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد حسن حسینی خامنه ای بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی بامضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل شرکت آقای علی فرهمند تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569679
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نو آوران دانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی اشتیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569681
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نو آوران دانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر باباعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387798
آگهی تغییرات شرکت معدنکاران آسیا پی جو بینالود شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیشگامان نوآوران دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی مسعود عابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ارشیا انصاری سرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ سید حسین عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بابا زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395765
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) آقای علیرضا بابا زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیر به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243220
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد پاسبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین کوزه گران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245751
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای جواد پاسبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای امیرحسین کوزه گران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهنام داهی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195932
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران انرژی و صنعت دانا
در تاریخ۲۰/۷/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت:
ـ انجام مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی، طراحی و مهندسی، مدیریت، مشاوره، اجرا، ساخت، نظارت بر ساخت، تامین مولدها، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز (خرید و فروش، اجاره، صادرات و واردات) پروژه های نیروگاهی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر طرح های صنعتی، همچنین طراحی و مهندسی و ساخت قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مربوط به آنها، مدیریت، مشاوره و اجرای خدمات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری مجموعه های صنعتی و نیروگاهی و پالایشگاهی ـ مشاوره فنی و مهندسی، سرمایه گذاری، ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری، و تهیه طرح های توجیه فنی و اقتصادی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت ـ سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه طرح های تولید برق و انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی و سایر طرح های صنعتی ـ اخذ نمایندگی از کمپانی های فعال داخلی و خارجی حوزه تجهیزات، ماشین آلات و قطعات مرتبط با صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و عقد قرارداد همکاری های فنی و تجاری و همچنین اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت توسعه و پیشرفت امور شرکت ـ انجام خدمات مشاوره، مدیریت و اجرای طرح های بهداشت، ایمنی و محیط زیست ـ انجام هرگونه فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه کالاها و خدمات مجاز کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه بهشت یکم پلاک ۲۵ ط ۲ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/۰۰/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهمxxx/xxx/۱ ریالی که تعدادxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۲/xxx ص مورخ۴/۷/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
ـ آقای علی رضا بابازاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای فرامرز کیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود عابدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فرامرز کیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از سه نفر عضو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی اروین ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی
آقای محدبهنام دائی مژدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124299
آگهی تاسیس شرکت تضامنی ابوالقاسم سمیعی و شرکا
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پانزده خرداد (مقابل پامنار) بازار شیرازیهای سرای اصلی طبقه۲ پلاک۳۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم سمیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم سمیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720270
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان نوآوران داناسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه گذاری و مشاوره در حوزه صنعتی اخذ تسهیلات بانکی در راستای اجرای پروژه های صنعتی شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی حضور در نمایشگاههای صنعتی و علمی داخلی و خارجی ارائه مشاوره های صنعتی برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد ک بهشت یکم پ ۲۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۵/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سعید حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمود کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد الباقی اوراق اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای احمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720270
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان نوآوران داناسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه گذاری و مشاوره در حوزه صنعتی اخذ تسهیلات بانکی در راستای اجرای پروژه های صنعتی شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی حضور در نمایشگاههای صنعتی و علمی داخلی و خارجی ارائه مشاوره های صنعتی برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد ک بهشت یکم پ ۲۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۵/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سعید حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمود کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد الباقی اوراق اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای احمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9972828
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان نوآوران دانا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه‌گذاری و مشاوره در حوزه صنعتی اخذ تسهیلات بانکی در راستای اجرای پروژه‌های صنعتی شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی حضور در نمایشگاههای صنعتی و علمی داخلی و خارجی ارائه مشاوره‌های صنعتی برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد ک بهشت یکم پ ۲۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۵/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه میرداماد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سعید حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمود کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد الباقی اوراق اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای احمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9972828
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان نوآوران دانا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه‌گذاری و مشاوره در حوزه صنعتی اخذ تسهیلات بانکی در راستای اجرای پروژه‌های صنعتی شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی حضور در نمایشگاههای صنعتی و علمی داخلی و خارجی ارائه مشاوره‌های صنعتی برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد ک بهشت یکم پ ۲۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۵/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه میرداماد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سعید حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمود کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد الباقی اوراق اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای احمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672741
آگهی تاسیس شرکت هوشمند سازان جهانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۰۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۰۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرا و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی، طراحی و مشاوره در زمینه تکنولوژی و صنایع مادر و انرژی های نوین و صنایع الکترونیک، مشاوره و انجام در زمینه ابزار دقیق، مشاوره و سرمایه گذاری در انجام کلیه پروژه های صنعتی و تولیدی و بازرگانی و عمرانی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی ـ ابتدای خ اسکندری شمالی ـ پ ۲۱ ـ ط ۲ ـ واحد ۳ شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدحسین رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن پاس بین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576490
آگهی تغییرات شرکت هموار سازگار پوشش با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۰۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۹۴۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
۲ ـ آقای علیرضا بابازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بشماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۷/۰۶/xxx۱ فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بابازاده و آقای محمدرضا بیگدلی و آقای مصطفی محققی.
۴ ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا بابازاده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیگدلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت مدیرعامل.
۵ ـ نشانی شرکت از استان قم واحد قم به استان تهران واحد تهران، به نشانی جدید استان تهران شهر تهران ـ خ مطهری ـ خ شهید سرافراز ـ روبروی سفارت کانادا ـ پ ۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت میباشد. در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113098
آگهی تغییرات شرکت هموار سازگار پوشش با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۰۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۹۴۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ آقای علیرضا بابازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بشماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۷/۰۶/xxx۱ فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳‌ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بابازاده و آقای محمدرضا بیگدلی و آقای مصطفی محققی.

۴‌ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا بابازاده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیگدلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت مدیرعامل.

۵‌ـ نشانی شرکت از استان قم واحد قم به استان تهران واحد تهران، به نشانی جدید استان تهران شهر تهران‌ـ خ مطهری‌ـ خ شهید سرافراز‌ـ روبروی سفارت کانادا‌ـ پ ۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶‌ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت میباشد. در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362475
آگهی تأسیس شرکت گسترش انرژی پاک خاورمیانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طرح محاسبه مشاوره نظارت فنی و مطالعات فنی و اجرای کلیه پروژه‌های تجهیزات و تاسیسات تولید انرژی‌های نو (بادی خورشیدی) و نصب و راه‌اندازی تجهیزات مرتبط مشارکت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش واردات و صادرات تهیه بسته‌بندی و توزیع کلیه اقلام بازرگانی و کلیه ماشین‌آلات و ابزارآلات مرتبط با فعالیت شرکت انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی ایجاد و احداث کارخانجات تولید تجهیزات و قطعات یدکی و تامین مواد اولیه موضوع فعالیت شرکت به ویژه در ساخت تجهیزات توربینهای بادی و سلولها و پانل‌های خورشیدی و یا مشارکت با سازندگان داخلی و خارجی در فرآیند ساخت و تولید تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت آموزش نیروی متخصص موردنیاز شرکت و برگزاری کارگاههای تخصصی موردنیاز پرسنل و کلیه فعالیتهای مجاز و قانونی مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران زعفرانیه انتهای خیابان پسیان خیابان شارستان هشتم پلاک ۲۰ واحد ۳ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲/۳/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی‌دادی‌نائینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمد موسوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای مجید لوئی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای مهرداد دلاورگلابه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای تورج رنجبری‌وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362475
آگهی تأسیس شرکت گسترش انرژی پاک خاورمیانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طرح محاسبه مشاوره نظارت فنی و مطالعات فنی و اجرای کلیه پروژه‌های تجهیزات و تاسیسات تولید انرژی‌های نو (بادی خورشیدی) و نصب و راه‌اندازی تجهیزات مرتبط مشارکت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش واردات و صادرات تهیه بسته‌بندی و توزیع کلیه اقلام بازرگانی و کلیه ماشین‌آلات و ابزارآلات مرتبط با فعالیت شرکت انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی ایجاد و احداث کارخانجات تولید تجهیزات و قطعات یدکی و تامین مواد اولیه موضوع فعالیت شرکت به ویژه در ساخت تجهیزات توربینهای بادی و سلولها و پانل‌های خورشیدی و یا مشارکت با سازندگان داخلی و خارجی در فرآیند ساخت و تولید تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت آموزش نیروی متخصص موردنیاز شرکت و برگزاری کارگاههای تخصصی موردنیاز پرسنل و کلیه فعالیتهای مجاز و قانونی مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران زعفرانیه انتهای خیابان پسیان خیابان شارستان هشتم پلاک ۲۰ واحد ۳ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲/۳/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی‌دادی‌نائینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمد موسوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای مجید لوئی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای مهرداد دلاورگلابه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای تورج رنجبری‌وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532453
آگهی تاسیس شرکت هوشمند سازان جهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۰۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۰۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرا و نصب و راه‌اندازی کلیه سیستم‌های الکترونیکی، طراحی و مشاوره در زمینه تکنولوژی و صنایع مادر و انرژی‌های نوین و صنایع الکترونیک، مشاوره و انجام در زمینه ابزار دقیق، مشاوره و سرمایه‌گذاری در انجام کلیه پروژه‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی و عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی ـ ابتدای خ اسکندری شمالی ـ پ ۲۱ ـ ط ۲ ـ واحد ۳ شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای محمدحسین رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن پاس‌بین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات