محسن امینی

آقای محسن امینی

کد ملی 038422xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
113
آگهی‌ها

شرکت های محسن امینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن امینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صنعتی زر ماکارون
صنعتی زر ماکارون
صنعت و پژوهش زردانه
صنعت و پژوهش زردانه
عضو هییت مدیره
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر
عضو هییت مدیره
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
صنعتی و پژوهشی زرکام
صنعتی و پژوهشی زرکام
مسکن کارگران گروه صنعتی زر ماکارون
مسکن کارگران گروه صنعتی زر ماکارون
صنعتی آرد زر
صنعتی آرد زر
صنعتی سمولینای زر
صنعتی سمولینای زر
خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایرانیان
خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایرانیان
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر
صنعتی و پژوهشی زرنوش
صنعتی و پژوهشی زرنوش
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار
صنعتی و پژوهشی زردانه
صنعتی و پژوهشی زردانه
زر پخش پرشین
زر پخش پرشین
خانه صنعت و معدن جوانان تهران اوستان
خانه صنعت و معدن جوانان تهران اوستان
نایب رییس هییت مدیره
صنعتی زرفروکتوز
صنعتی زرفروکتوز
عضو هییت مدیره
تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین
تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین
توسعه صنعتی غذایی زر
توسعه صنعتی غذایی زر
نایب رییس هییت مدیره
توسعه صنعت کیمیا زر
توسعه صنعت کیمیا زر
نایب رییس هییت مدیره
توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز
توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز
رییس هییت مدیره
صنعتی بیواتانول زر
صنعتی بیواتانول زر
نایب رییس هییت مدیره
صنعتی آرد ذرت زر
صنعتی آرد ذرت زر
نایب رییس هییت مدیره
پایانه صادراتی استان البرز
پایانه صادراتی استان البرز
عضو هییت مدیره
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل
عضو هییت مدیره
گلوکوزان
گلوکوزان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14673276
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میثم طباطبائی بفروئیه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673291
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489148
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا مرادی علی عربی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیات مدیره محسن امینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سید ماجد علم الهدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره امیر امینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیات مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیات مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیات مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیات مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیات مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469013
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469015
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377485
آگهی تغییرات اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۵۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۲۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۵۱/۴۳/ص مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرهاد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای بهزاد درخور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای کاوه زرگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای مسلم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای فخرالدین عامریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای مهدی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای علی جابریان همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هئیت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با دو امضا از چهار امضا آقایان کاوه زرگران ، بهزاد درخور ، مسلم ناصری و فرهاد آگاهی همرا با مهر اتاق معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357156
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353104
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مشهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321197
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312159
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بیواتانول زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا مالمیر با شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290478
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290487
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274663
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274671
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی میرزاخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270486
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270501
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزه ء با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270570
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270581
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی براتی پور فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257152
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود قدسی با شماره ملی xxxxxxxxx۹(خارج از اعضا و سهامداران)به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257158
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228152
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل درتاریخ ۰۲/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه ـ مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور ـ جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی ـ صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ـ ـ گسترش مبادله هیأت های تجاری و اقتصادی بین دو کشور ـ انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط ـ مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود ـ برگزاری گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ـ همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل ـ کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران ـ اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل ـ انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بموجب مجوز شماره xxx۱/۴۳ / ص مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهیدقندی ـ نیلوفر ـ خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۳ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ اولین مدیران: آقای فرهاد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهزاد درخور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاوه زرگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسلم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید فخرالدین عامریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن مهربانی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی جابریان همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال غلامعباس سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رمضان خلج به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای فرهاد طاهریان به شماره ملی: xxxxxxxxx۱به سمت دبیر اتاق مشترک ایران و برزیل به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای دو امضا از چهار امضای کاوه زرگران، بهزاد درخور، مسلم ناصری، فرهاد آگاهی همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. همچنین کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس یا نواب رئیس همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189486
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167188
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167196
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: --آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱(خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157922
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157948
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152581
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152599
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143166
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131653
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131667
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117423
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه صادراتی استان البرز درتاریخ ۲۱/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:فراهم نمودن امکانات، تاسیسات و تجهیزات لازم برای تسهیل و تسریع صادرات به طور متمرکز و یکپارچه، ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالا، نگهداری کالاهای صادراتی و خدمات سردخانه و انبار، ایجاد نمایشگاه دائمی و نمایش و عرضه محصولات، بسته بندی کالاهای صادراتی، ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی، هتل، توزین کالا، سورتینگ و گریدینگ، انعقاد قراردادهای فروش با مشتریان خارجی، اخذ نمایندگی ودفاتر فروش در کشورهای صادراتی، مشارکت در نمایشگاههای بین المللی، اختصاصی و تخصصی خارجی، افتتاح حسابهای جاری و انواع حسابهای سپرده نزد مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر موسسات تجاری، تحصیل و جذب انواع وام و اعتبارات و تسهیلات مالی و بانکی، ایجاد مراکز اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و اقدام به انتشار انواع نشریه و بولتن و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارائه خدمات اطلاع رسانی، ارائه خدمات تجاری از قبیل مطالعه، تحقیقات، بازاریابی، همکاری با اتحادیه، انجمن ها و مناطق آزاد تجاری در کشورهای هدف صادراتی و آموزش و هرگونه فعالیت مجاز بر اساس قانون تجارت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج-محله بیسیم-کوچه صنعت گران-خیابان هفتم شمالی(آزادگان)-پلاک xxx-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه محمد شهر با کدxxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا انوشه ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر اسماعیل ثقفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بیتا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدعلی مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقایان محمد علائی نژاد، علی اصغر کیهانی و امیر اسماعیل ثقفی نیا و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمد علائی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای قدرت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرد ذرت زر درتاریخ ۳۱/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع آردهای مختلف و محصولات وابسته از قبیل انواع نان و شیرینی ماکارونی و اسپاگتی لازانیا سبوس و غیره، اشتغال به امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای کشت و صنعت، اخذ لیسانس و دانش فنی مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور، به طور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نسبت به انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود به نفع شرکت‌های گروه که سهامداران آنها با شرکت یکی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی اقدام نماید. و نسبت به واردات کلیه کالاهای مرتبط با دام زنده، فرآورده‌های خام دامی، خوراک دامی و نهادهای خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط (ذرت، جو، کلزا، سویا، کنجاله سویا، گندم، کنجاله تخم پنبه و دانه‌های روغنی) مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا قاسم آبادبزرگ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد خیابان شرکت زرنام پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون با کد xxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بیواتانول زر درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری، تهیه، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از خطوط بیواتانول و متانول (طبی، صنعتی و سوختی) و انواع محصولات جانبی حاصل از آن، انجام کلیه فعالیت‌های طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به فعالیت‌های موضوع شرکت، تهیه و تولید انواع مختلف اتیل الکل (طبی، صنعتی و سوختی)، تأسیس شعبه و همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه‌های تخصصی و اخذ لیسانس و دانش فنی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هر یک از موارد فوق در داخل و خارج کشور. بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی از جمله صادرات، واردات، خرید و فروش محصولات، مواد اولیه و واسطه تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، قطعات ماشین آلات و تجهیزات و سایر اقلام مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، حمل و نقل درون شهری، توزیع و پخش، ایجاد و راه اندازی و بهره برداری نیروگاه برق و همچنین ایجاد و واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هر آنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده_است مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا قاسم آبادبزرگ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد خیابان شرکت زرنام پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون با کد xxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660758
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور در زمینه بازاریابی و صادرات کالاها و محصولات صادراتی استان البرز و کشور - واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استان - انجام امور مطالعاتی در زمینه شناسایی بازار و ظرفیت بازار کشورهای هدف تجاری - ارائه مشاوره و راهنمایی با اشخاص حقیقی و حقوقی و تولیدکنندگان در خصوص صادرات کالاها و محصولات تولیدی و خدمات مهندسی - انجام مراحل گمرکی صادرات و واردات کالا - انجام امور مالی به نام و حساب شرکت - صدور خدمات فنی مهندسی - انجام امور مربوط به زیرساختهای داخلی و خارجی - - اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و بخش عمومی خصوصی - هدایت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی و حمایت قانونی و اداری از آنها - ایجاد و شرکت در نمایشگاههای موقت و دائمی (داخلی و خارجی) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج - مهرشهرفاز ۱ - خیابان xxx - بلوار امام خمینی (ارم) - پلاک ۰ - مجتمع آناهیتا - بلوک سی - طبقه دوم - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال برابر با نامه شماره xxx/xxx۷/۶۳ مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ بانک کشاورزی شعبه گلشهر واریز گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای مجید حاجی غلام سریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرج به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی مسعود قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و اتاق تعاون استان البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و به نمایندگی محمدعلی مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اکبر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزان فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493085
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس مجیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272250
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264766
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سلطان محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264774
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264777
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعت کیمیا زر درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، پودر قهوه، کاکائو، لبنیات، آرد، بهبود دهنده، آنزیم، اسانس طبیعی و افشره‌های طبیعی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطورکلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و غذایی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان شیخ بهایی - جنب بانک پارسیان - پلاک xxx - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۵ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و به سمت مدیرعامل آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201203
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای مرتضی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201211
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201216
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای داود پیرا با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201260
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201292
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201304
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147612
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد قاسمی باکدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147631
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید میثم طباطبایی بفروئیه باکدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147650
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147683
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147695
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147716
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147733
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی میرزاخانی باکدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062181
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062217
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062226
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062245
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831828
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749237
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. - آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749247
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ (خارج از سهامداران و اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749313
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعتی غذایی زر درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، خوراک دام و طیور و آبزیان، کشت و صنعت محصولات کشاورزی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از: اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی جنب بانک پارسیان پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx/xxx/۱۱/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد xxx۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711346
آگهی تغییرات شرکت تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۹/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - علی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - عباسعلی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی - جواد میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ - صمد رسولوی بنیس بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711359
آگهی تغییرات شرکت تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۹/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس، آقای علی موحد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس ومدیر عامل، آقای عباسعلی موحد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل آقای علی موحد و رئیس هیأت مدیره آقای محسن امینی و در غیاب ایشان با امضای منشی هیأت مدیره آقای عباسعلی موحد به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیر عامل و در صورت لزوم رئیس یا منشی هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613329
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتي و پژوهشي زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد علی ناطقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613355
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتي و پژوهشي زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سال به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس اصلی وآقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی زرفروکتوز در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید ونگهداری، بسته بندی وخریدو فروش، توزیع، صادرات وواردات انواع مختلف غلات وفرآورده های عمیق از غلات وانواع مشتقات طبی و قندی حاصله ازغلات مانندگلوتن غذائی، صنعتی ودامی، انواع نشاسته غذائی وصنعتی ومشتقات آن ازجمله سرم های قندی دکستروز، ساکاروز، فروکتوز، گلوکز، اتیل الکل غلات (اتانول) ومشابه آنها، جوانه گندم، سبوس خوراکی، انواع خوراک دام وطیور وآبزیان، سبوس دامی ودانه مرغ ونظایر آن، تولید موادپودری وگرانوله، تولید انواع نوشابه غیرالکلی وماءالشعیر، ایجاد سیلوهای نگهداری وذخیره سازی واختلاط وهرگونه فرآوری عمیق غلات، ایجاد خطوط تولید چاپ سلفون و کارتن و واکیوم برای محصولات، ایجاد واحد های کشت و صنعت، احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای ماشین سازی و ماشین کاری، تهیه، تصفیه، روغن کشی، تولید، بسته بندی (فعالیت درصنایع بسته بندی، قوطی سازی، Pet، شیشه وبطری سازی)، خرید وفروش انواع روغن های نباتی، حیوانی، کره، روغن های خام نباتی، روغن های جامد، مایع وسرخ کردنی، تولید وبسته بندی Co۲، یخ خشک، O۲، فرآوری روغن ودانه های روغنی به آلئو کیمکال ها، سوختهای نباتی (بیواویل)، منوگلیسریدها، خمیرصابون، تولید وفرآوری محصولات جانبی مانند لستین، پارافین خوراکی، ومحصولات وابسته ازقبیل روغن های نباتی خام، کنجاله، موادنباتی وغیره، اخذ لیسانس و دانش فنی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هریک از موارد فوق درداخل وخارج ازکشور. بطور کلی شرکت میتواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه، تولید و خرید و فروش و خدمات و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، خدمات مدیریتی و هر گونه فعالیت مجاز بازرگانی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، ماشین سازی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات وهمچنین ایجاد واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وهرآنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده ودراینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: جاده قدیم کرج به هشتگرد ـ جاده قاسم آباد ـ جنب ریل راه آهن سایت زر ـ کدپستیxxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن امینی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آرش سلطانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و داود پیرا به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و محمد علی ناطقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی سلطانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438734
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آرد زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275282
آگهی تغییرات شرکت سیلو های ذخیره سازی یک میلیون تنی غلات زردار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وآرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای محمود رنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده هئیت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده ونامه ها و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185732
آگهی تغییرات شرکت سیلو های ذخیره سازی یک میلیون تنی غلات زردار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای سعید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ب) کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه ها و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یکی از اعضاءهیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137071
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137075
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای مرتضی سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل وآقای آرش سلطانی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء دونفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی واداری با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137123
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقی مانده در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657054
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/xxx۳ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ که در تاریخ ۱۸/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی
آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر امینی (خارج از سهامداران و اعضاء) بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657055
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/xxx۳ در شرکت صنعت و پژوهش زر نوش (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ که در تاریخ ۱۸/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی
آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی (خارج از سهامداران و اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657064
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/۹۳ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زردار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ربیع زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی باامضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657076
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۹۳ در شرکت صنعت و پژوهش زردانه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پاکزاد (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657077
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۹۳ در شرکت صنعت و پژوهش زرکام (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و احسان سعادتمند (خارج از سهامداران و اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657078
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۹۳ در شرکت زرپخش پرشین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید مهدی شاد (خارج از سهامداران و اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341046
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی صدری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حامد پاک طینت به شماره ملیxxxxxxxxx۹ عضو به سمت نائب رئیس اول و آقای امید حیدریان کهنه آغاز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو و به سمت نایب رئیس دوم و آقای محمدرضا مهری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو و به سمت خزانه دار هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت دبیر کل هیئت مدیره و آقای شهرام شریف دلجویی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ عضو و به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علیرضا قدرتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آقای سید احسان حوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی جبرئیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یکی از نایب رئیسان هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا دبیر کل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341059
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید علی صدری به شماره ملیxxxxxxxxx۷, علیرضا قدرتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶, محمدرضا مهری به شماره ملیxxxxxxxxx۱, محسن امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶, حامد پاک طینت به شماره ملیxxxxxxxxx۹, مجتبی جبرئیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ امید حیدریان کهنه اوغاز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و سید احسان حوائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شهرام شریف دلجوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند.
آقای عبدالمهدی اجلالی به کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رجبی به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265951
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/۹۲ در شرکت زرفرکتوز پارس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265953
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۲ در شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265954
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۸/۹۲ در شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی و مهدی امینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265955
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۸/۹۲ در شرکت حمل ونقل زر ترابر ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267501
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ تحت شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده
۱ـ موضوع:
سرمایه گذاری، تهیه، تولید و نگهداری بسته بندی و خرید و فروش، توزیع، صادرات و واردات انواع مختلف غلات و فرآورده های عمیق از غلات، انواع آرد غلات (خوراکی بهداشتی و طبی) و بسته بندی انواع آردها و غلات و غیره. انواع ماکارونی، رشته آشی و پلوئی و محصولات مشابه. انواع بیسکویت، کلوچه، کراکر، چوب شور، کیک، شیرینی و محصولات مشابه انواع نانهای رژیمی، شکلات، تافی و آدامس، کورن فلکس و اسنک. انواع مشتقات طبی و قندی حاصله از غلات مانند گلوتن غذایی، صنعتی و دامی. انواع نشاسته غذائی و صنعتی و مشتقات آن از جمله سرم های قندی دکستروز، ساکاروز، فروکتوز، گلوکز، اتیل الکل غلات (اتانول) و مشابه آنها. انواع غذا و کمک غذائی کودک، غذاهای غلات کنسرو شده و بسته بندی شده (به صورت آماده یا نیمه آماده)، جوانه گندم، سبوس خوراکی، جو و گندم پوست کنده و پرک شده و انواع گندم و ذرت پفکی یا تفت شده، انواع خوراک دام و طیور و آبزیان، سبوس دامی و دانه مرغ و نظایر آن. تولید مواد پودری و گرانوله تولید انواع نوشابه غیرالکلی و ماء الشعیر انواع چیپس از غلات و سیب زمینی ایجاد خطوط تولید چاپ سلفون و کارتن و واکیوم برای محصولات خود و بسته بندی خشکبار و غلات، فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی (کودهای شیمیایی و معدنی و ترکیبات ازته و ...) ایجاد سیلوهای نگهداری و ذخیره سازی و اختلاط و هرگونه فرآوری عمیق غلات، تولید انواع محصولات سلولزی و بهداشتی، انواع لبنیات و محصولات جانبی آن، ایجاد واحدهای کشت و صنعت و ایجاد بندر خشک و پایانه ها و دفاتر حمل و نقل (زمینی، ریلی، دریایی، هوایی) ایجاد شهرکهای اداری و صنعتی و مدرن با امکانات رفاهی و تفریحی و پشتیبانی (بیمه، بانک، مهمانسرا، هتل، کلینیک و سایر امکانات موردنیاز)، احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای ماشین سازی و ماشین کاری و نیروگاه برق. اخذ و اعطای لیسانس و دانش فنی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هریک از موارد فوق در داخل و خارج از کشور. بطور کلی میتواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه، تولید و خرید و فروش و خدمات و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، خدمات مدیریتی و هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی ماشین سازی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین ایجاد واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هرآنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ خیابان جاده قدیم کرج به هشتگرد جاده قاسم آباد جنب ریل راه آهن سایت زر کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام یک میلیون ریالی که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریالی طی گواهی شماره ۶۸ مورخه ۲۷/۸/۹۲ نزد بانک ملی شعبه زر ماکارون پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی سلطانی فرزند مسعود صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه xxx صادره از آمل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی فرزند حسن به شماره شناسنامه xxx۰ صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی امینی فرزند حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی فرزند مرتضی صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ میزان سهام هریک از سهامداران:
آقای مرتضی سلطانی دارنده ۴۵ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای محمدعلی ناطقی دارنده ۱۰ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای محسن امینی دارنده ۱۰ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای مهدی امینی دارنده ۱۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی آرش سلطانی دارنده ۲۵ سهم xxx/xxx/۱ ریالی میباشند.
۸ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه
۹ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231520
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۹۲ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدعلی ناطقی و آرش سلطانی و مهدی امینی بسمت اعضاء هیئت مدیره و منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241795
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان به ‌شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید علی صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علیرضا قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محمدرضا مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، حامد پاک طینت به شماره ملی xxxxxxxxx۹، پیمان پژوهنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲، امید حیدریان کهنه اوغاز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید احسان حوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شهرام شریف دلجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241796
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان به ‌شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید علی صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد پاک طینت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو بسمت نائب رئیس اول و آقای امید حیدریان کهنه اوغاز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو و بسمت نایب رئیس دوم و آقای محمدرضا مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو و بسمت خزانه دار هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت دبیر کل هیئت مدیره و آقای شهرام شریف دلجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو و بسمت منشی هیئت مدیره و آقای علیرضا قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آقای سید احسان حوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و آقای پیمان پژوهنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یکی از نایب رئیسان هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا دبیر کل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خ فاطمی ـ روبروی وزارت کشور ـ خ سوم ـ پ ۳ ـ ساختمان اندیشمندان ـ واحد ۲۳ ـ ط ۶ ـ کدپستی: xxxxxxxxx۵ انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160519
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایرانیان ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علی صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو به سمت رئیس هیئت مدیره حامد پاک طینت به شماره ملی xxxxxxxxx عضو و به سمت نائب رئیس اول و امید حیدریان کهنه آغاز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو و به سمت نائب رئیس دوم سعید هندوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو و سمت خزانه دار هیئت مدیره محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت دبیر کل هیئت مدیره و شهرام شریف دلجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو و منشی هیئت مدیره و سید احسان حوائی ک.م xxxxxxxxx و علیرضا قدرتی ک.م xxxxxxxxx۶ و پیمان پژوهنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یکی از نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا دبیر کل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149703
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141228
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۲ در شرکت گروه صنعتی نوشین ساز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141229
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۲ در شرکت گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141238
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۳/۹۲ در شرکت صنعت پژوهش زر کام (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقایان مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141239
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۳/۹۲ در شرکت تعاونی مسکن کارگران گروه صنعتی زر ماکارون ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۲ مبنی بر عدم عملکرد مالی تعاونی از سال ۸۶ لغایت ۹۱
۲ـ آقایان محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و امیر امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای شاهرخ جانقربان زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای داریوش محمودی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف کمرروستا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ آقایان محسن امینی بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان سعادتمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر امینی بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۵ـ آقای احسان سعادتمند بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء آقای احسان سعادتمند (مدیرعامل) بعنوان دارنده امضاء ثابت و آقای محسن امینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان آقای امیر امینی (منشی هیئت مدیره) همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر تعاونی اعتبار است.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141240
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۲ در شرکت آرد زر ساوجبلاغ (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141246
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۳/۹۲ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007360
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۱۱/۹۱ شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمد قاسمی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960236
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت گروه صنعتی زرماکارون سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960237
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۱ شرکت صنعت و پژوهش زردانه سهامی خاص شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پاکزاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960241
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت گروه صنعتی نوشین ساز سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652027
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت گروه صنعتی زرماکارون سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325124
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت گروه صنعتی نوشین ساز سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787055
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان تهران و اوستان به شماره ثبت۲۴۸۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۴۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی کریمی‌تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجتبی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی والوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت‌مدیره و آقای سید مجید میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه‌دار و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت دبیر و آقای علیرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و موسسه خانه صنعت معدن جوانان با نمایندگی آقای سید علی صدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر رئیس هیئت‌مدیره و خزانه‌دار و نائب رئیس همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213772
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان تهران اوستان به شماره ‌ثبت ۲۴۸۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۴۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مواد ۱۸، ۲۹ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.

۲ـ آقای آرمان خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم سارا لنجانی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای سید مجید میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو علی‌البدل و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای مهدی کریمی‌‌تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی والوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجتبی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه خانه صنعت معدن جوانان به شماره ثبتxxx۴۲ با نمایندگی آقای سید علی‌ صدری تا تاریخ۲۸/۹/۹۲.

در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11350236
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۱ شرکت صنعت و پژوهش زردانه سهامی خاص شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پاکزاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات