سید اسد اله دهناد

آقای سید اسد اله دهناد

کد ملی 038218xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های سید اسد اله دهناد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید اسد اله دهناد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14137444
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۵ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی اخوان بهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید اسداله دهناد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و بابک تراکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی غیناقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمید فرهنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358817
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهر اقتصاد مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداسداله دهناد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد خان سفید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165220
آگهی تغییرات شرکت مخابرات استان قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۰۴۶۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۲۳/۱۱/۹۱ و۸/۳/۹۲ و که در تاریخ ۱۴/۶/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقایان سید اسد اله دهناد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمد حاج عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نایب رئیس و عبداله بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل یا نماینده وی و نماینده منتخب هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030388
آگهی تغییرات شرکت مخابرات استان قم سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید اسد اله دهناد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات