زهیر شیرین

زهیر شیرین

کد ملی 038210xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14828806
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه ۳۱/۶/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زهیر شیرین به کدملیxxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغxxxxxx۰۰ریال به مبلغxxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است: محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانیبه کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال مصطفی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال حامد سیار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551808
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد سیار به به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136236
آگهی تغییرات شرکت آموزش خلبانی بوتیا ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx۴۲ مورخ ۲۴/۴/۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به نمایندگی آقای غلامرضا شمس نورائی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین جان غلامحسین کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین پیروزی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی آقای زهیر شیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس اصلی و آقای معین سروریان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635050
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618880
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618887
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت تمام آورده خود به مبلغ ۱، xxx، xxx ریال از صندوق موسسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه به مبلغ ۸، xxx، xxx ریال کاهش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۸، xxx، xxx ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618894
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان و زهیر شیرین هریک به ترتیب با پرداخت xxx، xxx ریال، xxx، xxx ریال و xxx، xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را به ترتیب به مبلغ ۴، xxx، xxx ریال، ۲، xxx، xxx ریال و ۲، xxx، xxx ریال افزایش دادند و آقای مصطفی نوروزی، محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی و حامد سیار هریک به ترتیب با پرداخت xxx، xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را هریک به مبلغ xxx، xxx ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰، xxx، xxx ریال افزایش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۱۰، xxx، xxx ریال می‌باشد که تماما توسط شرکاء پرداخت شده_است. ماده ۸) شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال زهیر شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال حامد سیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال مصطفی نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386748
آگهی تغییرات شرکت ماسکیو گاسپاردو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۱۰۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اکبر میرزائی حصار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. مانوئل تن به گذرنامه شماره ya xxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ماسکیو گاسپاردو اس. پ. آ به شماره ثبت xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آندره آماسکیو به کد فراگیر xxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و میرکو ماسکیو به کد فراگیر xxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161517
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال، xxx , xxx، ریال، xxx , xxx ریال و xxx , xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را به ترتیب به مبلغ ۴ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال و ۱ , xxx , xxx ریال افزایش دادند و آقایان مصطفی نوروزی، محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی و حامد سیار هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال به صندوق موسسه به جمع شرکاء پیوستند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷ , xxx , xxx ریال به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۷ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال است که تماما توسط شرکاء به صورت نقد پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670054
آگهی تغییرات شرکت تجارت شاخصی کاردان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ و نماه شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه کاردان xxxxxx به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر ک. م xxxxxxxxx۸ به جای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت بازار گردان صندوق انتخاب گردیدند ارکان صندوق بعد از تغییرات به شرح زیر می‌باشد شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر xxxxxxxxx۸ مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی ک. م xxxxxxxxx۲ متولی صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مونا حاجی علی اصغر ک. م xxxxxxxxx۸ بازارگردان صندوق حسابرس مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی زهیر شیرین ک. م xxxxxxxxx۰ حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664571
آگهی تغییراتحسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۸۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیأت مدیره و ابولقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و زهیر شیرین (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364162
آگهی تغییرات شرکت ماسکیو گاسپاردو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۱۰۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید تا مبلغ xxx/۱۰ یورو معادل xxx, xxx, xxx ریال در هر نوبت با امضا فابریزیوموچلین (مدیرعامل) یا توبیا سارپلون به شماره گذر نامه AAxxxxxx۹ و یا مانوئل تن هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و مازاد بر مبلغ فوق تا هر سقفی به امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همرا هبا مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138975
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132338
آگهی تغییرات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۳۹ و آقای زهیر شیرین ک م xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070839
آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه xxx۲ مورد تصویب قراردادند. -موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067539
آگهی تغییرات شرکت تی دی آر پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۳۹ بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068996
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری مدبران هما درتاریخ ۱۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد مشروط به این که مجوز فعالیت مربوط به هریک از آن ها را از سازمان دریافت کند: الف ـ ۱ توصیه به خرید ، فروش یا نگه داری اوراق بهادارالف ـ ۲ اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده الف ـ ۳ اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار الف ـ ۴ مشاوره در زمینه مدیریت ریسک الف ـ ۵ مشاوره در زمینه ادغام ، تملک ، تغییرو تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها الف ـ ۶ مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی الف ـ ۷ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت ب ) با دریافت مجوز سبد گردانی مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه ج ) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش ، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه د) با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه. تبصره ۱: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.تبصره ۲ :شرکت می تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خ جردن کوچه گلفام پلاک ۳۸ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: زانیار پاکنهادکمانگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸و حسین سلیمی به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گریفون کاپیتال به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای هومن هرندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدوین همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421441
آگهی تغییرات شرکت ماسکیو گاسپارد و ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۹۰۰۱۰۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.شرکت ماسیکو گاسپاردو اس پ.آ به نمایندگی آقای اجید یو ماسکیو به شماره گذرنامه yAxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آندره آ ماسکیو به شماره گذرنامه YAxxxxxx۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میرکوماسکیو به شماره گذرنامه Gxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فابریزیوموچلین به شماره گذرنامه YAxxxxxx۵خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قرداد ها و هرگونه قردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید تا مبلغ xxx۰۰یورو معادل xxxxxxxxxمیلیون ریال در هر نوبت با امضا آقای فابریزیوموچلین (مدیرعامل) یا توبیا سارپلون به شماره گذرنامه AAxxxxxx۹ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و مازاد بر مبلغ فوق تا هر سقفی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406343
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمد ثابت سپرده هاو گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحدنصاب سرمایه گذاری درهریک ازآنها درامید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا کوچه رحیمی پلاک۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx ناسه ملی xxxxxxxxx۱۵با نمایندگی موناحاجی علی اصغر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرصندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰با نمایندگی مهدی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت xxx۹۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹با نمایندگی زهیرشیرین به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت حسابرس بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآورصندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، و برات باامضای دونفر ازسه نفر (مجید زمانی، علی نوریان و موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی باامضای موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx،xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652789
آگهی تغییرات شرکت بیو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522913
آگهی تغییرات شرکت بیو دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477389
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409047
آگهی تغییرات شرکت تی دی آر پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۷۸۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۳۹ بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383261
آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ تصویب شد.
ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره xxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک انتخاب شدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311866
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به ‌شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311867
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین به ترتیب با پرداخت مبالغ xxx/xxx/۱ ٍریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال به صندوق موسسه آورده های خود را به ترتیب به مبالغ xxx/xxx/۳ ٍٍٍریال، xxx/xxx/۱ ریال، xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند.
و درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۸ اساسنامه موسسه به شرح ذیل تغییر یافت:
لیست بعد از افزایش بشرح زیر است:
احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۳ ریال آورده
ابوالقاسم فخاریان کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
علیرضا خالق کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
زهیر شیرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280073
آگهی تغییرات شرکت پلاسماگستر پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت دارو پلاسمای ایرانیان ش م xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی ناصر ریاحی ش م xxxxxxxxx۱ و شرکت بیودارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی محمد شاه بختی xxxxxxxxx۳ و شرکت آرین پلاسما طب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی ش م xxxxxxxxx۵ خلیل رجعتی ش م xxxxxxxxx۴ جهانبخش حاصلی ش م xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و زهیر شیرین ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093831
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبالغ xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه های خود را به مبالغ به ترتیبxxx/xxx/۲ ریال و xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه ایشان: احمد ثابت مظفری xxx/xxx/۲ ریال و علیرضا خالق xxx/xxx/۱ ریال و زهیر شیرین xxx/xxx ریال و ابوالقاسم فخاریان xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987170
آگهی تغییرات شرکت تی دی آر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۸۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668370
آگهی تغییرات شرکت دنون سحرسهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۶۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312084
آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طباطبائیان بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت فرآوردهای لبنی و پروتئینی سحر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت خارجی پردوئی لتیه فره سود اوروپ به شماره ثبت xxxxxxxxx و شرکت خارجی کمپانی ژروه دنون به شماره ثبت xxxxxxxxx و شرکت خارجی پرودوئی لتیه فره نورد اوروپ تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۷/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759242
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074565
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091750
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659546
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین‌ گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958051
آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11430870
آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات