کورش جمشیدی اوانکی

آقای کورش جمشیدی اوانکی

کد ملی 580947xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های کورش جمشیدی اوانکی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کورش جمشیدی اوانکی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تمیز تکین آذران
تمیز تکین آذران
بازرس اصلی
نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
بازرس علی‌البدل
حسابرسی قواعد
حسابرسی قواعد
رهاب نصر ایلام
رهاب نصر ایلام
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین
جهاد نصر همدان
جهاد نصر همدان
بازرس علی‌البدل
البرز میکرو سیستم
البرز میکرو سیستم
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر تهران
جهاد نصر تهران
بازرس علی‌البدل
تولیدی و مهندسی هادی صنعت زنگان
تولیدی و مهندسی هادی صنعت زنگان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ایران و فرانسه
سرمایه گذاری ایران و فرانسه
بازرس علی‌البدل
شرکت شهر صنعتی کرمانشاه
شرکت شهر صنعتی کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
بازرس علی‌البدل
ایده درخشان البرز
ایده درخشان البرز
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی
بازرس اصلی
مسکن هماهنگی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان قزوین
مسکن هماهنگی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان قزوین
مسکن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قزوین
مسکن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قزوین
بازرس اصلی
دانیال کار
دانیال کار
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز
بازرس اصلی
سامان نور نصر ایلام
سامان نور نصر ایلام
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823540
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ـ شرکت تعاونی مرغداران شهرستان کرج و حومه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شهرستان کرج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای مهران صادقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره xxx۱۶ در اداره ثبت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کوروش جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی واتحادیه پرورش دهندگان قارچ پرشین البرز ثبت شده به شماره xxx۶۹ در اداره ثبت ساوجبلاغ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665082
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسیدند . - ۲ آقای مجید شقاقی مقدم باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کوروش جمشیدی اوانکی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب اله طاهرخانی باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ولایت قزوین جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647866
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ و به استنادنامه شماره xxx۶ مورخ ۲۸/۰۲/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان ثبت شده به شمارۀ xxx۱ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای کیوان طیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شمارۀ xxx۱۶ با شناسۀ ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کوروش جمشیدی ایوانکی ، با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان حسابرس رسمی مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر ۳ شرکت خدمات توسعۀ کشاورزی زرمهر زنجان ثبت شده به شمارۀ xxx۴ با شناسۀ ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم مریم شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال انتخاب شدند . صورت‌های مالی و ترازنامۀ شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265442
آگهی تغییرات شرکت سامان نور نصر ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۹ بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ شرکت رهاب نصر ایلام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی ـ آقای حجت اله رحیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای غلام یاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای محمدنقی جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره، ۲ـ شرکت حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ (به نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142968
آگهی تغییرات حسابرسی قواعد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: محمدعلی بشارتی کدملی xxxxxxxxx۷ کورش جمشیدی اوانکی کدملی xxxxxxxxx۷ فرزین حاجی محمدعلی کدملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس برای ۱ سال مالی انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ مهرماه xxx۶ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142976
آگهی تغییرات حسابرسی قواعد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای کورش جمشیدی اوانکی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای فرزین حاجی محمد علی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد علی بشارتی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای دو نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006578
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب مجمع رسید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988452
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ۱ شرکت تعاونی مرغداران شهرستان کرج و حومه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شهرستان کرج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای مهران صادقی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره xxx۱۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کوروش جمشیدی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی ۳ اتحادیه پرورش دهندگان قارچ پرشین البرز ثبت شده به شماره xxx۶۹ در اداره ثبت ساوجبلاغ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷. بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۱ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای سید مجید موسوی مورد غفاری با کدملی xxxxxxxxx۸ ۲ شرکت پیشرو کشت البرز ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در اداره ثبت ساوجبلاغ به نمایندگی آقای رضا رنجبرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ ۳ شرکت تعاونی مرکزی کشاورزی باغداران شهرستان ساوجبلاغ ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای جواد اعلمی با کدملی xxxxxxxxx۳ ۴ شرکت تعاونی مرغداران گوشتی وحدت ساوجبلاغ ثبت شده به شماره xxx۶ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای جبار هلالی با کدملی xxxxxxxxx۱ ۵ شرکت تعاونی دامداران شهرستان کرج ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت کرج وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای علی اکبر علیزاده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره شرکت کشت و صنعت ماه مرغ ثبت شده به شماره xxx۴ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ۲ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز ثبت شده به شماره xxx۹۶ در اداره ثبت کرج وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964162
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای عنایت الله معصومی به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت تعاونی مرغ مادر گوشتی استان زنجان ثبت شده به شماره xxx۴ با نمایندگی آقای داوود قزوینیان به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت تعاونی پژوهشگران صنعت کشاورزی استان زنجان ثبت شده به شماره xxx با نمایندگی آقای غلامحسین جلیل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان زنجان ثبت شده به شماره xxx۵ با نمایندگی آقای طاهر گل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت تعاونی پیام سبز اشراق ثبت شده به شماره xxx۴ با نمایندگی آقای اصغر مرادی به کدملی xxxxxxxxx۵ اشخاص ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمود محموداوغلی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای اصغر نوری به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان ثبت شده به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای کیوان طیار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره xxx۱۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کوروش جمشیدی ایوانکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی اتحادیه مرغداران استان زنجان ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای جعفر محمدی حصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905481
آگهی تغییرات شرکت دانیال کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۲۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ علی اصغر محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ محمدرضا محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ ۲ موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره ثبت xxx۱۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و محمد حاتمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759170
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجان ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای اکبر معبودی فرد زنجانی باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی *مؤسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره xxx۱۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کوروش جمشیدی ایوانکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ *شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی زنجان ثبت شده به شماره xxx۱ در اداره ثبت زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای کیوان طیار با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ انتخاب شدند *روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716089
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قزوین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ و تائیدیه شماره xxxxxx۲ / ق مورخ ۱۶/۰۷/۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کورش جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا تبسمی فرزند اصغر کدملی xxxxxxxxx۱ متولد ۰۱/۰۶/xxx۵ شماره شناسنامه xxx بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438717
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی تمیز تکین ظهور آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲. خانمها ملکه امامی خضری کدملی xxxxxxxxx۲ و افسانه امامی خضری xxxxxxxxx۱ و آقای اکبر امامی خضری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای کوروش جمشیدی اوانکی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای عیسی امامی خضری کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318351
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای یداله لطفی با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی ازطرف شهر صنعتی البرز بعنوان عضو هیئت مدیره _ آقای منوچهر عطاپورآسیابر با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شهرداری قزوین _آقای حسین خدایی دورباش با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سازمان حمل و نقل اتوبوسرانی الوند _آقای علیرضا پیربیگی درویشوند با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شهرداری الوند_ آقای شاهپور قنبری با کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. ۲ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201574
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب شد. * بازرسین شرکت: اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای اکبر معبودی فرد زنجانی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای کوروش جمشیدی ایوانکی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس و حسابرس شرکت و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای کیوان طیار باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187940
آگهی تغییرات شرکت مسکن هماهنگی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان قزوین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ و تائیدیه شماره xxxxxx۵ / ق مورخ ۰۳/۰۹/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان سعید راموشانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و علی سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و سعید حسین پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و داود کریمی کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد اکبرشاهی کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۱ بهرام اسمعیلی زردآبی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و مرتضی طاهرخانی کد ملی ۹۶ xxxxxx۰۸ و محمدرضا صالحی برزگر کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی برزگر محمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و بختیار یزدانی گلنکش کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. محمد بقالها کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی تقی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کورش جمشیدی ایوانکی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرسان اصلی و عباس دودانگه کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619217
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان آذربايجانغربي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ـ شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای امیر مرادی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره xxx۱۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی دیگر و شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران خوی ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت خوی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای میر جواد عابدینی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ۴ مؤسسه حسابرسی قواعد بعنوان حسابرس مستقل برای بررسی صورتهای مالی و مالیاتی شرکت در سال مالی ۹۵ ـ xxx۴ انتخاب شد. ـ ۵ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای اسمعیل کریم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره xxx۱ در اداره ثبت ارومیه وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای ایرج ادیب نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت ارومیه وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمود معروفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت میاندوآب وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای امیر رضا آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی تأمین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره xxx۶۷ در اداره ثبت ارومیه وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای سید سجاد اصغرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی دامداران صنعتی ارومیه ثبت شده به شماره ۴ در اداره ثبت ارومیه وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی خانم فروغ قربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی تولید روستایی اوچ تپه کرد ثبت شده به شماره ۶۴ در اداره ثبت میاندوآب وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای منوچهر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعتوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611208
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. ۱. شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعة سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسة ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت شده به شمارة xxx۴۶ در ادارة ثبت تهران با نمایندگی آقای عنایت الله معصومی با کد ملی xxxxxxxxx۶۲. اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی قزل اوزن خدابنده به شناسة ملیxxxxxxxxx۵۸ ثبت شده به شماره xxx در اداره خدابنده با نمایندگی آقای غلامحسین جلیل خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ ۳. اتحادیة تعاونی های روستایی استان زنجان به شناسة ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت شده به شمارهxxx۵ در اداره ثبت زنجان با نمایندگی آقای منصور نقی لو با کد ملیxxxxxxxxx۰ ۴. شرکت خدمات توسعة کشاورزی زرین کشت زرین رود به شناسة ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت خدابنده با نمایندگی آقای علیرضا شیری با کد ملی xxxxxxxxx۵.۵. شرکت تعاونی کشاورزی مرغ مادر گوشتی استان زنجان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ثبت شده به شمارهxxx۴ در اداره ثبت ابهر با نمایندگی آقای داوود قزوینیان با کد ملی xxxxxxxxx۶.اشخاص ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:.۱. اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ ثبت شده به شمارهxxx۵ در اداره ثبت زنجان به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمود محموداوغلی با کد ملی xxxxxxxxx۶.۲. شرکت خدمات توسعة کشاورزی تلاشگران ایجرود به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ ثبت شده به شماره۷ در اداره ثبت ایجرود به عنوان عضو علی البدل دوم با نمایندگی آقای سیدمهدی موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. الف- اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان به شناسة ملیxxxxxxxxx۲۱ ثبت شده به شمارةxxx۷ در ادارة ثبت زنجان با نمایندگی آقای اکبر معبودی فرد زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ب- موسسة حسابرسی قواعد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ ثبت شده به شماره ثبتxxx۱۶ با نمایندگی آقای کورش جمشیدی ایوانکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی دیگروحسابرس مالی ومالیاتی ج: شرکت خدمات توسعة کشاورزی سبزکشت کرسف خدابنده به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ ثبت شده به شمارهxxx۴ در اداره ثبت خدابنده با نمایندگی آقای اصغر مرادی نظرقلی و کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.روزنامة کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۴به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434925
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده درخشان البرز در تاریخ ۲۲/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: توسعه و گسترش کلیه خدمات تجاری شامل خرید، فروش، تولید، توزیع، بسته بندی، واردات و صادرات، خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص پروژه ایی مربوط به آب و فاضلاب، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، همچنین تامین تجهیز راه اندازی و نگهداری فنی، نظارت فنی و ساخت و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و خطوط تولید کارخانجات و واحدهای صنعتی و کلیه متریال و مصالح مورد نیاز پروژه ایی عمرانی، معماری صنعتی و خدماتی مجاز، مشارکت و سرمایه گذاری و خرید سهام واحد صنعتی و تولیدی و شرکت های فعال و غیرفعال و شرکت های در شرف تاسیس، تامین نیازمندی های واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل و خارج از کشور، برگزاری همایش ها و سمینارها و نمایشگاه ها و نشست های داخلی و بین المللی در خصوص فعالیت شرکت، راه اندازی فنی و نگهداری فنی سایت های آزمایشگاهی در واحدهای تولیدی و صنعتی و غیره و با استفاده از فن آوری های نوین طراحی و اجرای تکنولوژی های روز در زمینه کشاورزی جهت ایجاد درآمد پایدار، شرکت در مزایده و مناقصه، اخذ و اعطای نمایندگی به متقاضیان داخلی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، طراحی و محاسبه، نظارت فنی و ایجاد نگهداری فنی کلیه پروژه های فضای سبز و محوطه سازی و زیباسازی کلیه اماکن عمومی و خصوصی و اجرای کلیه طرح های بازیافت انواع زباله و پس ماندهای صنعتی و غذایی و تولیدی، دفع و انهدام پس ماندها و زباله های صنعتی، خرید و فروش، تولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت درکلیه مناقصات، مزایدات، سازمانها، شرکتها، نهادها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان قائم مقام شمالی، روبه روی تهران کلینیک، کوچه شماره ۴، ساختمان ۱۹، واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۰۲/۰۷/۹۴ نزد بانک شهر شعبه طالقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت تعاونی مسکن کارگران شرکت شهر صنعتی البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سیدعلی حاجی سید ابوترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت شهر صنعتی البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محمد عبداله پور با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت تعاونی مصرف کارگران شرکت شهر صنعتی البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمود سیمیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از جمله چک سفته برات قراردادها و عقود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و سید مرتضی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336845
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۸۱۵۰۴۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد شهبازی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقایان غلامحسین سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا هداوند میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی جوادی مبارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان محسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و نوروز علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای صفدر خرسند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مؤسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرسین اصلی و آقای کوروش جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423188
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس ۳ ـ شرکت اتحادیة مرغداران استان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای اکبر معبودی فرد زنجانی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی ۴ ـ شرکت خدمات توسعة کشاورزی خوشه زرین حلب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای فرشید نوری باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718902
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ شرکت شهر صنعتی البرز، شهرداری قزوین، شهرداری الوند، سازمان حمل نقل و اتوبوسرانی الوند و شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683308
آگهی تصمیمات شرکت البرز میکروسیستم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲/۶/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ سمت بازرس اصلی شرکت و آقای کوروش جمشیدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱/۸/۹۳ تکمیل امضاء گردید.

شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633934
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538590
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین سهامی عام شماره ثبت ۱۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۳ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع شهریار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت شهر صنعتی البرز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳ـ موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و حسابرس شرکت و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۴/۹۳

۱ـ آقای محمد مهدی زارع هرفته با کد ملی xxxxxxxxx۳ طی نامه شماره xxx۵۹ ـ ۱۰ مورخ ۱۳/۳/۹۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره

۲ـ آقای اکبر امامی خضری با کد ملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره ۱۰/xxx۱ مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت شهر صنعتی البرز سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ آقای یحیی سهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره xxx۷/۹۳/xxx مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره

۴ـ آقای محسن علی یاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ طی نامه شماره xxx۸/۹۳/xxx مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع شهریار (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره.

۵ـ آقای علیرضا شهرکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره xxx۵۸ ـ ۱۰ مورخ ۱۳/۳/۹۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علی یاری را بعنوان مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.

(کلیه اسناد، نامه ها، قراردادها، چکها، صورت حسابهای، و اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از صاحبان امضای مجاز شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشند معتبر است).

ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۶/۴/۹۳ تکمیل و امضا گردید.

شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554781
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر همدان شرکت سهامیخاص به شماره ثبت ۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای کورش جمشیدی اوانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526759
آگهی تغییرات شرکت جهادنصر استان ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۲۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبتی xxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و کوروش جمشیدی اوانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ تعیین گردید.
۲ـ اعضای هیئتمدیره تا تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند.
مهر علی حامدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳
رضا سهرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۷
فریدون ناظری با شماره ملی xxxxxxxxx۵
محمدباقر عسگری با شماره ملی xxxxxxxxx۲
موسسه جهادنصر به نمایندگی رضانادعلی به سمت اعضاء اصلی هیئتمدیره
کامل بهادری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی محمدعرفانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علیالبدل هیئتمدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389739
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۱۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۲ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی آقای کورش جمشیدی اوانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398183
آگهی تصمیمات شرکت البرز میکروسیستم (سهامی‌خاص) شماره ثبت ۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

۱ـ آقایان محمد عبابافها با کدملی xxxxxxxxx۲ و بهزاد پورقناد با کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۲ آقای محمد عبابافها به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد پورقناد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رحیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تکمیل و امضاء گردید.

شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300927
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و مهندسی هادی صنعت زنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۱۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192224
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207657
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۹۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقایان سید رسول حاجی میر احمدی کد ملی xxxxxxxxx۹، علی وحدتی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای کوروش جمشیدی اوانکی کد ملی xxxxxxxxx۷، بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۲ آقای مجتبی رحیمی به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین بسمت رئیس هیئت مدیره، سید رسول حاجی میر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی وحدتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و کلیه قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همگی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۷/۷/۹۲تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163189
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلیمر تکین ظهور آذران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۸۱۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقای کورش جمشیدی اوانکی کد ملی xxxxxxxxx۷، خانم معصومه اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152452
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی قواعد موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزین حاجی محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدعلی بشارتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177205
آگهی تغییرات شرکت البرز میکرو سیستم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ , تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش جمشیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت, ذیل دفتر ثبت شرکت ها در مورخه۲۹/۵/xxx۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102556
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه‌ ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102784
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر همدان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۴۷۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ صورت های مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجه نقد) منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۱ بتصویب رسید.

۲ ـ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۱۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088192
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۲۹۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
۱ـ صورتهای مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان و گردش وجوه نقد) منتهی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی قواعد شماره ثبت xxx۱۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879906
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای فرزین حاجی محمد علی به شماره ملیxxxxxxxxx۱
در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118471
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرزین حاجی محمد علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ در تاریخ ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722535
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۹۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به آذر ماه xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی قواعد بسمت بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقایان سید رسول حاجی میر احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و علی وحدتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۵ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ آقای مجتبی رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول حاجی میر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی وحدتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و برات و سفته و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همگی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575677
آگهی تأسیس شرکت صنایع پلیمر تکین ظهور آذران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع مواد پلیمری و گرانول پلیمری و بازیافت انواع پلاستیک و لاستیک و اخذ تسهیلات و مشارکت در سهام سایر شرکت برای شرکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده ساوه ـ چهارراه یافت آباد ـ شهرک ولیعصر (عج) میدان زاهدی ـ ۲۰ متری سجادی جنوبی ۱۲ متری شهید خرم پلاک ۳۶ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۱/۱/۹۱ نزد بانک سپه شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم ملکه امامی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای اسمعیل مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای اکبر امامی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم ملکه امامی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم معصومه اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744984
آگهی تأسیس شرکت صنایع پلیمر تکین ظهور آذران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع مواد پلیمری و گرانول پلیمری و بازیافت انواع پلاستیک و لاستیک و اخذ تسهیلات و مشارکت در سهام سایر شرکت برای شرکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده ساوه ـ چهارراه یافت‌آباد ـ شهرک ولیعصر (عج) میدان زاهدی ـ ۲۰ متری سجادی جنوبی ۱۲ متری شهید خرم پلاک ۳۶ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۱/۱/۹۱ نزد بانک سپه شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم ملکه امامی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای اسمعیل مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای اکبر امامی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم ملکه امامی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای کورش جمشیدی‌اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم معصومه اصفهانی‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831578
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای فرزین حاجی‎محمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای کورش جمشیدی‎اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه, سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر بالاتر از زرتشت شرقی ک جاوید پ ۱۱ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422154
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد به‌ شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای کورش جمشیدی‌اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرزین حاجی‌محمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرزین حاجی‌محمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528176
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و کورش جمشیدی‌اوانکی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11535420
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کورش جمشیدی‌اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرزین حاجی‌محمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷

در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998993
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۹۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به آذر ماه xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی قواعد بسمت بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقایان سید رسول حاجی میر احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و علی وحدتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه جمهوری‌اسلامی جهت‌درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۵ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ آقای مجتبی رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول حاجی میر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی وحدتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و برات و سفته و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همگی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات