حسن حنان

حسن حنان

کد ملی 613963xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12796486
آگهی تغییراتمرکز شرکتهای احرار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل محمدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره حسن حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره حمیدرضا نیاکمال به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره مرادعلی ورناصری قندعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و ریئس هیات کدیره یا نایب ریئس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622927
آگهی تغییراتمركز شركتهاي احرار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اقای حمیدرضا نیاکمال با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل آقای محمدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان ریئس هیات مدیره - آقای حسن حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نایب ریئس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و ریس هیات مدیره یا نایب ریئس هیات مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557856
آگهی تغییرات شرکت صنعتي توليدي مرتب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان کدم xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا حسن پورکدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرارxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا مصدق کدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضوهیئت مدیره مرادعلی ورناصری قندعلی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بین المللی امید مهرایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538128
آگهی تغییرات شرکت مرتب خودروي تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای حسن حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی مرتب ش م xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایما پارت ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مهمان پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078661
آگهی تغییرات شرکت مرتب خودروی تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حنان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای جواد مهمانپرست به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067601
آگهی تغییرات شرکت مرتب خودروی تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حنان به کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای محمدرضا حسن پوربه کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و آقای جواد مهمانپرست به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430912
آگهی تغییرات موسسه مرکز شرکتهای احرار شماره ثبت ۷۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای فریبرز خوب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حنان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان مرادعلی ورناصری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و محمدحسن شیخ محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430913
آگهی تغییرات موسسه مرکز شرکتهای احرار شماره ثبت ۷۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.
آقای محمد صالحی به عنوان بازرس اصلی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای رضا محمودزاده با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
حسن حنان با کدملی xxxxxxxxx۴ فریبرز خوب نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ مرادعلی ورناصری با کدملی xxxxxxxxx۸ محمدحسن شیخ محمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان جعفر مهمان نواز با کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نیاکمال با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281252
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت تعاونی سبز گستر صبرا در تاریخ ۸/۱۰/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: مطابق با ماده ۳ مندرج در اساسنامه.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان شهید مطهری خیابان فجر کوچه شهید افشار پلاک ۳
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال.
ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ محمد بختیاری نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ فاطمه بختیاری نژاد به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۳ـ نبی بختیاری نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
۴ـ پروین سلاحورزی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای نبی بختیاری نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی و فاطمه بختیاری نژاد به سمت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
ـ حسن حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
ـ وحید بختیاری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۱۰/۷/۹۲ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آگهی گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170371
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر مینو (سهامی‌ خاص) بشماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصغر تفضلی هرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به سمت رئیس هیئت مدیره.
محمدرضا حضرت زاد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، جواد نبوتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به سمت عضو هیئت مدیره، حسن حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به سمت عضو هیئت مدیره.
رحیم نعمت پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به سمت عضو هیئت مدیره.
سعید مظفری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج ازاعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068057
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودروی تهران به شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و عبدالرضا سپهوند به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و جواد مهمان پرست به ش ملی xxxxxxxxx۹ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۱ حسن حنان بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا سپهوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد مهمان پرست بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980051
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ محمدرضا کائینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن حنان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدعلی شهدایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بجای علی اکبر تابیده چی به سمت عضو هیئت مدیره و علی ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ره آور سازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای محمود باقری مزیدآبادی به سمت عضو هیئت مدیره و سید مسیح انعمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعباس درفشی به ش ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060442
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت صنعتی پارس مینو به ش م xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمدرضا نائینی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به ش م xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علی اکبر تابیده چی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ره آورد سازندگی به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمود باقری مزیدآبادی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی مینو به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسن حنان به ک م xxxxxxxxx۴ به جای محمدرضا مستجیر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارس گستر مینو به ش م xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید مسیح انعمی به ک م xxxxxxxxx۱ به جای حسین علی اکبرزاده به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامعباس درفشی به ک م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878666
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت صنعتی پارس مینو به ش م xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمدرضا نائینی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به ش م xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علی اکبر تابیده چی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ره آورد سازندگی به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمود باقری مزیدآبادی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی مینو به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسن حنان به ک م xxxxxxxxx۴ به جای محمدرضا مستجیر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارس گستر مینو به ش م xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید مسیح انعمی به ک م xxxxxxxxx۱ به جای حسین علی اکبرزاده به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامعباس درفشی به ک م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663597
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمد صالحی به کدملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا حسنپور به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا نیاکمال به کدملی xxxxxxxxx۰ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ حسن حنان به سمت رئیس هیئتمدیره، محمدرضا حسنپور به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، جمشید حسینیصوفحسن خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464792

آگهی تصمیمات شرکت گدار سنگ
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۷۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/۹۰ حسن حنان به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای رضا شجاع ناظری به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050752
آگهی تصمیمات شرکت گدار سنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۱۷۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۰ حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای رضا شجاع ناظری به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728734
آگهی تصمیمات موسسه مرکزی شرکتهای احرار ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. محمد صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم ذاکری به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میر ودود سیدشنوا به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسن حنان به ش ملی xxxxxxxxx۴ و سید احمد قشمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا حسن‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا نیاکمال به ش ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و فریبرز خوب‎نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حسین عزیزی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء علی‎البدل.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ سید احمد قشمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میر ودود سیدشنوا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن حنان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904191
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۱۹۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی حسن حنان به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا نیاکمال به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد پیغمبرزاده (خارج از اعضاء) به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور وبهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542076
آگهی تغییرات در موسسه مرکزی شرکتهای احرار بشماره ثبت۷۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسن حنان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و سید احمد قشمی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرودود سیدشنوا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679761
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد ساردوئی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اوحدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی زردبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مستجیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کائینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و حسین علی‌اکبرزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و سعید عباسپور به ش‌ملی xxxxxxxxx و سید احمد قشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سعید اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695424
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودرو تهران سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ واصل گردید:

اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای جعفر مهماننواز به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و سیدمهدی حسینی پویا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و جواد مهمانپرست به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120728
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمد صالحی به کدملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا نیاکمال به کدملی xxxxxxxxx۰ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ حسن حنان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا حسن پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، جمشید حسینی صوفحسن خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11283518
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد ساردوئی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اوحدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی زردبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مستجیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کائینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و حسین علی‌اکبرزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و سعید عباسپور به ش‌ملی xxxxxxxxx و سید احمد قشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سعید اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858438
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودرو تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولید مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و جواد مهمانپرست به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جواد مهمانپرست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات