سید اصغر حسینی مشکنانی

سید اصغر حسینی مشکنانی

کد ملی 565962xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های سید اصغر حسینی مشکنانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید اصغر حسینی مشکنانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13617011
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی شاه مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سید رسول حسینی و سید اصغر حسینی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134570
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۵ خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره، آقایان منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد محمدی ورزنه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134576
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای آقای سیدرسول حسینی و آقای سیداصغر حسینی اعضای هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404998
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم و محلی نسل فردا جهت آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ـ آقایان سید رسول حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید جواد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و کد پستی xxxxxxxxx، علی شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، امین اله صدیقی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید اصغر حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن احمدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات