زهره عابدینی

خانم زهره عابدینی

کد ملی 037132xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

شرکت های زهره عابدینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زهره عابدینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766017
آگهی تغییرات شرکت آریانا پترولیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500587
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نورا ژن پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 501180 و شناسه ملی 14006318560
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد یوسفی شماره فراگیر 94527975 بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سامان حسینخانی کدملی 5839745881 بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم نیکخواه کدملی 0061289302 بسمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. روح اله بخشی کدملی 2181836760 به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی 0371323363 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ971207233966354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421756
آگهی تغییرات شرکت هیراد پخش آژند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۱۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305635
آگهی تغییرات شرکت پیشگام سهند پیام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استاک الکترونیک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای یاسر مومنی طاهری، کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمانه کهکی، کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا صادقی طاهری، کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199017
آگهی تغییرات شرکت رادین تک آرشیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی خانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194456
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169777
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آسان تجارت ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119705
آگهی تغییرات شرکت گیتا مهر خلاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088078
آگهی تغییرات شرکت ایلیا افق رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084906
آگهی تغییرات شرکت کیان طب سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066055
آگهی تغییرات شرکت آریا ماد ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986965
آگهی تغییرات شرکت آریانا پترولیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی هاتفی فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرتضی کردان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی عبداللهی کبودکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد روح اله بخضی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و زهره عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879880
آگهی تغییرات شرکت آرشام روناش مبتکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798501
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794583
آگهی تغییرات شرکت پارس راگا حدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و زهره عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792530
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پیشرو صنایع اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صبا فرهادی بابا دی با کدملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741529
آگهی تغییرات شرکت برش کاران گلدیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رامتین جعفرکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صدیقه ندرلوکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرافت زیوری ابراهیم پورکدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. - هوتن براتی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657986
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643179
آگهی تغییرات شرکت پخت نام آشنای پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699934
آگهی تصمیمات شرکت داروگ سبز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ xxx۶. ۰۷. ۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای محمد پولادی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای احمد نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود و نیز نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳) خانم زهره عابدینی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید سالمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231729
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ادیسا احمدی پور، کدملی؛ xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زهره عابدینی، کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868377
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین مهدوی پور کدملی: xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و خانم زهره عابدینی کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا جعفری ثمر , کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865717
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فجر ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی علی محمد شعرباف کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم زهره عابدینی کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد رضا شصتی کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای میر محمدرضا هاشمی به شماره ملی: xxxxxxxxx و آقای حمید فضل الهی بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863300
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره عابدینی , کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم پروین مهدوی پور , کدملی: xxxxxxxxx بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824847
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین مهدوی پور کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیأت مدیره) بسمت مدیرعامل و خانم زهره عابدینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیأت مدیره وخانم صغرا جعفری ثمرکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات