محمد مهدی مفتح

آقای محمد مهدی مفتح

کد ملی 038151xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14403318
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی حمید رضا وحید یگانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه xxx۸ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. اسدالله کیان ارثی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ - سید محمد رضا آیت الهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ - محمد مهدی مفتح با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - محمد رضا روحانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ - جعفر علی اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403336
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسدالله کیان ارثی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره - سید محمد رضا آیت الهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد مهدی مفتح با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره - محمد رضا روحانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و خزانه دار- جعفر علی اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639698
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت هلال گستر بناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد محمودی اصل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن مقیمی اسفند آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی هلال ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. /تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. استخدام، نصب و عزل مدیران و کارکنان شرکت با رعایت اساسنامه و در چارچوب تشکیلات مصوب، به استثناء مدیران و مشاورانی که مستقیما زیر نظر مدیرعامل هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌شود/تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب به استثناء مدیران و مشاورانی که مستقیما زیر نظر مدیرعامل هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌شود، تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. /نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. /انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه طبق اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره. /پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی‌های شرکت به هیات مدیره. /تهیه و ارائه ایین نامه‌های لازم جهت بررسی و تصویب به هیات مدیره. /اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه. /پیشنهاد دریافت وام و تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات مدیره. /پیشنهاد انعقاد قرارداد به هیات مدیره. /پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیات مدیره. /شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده طبق آیین نامه معاملات شرکت. /انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. /اعطا و قبول ضمانت و رهن پس از تصویب هیات مدیره. /دریافت وجوه و هر نوع مطالبات به نام و به حساب شرکت. / اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا پس از تصویب هیات مدیره، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. /تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیات مدیره و سپس ارائه آن به بازرس شرکت. /صدور بروات و حوالجات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری در حدود آیین نامه معاملات. /تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200192
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله کیان ارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای جعفر علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200275
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله کیان ارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سید محمد رضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمدرضا روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای جعفر علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588990
آگهی تغییراتاندوخته شاهد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند -آقای اسداله کیان ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷-آقای سید محمد رضا آیت الهی به کدملی xxxxxxxxx۳-آقای محمد مهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶-آقای محمد رضا روحانی به کدملی xxxxxxxxx۲-آقای جعفر علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549538
آگهی تغییرات شرکت شاهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگ محمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس قبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۶/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هلال گستر بناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شن و ماسه صابر بناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسن مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمد خجسته باقر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی قائم موهبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل مدیران و کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هیئت مدیره. تهیه و ارائه ایین نامه های لازم جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و ایین نامه های مربوطه. پیشنهاد دریافت وام و تسهیلات از اشخاص هیئت مدیره. پیشنهاد انعقاد انواع و اقسام قرارداد به هیئت مدیره. پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیئت مدیره. / شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده. انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. / اعطا و قبول ضمانت و رهن. دریافت وجوه و هر نوع مطالبات. / اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. صدور برات و حوالجات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری. تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکتبه استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258765
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای محسن مهر علیزاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای سیدمحمد رضا آیت الهی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد مهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمدرضا روحانی به کدملی xxxxxxxxx وآقای جعفر علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258773
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هئیت مدیره وآقای سیدمحمدرضا آیت الهی ک م xxxxxxxxx۳بسمت نایب رئیس هئیت مدیره وآقای محمدمهدی مفتح ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره وآقای محمدرضا روحانی ک م xxxxxxxxx۲بسمت عضو هئیت مدیره و خزانه دار وآقای جعفر علی اکبری ک مxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249129
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس قبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای اسداله کیان ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا پورحاج رضائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عزیزاله عصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرادادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر، اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070987
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسداله کیان ارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدرضا پور حاج رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی عزیزاله عصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مهدی علی قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس قبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - پیشنهاد نصب و عزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، به هیئت مدیره - پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که متقضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه -احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064835
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مهر علیزاده ک م xxxxxxxxx۴بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا آیت الهی ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی مفتح ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا روحانی ک م xxxxxxxxx۲بسمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقای جعفر علی اکبری ک مxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها براوات سفته ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرموسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بودهیئت مدیره اختیارات ماده ۲۲ اساسنامه به غیر از قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و نقل و انتقال اموال منقول به مدیرعامل تفوض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045431
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد ش م xxxxxxxxx۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید آقای جعفر علی اکبری ک م xxxxxxxxx۸ ـ محمد رضا آیت الهی ک م xxxxxxxxx۳ ـ محسن مهر علیزاده ک م xxxxxxxxx۴ ـ محمد مهدی مفتح ک م xxxxxxxxx۶ ـ آقای محمد رضا روحانی ک م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546681
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرزسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و مجوز xxxxxx/xxxمورخه ۴/۵/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت البرزدارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت دارویی برکت باشناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد مهدی مفتح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مصطفی شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رضوانی فربشماره ملی شماره xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351437
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339846
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محمد مهدی مفتح کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، توکا بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی xxxxxxxxx۲ صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی سید علیرضا حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سرمایه گذاری توسعه توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل، فاطمه سادات هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215587
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدا... کیان ارثی با کد ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی موسسه اندوخته شاهد, به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی علی قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲بسمت عضو و مدیرعامل
آقای محمدمهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ عضو هیات مدیره
آقای عزیزا... عصاری با کد ملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی, قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر, اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045996
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به ک م xxxxxxxxx۶ و محمد جعفریان به ک م xxxxxxxxx۹ و حسینقلی یزدانی به ک م xxxxxxxxx۷ و ماشااله پورطلوعی به ک م xxxxxxxxx۲ و سید محمدرضا هاشمی به ک م xxxxxxxxx۳ برخی وظایف توسط هیئت مدیره طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر محمدمهدی مفتح و محمد جعفریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020770
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت. ۱ آقای فرشید اویسی فرزند غلامحسین کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای محمد مهدی مفتح فرزند محمد کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۴ آقای سیروان امینی فرزند رحمان کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۵ آقای مهدی هنر جو فرزند اسداله کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978527
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص شماره ثبت۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی ریاض به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شاهد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و محمدمهدی مفتح به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و فضل اله ریاحی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مهرعلی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مهدی قدمی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره، مهدی قدمی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ریاض به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی قدمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648106
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604136
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637888
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۴۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و احمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مصدقی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی علیپور به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ محمد مصدقی‌راد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی علیپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933288
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419755
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556842
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان‌ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات