سید رسول حسینی مشکنانی

سید رسول حسینی مشکنانی

کد ملی 565955xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های سید رسول حسینی مشکنانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید رسول حسینی مشکنانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13617011
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی شاه مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سید رسول حسینی و سید اصغر حسینی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134570
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۵ خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره، آقایان منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد محمدی ورزنه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134576
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای آقای سیدرسول حسینی و آقای سیداصغر حسینی اعضای هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305119
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۱۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان محمود تفضلی هرندی با کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ حیدرعلی کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ قدرت اله جعفری کچی با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ عباس ابراهیمی مزرعه نوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ سعید کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد قاسمی امام زادهء با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ کاظم امین رعیای جزه با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی امین رعایا امنیه با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا مومنی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدرسول حسینی مشکنانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404998
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم و محلی نسل فردا جهت آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ـ آقایان سید رسول حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید جواد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و کد پستی xxxxxxxxx، علی شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، امین اله صدیقی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید اصغر حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن احمدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096686
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ریسندگی و بافندگی و تکمیل قائم بافت جزه سهامی‎ عام بشماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمود تفضلی هرندی با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قدرت اله جعفری کیچی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کاظم امین الرعیا به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محمد قاسمی امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید رسول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و غلامعلی شمسیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود کبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رضا کاظمی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و مسئول مالی آقای رضا مومنی به اتفاق رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرس کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و محمد زمانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970305
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: امین اله صدیقی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاهمرادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد اسلامی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452167

آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره xxx۸۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۰ و ۲۶/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حاج امین اله صدیقی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتبی کوهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سیدجواد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502185
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمود کبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن امین الرعیاجزه به کدملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عباس ابراهیمیمزرعه نوی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و قدرت اله جعفری کیچی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و سید رسول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیرعامل و مسئول مالی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای نعمت اله علیخانی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/xxx۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839814
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۳۹۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۰ و ۲۶/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حاج‌امین اله صدیقی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتبی کوهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سیدجواد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می باشد.

۲ـ موسسه اندیشگران پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات