زهرا باستی دهخوارقانی

زهرا باستی دهخوارقانی

کد ملی 002209xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های زهرا باستی دهخوارقانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زهرا باستی دهخوارقانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14285820
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره هیئت مدیره پریسا شیرین پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285829
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیده اند: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و پریسا شیرین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات